ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုး ကာလဝမ္းေရာဂါကူးစက္မႈဆီ ဦးတည္ေနသည့္ ယီမင္


ကမၻာေပၚတြင္ အဆိုးရြားဆံုးျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ စစ္ေဘးဒဏ္ခံစားေနရ သည့္ႏုိင္ငံကိုျပပါဆိုလွ်င္ ဆီးရီးယားကို လူအမ်ားစုက လက္ညႇိဳးထိုးၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအတိုင္းျဖစ္ေအာင္လည္း အေမ ရိကန္ႏွင့္ သူ႔အေပါင္းအပါတို႔က လုပ္ဇာတ္ခင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ထိုထက္ပိုဆိုးေနသည့္ႏုိင္ငံက ေဆာ္ဒီႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ယီမင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေအာင္ အေမရိကန္ကဖန္တီးေပးခဲ့ၿပီး ေဆာ္ဒီကို ေနာက္ကြယ္မွ ေသြးထိုးေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခုယီမင္သည္ ဆီးရီးယားထက္ပိုဆိုး ေနၿပီျဖစ္သည္။

စစ္ပြဲဒဏ္ကို ခံစားေနရသည့္အျပင္ ကမၻာ့အဆိုးရြား ဆံုးကပ္ေရာဂါေဘးႏွင့္ေတြ႕ႀကံဳေနရၿပီး ေန႔စဥ္ လူေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီေသဆံုးလ်က္ရွိသည္။ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေသဆံုးသည့္အေရ အတြက္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ ယီမင္တြင္ ေန႔စဥ္ လူေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ ေသဆံုးေနရသည္။ ေဆာ္ဒီတို႔ေလေၾကာင္းထိုးစစ္က ေဆး႐ံုႏွင့္ေက်ာင္းမ်ားကိုပင္ အလြတ္မေပးဘဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢက ေဆာ္ဒီကို အမည္ပ်က္ စာရင္းသြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဆာ္ဒီကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ မႈျပစ္ဒဏ္ႏွင့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မလုပ္ခဲ့ေပ။ ေဆာ္ဒီေနာက္တြင္ အမာခံ အေမရိကန္ကရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ဇြန္လတြင္ ယီမင္ႏိုင္ငံ၌ ကာလဝမ္းေရာဂါကူးစက္မႈ ၂ဝဝဝဝဝ အထိရွိခဲ့ၿပီး ယခုတစ္လအတြင္း ကာလအၾကာမွာပင္ ေနာက္ထပ္ ေသာင္း၊ သိန္းခ်ီကာ ထပ္မံကူး စက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ယခု ဝမ္းေရာဂါကူးစက္မႈ သံုးသိန္းနီးပါးအထိရွိလာခဲ့ၿပီး အားနည္းေသာကေလးမ်ားမွာ ရက္ပိုင္းအတြင္းမွာပင္ေသဆံုးရသည္။ ယီမင္ႏိုင္ငံ၌ စစ္ပြဲေၾကာင့္ မေသဆံုးလွ်င္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးရၿပီး ကေလးရွိသည့္မိခင္တိုင္းေျပာသည့္စကားမွာသူတို႔ကေလးေတြကို ဘုရား သခင္ ဆီမွာထားခဲ့ရေတာ့မွာဆိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့ေနေသာ စကားသံမ်ားသာျဖစ္သည္။

ေဆး႐ံု၌လည္း ေဆးဝါးကျပတ္ေနၿပီး ကုလသမဂၢက ယီမင္အတြက္ေတာင္းခံထားသည့္ တစ္ႏွစ္စာရန္ပံုေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အလွဴရွင္ မ်ားဆီမွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အတြက္ ရရွိထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာရန္ပံုေငြသည္ ေတာင္းခံသည့္ေငြ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသာရရွိခဲ့သည္။ ထိုေငြသည္ ယခုႏွစ္ ကုန္တြင္ ကူးစက္ခံရမည့္ ဝမ္းေရာဂါ အေရအတြက္ကို ကုစားရန္လံုေလာက္႐ံုမွ်သာရွိေနသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အကုန္ တြင္ယီမင္၌ ဝမ္းေရာဂါကူးစက္မႈ ႏႈန္းသည္ ၆ဝဝဝဝဝ အထိရွိလာသည္။ သန္႔ရွင္းသည့္ ေရမရရွိျခင္းက ဝမ္းေရာဂါျဖစ္ေစရန္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ၿပီး ေရကိုလက္နက္ တစ္ခုအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းက ျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ ေစခဲ့သည္။ ျပည္သူ ၁၂ သန္းေက်ာ္ အစာေရစာျပတ္လပ္မႈကိုခံစားေနရၿပီး ထိုအထဲမွ ကေလးငယ္ႏွစ္သန္းသည္ အဆိုးရြားဆံုး အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈဒဏ္ကို ခံစားေနရသည္။

ယခုအတိုင္းသာ ျပည္တြင္းစစ္ကထပ္ျဖစ္ေနဦးမည္ ဆိုလွ်င္ ယီမင္တြင္ အဆိုးရြားဆံုး ဝမ္းေရာဂါကူးစက္မႈ ႏွင့္ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ေသဆံုးမႈ ကမၻာ့စံခ်ိန္တင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဟူသီတို႔ လက္နက္မခ်မခ်င္း ေဆာ္ဒီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယူဘဲ ဆက္တိုက္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢ ဝင္လည္းမရ၊ အေမရိကန္ဝင္လည္းမရ၊ အီဂ်စ္ဝင္ လည္းမရျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ေဆာ္ဒီဗံုးႀကဲမႈတစ္ခုတည္းျဖင့္ ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္က ဟူသီတို႔၏အ႐ႈံးကို အဆံုးအျဖတ္ ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ သူ႔ေနာက္တြင္ အီရန္က အမာခံ လက္နက္ပံ့ပိုးေပးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ သည့္ လက္နက္မွန္သမွ်ကို အီရန္ကေရေၾကာင္းမွ ပ့ံပိုးေပးေနၿပီး ဟူသီတို႔ အင္အားကလည္း သမၼတေဟာင္းမန္ေဆာဟာဒီႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းတိုက္ခုိက္မႈပိုင္းတြင္ သမၼတဟာဒီ ေဆာ္ဒီ ကို ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္အထိ ဟူသီတို႔ အင္အားကသာခဲ့ၿပီး အကယ္၍ အေမရိကန္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီသာဝင္မပါလာလွ်င္ ဟူသီတို႔ ယီမင္
တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို သိမ္းပိုက္ေနႏုိင္မည္မွာေသခ်ာသည္။ ယခု ေဆာ္ဒီေၾကာင့္ စစ္ပြဲက ခက္ခဲသြားခဲ့ၿပီး ရွီးယိုက္ဟူသီတို႔ အာဏာရွိေနမႈကို ေဆာ္ဒီက ၾကည့္မေနႏုိင္ေပ။

သူ႔ရန္သူကို သူ႔အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္ခြင့္ေပးလိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဆာ္ဒီ အျဖစ္ မခံႏိုင္ေပ။ရွီးယိုက္ဆိုသည္ႏွင့္ အီရန္၏ သစၥာေတာ္ခံျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေရးအရ အီရန္၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ဟူသီတို႔က်ိန္းေသခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာက္တရားေၾကာင့္သာ ေဆာ္ဒီက ဟူသီတို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမယူျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္ကႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေသဆံုးသူအေရအတြက္က ဆီးရီးယားထက္ပင္ ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္သည့္အေနအထားျဖစ္ၿပီး စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေသဆံုးရသည္ထက္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ အစာေရစာငတ္ၿပီးေသဆံုးမည့္အေရးက ပိုမ်ား ေနသည္။ ထိုအေရ အတြက္က ေလးသိန္းထိ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဆီးရီးယား ေသဆံုးသူ
အေရအတြက္ထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

ယခုဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္က အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေနၿပီျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္စဲေရးက တစ္လနီးပါးအသက္ဝင္တည္ၿမဲေနၿပီး ေနာက္ထပ္ အေမရိကန္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ ေတြ႕ဆံုမႈျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။

ယီမင္ကေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္။ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းရရွိခဲ့သည့္ အပစ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဆာ္ဒီတို႔ဘက္မွဗံုးႀကဲျခင္းေၾကာင့္ က်ဳိးေပါက္ခဲ့ရၿပီး ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္ထဲသို႔ မၾကာမီ ႐ုရွားဝင္ေရာက္လာမည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားလည္း ျမင္ေနရသည္။ ႐ုရွားဝင္လာခဲ့မွသာ ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္လည္း ရပ္တန္႔ရန္ လမ္းစရွိမည့္ အေန အထားလည္းျဖစ္သည္။ ယခုစစ္ပြဲကတစ္ဖက္ ေစာင္းနင္းျဖစ္ေနသည္။

ဟာဒီဘက္က အေမရိကန္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္သည့္ အာရပ္ၫြန္႔ေပါင္း တပ္ဖြဲ႕ ရွိသည္။ ဟူသီတို႔ဘက္က အီရန္တစ္ႏုိင္ငံတည္းသာရွိသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဆီးရီးယားကိုၾကားဝင္သကဲ့သို႔ ႐ုရွားတို႔ ဝင္ေရာက္လာႏုိင္သည္။ အကယ္၍ မဝင္ေရာက္ခဲ့ပါက ႏွစ္ကုန္လွ်င္ ယီမင္တြင္ ေသဆံုးသည့္အေရအတြက္သည္ ထင္မွတ္မထားႏုိင္ေလာက္ ေအာင္ ဆိုးရြားသြားခဲ့မည္ျဖစ္သည္။

အဓိကျပႆနာမွာ ျပည္တြင္းစစ္ထက္ ဝမ္းေရာဂါကပိုဆိုးေနသည္။ ေဆးဝါးပံ့ပိုးေရးႏွင့္ အစားအေသာက္ ပံ့ပိုးေပးေရး ယာဥ္မ်ားကိုေဆာ္ဒီေလေၾကာင္းက တုိက္ခိုက္ေနေသာေၾကာင့္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္မဆိုထားႏွင့္ ညဘက္ေရာက္တုိင္း ဗိုက္ေဟာင္းေလာင္း ႏွင့္ အိပ္ရာဝင္ခဲ့ရသည့္ ရက္မ်ားစြာပင္သန္းခ်ီေသာ ယီမင္ျပည္သူမ်ား ေတြ႕ႀကံဳ ခဲ့ရသည္။

ယခု အေမရိကန္က ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္ကိုမ်က္ကြယ္ျပဳထားသည္။ ကမၻာ့သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္မပါေအာင္ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ သတင္းအေမွာင္ခ်ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ ၾကားဝင္မႈကို ယီမင္လိုအပ္ေနၿပီး မဟုတ္ပါက ယီမင္ျပည္တြင္း စစ္ႏွင့္ကာလဝမ္းေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ျပႆနာသည္ သမုိင္းတြင္ စံခ်ိန္ သစ္တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပ လုိက္ရပါသည္။ ။

ရွိန္းထက္
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

သင့္စိတ္ကိုေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးေစမည့္ အစားအေသာက္မ်ား


ဗီတာမင္ဘီအုပ္စု
အမ်ားစုဟာ စားေသာက္တဲ့အစားအစာေတြမွာ ဗီတာမင္ဘီ လံုေလာက္စြာပါရိွမေနပါဘူး။ ေဖာလစ္အက္စစ္၊ ဗီတာမင္ B6 နဲ႔ B12 တုိ႔ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ Homocysteine လို႔ေခၚတဲ့ အမိုင္ႏိုအက္စစ္ေတြမ်ားျပားလာကာ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ ေလျဖန္းျခင္းနဲ႔ ႏွလံုးေရာဂါမ်ား ရရိွလာႏိုင္ပါတယ္။ Homocysteine ပမာဏ ပံုမွန္အတိုင္းရိွေနဖို႔အတြက္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိမ္းမ်ား စားသင့္ပါတယ္။
ဘယ္လိုအစာေတြ စားရမလဲ
ဟင္းႏုႏြယ္ရြက္လို အစိမ္းရင့္ေရာင္ရိွ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ သံပ႐ိုသီး၊ ေထာပတ္သီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ကၫြတ္၊ သၾကားသီးနဲ႔ ပဲမ်ိဳးမ်ိဳး။

Omega 3 (က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ဆီမ်ား)
အဆီေတြ၊ ဆီမ်ားတဲ့အစာေတြဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ မသင့္ေတာ္လို႔ မ်ားမ်ားမစားသင့္ဘူးဆိုေပမယ့္ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ အိုမီဂါ ၃တို႔ကို အဆီေတြကိုေတာ့ စားေပးသင့္ပါတယ္။ စိတ္ခံစားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့ အာ႐ံုေၾကာေတြ ဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္ေခ်ာေမြ႕ေအာင္၊ အခ်က္အလက္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ အိုမီဂါ ၃ အဆီက ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။

ဘာေတြ စားရမလဲ
တူနာငါး၊ ငါးေသတၱာငါး၊ အယ္လ္မြန္သီး၊ သစ္ၾကားသီး၊ ဖ႐ံုေစ့။

မဂၢနီဆီယမ္သတၱဳဓာတ္
စိတ္ပင္ပန္းမႈေတြ ေျဖေလွ်ာ့ဖို႔နဲ႔ ရာသီအႀကိဳစိတ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔အတြက္ လုိအပ္တဲ့ Neurotransmitter ေတြ မ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ မဂၢနီဆီယမ္သတၱဳဓာတ္ကို လိုအပ္ပါတယ္။ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လြယ္ျခင္းနဲ႔ စိတ္အေျပာင္းအလဲျမန္ျခင္းစတဲ့ လကၡဏာ ရပ္မ်ားဟာ မဂၢနီဆီယမ္ သတၱဳဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဘာေတြစားသင့္လဲ
ဟင္းႏုနယ္ရြက္၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေပါင္မုန္႔၊ အေစ့အဆန္အမ်ိဳးမ်ိဴး၊ အယ္လ္မြန္သီ၊ ေနၾကာေစ့၊ ဖ႐ံုေစ့။

ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္ျဒပ္ေပါင္း
ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိတ္ျဒပ္ေပါင္းမ်ားပါရွိတဲ့ အစာေတြ စားသံုးေပးျခင္းျဖင့္ ဦးေႏွာက္ထဲ Tryptophan ဓာတ္ေတြ စုပ္ယူႏိုင္စြမ္း ပိုမိုမ်ားျပားေစပါတယ္။ ေကြကာအုတ္တို႔လို Glycaemic Index (GI) နည္းတဲ့ အစာေတြေရြးစားပါ။ GI နည္းတဲ့အစာေတြဟာ ေသြးတြင္းသၾကးဓာတ္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျမင့္တတ္လာေစၿပီး ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ ႐ုတ္တရက္ ျမင့္လာျခင္း၊ က်ဆင္းလာျခင္းတို႔ကို မျဖစ္ေစပါဘူး ဒါေၾကာင့္ သင့္ကို တစ္ေနကုန္ အင္အားရွိေစ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေစၿပီး စိတ္ခံစားမႈ ေျပာင္းလဲလြယ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ေစပါဘူး။ လတ္ဆက္တဲ့ သစ္သီးမ်ားမွာ ပါတဲ့ သၾကားဓာတ္ကလည္း ႐ိုး႐ိုးသၾကားထက္စာရင္ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္ကို မွ်တေအာင္ ညႇိေပးပါတယ္။

ဘာေတြ စားသင့္လဲ
ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား( ဂ်ံဳ၊ ေကြကာအုတ္)၊ ဆန္လံုးညိဳ၊ လတ္ဆက္တဲ့ သစ္သီး။

ပ႐ိုတင္းဓာတ္
စိတ္ကို လန္းဆန္းသြက္လက္တတ္ႂကြေစႏိုင္တဲ့ Neurotransmitter ေတြျဖစ္တဲ့ ဒိုပါမင္း နဲ႔ ေနာ္အပီနက္ ဖရင္း(Norepinephrine) တို႔ကို ေန႔လယ္ဘက္ေတြမွာ ဦးေႏွာက္က ထုတ္ယူႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းေနတတ္ပါတယ္။ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ပါရွိ္တဲ့ အစာေတြ စားသံုးျခင္းျဖင့္ ဒီ Neurotransmitter ေတြရဲ႕ ပမာဏကို မ်ားျပားေစႏိုင္တဲ့ Tyrosin ဓာတ္ ပိုမို ထြက္ရွိလာတဲ့အတြက္ စိတ္ကို ျပန္လည္ လန္းဆန္းတတ္ႂကြေစႏိုင္ပါတယ္။

ဘာေတြ စားသင့္လဲ
အဆီ အနည္းငယ္သာပါရွိတဲ့ အမဲသား၊ ၾကာက္သား၊ ဘဲသား (အေရခြံခြာစားပါ)၊ အဆီနည္းတဲ့ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ပုစြန္၊ ကဏန္း၊ ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး။

ေရ
ကၽြန္မတို႔ ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ေရ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္တဲ့အတြက္ ဆဲလ္အေျမႇးမ်ား ေခ်ာေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရဓာတ္ အလံုအေလာက္ လိုအပ္ပါတယ္။ မဟုတ္ပါက သင္ဟာ ေခါင္းမူးၿပီး ေမာပန္းႏြမ္းလ်ကာ ေရငတ္ေနပါလိမ့္မယ္။

ဘာလို ေသာက္သင့္လဲ
ဦးေႏွာက္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ တစ္ေန႔ကို ေရႏွစ္လီတာ (ေရသန္႔ဘူ ႏွစ္လူးစာ) ေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

ေခ်ာကလက္၏ လူသိမမ်ားေသးေသာ က်န္းမာေရး အက်ဳိးေက်းဇူး


ေခ်ာကလက္မွာ Phenols လို႔ေခၚတဲ့ အစြမ္းထက္ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းေပါႂကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ေခ်ာကလက္ တစ္ေအာင္စခဲြ အရြယ္အတံုးေသးတစ္ခုမွာ ဝိုင္နီငါးေအာင္စဝင္ တစ္ဖန္ခြက္စာေလာက္ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္း ပါဝင္ေနပါတယ္။ အျဖဴေရာင္ ေခ်ာကလက္ထက္ အေရာင္ရင့္ ေခ်ာကလက္က က်န္းမာေရးနဲ႔ ပိုမိုညီၫြတ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြကိုေတာ့ လူအမ်ားသိၿပီးသား ျဖစ္မွာပါ။

ေနာက္ထပ္သတင္းေကာင္း၏ေခ်ာကလက္မွာ ပါဝင္တဲ့အဆီ သံုးပံုတစ္ပံုဟာ Stearic လို႔ေခၚတဲ့ ကိိုယ္လက္စထေရာ အက်ဳိးျပဳအဆီျဖစ္ၿပီး က်န္အဆီသံုးပံုႏွစ္ပံုကေတာ့ Oleic acid လို႔ေခၚတဲ့ မျပည့္ဝဆီ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္ဆဲလ္ေဗးနီးယား သုေတသီေတြက လူ ၂၃ ဦးကို တူညီတဲ့ အစားအေသာက္ေကၽြးၿပီး တခ်ဳိ႕လူေတြကို အမည္းေရာင္ ေခ်ာကလက္ ၁၆ ဂရမ္နဲ႔ ကိုကိုးမႈန္႔ ၂၂ ဂရမ္ ထပ္မံေကၽြးတဲ့အခါ ေခ်ာကလက္ စားသူေတြဟာ မစားသူေတြထက္ မေကာင္းတဲ့ LDL ကိုလက္စထေရာပမာဏ ပိုေလ်ာ့က် ခဲ့တာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ေခ်ာကလက္ စားခ်င္စိတ္ျပင္းျပေနလွ်င္

- အမည္းေရာင္ကို ေရြးပါ

အမည္းေရာင္ ေခ်ာကလက္မွာ တျခားေခ်ာကလက္အမ်ဳိးအစားေတြထက္ Phenols ဓာတ္ပိုမိုပါဝင္ေနပါတယ္။ ႏို႔ေခ်ာကလက္ေတြမွာေတာ့ ျပည့္ဝဆီေတြ ျဖစ္တဲ့ ႏို႔အဆီ ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ မေရြးသင့္ပါ။

- စေတာ္ဘယ္ရီသီး ထည့္စားပါ

ေခ်ာကလက္ ပူပူတစ္ခြက္ထဲ စေတာ္ဘယ္ရီသီး ထည့္တာဟာ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ ပစၥည္းမ်ားမ်ားပါဝင္တဲ့ သေရစာတစ္မ်ဳိးပါပဲ။ ေခ်ာကလက္ပူပူထဲ စေတာ္ဘယ္ရီသီး မထည့္ခင္ ေျခာက္ေသြ႕ေနဖို႔လိုပါတယ္။

- အမ်ဳိးအစား ေကာင္းေကာင္း ေရြးစားပါ

အေကာင္းဆံုး ေခ်ာကလက္ကို ေရြးဝယ္ပါ။ ဒါမွသာ ေခ်ာကလက္ပမာဏ မ်ားမ်ားထက္ ပမာဏနည္းနည္းစား႐ံုနဲ႔ ေက်နပ္သြားပါလိမ့္မယ္။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

Septrin ဆက္ပ္ထြန္ေဆးနဲ႔ HIV


ဆရာ႐ွင့္ CD4 ဘယ္ေလာက္ဆို HIV လူနာေတြကို Septrin တိုက္ပါသလည္း႐ွင့္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ေျပာျပေပးပါ႐ွင့္။
မနက္ျဖန္ ဆရာကိုျပန္ေျပာရမွာမို႔လို႔ပါ႐ွင့္။ သမီး႐ွာမရလို႔ပါ႐ွင့္။ Septrin prophylaxis in HIV အေၾကာင္းသိခ်င္လို႔ပါ႐ွင့္။

Septrin ဆက္ပ္ထြန္ေဆးဟာ Cotrimoxazole ျဖစ္တယ္။ Trimethoprim နဲ႔ Sulphamethoxazole 80 mg/400 mg ေဆးေတြ ေရာထားတာျဖစ္တယ္။ ေဆး၂ မ်ိဳးလံုးကေန ဗက္တီးရီးယားေတြကေန ေဖါလစ္အက္စစ္ ေခၚ ဗီတာမင္ ဘီ-၉ ထုတ္လုပ္မွာကို တားဆီးေပးတယ္။

HIV ပိုးရွိေနသူေတြကို Pneumocystis pneumonia (PCP) ေခၚ ႏူမိုးနီးယားျဖစ္မလာေစေအာင္ ကာကြယ္ဘို႔သံုးပါတယ္။ WHO သတ္မွတ္ခ်က္က CD4 cell counts 500 cells/mm3 ေအာက္သာရွိသူေတြကိုေပးေစတယ္။ ၂ဝဝ၆ တုန္းကေတာ့ CD4 cell counts 200cells/mm3 လို႔သတ္မွတ္ခဲ့တယ္။ ကေလးေတြကိုေတာ့ CD4 ၾကည့္မေနေတာ့ဘဲ ေပးတယ္။ ေဆးေဘးထြက္သက္ေရာက္မႈေတြဆိုးရင္ေတာ့ ေဆးေပးတာရပ္မယ္။ G6PD ကေလးေတြကို Dapson ေဆးနဲ႔ အစားထိုးတယ္။ HIV-positive ကိုယ္ဝန္ဝန္ေဆာင္ေတြကိုလည္း Cotrimoxazole ေပးတယ္။

Cotrimoxazole ေဆးက Toxoplasmosis ေရာဂါနဲ႔ တျခားဗက္တီးရီးယားေတြကေနလည္း ကာကြယ္ေပးႏိုင္တယ္။ Shigella ပိုး၊ Salmonella ပိုး၊ ဆီးလမ္းပိုး၊ isosporiasis ေရာဂါနဲ႔ bronchitis ေခၚ ေလျပြန္ေရာင္တာေတြကို ကုသရာမွာလည္း သံုးတယ္။ နာပိုးဝင္ျခင္း၊ ခရီးသြားဝမ္းပ်က္ျခင္း၊ ဆီးေအာင့္ျခင္းအတြက္လည္း ေပးတယ္။

ကေလးေတြအတြက္လည္း သံုးတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ မခ်မ္းသာေသးတဲ့တိုင္းျပည္ေတြမွာ အသံုးမ်ားတယ္။ ႏူမိုးနီးယားနဲ႔ တခ်ိဳ႕ တီဘီ နဲ႔ ငွက္ဖ်ားအတြက္ပါ သံုးႏိုင္တယ္။

ေဘးထြက္သက္ေရာက္မႈမ်ား = ကိုယ္ပူ၊ အေရျပားအနီျပင္ထြက္၊ ပ်ိဳ႕၊ ေသြးျဖဴဥနည္း၊ ခ်မ္း၊ ဝမ္းေလွ်ာ။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရန္လုိ။ ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းသူ မသင့္။ ကိုယ္ဝန္တားေဆးေတြ ထိေရာက္မႈနည္းေစႏိုင္။

ေဆးျပားမွာ Single-strength (SS) = (80 mg + 400 mg) အမ်ိဳးအစားနဲ႔ Double-strength (DS) = (160 mg + 800 mg) အမ်ိဳးအစားလို႔ ရွိတယ္။ ေဆးရည္မွာ 80 mg/10 mL + 400 mg/10 mL ရွိတယ္။ ထိုးေဆးမွာ 80 mg/5 mL + 400 mg/5 mL ရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ 1 DS တျပား တေန႔ ၂ ၾကိမ္ သို႔ SS ၂ ျပား တေန႔ ၂ ၾကိမ္ေပးတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/drtintswe

စကၠန္႔ ၆၀ အတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ေစမယ့္ နည္းလမ္း


ညအိပ္ မေပ်ာ္သူမ်ားအတြက္ အိပ္ေပ်ာ္ ျမန္ေစမယ့္ နည္းလမ္း အသစ္ကို ဟားဗတ္စ္ တကၠသိုလ္မွ ထရိန္နာ Dr Andrew Weil မွ မွ်ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။ အရင္ တုန္းက လူသံုးမ်ားတဲ့ နည္းလမ္းက ဓာတ္ပံုထဲမွာ သုိးဘယ္ႏွစ္ေကာင္ ပါသလဲ ဆုိတဲ့ ဥာဏ္စမ္းျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕အတြက္က အဆင္မေျပပါဘူး။ ယခု နည္းလမ္း အသစ္ကေတာ့ 4-7-8 technique (၄-၇-၈ စနစ္) ျဖစ္ပါတယ္။

၄ စကၠန္႔စာ အသက္ရွဴသြင္းမွုကို ျပဳလုပ္ပါ။ ပါးစပ္ပိတ္ျပီး ႏွာေခါင္းျဖင့္သာ လုပ္ရပါမယ္။

ျပီးရင္ ၇ စကၠန္႔စာ အသက္ေအာင့္ထားပါ။

ျပီးရင္ ၈ စကၠန္႔စာ ေလထုတ္ပါ။ ေလကို ထုတ္တဲ့ အခါ ႏွာေခါင္းကေန မထုတ္ပါနဲ႔။ ပါးစပ္ကေန ထုတ္ရမွာ ျဖစ္ျပီး လွ်ာကို အေပၚသြားေနာက္ေက်ာက သြားဖံုး အသားကုိ ထိထားပါ။ ဒီေတာ့ ေလထုတ္တဲ့အခါ ရွဴ.... ဆုိျပီးေတာ့ အသံ ထြက္လာ ပါလိမ့္မယ္။

အဲ့ဒီ ၄-၇-၈ ေလရွဳ၊ အသက္ေအာင့္၊ ေလထုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သံုးခါ တိတိ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ အိပ္ေပ်ာ္ခ်င္သြားပါလိမ့္မယ္။ စုစုေပါင္း သံုးခါ တိတိ လုပ္ရင္ ၅၇ စကၠန္႔ပဲ ၾကာပါမယ္။

ယင္း နည္းလမ္းကို စက်င့္တဲ့အခါ အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အကယ္၍ အဲ့လိုျဖစ္တယ္ဆုိရင္ မနက္အိပ္ယာထတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ညေန အိပ္ခါနီး အခ်ိန္မ်ာ ပံုမွာ က်င့္သြားႏုိင္ပါတယ္။ က်င့္ျပီးတဲ့ တစ္ပတ္ အၾကာမွာေတာ့ သိသိသာသာ တုိးတက္လာျပီး ညအိပ္မေပ်ာ္တဲ့အခါ ယင္းနည္းလမ္းနဲ႔ လုပ္တဲ့အခါ အိပ္ေပ်ာ္သြားပါ လိမ့္မယ္။

ယင္းက်င့္စဥ္ဟာ ေယာဂ က်င့္စဥ္ကေန ထြက္ရွိလာတာျဖစ္တာေၾကာင့္ အျခား က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ေကာင္းက်ိဳးျပဳပါလိမ့္မယ္။

Myawady Health
https://www.facebook.com/myawadyhealth

ညအိပ္ရာဝင္ ေျခေဆးျခင္းအက်ဳိး


၁။ တစ္ေနကုန္ ေအာင္းေနေသာ အပူမ်ားေအာက္သုိ႔ လွည့္ၿပီး ေျခဖဝါးမွ ထြက္သြားႏုိင္သည္။

၂။ ညအိပ္ေပ်ာ္ ေနခ်ိန္ ေဟာက္ျခင္း၊ သြားႀကိတ္ျခင္း၊ လွ်ာဝါးျခင္း၊ သြားရည္က်ျခင္း မ်ား သက္သာ ေစသည္။

၃။ ရင္ညႊန္႔သုိ႔ တက္ေသာေလ၊ ဘဝင္သုိ႔ တက္ေသာေလ၊ ႏွလုံးသုိ႔တက္ေသာ ေလပူတုိ႔ကုိ သက္သာေစသည္။

၄။ ေျခေထာက္ကုိ သန္႔စင္စြာ ေဆးၿပီး အိပ္ျခင္းေၾကာင့္ မေကာင္းေသာ အိပ္မက္ဆုိးမ်ာ းမက္ျခင္းမွ သက္သာ ေစႏုိင္သည္။

၅။ ေျခသလုံးႏွစ္ဖက္ ႂကြက္တက္ျခင္းမွ သက္သာေစသည္။

၆။ နံနက္အိပ္ရာထတြင္ မ်က္ဝတ္မ်ား ထြက္ျခင္း၊ မ်က္စိဖြင့္ မေကာင္းျခင္းမွ သက္သာေစသည္။

၇။ ခႏၶာကုိယ္ အပူအေအး မွ်တၿပီး ဦးေခါင္းသုိ႔ အပူတက္ျခင္းကုိ သက္သာေစသည္။

၈။ အပူေၾကာင့္ သြားဖုံးႂကြျခင္း၊ သြားနာ သြားကိုက္ျခင္း မ်ားမွ သက္သာေစသည္။

၉။ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း၊ ငယ္ထိပ္ေျပာင္ျခင္းမွ သက္သာေစသည္။
၁၀။ ဆံပင္ျဖဴျခင္းကုိ သက္သာေစသည္။

၁၁။ ကၽြတ္ေသာဆံပင္ ကုိ ျပန္ေပါက္ ေစႏုိင္သည္။

၁၂။ မ်က္တြင္းက်ျခင္း၊ မ်က္ကြင္းညိဳျခင္းမွ သက္သာ ေစႏိုင္သည္။

ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ ေျခေထာက္ ေရေဆးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ သက္သာ ေစႏုိင္သည္။ ႂကြက္တက္ ေရာဂါ၊ အဆစ္ေရာင္ အဆစ္ကုိက္ ေရာဂါ၊ ေလးဘက္နာ ေရာဂါ၊ သြားႏွင့္ သြားဖုံးေရာင္၊ သြားဖုံးႂကြ ေရာဂါ၊ မ်က္စိတိမ္ ေရာဂါႏွင့္ မ်က္မွန္ဒီဂရီ တုိးျခင္း၊ အစာအိမ္ ေလပူထျခင္း၊ ေလပူအထက္ တက္၍ မူးေမာ ရင္တုန္၊ ႏွလုံးေလ႐ုိက္ ေရာဂါမ်ားပင္ သက္သာသည္ဟု ဆုိသည္။

ေျခေဆးလွ်င္ လုံခ်ည္၊ ထဘီကုိ ေပါက္လယ္ ထိေအာင္ မတင္ၿပီး ေရေအးျဖင့္ ခုႏွစ္ခြက္ခန္႔ ေလာင္းေဆးသင့္သည္။ ေျခေဆးၿပီးေနာက္ ေခတၱ အပူထြက္ေအာင္ ေစာင့္ၿပီးမွသာ အဝတ္ေျခာက္ျဖင့္ သုတ္သင့္သည္။ ေန႔စဥ္မွန္မွန္ ျပဳလုပ္မွသာ အက်ဳိးရွိမည့္ နည္းျဖစ္ပါသည္။

Myawady Health
https://www.facebook.com/myawadyhealth

Fainting မူးေမ့လဲက်ျခင္း


ဒီစာတင္တာ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔။ မေန႔က ေသြးလွဴျပီး မူးတဲ့မိန္းကေလးတေယာက္ ေသြးထပ္လွဴလို႔ရမလား ေမးတယ္။

၁။ ဆရာခင္္ဗ်ာ မိန္းကေလးတေယာက္ ေသြးလွဴၿပီး သတိလစ္ဖူးပါသည္။ အခုုျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္ေနလို႔ ေသြးအား အျမန္တက္ေစရန္ မည္သို႔ျပဳလုပ္ေပးရမည္ကို လမ္းညႊန္ေပးေစခ်င္င္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

၂။ က်ေတာ့္အမ်ိဳးသမီး အသက္က (၂၄) ႏွစ္ပါ၊ (၂၂) ႏွစ္တုန္းက ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်လို႔ သားအိမ္ၿခစ္ဘူးပါတယ္။ သားအိမ္ ၿခစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ထိခိုက္ရွနာ တစ္ခုခုၿဖစ္လို႔ ေသြးထြက္လာတာၿမင္ရင္ ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္ခ်င္သလို ၿဖစ္ေနၿပီး ပ်ိဳ႕ၿပီး အန္ခ်င္လာသလို ၿဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒါ ဘယ္လိုေၾကာင့္ၿဖစ္တာ၊ ဘယ္လိုၿပဳမူေနထိုင္ရမယ္ဆိုတာကို ညႊန္ၾကားေပးပါဦး။

၂ဝ၁၅ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးေန႔ စစ္ေရးျပပြဲမွာ ခ်ီတက္အေလးျပဳရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕ မူးေမ့လဲက်တဲ့သတင္းေတြ ဖတ္ရပါတယ္။ ေဒလီမွာ ယမုန္နာအခမဲ့ေဆးခန္းေလးဖြင့္ေတာ့ ဗမာစကားလဲတတ္တဲ့ ပညာအေျခခံအေတာ္အတန္ရွိတဲ့ ဒုကၡသည္မိန္းကေလးေတြကို စည္းရံုးရတယ္။ ေဆးခန္းမွာ ဆရာမလာလုပ္ပါလား။ အခ်ိန္လဲေပးႏိုင္၊ ဝါသနာလဲပါ၊ ဒါနဲ႔မရေသးတာက ေသြးျမင္ရင္မမူးခ်င္မွ ဆရာမလုပ္လို႔ရမယ္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတာ့ မေပးႏိုင္ပါ။

လူေကာင္းပကတိကေန ရုတ္တရက္မူးျပီး သတိေမ့တာ Shock ပါဘဲ။ ေရွာ့ခ္ေတြက အမ်ိဳးအစားမ်ားတယ္။ ႏွလံုးနဲ႔ ေသြးေၾကာေတြက လိုသေလာက္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တာကေနျဖစ္တယ္။ လူ႔ကိုယ္က အေရးပါတဲ့အဂၤါေတြတြက္ မရွိမျဖစ္တဲ့ ေအာက္စီဂ်င္ မလံုေလာက္လို႔ ျဖစ္လာေစတယ္။ အသက္ဆံုးပါးတဲ့အထိ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။

(၁) စိုးရိမ္စိတ္ေတြျဖစ္လာ၊ ဂနာမျငိမ္ျဖစ္လာ၊ မူးလဲမယ္။
(၂) ပ်ိဳ႕ခ်င္-အန္ခ်င္လာမယ္။
(၃) ေရငတ္လာမယ္။
(၄) မ်က္စိကေဝဝါး၊ သူငယ္အိမ္ က်ယ္လာမယ္။
(၅) အသက္ရွဴတာ တိမ္-ျမန္-မမွန္ျဖစ္မယ္၊
(၆) အေရျပား ေအးလာ၊ ျဖဴေရာ္လာ၊ စိုထိုင္းလာမယ္၊
(၇) လက္ေကာက္ဝတ္ ေသြးခုန္တာ ျမန္မယ္၊ စမ္းမရျဖစ္မယ္။

Hypovolemic Shock ေသြးထုထည္ နည္းလို႔ျဖစ္တဲ့ (ေရွာ့ခ္)၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလို႔ အတြင္းထဲျဖစ္ျဖစ္ အျပင္ကို ျဖစ္ျဖစ္ ေသြးယိုထြက္တာ၊ မီးေလာင္လို႔ အရည္ေတြ ခမ္းေျခာက္တာ၊ အန္လို႔-ဝမ္းေလွ်ာလို႔ ေရနဲ႔ ဓါတ္ဆားေတြ နည္းတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

Neurogenic Shock အာရံုေၾကာေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေရွာ့ခ္၊ ေသြးေၾကာေတြ ပံုမွန္မဟုတ္ ေဖါင္းလာလို႔ ေသြးေတြ လိုရာမေရာက္ ျဖစ္လာမယ္။ ေအာ္တိုေနာမစ္ အာရံုေၾကာစနစ္ကို သက္ေရာက္လို႔ ျဖစ္တယ္။ ေသြးဖိအား က်မယ္၊ တခါတေလ ႏွလံုးခုန္ ေႏွးတတ္တယ္။ ဦးေႏွာက္ကို ေသြးျပန္ေရာက္ရင္ ျပန္ေကာင္းမယ္။ ဦးေႏွာက္ ထိခိုက္တာ၊ ခါးဆစ္ရိုးထဲက အာရံုေၾကာစနစ္ ထိခိုက္တာေတြ ေၾကာင့္လဲ ျဖစ္တယ္။ အတြင္း အဂၤါေတြကို ထိခိုက္လာမယ္။

Psychogenic Shock စိတ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေရွာ့ခ္၊ ေၾကာက္စိတ္မ်ား၊ အေပ်ာ္လြန္၊ ေဒါသၾကီး၊ ပူပန္မႈလြန္ကဲရာကေန ျဖစ္တယ္။ ေသြးေၾကာေတြ က်ယ္လာတယ္။ ဦးေႏွာက္ကို ေသြးအေရာက္နည္းတယ္။ ေသြးဖိအားက်မယ္၊ အေရျပား ေအးစက္ေနမယ္။ ေခြ်းျပန္မယ္။ ႏွလံုးခုန္ျမန္မယ္။ သတိတဝက္တပ်က္မရတာနဲ႔ လံုးဝသတိမရတာျဖစ္မယ္။

Anaphylactic Shock အနာဖလက္တစ္ ေရွာ့ခ္၊ မတည့္တာနဲ႔ ထိေတြ႔ရာကေနျဖစ္တယ္။ ယားယံလာမယ္၊ အနီပိန္႔ေတြထြက္မယ္၊ အသက္ရွဴခက္လာမယ္၊ ဆီးသြားခ်င္-ဝမ္းသြားခ်င္ျဖစ္လာမယ္။ ပူေလာင္လာသလို ခံစားရမယ္၊ အသံေပ်ာက္မယ္။ ေဆး၊ အဆိပ္၊ အင္းဆက္၊ အမံႈအမႊား၊ အစားအေသာက္၊ စတာေတြကေန ျဖစ္ေစတယ္။

Shock ျဖစ္ျပီဆိုရင္ ဘာလုပ္မလဲ -
ရုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္တာမို႔ ေရွးဦးသူနာျပဳ လုပ္ဘို႔ အလြန္႔အလြန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ အသက္ကို ကယ္ႏိုင္တယ္။ ဆရာဝန္ေတြ၊ ေဆးရံုေတြဆီ ေရာက္မွဆိုရင္ ေနာက္က်တတ္တယ္။ ျပဳစုမဲ့သူက တည္ျငိမ္ရမယ္။ တတ္ထားရမယ္။

(၁) အသက္ရွဴလမ္း စစ္ရ၊ ျပင္ရမယ္။ ပိတ္ဆို႔ေနတာ မရွိေစနဲ႔။ လည္ပင္းဆန္႔၊ ေမးကိုပင့္ပါ။

(၂) ေသြးယိုတဲ့ေနရာကို ေသြးမထြက္ေအာင္လုပ္ပါ။ ဖိထားေပးပါ။ ျမွင့္ထားေပးပါ။ ပတၲီး-ၾကိဳးနဲ႔ စည္းထားေပးပါ။ Artery forceps ေသြးေၾကာညွပ္ ရွိရင္-လိုရင္ သံုးပါ။

(၃) ေျခေထာက္ပိုင္းကို ေခါင္းအထက္မွာ ျမွင့္ထားပါ။ အန္ေနရင္ ေခါင္းတဖက္ ေစာင္းထားပါ။ ေခါင္း-လည္ပင္း က်ိဳးရင္-က်ိဳးတယ္ ထင္ရင္ ပက္လက္အေနအထားမွာသာ ထားပါ။

(၄) အရိုးက်ိဳးရင္ အမာတခုခုနဲ႔ ၾကပ္စည္းပါ။ ဆြဲမဆန္႔ပါနဲ႔။

(၅) သက္ေတာင့္သက္သာ ေနပါေစ။ ေအးေနရင္ ေစာင္စတာနဲ႔ ေႏြးေအာင္ ျခံဳေပးပါ။ စို-ေအး ေနတာေတြ ဖယ္ရွားပါ။ သဘာဝမဟုတ္တဲ့ အေႏြးေပးတာမ်ိဳး မသံုးပါနဲ႔။

(၆) လူနာကို စိတ္ျငိမ္ေအာင္ အားေပးႏွစ္သိမ့္ပါ။ သူ႔အနာဒဏ္ရာကို မျမင္ေစပါနဲ႔။

(၇) အန္ေနလွ်င္၊ အဆိပ္စတာ မေသျခာလွ်င္ ပါးစပ္က ဘာမွမတိုက္ပါနဲ႔။ အာေခါင္ေျခာက္-ေရဆာရင္ ႏွဳတ္ခမ္းကိုသာ ေရဆြတ္ေပးပါ။

(၈) ေဆးပညာတတ္ကြ်မ္းသူ အကူအညီေခၚပါ။

အေမရိကားမွာျဖစ္ရင္ Choking game လို႔ေခၚတယ္။ အဂၤလန္မွာ ဗီတိုရီးယားေခတ္တံုးက အမ်ိဳးသမီးေတြ ဒီလိုျဖစ္ၾကတာက Corsets ကိုယ္ၾကပ္အဝတ္အစားေတြေၾကာင့္ အသက္ရွဴၾကပ္တာလဲပါႏိုင္တယ္။ မူယာမာယာလဲပါမယ္။ ခဏခဏမူးလဲၾကလို႔ Fainting game လို႔ ေခၚရေလာက္ေအာင္ လူစည္စည္မွာ လွလွပပေလးလဲၾကတာမ်ားတယ္။

Dr. တင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/drtintswe

H5N1 Flu ၾကက္ငွက္ တုပ္ေကြး


ဘီဘီစီ ၂၉-၇-၂ဝ၁၇ သတင္း = ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ H5 N1 ေရာဂါေၾကာင့္လို႔ မသင္ကာစရာ ၾကက္ေသဆံုးမႈရွိ

1. H5N1 ဆိုတာဘာလဲ
Avian influenza လို႔လည္းေခၚတယ္။ Bird flu လို႔လည္းေခၚတယ္။ ၾကက္ငွက္ေတြမွာ သက္ရွဴလမ္းကို အလြန္ ကူးစက္လြယ္တယ္။ လူကိုကူးစက္တာ တခါတေလမွသာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လူကိုကူးစက္ရင္ ၆ဝ% ေသဆံုးႏိုင္တယ္။

2. H5N1 လူကိုဘယ္လိုကူးစက္သလဲ
ပိုးရွိေနတဲ့ ၾကက္ငွက္ရဲ႕ အသည္းနဲ႔ အသားကို ထိကိုင္မိရာကေန ကူးစက္တယ္။ ပိုးရွိပတ္ဝန္းက်င္ကေနလည္း ကူးစက္လာႏိုင္ေသးတယ္။ လူကေနလူကိုကူးစက္တာ အင္မတန္ျဖစ္ခဲတယ္။

3. H5N1 လူေတြျဖစ္ရင္ ခံစားရမဲ့ေရာဂါလကၡဏာေတြ
ကူးစက္ခံရရင္ ပိုးဝင္ခံရျပီးေနာက္ ၂ ရက္ကေန ၈ ရက္အၾကာမွာ ေရာဂါလကၡဏာစေပၚမယ္။ အဖ်ားၾကီးျမင့္ႏိုင္တယ္။ မအီမသာျဖစ္မယ္။ လည္ေခ်ာင္းနာမယ္။ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္တဲ့ အသက္ရွဴလမ္း ကူးစက္ေရာဂါ၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ႏူမိုးနီးယား။ အသက္ရွဴ တို-ခက္ခဲ၊ ရင္ပတ္ေအာင့္မယ္။ ဗိုက္ေအာင့္၊ ဝမ္းပ်က္။ စိတ္မူေျပာင္း၊ တက္မယ္။ ၾကြက္သားေတြနာမယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ မ်က္စိနီရဲမယ္။ ဆိုးလာရင္ အသက္ရွဴခက္လာမယ္။ ႏူမိုးနီးယားရႏိုင္တယ္။ ကံမေကာင္းရင္ ေသႏိုင္တယ္။

4. ၾကက္သားစားလို႔ရလား
ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်က္ျပဳတ္ေၾကာ္ေလွာ္ထားတဲ့ ၾကက္သားဟင္စားႏိုင္ပါတယ္။ ဗိုင္းရပ္စ္က အပူခ်ိန္ကို မခံႏိုင္ပါ။ ၇ဝ ဒီဂရီ (စီ) အထိပူရင္ စိတ္ခ်ရပါတယ္။ အသားကိုင္တာမွာ စနစ္တက် သန္႔ရွင္းရမယ္။

5. H5N1 လူမွာျဖစ္ရင္ ဘယ္လို ကုသမလဲ
အျမန္ကုသမႈခံယူရမယ္။ ေဆးရံုတင္ရမယ္။ အထူးခန္းမွာထားရႏိုင္တယ္။ Oseltamivir (Tamiflu) ေဆးကိုသံုးရင္ ခံစားရတာေတြ သက္သာေစတယ္။

6. Oseltamivir (Tamiflu) တမီဖလူးေဆး
လူၾကီး ၁၂ ႏွစ္အထက္
• ကုသရန္ = 75 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္၊ ၅ ရက္။ HIV ရွိေနသူေတြ ၆-၁၂ ပါတ္။
• ကာကြယ္ရန္ = 75 mg တေန႔ ၁ ၾကိမ္၊ ၁ဝ ရက္။
ကေလး
• ၂ ပါတ္မွ ၁ ႏွစ္ 3 mg/kg တေန႔ ၂ ၾကိမ္။
• ၁ ႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အထိ အေလးခ်ိန္ 15 kg အထိ = 30 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္။ 15.1 မွ 23 kg = 45 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္။ 23.1 မွ 40 kg = 60 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္။ 40.1 kg အထက္ = 75 mg တေန႔ ၂ ၾကိမ္။

ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား = ပ်ိဳ႕၊ အန္။ ဝမ္းပ်က္၊ ဗိုက္နာ။

Avian influenza လို႔လည္းေခၚတယ္။ ဗိုင္းရပ္တမ်ိဳးကေနေရာဂါျဖစ္ေစတဲ့ တုပ္ေကြးတမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ Influenza A virus ဗိုင္းရပ္စ္အုပ္စုဝင္ ျဖစ္တယ္။ မူရင္းေရာဂါရတာက ငွက္ေတြသာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း လူကိုပါေရာဂါရလာတယ္။ ငွက္၊ ၾကက္ေတြနဲ႔ နီးစပ္သူေတြမွာ ကူးစက္ခံရဘို႔အလားအလာ ရွိတယ္။ကူးစက္မႈမျဖစ္ေစအာင္ အဲဒီေနရာေဒသမွာ ငွက္၊ ၾကက္ေတြကို သတ္ရတယ္။ ၾကက္ငွက္ေတြကို ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရမယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွာ ေရာဂါအျပင္းစားရေစတဲ့ H5N1 ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ၂ဝ၁၃ ထဲ တရုပ္ျပည္မွာ H7N9 အမ်ိဳးအစားသစ္ ေပၚလာတယ္။ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြက ပိုးရွိေနတဲ့အေကာင္ေတြရဲ႕ သြားရည္နဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြထဲမွာ ပါေနတယ္။
၁၉၉၇ မွာ ပဌမဆံုးလူကိုကူးတာ သိရျပီး၊ မွတ္တမ္းအရ လူေပါင္း ၆၂၂ ေယာက္ရွိသြားျပီ။ ေသဆံုးသူေပါင္း ၃၇၁ ေယာက္ရွိေနျပီ။

ေရာဂါနာမည္တပ္ဘို႔ Immunological tests ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈ လုပ္မွသာသိမယ္။ ျဖစ္လာရင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေဆးေပးရတယ္။ ဆိုးတဲ့သူေတြကို အထူးၾကပ္မတ္ကုသေပးရမယ္။ လူကေနလူကိုကူးစက္တာနည္းေပမဲ့ ျဖစ္လာေနတယ္။ လူမွာျဖစ္လာရင္ အလားအလာ မေကာင္းလွပါ။ ၆ဝ% ေသဆံုးႏိုင္တယ္။ တရုပ္ျပည္မွာ H7N9 ေၾကာင့္ ၁၃၂ ေယာက္ ေရာဂါျဖစ္ျပီး ၃၇ ေယာက္ ေသဆံုးျပီးျဖစ္တယ္။ Oseltamivir (Tamiflu) ေဆးကိုသံုးတယ္။

ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးထိန္းခ်ဳပ္ေရး
ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးရဲ႔ အဓိကအခ်က္ဟာ လူကိုမကူးေစဘို႔ျဖစ္တယ္။ A (H5N1) နဲ႔ A (H7N9) အမ်ိဳးအစား ဗိုင္းရပ္စ္ ေတြကေန လူကိုကူးစက္ႏိုင္တယ္။ ေရာဂါရေနတဲ့အေကာင္ အေသ (အသည္းနဲ႔ အသား) ကို တိုက္ရိုက္ ကိုင္တြယ္တာကေန လူကိုကူးစက္တယ္။ တာရွည္ကိုင္တြယ္ရာကေနလည္း ကူးစက္တယ္။ အေသအခ်ာခ်က္ျပဳတ္ ေၾကာ္ေလွာ္စားရင္ လူကိုမကူးစက္ပါ။

ထိေရာက္တဲ့ထိန္းခ်ဳပ္မႈဟာ ပိုးရွိတဲ့ေနရာနဲ႔ ထိစပ္မႈမွန္သမွ်ကို ပိတ္ပင္တားျမစ္ရမယ္။ က်န္းမာေရးဌာနေတြကေန ေရာဂါအေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးအေျခအေနစတဲ့ သတင္းေတြကို အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ သိႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ထုတ္ျပန္ေပးေနရမယ္။ ေရာဂါမျပန္႔ပြါးေအာင္လုပ္ဘို႔၊ ျဖစ္ေနသူေတြကို ခ်က္ခ်င္းကုသမႈ ေပးႏိုင္ဘို႔ ျပင္ဆင္မႈေတြ မျပတ္တမ္း လုပ္ေနရမယ္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကုသနည္းလမ္းညႊန္ကို က်န္းမာေရးဌာနေတြမွာ ေပးထားရမယ္။ ေဆးဝါး၊ လူအင္အား ျဖည့္တင္းထားရမယ္။ ၾကက္၊ ဘဲ၊ ငံုး၊ ငန္း၊ ခိုေတြေမြးျမဴတဲ့ေနရာေတြကို စစ္ေဆးတာ၊ ထိန္းခ်ဳပ္တာေတြကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ရမယ္။ ဥပေဒလိုရင္လုပ္ရမယ္။ မလိုက္နာသူကို အေရးယူရမယ္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ရာတိုင္းမွာ အဖံုးအကာ၊ ကိရိယာေတြသံုးေစရမယ္။

အစိုးရက်န္းမာေရးဌာန၊ တိရစာၦန္ ေမြးျမဴေရးဌာန၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ စုေပါင္းလုပ္မွသာရမယ္။ သတင္းအမွားေတြေပးတာ၊ ကာကြယ္နည္း အလြဲေတြေရးတာ၊ ျဖန္႔ေဝေရာင္းခ်တာမ်ိဳးေတြ မလုပ္ေကာင္းပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/drtintswe

ကေလးသူငယ္ ဝမ္းသြားလွ်င္


အစားအစာေတြမွာ ေကာင္းတာရွိသလုိ ့ဆုိးက်ဳိးၿဖစ္ေစႏုိင္သည့္အစားအစာ မ်ားစြာလည္းရွိပါတယ္ ။ တန္ေဆးလြန္ေဘး ဆုိသည့္ ၿမန္မာ့စကားပုံ သတိေဆာင္ရန္လည္းရွိေနပါတယ္ ။ အသြားမေတာ္ တစ္လွမ္း ၊ အစားမေတာ္ တစ္လုပ္ ဆုိၿပီး အသိသတိထပ္မံေပးထားၿပန္တာလည္း ေတြ ့ရပါသည္ ။ တစ္ခ်ဳိ ့ မိခင္ၿဖစ္သူေတြမွာ အစားေသာက္ကုိၿမင္လွ်င္ပင္ မေနႏုိင္ စားခ်င္စိတ္ေဖာက္ဖြားစားေသာက္တက္ႀကပါသည္ ။ မိမိရင္ေသြးကေလးကုိပင္ သတိမထားမိဘဲ စားေသာက္လုိက္ေပမဲ့ မိခင္ႏုိ ့ႏွင့္ မကင္းကြာၿဖစ္သည့္ ကေလးငယ္တြင္ ဝမ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဝဒနာတစ္ရပ္ၿဖစ္ေပၚလာတက္ပါသည္ ။ အထူးသတိထား စားေသာက္သင့္ပါတယ္လုိ ့ေၿပာႀကားလုိ ပါတယ္ ။

ကေလးငယ္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး အသိမ်ား မသိနားမလည္ႏုိင္ၿခင္းေႀကာင့္ ေတြ ့တာ အစားေသာက္မ်ားကုိ စားတက္ႀကပါတယ္ ။ ပူၿပင္းေသာရာသီဥတုတြင္ စားတက္ႀကသည္မွာ သရက္သီးကင္ ၊ သရက္သီးသုတ္ ၊ မုန္လာခ်ဥ္ ၊ ဖရဲသီး ၊ ပိႏၷဲသီး ၊ ဝက္သားတုတ္ထုိး ၊ အေအးစိမ့္ထားသည့္ နုိ ့ ၊ ေရခဲေရမ်ား ႏွင့္ အၿခားဝမ္းနူးေစတက္ေသာအစားေသာက္ကုိ စားတက္ႀကပါသည္ ။ အဲလုိ ကေလးမ်ား အစားေသာက္မွားၿခင္းေႀကာင့္ ရက္မၿခားဘဲဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာၿခင္းၿဖစ္ေပၚလာတက္သည္ ။

ကေလးသူငယ္မ်ား ဝမ္းေလွ်ာၿခင္းၿဖစ္ေပၚလွ်င္ ဓာတ္ဆားရည္ကုိ တုိက္ေပးရမည့္အၿပင္ အစားေသာက္ကုိလည္းေကြ်းရပါမည္ ။ အရည္ကုိလည္းပုိတုိက္ရပါမည္ ။ ေရက်က္ေအးၿပဳ ့လုပ္ထားေသာ ေရ ၊ အုန္းစိမ္းရည္ ႏွင့္ ေသာက္ေ၇သန္ ့တုိ ့ကုိလည္း တုိက္ေပးသင့္ပါသည္ ။ ေကြ်းရမည္အစားအစာမ်ားမွာ အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ အရြက္မ်ား ၊ ဆန္ၿပဳတ္ ၊ ႀကက္ဥႏွစ္ ၊ အသား ႏွင့္ အဝါေရာင္ရွိေသာ အသီးအႏွံမ်ားကုိ ေကြ်းေပးရပါမည္ ။

တစ္ကုိယ္ေရသန္ ့ရွင္းၿခင္းလည္း အထူးသတိထားရပါမည္ ။ ဝမ္းသြားထားေသာ အဝတ္အထည္မ်ား ေန၇ာမ်ားတြင္ ကုိင္တြယ္ထားပါက လက္ကုိ ခ်က္ၿခင္း ဆပ္ၿပာၿဖင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ထက္မနည္း စင္ၾကင္ေအာင္ေဆးေႀကာပါ ။ကေလးသူမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားတြင္ အစားအေသာက္မစားခင္ လက္ကုိ စင္ႀကယ္စြာဆပ္ၿပာၿဖင့္ ေဆးေႀကာၿပီးမွာ ေကြ်းၿခင္း စားေသာက္ေစၿခင္း ႏွင့္ အစားေသာက္မ်ားကုိ ယင္နားမွဳ ့မရွိေစရန္ ဂရုစုိက္ပါ ။

ဝမ္းသြားၿခင္းေႀကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ့ေခြေနၿခင္း ၊ အၿပင္းအထန္ဖ်ားေနၿခင္း ၊ မႀကာခဏ အန္ၿခင္း ၊ ကေလးငယ္တြင္ ေမွးေနၿခင္း ၊ ႏွဳိးရခက္ၿခင္း ၊ အစားေသာက္မစားၿခင္း ႏွင့္ သတိလစ္မွဳ ့ၿဖစ္ေနခဲ့ပါက နီးစပ္ရာ ေဆးခန္းႏွင့္ ေဆးရုံမ်ားတြင္ ခ်က္ခ်င္းၿပသ ကုသမွဳ ့ခံယူသင့္ပါေႀကာင္း ကေလးငယ္မ်ား ဝမ္းသြားလွ်င္ အသိေပးစာၿဖင့္ တင္ၿပလုိက္ရပါသည္ ။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

Kiss and Risks နမ္းတာကေန ဘာေရာဂါေတြရႏိုင္သလဲ


ဘီပိုးကာကြယ္ေဆး ျပည့္ေအာင္မထိုးရေသးပဲနဲ႔ ေရာဂါပိုးရွိသူနဲ႔ French kiss လုပ္မိရင္ ေရာဂါကူးႏိုင္ပါသလား သိခ်င္ပါတယ္။

ေဆးစာမေျဖခင္ အနမ္းဋီကာခ်ဲ႕ပါရေစ။ စာတပုဒ္ေရးထားတာရွိေပမဲ့ အမ်ားဖတ္စရာအေနနဲ႔ေတာ့ မတင္လိုပါ။ လွ်ာမပါဘဲ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းနမ္းတာကို Light Kissing ေခၚတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းနမ္းတာကုိ Lip kiss လို႔ ေျပာတာမ်ားတယ္။ တရားဝင္ ေခၚၾကတာက French kiss ျဖစ္ပါတယ္။ Deep Kissing လို႔သတ္မွတ္တယ္။ အထဲထိနက္တယ္။ ဒီနမ္းနည္းမွာ တေယာက္ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ ေနာက္တေယာက္ရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္း + လွ်ာနဲ႔ ထိေတြ႔မႈလုပ္ၾကတယ္။ အျပန္အလွန္သေဘာ ရွိႏိုင္တယ္။ တေျဖးေျဖးခ်င္းနဲ႔ စိတ္လိုလက္ရ ရွိလာႏိုင္တယ္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနမ္းတာနဲ႔လဲ ေရယံုနဲ႔ ဝဲ ကူးစက္ႏိုင္တယ္။ ထိစပ္တဲ့ေနရာမယ္ ေရာဂါမရွိသူမွာ အေပါက္အျပဲ အနာအဆာရွိမွသာ ကူးမွာပါ။ တီဘီ (သလိပ္ထဲ ပိုးေတြ႔)၊ တုပ္ေကြး၊ အေအးမိျဖစ္ေနသူက နမ္းတာမခံပါနဲ႔။ျမင္သာတဲ့ မန္းရည္လို၊ ျပည္လိုအနာရွိေနသူကို သြားမနမ္းပါနဲ႔။ ေရယံု ဗိုင္းရပ္စ္ အမ်ိဳးအား (၂)၊ အသည္းေရာင္ (ဘီ) နဲ႔ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါေတြ ကူးႏိုင္တယ္။ သြားရည္ထဲကေန ရႏိုင္တဲ့ကူးစက္ေရာဂါေတြ ရွိတယ္။

1. Mononucleosis မိုႏိုႏူကလီယိုးဆစ္ကို Kissing disease အနမ္းေရာဂါလို႔ေခၚတယ္။ (EBV) နဲ႔ (CMV) ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကေန ကူးစက္တယ္။

2. စထြက္ပတိုေကားကပ္စ္ ဗက္တီးရီးယားေၾကာင့္ လည္ေခ်ာင္းနာေရာဂါကူးလာႏိုင္တယ္။

3. Cold sores ေခၚတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေရယံုဟာ Herpes Simplex Virus-1 (HSV-1) ဗိုင္းရပ္စ္ကေနကူးစက္တယ္။

4. လက္-ေျခ-ပါးစပ္ေရာဂါဆိုတာ Coxsackie virus ဗိုင္းရပ္စ္ကေနကူးတယ္။

5. HIV ပိုးဟာ သြားရည္ထဲမွာပါေနႏိုင္ေပမဲ့ အေရအတြက္နည္းလို႔ မကူးဘူးလို႔ (ကေန႔အထိ) ေျပာႏိုင္တယ္။

6. အသည္းေရာင္ (ေအ)၊ (ဘီ) နဲ႔ (စီ) ေတြကေတာ့ နမ္းလို႔ကူးတယ္လို႔ေျပာႏိုင္တဲ့ လူနာေတြေတြ႔ထားတယ္။

7. သြားဖံုးေရာင္တာကို ဗီတာမင္ (စီ) နည္းလို႔လဲျဖစ္ႏိုင္တယ္။

8. Candida yeast infections မိႈပိုးဝင္ေနလို႔လဲျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိဇီဝေဆး ေသာက္ေနခ်ိန္မွာ ျဖစ္တတ္တယ္။

ျပင္သစ္အနမ္းကေန အသည္းေရာင္ (ဘီ) ကူးစက္ဘို႔အခြင့္အလမ္း အလြန္နည္းပါတယ္။ (ဘီ) သာမက (စီ) နဲ႔ (ဒီ) ေတြလဲအတူတူဘဲ။ HIV ပါတယ္။ ရာႏွဳန္းျပည့္ မကူးစက္ပါလို႔ ဘယ္ဆရာဝန္ကမွ အာမမခံႏိုင္ပါ။ သီအိုရီအရေတာ့ ကူးစက္လာႏိုင္တယ္လို႔ေျပာႏိုင္တယ္။ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတြဟာ လူကိုယ္က အရည္ေတြ မွန္သမွ်ထဲမွာ ေနၾကတယ္။ သြားရည္လဲပါတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းနဲ႔ အနီးအနားမွာ အနာအဆာရွိေနရင္ေတာ့ ကူးစက္ဘို႔အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားတယ္။

ကိုယ္ကေန တေယာက္ေယာက္ကိုနမ္းတယ္ဆိုတာ ကိုယ္နမ္းလိုက္သူကိုနမ္းဘူးသူေတြ အားလံုးကို နမ္းသလိုဘဲလို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ ကိုယ္နမ္းတဲ့သူကို အရင္ လူေပါင္းဘယ္ေလာက္က နမ္းထာသလဲသိပါသလား။ အေဖၚအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းမသိရင္ အႏၠရာယ္နဲ႔ မကစားတာေကာင္းတယ္။ ငယ္တံုးရြယ္စဥ္မွာ French kiss ကို အေဖၚေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႔ လုပ္ခဲ့သူဟာ ဦးေႏွာက္ေျမွးေရာင္ေရာဂါရေစဘို႔ ပိုျပီးနီးစပ္တယ္လို႔ သုေတသနတခုက ဆိုပါတယ္။ နမ္းရာကေန ကူးစက္ေရာဂါမရခ်င္ရင္ နမ္းတာကိုသာဆင္ျခင္ပါေလ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/drtintswe/

Cysts ဆစ္


၁။ ကြ်န္ေတာ္ ၄၁ ႏွစ္ရွိတဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳးသားပါ ဆရာ။ ကြ်န္ေတာ္ႏွာေခါင္းေဘးက အဖုဟာ ျဖစ္တာ ၃ ႏွစ္ ေက်ာ္သြားပါျပီဆရာ။ နာလဲမနာ ႀကီးလဲ မႀကီးပါဘူးဆရာ။ အဲဒီ အဖုက အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္လားဆရာ။ ေပ်ာက္ေအာင္ ဘယ္လို လုပ္ရမလဲ လမ္းညႊန္ျပသေပးပါဆရာ။ ဆရာတို႔ မိသားစုအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာပါေစ။

၂။ ဆရာမဂၤလာပါ။ ရိုေသစြာေမးျမန္းလိုပါတယ္ရွင့္။ က်မအစ္မ အသက္ (၃၅) ႏွစ္ပါ၊ အပိ်ဳပါဆရာ။ ရာသီကတလတခါ ပံုမွန္ လာပါတယ္ဆရာ။ သူ႔ေနာက္ေက်ာမွာ ၂၁၀၁ ေလာက္တည္းက အက်ိတ္တခု ရွိပါတယ္ဆရာ။ ဆရာ၀န္ျပၾကည့္ေတာ့ အဆီက်ိတ္လို႔ေျပာတာနဲ႕မခြဲခဲ့ပါဘူးဆရာ။ အခု သူ႕အက်ိတ္က ျပည္ထြက္ေနလို႔ပါဆရာ။ ျပည္ထြက္တာ (၅) ရက္ေလာက္ေတာ့ ရွိပါၿပီဆရာ။ ျပည္က တစက္ႏွစ္စက္ေလာက္ပဲထြက္တာပါဆရာ။ အက်ိတ္ေနရာက အသားအေရာင္ေတာ့ မေျပာင္းပါဘူးဆရာ။ သူအလုပ္က အသုပ္ေရာင္းတာဆိုေတာ့ ငရုတ္သီးေၾကာ္တာ၊ ဆီိခ်က္ခ်က္တာေတာ့ လုပ္ရပါတယ္ဆရာ။ ျပည္ထြက္ေနေတာ့ အက်ိတ္အေျခအေနစိုးရိမ္ရလား သိခ်င္ပါတယ္ဆရာ။

မျမင္ရ မစမ္းရေပမဲ့ မွန္းေျပာပါမယ္။ ၂ မ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္တယ္။ Lipoma ေခၚ အဆီက်ိတ္နဲ႔ Sebacious cyst ေခၚ ေခြ်းထြက္အိတ္အက်ိတ္။ ဒုတိယဟာပိုျဖစ္ႏိုင္။ အရပ္ေခၚ ဆပ္ဆံခဲလို႔ေခၚတဲ့ အျဖဴ-မီးခိုးေရာင္ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္အရာ ေအာင္းေနတာ။ အဆင္မသင့္ရင္ ျပည္တည္တတ္တယ္။ ၂ မ်ိဳးလံုးမွာ အိတ္ခြံပါတယ္။ ေပ်ာက္ဘို႔ ခြဲရတယ္။ မခြဲလည္း ဘာမွမျဖစ္။ နည္းနည္းသာ ပိုၾကီးႏိုင္။ ျပည္တည္ႏိုင္။ ခြဲရင္ အိတ္ခြံပါထုတ္မွသာ ထပ္မျဖစ္။ ကင္ဆာမဟုတ္။ ကင္ဆာ မေျပာင္း။

၃။ မဂၤလာပါ ဆရာ။ သမီးနာမည္က ႕႕႕႕႕ ပါ။ အသက္ ၂၃။ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ကပါ။ ရာသီလည္းမွန္ပါတယ္ရွင့္။ လည္ဂုတ္ ဆံစပ္နားမွာ အက်ိတ္တလုံးေပၚလာပါတယ္။ ဘာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ႏိုင္မလဲရွင့္။ စိုးရိမ္မိလို႔ပါရွင့္။

အက်ိတ္ကို တိတိက်က်ေျပာပါ။ တည္ေနရာ၊ အရြယ္အစား၊ ပံုပန္း၊ ေရႊ႕ရမရ၊ နာမနာ၊ အေရာင္။

ဟုတ္က့ဲဆရာ။ လည္ဂုတ္ ဆံစပ္နားမွာပါ။ အရြယ္အစား လက္သန္းေလာက္ရွိပါတယ္။ အက်ိတ္က လုံးဝန္းတ့ဲ ပုံပန္းသဏၭာန္ရွိပါတယ္။ ေရႊ႔လို႔ရပါတယ္။ ဖိလိုက္ရင္ နည္းနည္းနာပါတယ္ အေရာင္ မရွိပါ။ ဆရာ လည္ပင္းနားမွာ ေနာက္ထပ္ အက်ိတ္တလုံးထပ္ျဖစ္လာပါတယ္။ စိုးရိမ္ရလား။ ဆရာဝန္ျပသင့္မျပသင့္ဆိုတာ သိခ်င္လို႔ပါ။ ဆရာအားရင္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပန္ေျဖေပးပါဦးေနာဆရာ။

ေမးခြန္းေမးသူက ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ပါ။ ေမးခြန္းေမးတာေရာ စာေရးတာပါ ေကာင္းတယ္။ သတ္ပံုလည္း သဏၭာန္ကအစ မွန္တယ္။ တစ္လံုးကိုသာ ကြ်န္ေတာ့္စံအရ ျပင္လိုက္ပါတယ္။ ေဆာရီး။ ေရႊဗမာေတြ နမူနာယူပါေလ။

အလံုး-အက်ိတ္ ေခၚၾကတာေတြက လူကိုယ္မွာ ေနရာမေရြး၊ က်ား-မ မေရြး၊ အရြယ္မေရြး ျဖစ္ၾကတယ္။ အလံုး-အက်ိတ္ မွန္သမွ်ကို အေျခခံအားျဖင့္ ကင္ဆာနဲ႔ ကင္ဆာမဟုတ္တာဆိုျပီး ၂ မ်ိဳးခြဲပါတယ္။ အျဖစ္အမ်ားဆံုးက Cysts (ဆစ္စ္) ျဖစ္တယ္။ အဖံုးပါတဲ့အိတ္ကေလးမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ အထဲမွာ အရည္လိုဟာ အဖတ္လိုဟာ တမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ လူ႔ကိုယ္မွာ ေနရာမေရြး၊ လူမေရြး၊ အရြယ္မေရြး သိပ္ျဖစ္ၾကတယ္။ အရြယ္အစားလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိႏိုင္တယ္။ (ဆစ္စ္) ဘာလို႔ ျဖစ္ရသလဲ။ အသံုးမ်ားလို႔သေဘာ၊ ဇရာသေဘာကေနျဖစ္တယ္။ ေရာဂါပိုးဝင္လို႔၊ မ်ိဳးဗီဇခ်ိဳ႕ယြင္းလို႔ကေနျဖစ္တာ၊ ေမြးရာပါျဖစ္တာ။ အေရျပားနဲ႔ကပ္ေနရင္ စျဖစ္ကတည္းက သိသာမယ္။ ရင္သားလို အထဲမွာဆိုရင္ စမ္းလို႔ရေအာင္ ၾကီးလာမွ သိတတ္တယ္။ အသည္းလို၊ ေက်ာက္ကပ္လို အဂၤါေတြမွာျဖစ္ေနရင္ ဆိုင္ရာလကၡဏာေတြ မခံစားရမခ်င္း သိေသးမွာ မဟုတ္ဘူး။ X-ray, Ultrasound, CAT scan, MRI ေတြ ရိုက္ရင္းမွ သိလာတာမ်ိဳးလဲရွိတယ္။

အမ်ားစုၾကီးက ကင္ဆာမဟုတ္ပါ။ တခ်ိဳ႕က ကင္ဆာနဲ႔ ေရာဂါပိုးဝင္တာေတြ ဆက္ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဘယ္လိုကုသမလဲ ဆိုတာ ဘာ့ေၾကာင့္ျဖစ္လဲ နဲ႔ ဘယ္ေနမွာလဲ အေပၚမူတည္တယ္။ ၾကီးေနရင္၊ ေရာဂါလကၡဏာ ခံစားေနရရင္ ခြဲစိတ္ ထုတ္ျပစ္ရတယ္။ တခါတေလ အထဲက အရည္ကို စုတ္ထုတ္ႏိုင္တယ္။

1. Sebaceous cysts (Epidermal cysts) ေခြ်ထြက္ဂလင္းအိတ္
အေရျပားမွာ က်ိခြ်ဲခြ်ဲအရည္ ေအာင္းေနတယ္။ အနံ႔ဆိုးတယ္။ မ်က္ႏွာ၊ လည္ပင္း၊ ကိုယ္၊ ဗဂ်ိဳင္းနား ေနရာေတြမွာ ျဖစ္တတ္တယ္။ ေခြ်းထြက္အိတ္ေတြ ေရာင္တာ-ပိတ္တာကေနျဖစ္ျဖစ္၊ ထိခိုက္မိရာကေနျဖစ္ျဖစ္ ဒီေရာဂါျဖစ္တယ္။ မနာဘူး၊ ပိုးဝင္ရင္ေတာ့ နာလာမယ္။ ေျဖးေျဖးခ်င္းၾကီးတယ္၊ အရြယ္ေသးတယ္၊ အေရျပားေအာက္မွာ ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ေရြ႔လို႔ရတယ္။ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားတဲ့ ဆရာဝန္ေတြက ျမင္တာနဲ႔ တန္းသိတယ္။ တခ်ိဳ႕က သူ႔ဖါသာသူ ေပ်ာက္ႏိုင္တယ္။ လိုအပ္ရင္ ခြဲစိတ္ထုတ္ျပစ္ရမယ္။ ထိခိုက္ရာျဖစ္ျဖစ္၊ ကုပ္မရာကျဖစ္ျဖစ္ ပိုးဝင္လာတတ္တယ္။ ျပည္တည္လာတတ္တယ္။

2. Dermoid Cyst (ဒါးမြိဳက္-ဆစ္စ္)
ေမြးရာပါျဖစ္တယ္။ စိတ္ဝင္စားဘို႔ ေကာင္းတယ္။ အထဲမွာ အေသအျခာ စစ္ၾကည့္ရင္ ဆံပင္၊ အရည္၊ သြား၊ အေရျပား ေခြ်းထြက္အိတ္ စတာေတြ ပါေနႏိုင္တယ္။ ေျဖးေျဖးခ်င္း ၾကီးတယ္။ ေပါက္အထြက္ရင္ မနာဘူး။ ၄ ေနရာမွာျဖစ္တယ္။
(က) Dermoid cysts in the brain ဦးေႏွာက္မွာျဖစ္တယ္။ အျဖစ္ေတာ့ မမ်ားပါ။
(ခ) Dermoid cysts in the nasal sinuses ႏွာေခါင္း-ဆိုင္းနပ္စ္မွာျဖစ္မယ္။ ခြဲထုတ္ရတာ ခက္တယ္။
(ဂ) Ovarian dermoid cysts မ်ိဳးဥအိမ္မွာ ျဖစ္တယ္။ မ်ိဳးပြါးႏိုင္တဲ့အရြယ္ေတြမွာျဖစ္တယ္။ အညွာလိုရွိလို႔ လိမ္တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အဲလိုျဖစ္ရင္ နာမယ္။ ခ်က္ခ်င္းခြဲရတတ္တယ္။ ဒီေရာဂါကို ခြဲထုတ္လို႔ အထဲကဟာေတြၾကည့္ျပီး (အပင္း) လို႔ေျပာၾကတယ္။ ေပါက္ထြက္တာ၊ ပိုးဝင္တာေတြလဲ ျဖစ္တတ္တယ္။ ရွားရွားပါးပါး ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္တယ္။
(ဃ) Dermoid cysts of the spinal cord ခါးရိုးဆစ္ထဲက အာရံုေၾကာမွာျဖစ္တာ။ ပိုးဝင္တတ္တယ္။
(င) Dermoid cysts of head and neck မ်က္ႏွာနဲ႔ ဦးေခါင္းမွာ အျဖစ္မနည္းလွပါ။ Lipoma, sebaceous cyst ရိုးရိုး အက်ိတ္နဲ႔အေတာ္တူတယ္။ ခြဲယူျပီး ဖြင့္ၾကည့္မွ အထဲမွာ ကိုယ္ေမႊးလိုဟာေတြ ေတြ႔ရတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ဗိုက္ထဲမယ္ မ်ိဳးဥအိမ္မွာျဖစ္တာနဲ႔ သေဘာဆင္တယ္။ ၾကီးတာနဲ႔ ေသးတာသာကြာျခားတယ္။ အဲတာကိုေတာ့ အပင္းလို႔လို႔ ေခၚရမွန္းမသိၾကပါ။

3. Ganglion Cyst (ဂင္ဂလီယြန္)
အဆစ္ေနရာအထက္မွာ အရြတ္ေၾကာကို ဖံုးထားတဲ့အလႊာနဲ႔ ဆက္ျဖစ္တယ္။ အထဲမွာ အရည္ၾကည္ ခြ်ဲျပစ္ျပစ္ရွိတယ္။ ဂ်ယ္လီလိုဘဲ။ အသက္ ၂ဝ-၄ဝ ၾကားမွာ ၇ဝ% ျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ ပိုျဖစ္တယ္။ ၁ဝ ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္တာ ရွားတယ္။ လက္ေကာက္ဝတ္မွာ ၆ဝ-၇ဝ% ျဖစ္တယ္။ ၁-၃ စင္တီမီတာ ရွိမယ္၊ ေရြ႔လို႔မရဘူး၊ ၾကီးလာလိုက္ ေသးသြားလိုက္လဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ နာမယ္။ ၃၈-၅၈% က အလိုလို ေသးသြား တတ္တယ္။ စာအုပ္ထူထူ ကိုင္တာမ်ိဳးကေန ေပ်ာက္တတ္လို႔ Bible cysts လို႔လဲ ေခၚတယ္။ Aspiration စုပ္ထုတ္တာလဲ လုပ္တယ္။ စုပ္ျပီး (စတီရြိဳက္) ေဆး ထိုးေပးတာလဲ လုပ္တယ္။ ၇၅-၈၅% ျပန္ျဖစ္တယ္။ ခြဲတာေကာင္းတယ္။ ေအးေအးေဆးေဆး ရက္ေရြး ခြဲစိတ္ထုတ္ျပစ္ပါ။ ခြဲစိတ္ရတာ လြယ္မလိုလိုနဲ႔ ျပန္ျဖစ္တတ္လို႔ ဆရာဝန္ နာမည္ေကာင္းမရတတ္ဘူး။ ခုေခတ္မွာ Arthroscopic surgery ကင္မရာပါတဲ့ ကရိယာ ေသးေသးေလးသံုး ခြဲတာမ်ိဳး ေပၚေနျပီ။

4. Cystic Acne and Acne Cysts ဝက္ျခံ (ဆစ္စ္)
မၾကီးဘူး။ ပိုးဝင္ရာကေနျဖစ္လို႔ နီေနမယ္။ ေသြးျဖဴဥေတြနဲ႔ ဗက္တီးရီးယားေတြ စစ္တိုက္ၾကတယ္။ ျပည္တည္လာမယ္။ ၁-၅ မီလီမီတာအထိ ရွိမယ္။ ဝက္ျခံကို ေဆးကုသလို ကုရတယ္။ ျပည္ရွိတာေတာ့ ထုတ္ရမယ္။ ညွစ္မရရင္ ခြဲထုတ္ရတယ္။ ဝက္ျခံ ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ရင္ အဆင္မသင့္လို႔ ပိုဆိုးလာရာကေနျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အစားအေသာက္ညံ့တာ၊ အသီးအႏွံ၊ အသီးအရြက္ မစားျဖစ္တာမ်ိဳးကေန ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ဗီတာမင္ (ေအ) နည္းရင္လဲျဖစ္ႏိုင္တယ္။ စိတ္-အလုပ္ ရႈတ္ရင္လဲ ျဖစ္တတ္တယ္။

အမ်ိဳးအစား မ်ားသလားမေမးနဲ႔ ရာေက်ာ္ႏိုင္တယ္။ ေရးျပီးသားေတြကို အကၡရာစဥ္လိုက္ေရးပါမယ္။ အနည္းအမ်ားလိုက္ မဟုတ္ပါ။
1. Abscesses and boils အနာ ျပည္တည္နာ
2. Arachnoid cysts (Brain or Spinal cord) ဦးေႏွာက္ နဲ႔ ခါးရိုးထဲကအာရံုေၾကာ
3. Bartholin's cyst ဗဂ်ိဳင္းနား (ဘာသိုလင္-ဆစ္စ္)
4. Breast lump (ကင္ဆာ) မဟုတ္တဲ့ ရင္သား-အက်ိတ္
5. Chocolate cyst ေခ်ာကလက္ ဆစ္
6. Corn ငါးမ်က္စိ
7. Cysts (ဆစ္စ္) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/cysts.html
8. Cysts in the breast (Fibrocystic disease) ရင္သား
9. Cysts of the glands within the eyelid (Chalazions) မ်က္စိအတြင္းစြန္
10. Epidermal cysts of the skin (Epidermal inclusion cysts) အေရျပား
11. Ganglion cysts အဆစ္ေနရာ
12. Giant-cell tumor of the bone (GCTOB) ကင္ဆာနဲ႔တူတဲ့ အရိုး (က်ဴးမား)
13. Hepatic cyst အသဲမွာ
14. Kidney cysts ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္
15. Liver Cysts အသည္းအိတ္ေရာဂါ
16. Lumps or Bumps အလံုး-အက်ိတ္ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/lumps-or-bumps.html
17. Lymphangiomas (လင္ဖန္ဂ်ီယိုးမား) လည္ပင္း အက်ိတ္ တမ်ိဳး
18. Myoma (Fibroid) သားအိမ္အလံုး
19. Nasal Polyps ႏွာေခါင္းထဲ အသားပိုျဖစ္ျခင္း
20. Neck Lumps လည္ပင္း အလံုးအက်ိတ္ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/neck-lumps.html
21. Neurofibromatosis ေကာ္ဖီေရာင္ အသားပိုေလးေတြ
22. Ovarian Cyst မ်ိဳးဥအိမ္အက်ိတ္
23. Ovarian cyst အပင္းလို႔ေခၚတဲ့ဟာ
24. Ovarian cysts မ်ိဳးဥအိမ္အိတ္မ်ား
25. Ovarian dermoid cyst အပင္းလို႔ေခၚတဲ့ဟာ
26. Pancreatic cysts သရက္ရြက္
27. PCOS and Ovarian cyst မ်ိဳးဥအိမ္အိတ္
28. Pineal cysts (Pineal gland of the brain) ဦးေႏွာက္
29. Polycystic kidney disease ေကာ်က္ကပ္
30. Renal Cortical Cyst ေက်ာက္ကပ္ အျပင္မွာရွိေနတဲ့ အိတ္
31. Sebaceous cysts အေရျပား
32. Tarlov cysts (Meningeal or Perineural cysts) ဦးေႏွာက္ေျမွး
33. Thyroid cysts (သိုင္းရြိဳက္) လည္ပင္းၾကီး
34. Vaginal Cysts, Polyps, Warts ဗဂ်ိဳင္းနားမွာ အပိုအဆာေတြ ျဖစ္တာ

Dr. တင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/drtintswe/

သေဘၤာသီး စားေနာ္


သေဘၤာသီးမွာ လိေမၼာ္သီးမွာထက္ ဗီတာမင္စီ ႏွစ္ဆပိုမိုပါဝင္ပါတယ္။

ကယ္လီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ရဲ႕ လူတစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ကို ေလ့လာမႈအရ ဗီတာမင္စီပမာဏနည္းတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ သည္းေျခအိတ္ျပႆနာအျဖစ္မ်ားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၁၀ ေအာင္စခန္႔ ေလးတဲ့ အေနေတာ္ သေဘၤာသီး တစ္လံုးမွာ ဗီတာမင္စီ ၁၈၈ မီလီဂရမ္နဲ႔ ၁၁၉ ကယ္လိုရီပါဝင္တဲ့အတြက္ ဗီတာမင္စီ လံုလံုေလာက္ေလာက္ရဖို႔ သေဘၤာသီးစားသင့္ပါတယ္။

သင္လည္း ဒီ သေဘာၤသီးကုိ စားၿဖစ္ေအာင္စားပါလုိ ့တုိက္တြန္းပါသည္ ။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

တုပ္ေကြး H1N1 အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ


ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္မွ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ လတ္တေလာ ျပင္းထန္
အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ေရာဂါ (Severe Acute Respiratory Illness)ျဖင့္ လူနာ ၆၈ ဦးရွိသည့္အနက္ Seasonal Infl uenza
A (H1N1)pdm 2009-Positive စုစုေပါင္းလူနာ ၃၅ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အနက္ ေျခာက္ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းက်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား
၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၌ ွSeasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009-Positive ျဖင့္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူလ်က္ရွိသူမ်ား
အနက္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံုႀကီး၌ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာအသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦး
သည္ ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္ ညေန ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဇူလုိင္
၂၅ ရက္နံနက္ ၈ နာရီ မိနစ္ ၅၀ တြင္ သဃၤန္းကြၽန္း စံျပ
ေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)၌ အတြင္းလူနာအျဖစ္တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနေသာ အသက္ ၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ယင္းေန႔
တြင္ပင္လည္းေကာင္း၊ ဇူလိုင္၂၅ ရက္ ညေန ၅ နာရီတြင္ သဃၤန္းကြၽန္းစံျပေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)၌ အတြင္းလူနာအျဖစ္ တက္ေရာက္
ကုသမႈခံယူေနေသာ အသက္ ၃၄ ႏွစ္အရြယ္အမ်ဳိးသားတစ္ဦးသည္ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္နံနက္ ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္လည္းေကာင္း
ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလုိင္ ၅ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္အထိခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္၌ တုပ္ေကြးေရာဂါသံသယရွိသူ၃၀၀ ခန္႔အနက္ ၁၀ ဦးတြင္
Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009 -Positive ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး Seasonal Influenza A (H1N1)pdm 2009 ျဖင့္ေသဆုံးသူမရိွေၾကာင္း၊ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္မွစတင္၍ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး
ခုတင္-၅၅၀ ကေလးေရာဂါအထူးကုေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကင္း)၊ သဃၤန္းကြၽန္းစံျပေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)၊ ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံုႀကီး၊အေထြ
ေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုသစ္ႀကီး (ရန္ကုန္)၊ဗဟုိအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)၊ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီး(ရန္ကုန္)၊ အင္းစိန္အေထြေထြ
ေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ ျပင္ပပုဂၢလိကေဆး႐ံုတုိ႔မွ လတ္တေလာျပင္းထန္
အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္ေရာဂါ (Severe Acute Respiratory Illness) ျဖင့္ လူနာ ၃၉ ဦးအား ေဆးကုသမႈေပးခ့ဲရာ
၎တို႔အနက္ ၁၉ ဦးတြင္ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009-Positive ေတြ႕ရွိခ့ဲၿပီး ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္အထိ ေျခာက္ဦး
ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း၊ ပဲခူးအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး၌ လတ္တေလာျပင္းထန္အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းပိုး၀င္ေရာဂါ
(Severe Acute Respiratory Illness) ျဖင့္ လူနာတစ္ဦးအား
ေဆးကုသမႈေပးခဲ့ရာ Seasonal Influenza A(H1N1) pdm 2009- Positive ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ေသဆံုးမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ လူမႈကြန္ရက္
စာမ်က္ႏွာႏွင့္ Myanmar CDC facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ထားရွိေသာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏိႈးေဆာ္
ခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္၊တုပ္ေကြးဆန္ေသာေရာဂါ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ပြားလာပါက နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔
ခ်က္ခ်င္းသတင္းေပးပို႔ကုသမႈခံယူရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္သတင္းထုတ္ျပန္ေပးသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

တုပ္ေကြး H1N1 အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ။

H1N1 ေရာဂါဟာ လူတြင္သာ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ၿပီး ၾကက္၊ငွက္၊ ၀က္တို႔မွလာေသာ ေရာဂါပိုးမဟုတ္ပါ။ မိုးရာသီနဲ႔ မိုးအကုန္ ေဆာင္းအကူးေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါ
တစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ H1N1 တုပ္ေကြးေရာဂါကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ အမ်ားဆံုး
ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ H1N1 ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ ၂၃၂ ဦးထိရွိခဲ့ပါတယ္။ တုပ္ေကြးေရာဂါ [Seasonal Infl uenza A (H1N1)pdm2009]
အပါအ၀င္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈဟာ တစ္ကမၻာလံုးလူဦးေရ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အထိ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ပြားလ်က္
ရွိၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ၏ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာ ေသဆံုးမႈရွိေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

တုပ္ေကြး H1N1 ဗိုင္းရပ္ပိုးကူးစက္ရန္လြယ္ကူသူမ်ား။

◾ခရီးပန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္ပင္ပန္းျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ခံႏုိင္ရည္အားက်ဆင္းေနသူမ်ား။

◾အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားနဲ႔ နာတာရွည္ေရာဂါသည္မ်ား။

◾ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ား။

◾ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါနဲ႔ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ား။

◾လူဦးေရထူထပ္ေသာေနရာမ်ားသို႔ ေန႔စဥ္သြားလာေနၾကရသူမ်ား။

တုပ္ေကြး H1N1 ေရာဂါလကၡဏာမ်ား။

◾ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း။

◾ ပ်ဳိ႕အန္ျခင္း၊ ၀မ္းသြားျခင္း။

◾ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္း။

◾ဖ်ားနာျခင္း(အဖ်ား 37.8.C ႏွင့္အထက္)၊ကိုယ္လက္မ်ားနာက်င္ ကိုက္ခဲျခင္း၊ ႏံုးေခြျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း၊ ၾကြက္သားမ်ား
နာက်င္ျခင္း၊ ေျခဖ်ားလက္ဖ်ားေအးစက္ျခင္း။

◾သတိလစ္ျခင္း။

တုပ္ေကြး H1N1 မျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္နည္း။

◾တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈဟာ အဓိကအေရးႀကီးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္သန္႔ရွင္းေအာင္ထားပါ။ ဆပ္ျပာနဲ႔ေရတို႔ျဖင့္လက္ကို အနည္းဆံုးစကၠန္႔ ၂၀ ေလာက္ၾကာေအာင္ ေဆးေၾကာပါ။

◾ ေရာဂါကူးစက္လြယ္ေသာေနရာမ်ားမွာကုန္တိုက္မ်ား၏ စက္ေလွကားအတက္အဆင္းလက္တန္းမ်ား၊ တံခါးအဖြင့္
အပိတ္နဲ႔ ေသာ့ခေလာက္မ်ား၊ ဘတ္စ္ကားလက္ကိုင္တန္းမ်ား၊ ၿမိဳ႕ပတ္ရထားမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပင္ပမွျပန္လာ
တိုင္း လက္ကိုဆပ္ျပာျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ။

◾ ေလထဲမွတစ္ဆင့္ လူအခ်င္းခ်င္းကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါျဖစ္တာေၾကာင့္ လူဦးေရထူထပ္ေသာေနရာေဒသမ်ား သြားလာျခင္းကိုေရွာင္ပါ။

◾ ႏွာေခါင္းစည္း Mask ကို လံုၿခံဳစြာတပ္ဆင္ပါ။

◾ ႏွာေခ်၊ ေခ်ာင္းဆိုးရာမွာ ႏွာေခါင္းနဲ႔ပါးစပ္တို႔ကို လက္နဲ႔အုပ္ၿပီးျပဳပါ
သို႔မဟုတ္ လက္ကိုင္ပ၀ါ၊ တစ္႐ွဴးတို႔ျဖင့္အကာအကြယ္ျပဳပါ။

◾တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားသူနဲ႔ နီးကပ္စြာေနထိုင္ျခင္းကိုေရွာင္ပါ။

◾ကုိယ္ခံအားက်ဆင္းခ်ိန္ အစားမွန္မွန္စားပါ၊ မွန္မွန္အိပ္ပါ။

◾စိတ္ဖိစီးမႈေရွာင္ပါ။

◾အထက္ေဖာ္ျပပါ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္လာပါက မွန္ကန္တဲ့ေဆး၀ါးကုသမႈခံယူပါ။ လံုေလာက္စြာအနားယူျခင္း၊
အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ျခင္း၊ ကိုယ္အပူခ်ိန္ျမင့္မားပါက ေရပတ္တိုက္ျခင္းျပဳပါ။

◾တုပ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာျပၿပီး ပံုမွန္ေဆးကုသၾကည့္၍ ႏွစ္ရက္နဲ႔အထက္မသက္သာေသးပါက သို႔မဟုတ္ မိမိ
ကိုယ္ကို H1N1 ျဖစ္ေနေၾကာင္းသံသယရွိပါက ေဆး႐ံုသို႔ အျမန္ဆံုး
ျပပါ။

တုပ္ေကြး H1N1 မွကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အစားအစာမ်ား။

◾ရွားေစာင္းလက္ပပ္ပင္က H1N1 ဗိုင္းရပ္ကိုႏိုင္ပါတယ္။ ရွားေစာင္း
လက္ပပ္ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ပါ။

◾ဗီတာမင္စီၾကြယ္၀ေသာ အသီးအႏွံမ်ားမ်ားစားပါ။

◾ ေဂၚဖီထုပ္စားပါ။

◾ပင္စိမ္းရြက္စားပါ။

◾ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ေရေႏြးစိမ္၍ေသာက္ပါ။

◾ ၾကက္သြန္နီ သို႔မဟုတ္ ၾကက္သြန္ျဖဴတို႔ကိုပ်ားရည္နဲ႔စားပါ။

◾ အိပ္ရာ၀င္ခါနီးမွာ ႏြားႏို႔ေႏြးေႏြးကိုနႏြင္းမႈန္႔ျဖင့္ေသာက္ပါ။

မွတ္ခ်က္

ယေန႔ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနေသာ ႐ုိး႐ုိးႏွာေခါင္းစည္း Mask ဟာလူအုံေနတဲ့ေနရာမွာ တပ္ဆင္ထားျခင္း
က အဆင္ေျပကာကြယ္ေပးႏုိင္ေသာ္လည္းတကယ့္ H1N1 ဗိုင္းရပ္ပုိးရွိသူလူနာႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိေနခ်ိန္မွာ ၎ Mask က
လုံေလာက္တဲ့ အကြာအကြယ္မေပးႏုိင္ပါ။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိ Mask မ်ား၏ေလ၀င္ေလေပါက္ဟာက်ယ္ေနၿပီး ရာသီ
တုပ္ေကြး H1N1 ဗိုင္းရပ္က ေသးလြန္းတာေၾကာင့္ မိမိထံသုိ႔ ေရာဂါပုိး၀င္မလာေအာင္၎Mask မ်ားကစိတ္မခ်ရပါ။ N95
ဟုေခၚေသာ Mask အမ်ဳိးအစားကသာလွ်င္ေသးငယ္ေသာဗုိင္းရပ္ပုိးေတြ ၀င္၍မရေအာင္ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ။

ေပါက္ေပါက္
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

Melasma တင္းတိပ္


၁။ ဆရာ မဂၤလာပါရွင္ ကြ်န္မ အသက္၊ ၄၆ နွစ္ပါ။ မႏၲေလး ၿမိဳ႕ကပါ။ မ်က္နွာမွာ တင္းတိတ္က်လာတာ ပိုပိုမ်ား လာပါတယ္ဆရာ။ သူမ်ားေျပာတဲ့လိမ္းေဆးမ်ား ေၾကာ္ျငာလိမ္းေဆးမ်ား လိမ္းတာ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ အရင္တခါ ဆရာ့အား ေမးျမန္းဘူးပါတယ္။ ဆရာမွ Melasma တင္းတိတ္ ဘေလာ့မွာဖတ္ရန္ ၫႊန္ၾကား၍ ဖတ္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာနွင့္ေဆးမ်ားကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈနိုင္ျခင္းမရွိပါ။ သို႔ပါ၍ လိမ္းေဆး ေသာက္ေဆးမ်ားကို ၫႊန္ၾကား ကူညီေပးေစလိုပါတယ္ရွင့္။ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္။

၂။ ဆရာ႐ွင့္က်မ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ပါ။ က်မ လြန္ခဲ့တဲ့ ၈ ႏွစ္၊ သားဦးကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားခ်ိန္မွာ က်မရဲ႕ ပါးႏွစ္ဖက္မွာ တင္းတိတ္ ထြက္လာတာ ေပၚလိုက္ေပ်ာက္လိုက္ပါဘဲ။ က်မကေရႊျပည္နန္းသနပ္ခါး တမ်ိဳးဘဲ အျမဲလိမ္းပါတယ္။ က်န္တာဘာဆိုဘာမွ မလိမ္းပါဘူး။ တျခားတခုခုကိုလိမ္းမိရင္လည္း အဖုေလးေတြထြက္လာတတ္လို႔မလိမ္းပါဘူး။ ယခု လုပ္ငန္းခြင္သြားရေတာ့ ပါးေပၚကတင္းတိတ္ေတြက ပိုမဲၿပီးေပၚလာပါတယ္။ ဘယ္လိုေပ်ာက္ေအာင္လုပ္သင့္ပါသလဲဆရာ။

အေရျပားမွာ အေရာင္ရင့္ အစက္-အကြက္ေတြ ျဖစ္လာတာကို Hyperpigmentation လို႔ေခၚတယ္။ ဒီလို ျဖစ္တာေတြ ထဲမွာ မွဲ႔ေျခာက္၊ တင္းတိပ္စသျဖင့္ပါတယ္။ အရုပ္ဆိုးအက်ဥ္းတန္တာကလြဲရင္ ဒုကၡမေပးပါ။ ျဖစ္တဲ့ေနရာမွာ အေရာင္က လိုတာထက္ ပိုရင့္ေနတာပါ။ ဘာမဆို ပိုလဲမေကာင္း၊ လိုလဲမေကာင္းတာခ်ည္းဘဲ။

Melanin (မယ္လနင္) အေၾကာင္းမေျပာဘဲ ဆက္ေရးလို႔ မရပါ။ အေရျပားကို အေရာင္လုပ္ေပးထားတဲ့ ဆိုးေဆးပါ။ အသားညိဳ၊ အသားမဲသူေတြမွာ သူကမ်ားေနတယ္။ အသားမျဖဴသူေတြက ပိုကံေကာင္းၾကတယ္။ (မယ္လနင္) ကေန ေနေရာင္ထဲပါတဲ့ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ရန္က အကာကြယ္ေပးေနတယ္။ အျဖဴမေတြ Tan ျဖစ္ေအာင္ အဝတ္အစားေတြ ခြ်တ္ႏိုင္သေလာက္ ခြ်တ္ျပီး ေနေရာင္ျခည္ခ်ိဳးေနၾကရတယ္ မဟုတ္လား။ (မယ္လနင္) က ဗက္တီးရီးယားနဲ႔ မိႈပိုးကေန အကာကြယ္တယ္။ အပူဒဏ္၊ ဓါတုဒဏ္ေတြကေနလဲ ကာကြယ္မႈေပးတာမို႔ Melanin ဟာ ခုခံမႈစနစ္ရဲ႕ အျပင္ဆံုးခံတပ္လို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ သူက ဆံပင္မွာလဲ ရွိတယ္။ (အျဒီနယ္-ဂလင္း) နဲ႔ ဦးေႏွာက္ထဲမွာပါ ရွိတယ္။ Melanin မရွိသူေတြကို Albinism လူျဖဴလို႔ ေခၚတယ္။ တကုိယ္လံုး အသားအေရ၊ ဆံပင္၊ မ်က္လံုး၊ အားလံုး ျဖဴေဖြးေနတဲ့သူေတြ။ မ်ိဳးဗီဇ ျပႆနာတခုပါ။ Melasma (Chloasma faciei) ဆိုတာကို တင္းတိပ္လို႔ ေျပာရမယ္။

တရားခံနံပါတ္တစ္က ေနေရာင္ပါ။ UV rays ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္က ျဖစ္ေစတာပါ။ ေရာင္ရမ္းတာက ေနာက္အေၾကာင္းတရား။ ထိခိုက္၊ အနာျဖစ္၊ အပူေလာင္၊ ဝက္ျခံေပါက္၊ ႏွင္းခူနာျဖစ္၊ Psoriasis လို အေရျပားနာ စတာေတြေၾကာင့္က တိုက္ရိုက္ျဖစ္ရတာမဟုတ္ဘဲ အနာက်က္ဘို႔လုပ္ရင္း အညိဳကြက္ေတြ ျဖစ္လာတယ္။ တျခားလဲ ရွိႏိုင္ေသးပါတယ္။ Addison’s disease ဆိုတဲ့ Adrenal gland (အဒရီနယ္) အိတ္ အားနည္းတဲ့ေရာဂါမွာ ျဖစ္တယ္။ လည္ပင္ၾကီးေရာဂါရွိသူေတြမွာ ၄ ဆ ပို ျဖစ္ၾကတယ္။

ေယာက္်ားက ပိုျပီးေနေရာင္နဲ႔ထိရတာမ်ားေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ သိသိသာသာ ၉ဝ% အျဖစ္မ်ားတယ္။ ေဟာ္မုန္းက အဓိကက်လို႔ပါ။ ေယာက္်ား-မိန္းမမွာ ေဟာ္မုန္းေတြက ရွိၾကေပမဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အေျပာင္းအလဲက ပလူးပလဲဆိုရမလို လအစ၊ လအလယ္၊ လအဆုံး၊ အျမဲေျပာင္းလဲေနတယ္။ ကိုယ္ဝန္တားေဆးေတြက ေဟာ္မုန္းေတြ ခ်ည္းဘဲ။ အပ်ိဳေဘာ္ မဝင္ေသးရင္ အျဖစ္နည္းတယ္။ အိမ္ေထာင္က်၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္၊ ကေလးဖြါး၊ ေသြးဆံုး၊ ေဟာ္မုန္းေတြ ေျပာင္းလဲမဆံုးပါ။ ကိုယ္ဝန္ရွိတဲ့အမ်ိဳးသမီးကို မ်က္ႏွာျမင္တာနဲ႔ (ေမြးတာ မဟုတ္ေသးပါ) သိသာတယ္။ ကိုယ္ဝန္နဲ႔အတူ အဲလိုျဖစ္လာတာကို Chloasma လို႔ ေခၚတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္တို႔ရဲ႕ မ်က္ႏွာဖံုးလို႔ ေခၚၾကတယ္။ အလွအပ အသံုးအေဆာင္ေတြကလဲ အဆင္မသင့္ရင္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မ်ိဳးရိုးကိုလဲ ၃ဝ% အျပစ္ရွာႏိုင္ပါေသးတယ္။

ဒီေရာဂါဟုတ္-မဟုတ္ Wood lamp နဲ႔ စမ္းရင္ သိတယ္။ အမွန္အတိုင္း ဝန္ခံရရင္ ေပ်ာက္ဘို႔ ခက္ပါတယ္။ ျဖစ္လာတာလဲ ေျဖးေျဖး၊ ေပ်ာက္ဘို႔ရာလဲေႏွးေႏွး။ ၾကာပါလိမ့္မယ္။ မေပ်ာက္ေတာ့တာ ရွိသလို ျပန္ေပၚတာရွိမယ္။ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္ ျဖစ္သူေတြ ေမြးအျပီးမွာ သက္သာေပ်ာက္ကင္း သြားတတ္ပါတယ္။ တားေဆးေၾကာင့္၊ ေဟာ္မုန္းေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္ရသူေတြလဲ အဲလိုပါဘဲ။

တင္းတိပ္ကိုကုသဘို႔ အမ်ားဆံုးသံုးတာက လိမ္းေဆးနည္း၊ ဓါတုေဆးနဲ႔ အေပၚယံခြာထုတ္နည္း၊ အႏုနည္းနဲ႔ အေပၚယံခြါနည္း နဲ႔ ေလဆာနည္းေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ ေလဆာဟာ ဦးစားေပးနည္း မဟုတ္ပါ။

လိမ္းေဆးနည္း၊
• Azelaic acid (Azelex, Finacea) ျဖစ္တယ္။ 15%-20% ကိုသံုးတယ္။ ယားနာ၊ နီတာ၊ အေပၚေရကြာတာ ေလာက္သာ ေဘးထြက္-ဆိုးက်ိဳးရွိတယ္။ ၁၄-၃ဝ ရက္အၾကာမွာ သက္သာလာမယ္။
• Cryotherapy, Medium-depth chemical peels, Fraxel Laser treatment ေတြနဲ႔ကုတာ ဘာျဖစ္လာမလဲ အမွန္းရ မလြယ္လွပါ။ ဆရာဝန္ေတာ္ဘို႔လိုတယ္။ လူနာလဲ ကံေကာင္းဘို႔လိုတယ္။
• Fluocinolone Acetonide ေဆးကေတာ့ (ေကာ္တီကိုစတီရြိဳက္) ျဖစ္တယ္။ အေရာင္ေလွ်ာေစမယ္၊ ယားတာ သက္သာမယ္၊ ေသြးေၾကာေတြက်ဥ္းေစမယ္။ ေဆးေတြနဲ႔မတည့္သူ၊ မ်က္စိမွာ ဗိုင္းရပ္စ္ဝင္ေနသူ၊ herpes simplex keratitis, vaccinia, and varicella, mycobacterial infections မ်က္စိေရာဂါေတြကို မသံုးရပါ။ တေန႔မွာ ၂-၄ ၾကိမ္ လိမ္းပါ။ ၃-၆ လအထိၾကာႏိုင္တယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ တပတ္ ၃ ၾကိမ္သာလိမ္းခိုင္းတယ္။ မ်က္ႏွာ၊ ေပါင္ျခံ၊ ခ်ိဳင္းေနရာေတြဆိုရင္ ဆရာဝန္ကမညႊန္ဘဲ မလိမ္းသင့္ပါ။ မ်က္စိထဲမဝင္ေစရ။ ေဆးအထူၾကီး မလိမ္းရ။ လိုအပ္ရင္ ေဆးလိမ္းျပီး အေပၚကဖံုးထားရမယ္။
• Hydroquinone (HQ) 2-4% ကို အမ်ားသေဘာတူထားတယ္။ (Alphaquin HP, Alustra, Eldopaque, Eldopaque Forte, Eldoquin, Eldoquin Forte, Esoterica, Esoterica Sensitive Skin, Glyquin, Glyquin-XM, Lustra, Melanex, Melanol, Melpaque HP, Melquin HP, Melquin-3, Nuquin HP, Solaquin, Solaquin Forte, Viquin Forte) နာမယ္ေတြနဲ႔လာတယ္။ ဂရုတစိုက္ေတာ့ လိမ္းရပါမယ္။ အေရျပားခြ်တ္ေဆးလို႔ ေခၚၾကတယ္။ ေဆးျဖတ္လိုက္ရင္ နဂိုသေဘာျပန္ျဖစ္ပါတယ္။
• Kligman formula ဆိုတာ (Fluocinolone acetonide 0.01% + Hydroquinone 8% + Tretinoin 0.1%) ျဖစ္တယ္။ (SPF) ေန႔စဥ္ ေနေရာင္ကာကြယ္နည္းျဖစ္တယ္။ ျဖစ္ေနတဲ့ေနရာကို Zinc oxide နဲ႔ Titanium dioxide ေဆးေတြနဲ႔ဖံုးေပးျပီး ေနေရာင္ထဲက UV rays (UV-A and UV-B) ကို ကာကြယ္ေပးတယ္။
• Tretinoin (Avita, Retin-A) 0.025%, 0.05% 0.1% cream; 0.01%, 0.025%, 0.1% gel; 0.05% solution ခရင္မ္၊ ဂ်ဲလ္၊ အရည္။ ဗီတာမင္ (ေအ) ပါတယ္။ ေနေလာင္လို႔ အေရျပားပ်က္စီးတာကို သက္သာေစမယ္။ ဝက္ျခံအတြက္လဲ သံုးတယ္။ အေရးအေၾကာင္းေတြလဲ သက္သာေစတယ္။ အေရျပား အေနရခက္ျပီး ကြာက်တတ္တယ္။
• Tri-Luma ေဆး ၃ မ်ိဳးတြဲဆိုတာ (Fluocinolone acetonide 0.01% + Hydroquinone 4% + Tretinoin 0.05%) ၃ မ်ိဳး ေရာထားတာျဖစ္တယ္။ ၆-၈ ပါတ္အထိသံုးရတာမ်ားတယ္။ ဆရာဝန္က မခိုင္းဘဲ ဒိထက္ေတာ့ ပိုမသံုးသင့္ဘူး။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္နဲ႔ ႏို႔တိုက္ခ်ိန္မွာ မသံုးသင့္ပါ။ Triple Combination Cream (Hydroquinone 4%, Tretinoin 0.05%, and fluocinolone acetonide 0.01%) ၃ မ်ိဳးတြဲလိမ္းေဆး တေန႔ ၂ ၾကိမ္လိမ္းရတယ္။ FDA ကေန လက္ခံတားတယ္။

Lasers ေလဆာနည္း
ေလ့လာမႈေတြအရ ရလဒ္ အေကာင္းခ်ည္း မဟုတ္တာ ေတြ႔ရတယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ နည္းနည္းေကာင္းလာတယ္။ တခ်ိဳ႕ မထူးတာလဲ ရွိတယ္။ ကုသမႈခံယူေနရင္း ဆိုးလာတတ္တယ္။ သိသာတဲ့ရလဒ္ ျမင္လာေအာင္ ၾကိမ္ဖန္ မ်ားစြာလုပ္ဘို႔ လိုႏိုင္တယ္။ ေဆးကုေနရင္း ျပန္ျဖစ္တာမ်ိဳး ဆိုရင္ေတာ့ ေလဆာနည္း သံုးသင့္တယ္။ ဆက္မလုပ္လို႔ ပိုဆိုးေစမယ္လို႔ မယူဆပါ။

Chemical peels (Chemical exfoliation) ဓါတုေဆးနဲ႔ အေပၚယံခြာထုတ္နည္း
30%-70% Glycolic acid peels ကိုသံုးတာမ်ားတယ္။ တခ်ိဳ႕က 10% Glycolic acid + 2% HQ ေတြေရာသံုးတယ္။ Microdermabrasion နည္းကေတာ့ Vacuum suction ေလဟာနယ္စုပ္နည္းနဲ႔ Diamond chips ျဖစ္ျဖစ္ Aluminum oxide crystals ျဖစ္ျဖစ္သံုးျပီး ျခစ္ထုတ္ေပးတယ္။

2% Hydroquinone (HQ) creams ကိုအမ်ားဆံုးသံုးတယ္။ ေဆးနာမည္ေတြက Esoterica နဲ႔ Porcelana ျဖစ္တယ္။ Obagi Clear, Glyquin, Tri-Luma နဲ႔ Solaquin ေတြက 4% creams ျဖစ္တယ္။ အေရာင္ရင့္တဲ့ ေနရာကို တေန႔ ၂ ၾကိမ္ လိမ္းရတယ္။ ညေနခင္းမွာ ေဆးေပၚကေန Sunscreen လိမ္းသင့္တယ္။ ဒီေဆးနည္းက Epidermal type အမ်ိဳးအစား ပိုေကာင္းတယ္။

ေနာက္လိမ္းေဆး တမ်ိဳးကေတာ့ Hydroquinone, Azelaic acid, and Retinoic acid (Tretinoin) ေတြ ေရာထားတာ ျဖစ္တယ္။ (2% Kojic acid in a gel containing 10% Glycolic acid and 2% Hydroquinone) ၃ မ်ိဳး ေရာထားတာလဲရွိတယ္။

ဆိုးတဲ့ တင္းတိပ္ကို HQ % မ်ားမ်ားနဲ႔ Tretinoin + Corticosteroids + Glycolic acid ေတြေရာထားတဲ့ေဆးမ်ိဳး သံုးႏိုင္တယ္။

Fluocinolone acetonide/Hydroquinone/Tretinoin ေခၚတဲ့ေဆး ၃ မ်ိဳးတြဲလိမ္းေဆးကို Tri-Luma, Triglow နာမည္ေတြနဲ႔လာတယ္။ Melasma တင္းတိတ္အတြက္သံုးတယ္။

တင္းတိပ္ျဖစ္ျခင္း အခ်ဳပ္
အသက္ ၂ဝ-၅ဝ အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတယ္။ အေရာင္ညိုေနမယ္။ ခပ္ျပာျပာ၊ မီးခိုးေရာင္လဲ ရွိတယ္။ မ်က္ႏွာ အလည္ေခါင္၊ ပါးရိုးနဲ႔ ေမးရိုးေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတယ္။ ေနရာင္၊ မ်ိဳးရိုး၊ ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေစတယ္။ Hydroquinone ေဆးကို အမ်ားဆံုး သံုးတယ္။ ေနေရာင္ဒဏ္ကေန ကာကြယ္တာ ေကာင္းေစတယ္။ သူ႔အလိုလိုေပ်ာက္ႏိုင္တာလဲ ရွိတာသတိျပဳပါ။ Sunscreen လိမ္း၊ ေနေရာင္မထိေအာင္ ေရွာင္ေနတာနဲ႔ ျပန္ေကာင္းတာ ရွိတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျပီး ကေလးေမြးတာနဲ႔ ေပ်ာက္သြားတယ္။ တခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ္ဝန္တာေဆး ျဖတ္တာနဲ႔ ျပန္ေကာင္းတယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္၊ ကေလးႏို႔တိုက္ေနခ်ိန္ေတြမွာ တင္းတိပ္ကုိ ေဆးမကုဘဲေနသင့္တယ္။ ေဆးကုနည္းေတြက အရာရာကို အာမမခံႏိုင္ပါ။ ကုသေနရင္း ပိုဆိုးလာတာလဲ ျဖစ္တတ္တယ္။

တင္းတိတ္ကုသနည္း အခ်ဳပ္
• ေဟာ္မုန္းပါကိုယ္ဝန္တားေဆးျဖတ္ပါ။
• ေနေရာင္ကိုတသက္လံုးကာကြယ္ပါ။ ထီးနဲ႔ မ်က္ႏွာတခုလံုးေနလံုတဲ့ဦးထုပ္။
• SPF 50+ sunscreen ေနရာင္ကာအျပင္းစားကို ေန႔စဥ္သံုးပါ။ ေႏြေနေရာင္နဲ႔ေတြ႔ရင္ ၂ နာရီတခါလိမ္းပါ။ ေနေရာင္ကာပါတဲ့မိတ္ကပ္လည္းသံုးႏိုင္တယ္။
• မ်က္ႏွာသန္႔ေဆး အေပ်ာ့စားသံုးပါ။
• အေရျပားကေျခာက္တဲ့အမ်ိဳးအစားဆိုရင္ light moisturizer အေပ်ာ့စားသံုးပါ။

Topical therapy လိမ္းေဆးမ်ား
• Tyrosinase inhibitors ေဆးအမ်ိဳးအစားကအဓိကက်တယ္။
• Hydroquinone 2–4% cream or lotion ညအခ်ိန္လိမ္းပါ။ ၂-၄ လ။ ၂၅% မွာ အေရျပားတာျဖစ္လာတတ္တယ္။ အျပင္းစားကို တာရွည္မသံုးသင့္ပါ။
• Azelaic acid cream, lotion or gel ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနရင္ တေန႔ ၂ ၾကိမ္လိမ္းပါ။
• Kojic acid or kojic acid dipalmitate ကိုလည္းသံုးႏိုင္တယ္။
• Ascorbic acid (vitamin C) ဗီတာမင္စီလည္းေသာက္ပါ။
• Methimazole (antithyroid drug) cream ကိုလည္းသံုးႏိုင္တယ္။
• Topical corticosteroids such as hydrocortisone ေဆးလိမ္းႏိုင္တယ္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးသတိထားရမယ္။
• Soybean extract ပဲပုပ္ကေနထုတ္တဲ့ေဆးလည္းသံုးႏိုင္တယ္။
• Tranexamic acid cream လိမ္းႏိုင္တယ္။
• Topical alpha hydroxyacids လိမ္းႏိုင္တယ္။
• Topical retinoids (tretinoin) လိမ္းႏိုင္တယ္။
• Salicylic acid လိမ္းႏိုင္တယ္။
• (Hydroquinone + tretinoin + topical steroid) ေဆး ၃ မ်ိဳးေရာထားတာက အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္တယ္။

ကြ်န္ေတာ္ေရးတဲ့ ေဆးပညာစာေတြမွာ အဂၤလိပ္စာလံုးေလးေတြပါတယ္။ ေဆာရီး။ မဖတ္လိုသူေတြက ေက်ာ္ဖတ္လို႔ ရပါတယ္။ ေရာဂါအမည္ေတြနဲ႔ ေဆးအမည္ေတြကို မူရင္းစာလံုးနဲ႔သာေရးမွ မွန္ကန္မယ္။ အဲတာေတာင္ စာလံုးေလး တလံုးလြဲရင္ မတူေတာ့ပါ။ ကြ်န္ေတာ္က ေဆးပညာစာေတြသာေရးပါတယ္။ မျမင္ရ မစမ္းရသူကို အေဝးကေန ေဆးကုသလို မလုပ္အပ္ပါ။

Dr. တင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/drtintswe

Kidney cysts ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္


၁။ မဂၤလာပါ ဆရာရွင္ က်မက ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္တည္လို႔ ေမးျမန္းဖူးတဲ့လူနာပါရွင့္။ ဆရာရဲ႕ ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္ ေဆာင္းပါးကို လည္း ဖတ္ရပါတယ္ရွင့္။ ဆရာကိုလည္း အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်မတို႔ ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္ လူနာေတြအတြက္ ေဆာင္ပါးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွာရခက္ပါတယ္ရွင့္။ ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္လူနာေတြဟာ ေက်ာက္ကပ္နာတာရွည္ ျဖစ္လာနိုင္ပါသလား။ အမ်ိဳးသမီးဆိုရင္ ကေလးယူရင္ အဆင္ေျပနိုင္ပါသလား။ ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္လူနာဟာ ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္တဲ့ လူနာနဲ႔တူနိုင္ပါသလား။ ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္ဟာ အရြယ္မၾကီးရင္ ေဆးစားေပးျခင္းျဖင့္ အျမစ္ျပတ္နိုင္ပါသလား စသျဖင့္။ ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္သမားေတြရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္လာနိုင္ေသာ အေျခေနမ်ားကို ေဆာင္းပါးေရးသားေပးေစလိုပါတယ္ဆရာ။ အားကိုးစြာျဖင့္ ေဆးကုသိုလ္အက်ိဳးျပဳေသာဆရာ က်မၼာပါေစခ်မ္းသာပါေစ။

ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္နဲ႔ ေက်ာက္တည္တာ မတူလို႔သာ အမည္တမ်ိဳးစီေပးတယ္။ ကိုယ္ဝန္အတြက္ တားျမစ္ခ်က္ လုပ္ေတာ့မထားပါ။ လူတဦးခ်င္းစီကိုၾကည့္ရမယ္။ ေရာဂါဘယ္လိုေပ်ာက္မလဲ စာထဲမွာပါထားတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ႏိုင္တာေတြလည္း စာထဲမွာပါရွိ။

၂။ က်မ အခု ထြာလ္ေဆာင္းရိုက္ထားတဲ့ပံုပါ။ ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္တည္ တာလို႔ေျပာပါတယ္။ စိုးရိမ္ရပါသလားဆရာ။ က်မအသက္က 32 ပါ။ ဓမၼတာမွန္ပါတယ္ဆရာ။ ဗိုက္ေတြေတာ့ ျပည့္တင္းေနသလို အျမဲခံစားရပါတယ္။

အသက္-က်ား-မ-အိမ္ေထာင္ေရး အရင္ဆံုးမေရးတာတိုင္းကို ၂ ခါထပ္ဖတ္ရတယ္။ အခ်ိန္ ၂ ဆကုန္ေနရတယ္။ ေမးတဲ့သူ ရာသီ မသိ။ အိမ္ေထာင္ေရး စတာ မသိပါ။ ေျဖရန္မလိုေတာ့ပါ။

၃။ မဂၤလာပါဆရာ။ က်မ အသက္ ၃၄ႏွစ္ပါ။ အိမ္ေထာင္မ႐ွိ။ ရာသီတလထဲတြင္ႏွစ္ခါ ရက္ပိုင္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္သာ ျခားလာၿပီး ေမ (၁၆) တြင္ ဆယ္ရက္တႀကိမ္လာေန၍ OG ႏွင့္ျပခဲ့ပါသည္။ OG မွ ေသြးေဆးမေသာက္ရန္ မွာၾကားၿပီး Vizicon ေဆး ၿပီး Ultrasound ႐ိုက္ၿပီး ျပန္လာျပခိုင္းပါသည္။ အေျဖမွာ ညာဘက္ေက်ာက္ကပ္တြင္ အမႈန္အနည္းငယ္႐ွိ၍ ဘယ္ဘက္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေရအိတ္သံုးလက္မခန္႔႐ွိေနလို႔ ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ဆရာထံ ထပ္လႊဲပါသည္။ ထိုဆရာမွ EvoFix 400mg ေပးၿပီး တပတ္ေစာင့္ၾကည့္ ၿပီး အေျခအေနမေကာင္းရင္ ထံုေဆးနဲ႔ ေဖာက္ထုတ္မယ္ ေျပာပါသည္။ ေဖာက္မထုတ္ပဲ ေသာက္ေဆးအမ်ိဳးအစားအမည္ရယ္၊ အကယ္၍ မေဖာက္ထုတ္ပဲ ဒီတိုင္းဆက္ထားမယ္ဆို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားရမႈမ်ိဳးေတြဘာေတြျဖစ္ႏိုင္ပါလဲ။ ကေလးမရႏိုင္တာ ေတြထိပါ႐ွိလာႏိုင္မွာလား။ ေရအိတ္ေၾကာင့္ ရာသီခဏခဏလာေနရျခင္းလား။ ေ႐ွ႕ဆက္လုပ္သင့္တာ ျပဳမႈေနထိုင္သင့္တာေတြကို ေက်းဇူးျပဳ၍ၫႊန္ၾကားၿပီး႐ွင္းျပေပးပါဆရာ။ Ultrasound Result ကို ပံုႏွင့္တကြ ပူးတဲြေပးလိုက္ပါတယ္႐ွင္။

ေက်ာက္ကပ္ေရအိတ္ဟာ ရွားရွားပါးပါး အေရးၾကီးတဲ့မူမမွန္ေရာဂါနဲ႔ တြဲရွိေနႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ ဒုကၡမေပးပါ။ တဖက္တည္းေရာ ႏွစ္ဖက္လံုးမွာပါရွိႏိုင္တယ္။ ဘာလို႔ျဖစ္သလည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမသိပါ။

Polycystic kidney disease ေခၚအရည္အိတ္ေလးေတြအမ်ားၾကီးရွိတာနဲ႔ မတူပါ။ (ေပၚလီဆစ္စတစ္) ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါဆိုတာ မ်ိဳးဗီဇေရာဂါတခု ျဖစ္ပါတယ္။

ရိုးရိုးေရအိတ္က တျခားအေၾကာင္းတခုခုအတြက္ စမ္းသပ္ရင္း ေတြ႔တာမ်ားတယ္။ ခံစားေနရတာလည္းမရွိတာမ်ားတယ္။ ခံစားရတာရွိတယ္ဆိုရင္ ခါးေနာက္ကထံုျပင္းျပင္းနာမယ္။ ဖ်ားမယ္။ ဗိုက္ပါေအာင့္မယ္။

ကံမေကာင္းရင္ ဆက္တြဲျဖစ္ႏိုင္တာေတြေတာ့ရွိတယ္။ ေရအိတ္ကိုပိုးဝင္လို႔ ကိုယ္ပူမယ္။ နာမယ္။ ေပါက္ထြက္လို႔ ဆီးလမ္းေၾကာင္းကို ဆို႔ေနႏိုင္တယ္။

ခံစားေနရတာရွိမွသာ ကုသဘို႔လိုတယ္။ ေဖါက္ျပီးအရည္ထုတ္ေပးနည္းလုပ္တယ္။ အထဲကို (အယ္လ္ကိုေဟာ) ထိုးထည့္ေပးမယ္။ ေက်ာက္ကပ္အရည္အိတ္ကၾကီးေနရင္ ခြဲထုတ္ေပးရတာလည္းရွိတယ္။ ကင္မရာပါကိရိယာသံုး ခြဲနည္းလည္း ရွိတယ္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/drtintswe/

က်န္းမာေရးေကာင္းေစေသာ အျဖဴေရာင္အစာမ်ား


အျဖဴေရာင္အစာေတြကို ေလွ်ာ့စားပါလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ အခံြခၽြတ္ထားတဲ့ ဆန္ေတြ၊ ဂ်ံဳေတြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့အစာေတြကို ဆိုလိုတာပါ။ အျဖဴေရာင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အေစ့အဆန္နဲ႔ အခံြမာအသီးေတြမွာ ေရာဂါကို တြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့ ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္း (anti-oxidants)ေတြ မ်ားစြာမပါဝင္ေပမယ့္ ေသြးတိုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္ေျခနဲ႔ အျခားေရာဂါေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းေတြရိွေၾကာင္း ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

မုန္လာဥ (Turnip)
ခြက္တစ္ဝက္စာ မုန္လာဥမွာ ၁၈ ကယ္လိုရီသာ ပါဝင္ေပမယ့္ ကင္ဆာကို တြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့ Glucosinolates ျဒပ္ေပါင္းေတြ မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္။

ပန္းေဂၚဖီ (Cauliflower)
ခ်က္ၿပီးသား ပန္းေဂၚဖီတစ္ခြက္စာမွာ အ႐ိုးသန္စြမ္းဖို႔လိုအပ္တဲ့ ဗီတာမင္ K ဟာ သင္ရဲ႕ေန႔စဥ္လိုအပ္ခ်က္ ပမာဏရဲ႕ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပါဝင္ပါတယ္။

ၾကက္သြန္နီ (Onion)
Quercetin ေတြမ်ားစြာပါဝင္တဲ့အတြက္ အူမႀကီးကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

မုန္လာဥျဖဴ (Radish)
ခြက္တစ္ဝက္စာ မုန္လာဥျဖဴမွာ ကိုးကယ္လုိရီသာပါဝင္ပါတယ္။ ဗီတာမင္စီ မ်ားစြာပါဝင္တဲ့အတြက္ ခုခံအားစနစ္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

ၾကက္သြန္ျဖဴ (Garlic)
ေသြးဖိအားေလ်ာ့က်ေစႏိုင္တဲ့အျပင္ ကိုလက္စထေရာအဆင့္လည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ကင္ဆာကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းလည္း ရိွပါတယ္။

စိမ္းစားဥ (Parsnips)
အမွ်င္ဓာတ္နဲ႔ ဗီတာမင္ C မ်ားစြာ ပါဝင္ပါတယ္။ မတ္ပဲ တစ္ခြက္စာမွာ သင့္ရဲ႕ေန႔စဥ္အမွ်င္ဓာတ္လိုအပ္တဲ့ ပမာဏရဲ႕ ထက္ဝက္ခန္႔ ပါဝင္တဲ့အျပင္ အသားဓာတ္ ၁၄ ဂရမ္ ပါဝင္ပါတယ္။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

ေက်ာက္တည္ေရာဂါအတြက္ ေဆးေကာင္းတစ္လက္


ဒီေဆးနည္းကေတာ့ အင္မတန္ရိုးရွင္းလြယ္ျပီး တကယ္ထိေရာက္ေစမည့္ သဘာ၀ေဆးနည္းေကာင္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေတြ့ေပ်ာက္ကင္းခဲ့တဲ့ ကိုရန္ႏိုင္စိုးမွ အမ်ားသိေအာင္ ျပန္လည္ေရးသားမွ်ေ၀ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆးရံုမွာ အာထရာေဆာင္းရိုက္ျပီး သည္းေျခမွာ ေက်ာက္တည္ေနသည့္အတြက္ မခြဲစိပ္ခင္မွာ ေသာက္ေဆးနဲ့အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ့ ကုၾကည့္တယ္။ မေပ်ာက္ဘူး။ ေက်ာကတည္ေပ်ာက္ေဆးနည္းေတြကို စမ္းၾကည့္တယ္။ မေပ်ာက္ျပန္ဘူး။ လက္မေလွ်ာ့ပဲ ေနာက္ထပ္ၾကိဳးစားၾကည့္ရာ ဒီေနာက္ဆံုးနည္းနဲ့ သည္းေျခမွေက်ာက္ဟာ လံုး၀ေပ်ာက္သြားလို့ ခြဲစိပ္စရာမလိုေတာ့ပဲ အေကာင္းပကတိအတိုင္း ျပန္ျဖစ္လာပါတယ္။

ေဆးနည္းကေတာ့ အခက္ၾကီးမဟုတ္ပဲ အရမ္းကို လြယ္ကူသက္သာလွပါတယ္။ ေစာင္းလ်ားသီးနဲ့ ငါးေျပမကို အတူတူေရာျပီး ခ်က္စားတာပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္ထည့္ရမယ္ဆိုတဲ့အတိုင္းအသာေတာ့မပါေပမယ့္ ဟင္းခ်က္သလိုပဲ ခ်က္စားႏုိင္ပါတယ္။ ေစာင္းလ်ားသီးကိုေတာ့ အခ်ဥ္ကို ေရြးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၄င္းေဆးနည္းကို ပထမတစ္ခါခ်က္စားျပီးကတည္းက သည္းေျခမွေက်ာက္္တည္ေရာဂါဟာ သိသိသာသာ သက္သာလာပါတယ္။ ၄ ခါေလာက္ခ်က္စားျပီး ဓါတ္မွန္သြားရိုက္ၾကည့္ရာမွာေတာ့ ေက်ာက္လံုး၀မရွိေတာ့ပါဘူး။ ခြဲစိပ္စရာလည္းမလိုေတာ့ပဲ အံ့ၾသစရာေကာင္းေအာင္ ေပ်ာက္သြားပါေတာ့တယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ကိုရန္ႏိုင္စိုးလိုပဲ သည္းေျခမွာေက်ာက္တည္ျပီး ေဆးရံုေဆးခန္းနဲ့အလွမ္းေ၀းသူမ်ား၊ ခြဲစိပ္ရန္အခက္အခဲရွိသူမ်ားအေနနဲ့ ဒီသဘာ၀ေဆးနည္းနဲ့ ကုသႏိုင္ၾကေစရန္ ျပန္လည္ေရးသားမွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။ သည္းေျခအျပင္ ဆီးေက်ာက္တည္ေရာဂါအတြက္လည္း ေပ်ာက္ကင္းတယ္လို့ သိရပါတယ္။

ပါ၀င္တဲ့ပစၥည္းမ်ားကလည္း လူတို့စားသံုးေနက်အစားအစာျဖစ္လို့ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးနည္းမရွိပါဘူး။ ကဲ မိတ္ေဆြတို့လည္း အနာနဲ့ေဆးတည့္ျပီး ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား အျမန္သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ၾကပါေစေနာ္။

ေစာႏြဲ ့ေနဆိုင္ (ပူတာအို)
Myawady Health
https://www.facebook.com/myawadyhealth

လတ္တေလာ ျပင္းထန္ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ေရာဂါ


ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္မွ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ အထိရရွိေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ သည့္ လတ္တေလာ ျပင္းထန္ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ေရာဂါ (Severe Acute Respiratory Illness) လူနာ ၆၈ ဦးရွိသည့္အနက္ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009- Positive လူနာစုစုေပါင္း ၃၅ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ ေျခာက္ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ယေန႔သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009) ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အား အထူးဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ သံသယလူနာ ၁၂ ဦးအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာ အတည္ျပဳ လူနာငါးဦးေတြ႕ရွိၿပီး ထပ္မံေသဆုံးသူ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009-Positive လူနာ ၁ဝ ဦးမွာ ေရာဂါသက္သာ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္က လူနာအားလုံး ေဆး႐ံုမွ ဆင္းသြားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအား ထိေရာက္စြာတုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ အေရးေပၚ တု႔ံျပန္ေဆာင္ ရြက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီသည္ ေရာဂါကုသေရးႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ကူးစက္ခံရေသာ လူနာမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေဆးဝါးကုသမႈ ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမရွိေစ ေရး အတြက္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ ေဝဘာဂီ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီး အပါအဝင္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား အရန္သင့္ထားရွိျခင္း၊ အထူးၾကပ္မတ္ ေဆာင္မ်ားအား အရန္သင့္ထားရွိၿပီး ေဆး႐ံုရွိ က်န္းမာေရး ဝန္ ထမ္းမ်ားအား ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု အတြင္း သတင္းမွန္ရရွိရန္ အခ်ိန္မီ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း က်န္းမာေရးပညာေပး လုပ္ငန္းပိုမို ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ ပိုစတာမ်ား လုံေလာက္စြာ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ ဂိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း တုပ္ေကြးဆန္ ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား (Influenza Like Illness -ILI) ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ လတ္တေလာျပင္းထန္ အသက္႐ွဴလမ္း ေၾကာင္းပုိးဝင္ေရာဂါ (Severe Acute Respiratory Illness) လူနာျဖစ္ပြားမႈ စသည္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ယခင္ထက္ပုိမုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေရာဂါျဖစ္ ပြားသူ လူနာမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ သူ မ်ားအား ေရာဂါထပ္မံျဖစ္ပြား ကူးစက္ခံရမႈ မရွိေစေရးအတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္း၊ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက ေဆးဝါးကုသမႈ ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ခ်ိတ္ဆက္၍ လုိအပ္သလုိျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟုိေဆးသုိေလွာင္ေရးဌာနမွလည္း ေဆးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းလုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွ င့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားသုိ႔ N95 စုစုေပါင္း ၁၅ဝဝဝဝ ခန္႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံ (450) ကုိလည္းေကာင္း၊ အသက္႐ွဴစက္မ်ားႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ထပ္မံ၍ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္)၊ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (အေရွ႕ေတာင္အာရွ႐ုံး)ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသံ႐ုံးတုိ႔မွ ေထာက္ပံ့မည့္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ N95 Mask မ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ tamivir(Tamiflu) ေဆး ႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ထုိးေဆးမ်ားကုိလည္း လုိအပ္သလုိ သုံးစြဲသြားႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။

လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A(H1N1) pdm 2009 ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားကုိ အေရးတယူ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားပါက ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရာသီတုပ္ေကြးဆန္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ ျပင္းထန္ရာသီ တုပ္ေကြးေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပြားသည္ဟု ထင္မွတ္ပါက နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းေပးပုိ႔ ကုသမႈခံယူပါက အသက္အႏၲရာယ္ ဆုံး႐ႈံးရမႈမ်ားမွ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေန၊ ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၊ Myanmar CDC Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားအျပင္ ျပည္သူလူထုအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္ သတင္းထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မ်က္လံုးအားျပန္ေကာင္းၿပီး မ်က္မွန္လြတ္ေစမည့္နည္း


ပထမဦးဆံုး အိပ္ရာကႏိုးၿပီးၿပီးခ်င္း ၊ မ်က္ႏွာကိုအရင္မသစ္ရဘူး ၊
ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္လံုး ဒူးအထက္ကေနၿပီး ေရသံုးခြက္စီေလာက္
ေလာင္းေပးရမယ္ ။ ဒါက တစ္ကိုယ္လံုးမွာျပန္႔ႏွံေနတဲ့ အပူခိုးေတြကို
ေျခေထာက္ေရာက္သြားေအာင္ ဆြဲခ်လိုက္တာပါ ။ ။ ။

အိပ္ရာကထလာတာနဲ႕အပူေတြကတစ္ကိုယ္လံုးမွာျပန္႕ႏွံ႕ေနတာပါ ၊
ဒီအခ်ိန္မွာ အရင္ကထံုးစံအတိုင္း မ်က္ႏွာကိုအရင္သစ္လိုက္မယ္ဆိုရင္
ေရနဲ႕ထိၿပီးေအးသြားတဲ့ မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုးကို တစ္ကိုယ္လံုးက အပူေတြ
အကုန္ေျပးလာၾကပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင့္မ်က္စိကိုတစ္ကိုယ္လံုးက အပူခိုး ၊
အပူေငြ႕ေတြလာရိုက္ေတာ့တာေပါ့ ။ ။ ။

ေသခ်ာသိခ်င္ရင္ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးတာနဲ႕ မွန္ေထာင္ၾကည့္လိုက္ပါ ၊
မ်က္လံုးႏွစ္လံုးစလံုး " ရဲ " ေနတာေတြ႕ရလိမ့္မယ္၊ အဲ့ဒီလိုအပူခိုးေတြ
ရိုက္ပါမ်ားလာတဲ့အခါ " ဒီမ်က္စိကမႈန္ၿပီး အားနည္းသြားတာေပါ့ " ။ ။ ။
ဒါေၾကာင့္အပူခိုးေတြ မ်က္စိဆီကိုမသြားဘဲ ေအာက္ေရာက္သြားေအာင္
ေျခေထာက္ကိုအရင္ေရေလာင္းရတာေပါ့ ၊ ဒူးကေနေရေလာင္းၿပီးတဲ့အခါမွာလည္း
ခ်က္ခ်င္းမ်က္ႏွာမသစ္ရေသးဘူး ။ ခ်ိဳင္းၾကားႏွစ္ဖက္မွာ ကပ္က်န္ေနတဲ့ အပူခိုးေတြ
ထြက္သြားေအာင္ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး လက္ႏွစ္ဘက္ကို ေခါင္းေပၚေျမွာက္တင္လိုက္
ေအာက္ခ်လိုက္ နဲ႕ အနည္းဆံုး အႀကိမ္ ၂၀ ေလာက္လုပ္ေပးရမယ္ ။ ။ ။

အဲ့ဒါၿပီးတဲ့အခါ တက္ေနတဲ့ ဇက္ေၾကာေတြေလွ်ာ့သြားေအာင္ ေခါင္းကို
ေနာက္ေက်ာဘက္ေရာက္ႏိုင္သေလာက္ လွန္ခ်ရမယ္ ၊ ေရွ႕ကိုလည္း
ရသေလာက္ ငံု႕ရမယ္ ။ ဒါကလည္းအႀကီမ္ ၂၀ ေလာက္ေပါ့ ၊ ၿပီးရင္ ေခါင္းကို
ဘယ္ညာ အခါ ၂၀ ေလာက္လွည့္ေပးရမယ္ ။ ။ ။

ဒီေလ့က်င့္ခန္း သံုးခု ၿပီးတာနဲ႕ တစ္ကိုယ္လံုးမွာရွိတဲ့ အပူခိုးေတြ
ေျခေထာက္ကတဆင့္ ထြက္ေနတာ ကုန္သြားပါၿပီ ။ ေသခ်ာသိခ်င္ရင္
ေျခေထာက္ကိုစမ္းၾကည့္လိုက္ေပါ့ ။

" ေရတစ္စက္မွမရွိေတာ့ဘဲ ေျခာက္ေနတာေတြ႕ရလိမ့္မယ္ " ။
အဲဒီက်ေတာ့မွ မ်က္ႏွာကို ဆပ္ျပာနဲ႕ ေသခ်ာသစ္ရမယ္ ၊ သြားမတိုက္ရေသးဘူး ။
ပါးစပ္ကိုပိတ္ထားရမယ္ ။ မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးတာနဲ႕ မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါနဲ႕သုတ္ေပေတာ့ ။

ဒီအခ်ိန္မွာ မ်က္ႏွာမွာရွိတဲ့ ေမႊးညွင္းေပါက္ေတြ အကုန္ပြင့္သြားတာေပါ့ ၊
အဲ့ဒီက်ေတာ့မွ သြားတိုက္ရမယ္ ၊ သြားတိုက္ရင္းနဲ႕ သြားႀကိဳသြားၾကားမွာရွိတဲ့
အခိုးအေငြ႕ေတြဟာ " မ်က္ႏွာကေမႊးညွင္းေပါက္မ်ားမွတဆင့္ ထြက္ကုန္မယ္ေလ" ။

ဒီနည္းကေတာ့" အပူေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ သြားကိုက္ေရာဂါ " ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္နည္းပါ ။
ေနာက္ၿပီးျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေန႕ဘက္ကို ဦးစားေပးၿပီး စာၾကည့္သင့္တယ္ ၊
ညဘက္ကိုနည္းနည္း ပဲၾကည့္ေစခ်င္တယ္ ။

ဒီနည္းျဖင့္ မ်က္စိမႈန္ေနသူမ်ား ျပန္အားေကာင္းႏိုင္ပါတယ္ ။
မ်က္စိအားေကာင္းေသာ သူမ်ားပင္လွ်င္ ဒီနည္းကို အျမဲတေစျပဳလုပ္မည္ဆိုပါက
မ်က္မွန္တတ္ရမည့္ အဆင့္သို႕ မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ပါ

Myawady Health
https://www.facebook.com/myawadyhealth

WHO H1 N1 Update ျမန္မာ့တုပ္ေကြး အပ္ဒိတ္Seasonal Influenza A (H1N1) pdm09 ရာသီတုပ္ေကြး ေအ H1N1 ျဖစ္သည္။ ၂၆-၇-၂ဝ၁၇ ေန႔အထိ စုစုေပါင္း ၂ဝ ေတြ႔ရွိ။ ၃ ေယာက္ေသဆံုးျပီး။ WHO ႏွင့္ ျမန္မာ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းရြက္ေဆာင္ေနသည္။
ရက္တို ခ်က္ခ်င္းျဖစ္တုပ္ေကြးအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ လူတဦးမွ တဦးသို႔ လ်င္ျမန္စြာကူးစက္ႏိုင္သည္။ အသက္အရြယ္မေရြးျဖစ္ႏိုင္သည္။
ကာကြယ္နည္း
• အမံႈအမႊားေလးမ်ားကတဆင့္ကူးစက္သည္။ ေလကတဆင့္ကူးစက္သည့္ေရာဂါ မဟုတ္။ ေရာဂါဆိုးဝါးေစသည့္ အမ်ိဳးအစားမဟုတ္။
• လူနာတဦးမွ ေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေခ်သည့္ခါ ထြက္လာသည့္ အမံႈအမႊားေလးကို ရွဴမိသူတဦးအား ကူးစက္ႏိုင္သည္။ ပိုးပါေနသည့္လက္ကတဆင့္လည္း ကူးစက္ႏိုင္သည္။
• ထို႔ေၾကာင့္ လက္ကို ဆပ္ျပာႏွင့္ ေရျဖင့္ မၾကာခဏေဆးေၾကာပါ။ လူနာကထြက္သည့္ အမံႈအမႊားမ်ား ရွိေနႏိုင္သည့္ ၾကမ္းျပင္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကို ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းေပးပါ။
• မိမိထံကူးစက္မလာေစရန္ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကို ဖံုးအုပ္ထားပါ။ အထူးသျဖင့္ ေခ်ာင္းဆိုးႏွာေခ်လွ်င္ ဖံုးအုပ္ ကာကြယ္ပါ။ ပံုတြင္ျပထားသည့္နမူနာကိုၾကည့္ပါ။ တံေတာင္ဆစ္ထဲသို႔ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္းဟု ေခၚသည္။ တစ္ရွဴးရွိလွ်င္ အသံုးျပဳပါ။ တစ္ရွဴးကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ပါ။ လက္ကို ထပ္ေဆးပါ။
• ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာကာကြယ္နည္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ ၆ လမွ ၅၉ လအထိ ကေလးမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အုိမ်ား၊ လူနာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေနၾကရသူမ်ား။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား၊ နာတာရွည္ေရာဂါရွိသူမ်ား။
ကာကြယ္ေဆးဟူသည္ ျဖစ္ေနသည့္ဗိုင္းရပ္စ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ မ်ိဳးကြဲအတိအက်ျဖစ္မွသာ ထိေရာက္သည္။ အေသးစိတ္ကို www.who.int/wer/2012/wer8747/en/ မွာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။
ကပ္ေရာဂါ၏သေဘာတရား
ရာသီအလိုက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားသည္ အမ်ိဳးအစာကြဲလြဲမႈ ျဖစ္လာတတ္သည္။ လူအမ်ားက အဆိုပါ အမ်ိဳးအစားသစ္ကို ခံႏိုင္စြမ္းမရွိလွ်င္ လူအမ်ားစုကိုျဖစ္ေစသည့္ ကပ္ေရာဂါျဖစ္လာႏိုင္သည္။
WHO ထုတ္ျပန္ထားခ်က္ကို အနီးစပ္ဆံုး ဘာသာျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြဲလြဲခ်က္ရွိရင္ ကြ်န္ေတာ့တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။
အခုပို႔စ္ထဲမွာ မပါတဲ့ ႏွာေခါင္းစည္းအမ်ိဳးအစားေတြ ကာကြယ္ေဆးအမည္ေတြ မေမးေစလိုပါ။ အားလံုး ေရးတင္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ေဆးနည္းနဲ႔ အရက္ေဆးနည္းေတြကိုလည္း မေမးၾကပါရန္။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/drtintswe/

Lumps or Bumps အလံုးအက်ိတ္


ကြ်န္ေတာ့္အသက္ ၁၉ ပါ။ ေယာက်ာ္းေလးပါ။ အိမ္ေထာင္မရွိပါ။ ရန္ကုန္ကပါဆရာ။ တင္ပါး ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ အဆီက်ိတ္ ျဖစ္ေနလို႔ပါဆရာ။ ျဖစ္တာ ၂ႏွစ္ေလာက္ ႀကာပါျပီ။ ဆရာဝန္က ကင္ဆာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဒါေပမယ့္ ခြဲမွ အဲဒီ အလံုးက ေပ်ာက္မယ္ ေျပာပါတယ္။ အခု အက်ိတ္က တျဖည္းျဖည္းမာလာျပီး ဖိထိုင္မိရင္ေတာင္ နာလာပါတယ္ဆရာ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁လကမွ ဦးေလးတေယာက္လဲ ကြ်န္ေတာ့္လိုမ်ိဳး အဆီက်ိတ္ကို ခြဲထုတ္လိုက္ပါတယ္ ႀကက္ဥ အလံုးေသးေလာက္ အရြယ္စားရွိတဲ့အလံုးထြက္လာပါတယ္ဆရာ။ သူက အခုေတာ့ အနာေတာင္က်က္ေနပါျပီ ။ ကြ်န္ေတာ္က ေက်ာင္းသားမို႔လို႔ ခြဲသင့္ မခြဲသင့္ စဥ္းစားေနတာပါဆရာ။ ဆက္ျပီး အက်ိတ္က ႀကီးလာႏိုင္ေသးလား၊ မခြဲပဲ ေပ်ာက္တဲ့နည္းလမ္း ရွိမလား၊ ဘာေႀကာင့္ အဆီက်ိတ္ျဖစ္တာလဲ ဆိုတာေတြကို ေက်းဇူး ျပဳျပီး ေျပာျပေပးပါဆရာ။

၂။ ဆရာ ကြၽန္ေတာ့္အသက္ ၂၆ နွစ္၊ လူပ်ိဳ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ လေလာက္ကစၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ခႏၶာကိုယ္မွာ အဆီက်ိတ္ေတြထြက္လာလို႔ပါ။ ဘာေၾကာင့္ထြက္လာတာလည္းဆိုတာ သ္ိခ်င္ပါတယ္ဆရာ။ ေပါင္နဲ႔လက္ေမာင္းမွာ ပိုမ်ားပါတယ္။ ခြဲထုတ္ရင္လည္း အမာ႐ြတ္ေတြမ်ားမွာစိုးလို႔ပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမ်ားလုပ္ရင္ရမလား။ ေပ်ာက္တဲ့ေဆး ရိွမလားဆရာ။ တကယ္လို႔မရိွရင္လည္း ေနာက္ထပ္မထြက္ေအာင္ ႕႕႕႕႕။

၃။ သမီးအမ်ိဳးသားရဲ႕ ေခါင္းမွာ အဖုက်ိတ္တစ္ခု ေပါက္ေနပါတယ္။ အဲဒါ ခြဲဖို႔ လုိအပ္လားလုိ႔ပါဆရာ။

၄။ ကြၽန္ေတာ့္လည္ပင္း အသားပိုေတြ ထြက္လာတာ႐ွိပါတယ္။ အဲဒါ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲ ေျပာေပးပါ။

၅။ လည္ပင္းမွာျဖစ္ေသာ အက်ိတ္ေတြက ကင္ဆာက်ိတ္ ဟုတ္-မဟုတ္ ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။

၆။ ဖိလိုက္ရင္ေတာ့ နာတ့ဲအသားလုံးလို အက်ိတ္ေတြထြက္တာ စိုးရိမ္ရလား႐ွင့္။ ကိုယ္အႏွံ႔မွာ ထြက္တာ ၁ဝ လုံး ေလာက္႐ွိတယ္။ ဘယ္လိုကုသင့္လဲဆိုတာ ေျပာျပေပးပါ႐ွင့္။

၇။ က်ားပါဆရာ။ အသက္က ၃၁ ပါ။ ၃ - ၄ ႏွစ္ေလာက္ၾကာၿပီလို႔ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ေက်ာဘက္ ခါးေနရာေတြရယ္ လက္ေတြ ေျခေထာက္ေတြမွာ ျဖစ္တာပါ။ အသားလံုးလိုပဲ မမာဘူးလို႔ေျပာပါတယ္ ဓာတ္ပုံက မလြယ္လို႔ပါ႐ွင့္။ ဓာတ္ပုံထဲ မေပၚပါဘူးဆရာ။ အသားထဲျမဳပ္ေနတာပါ။ စမ္းၾကည့္မွသိရတာပါ။ ျဖစ္ကာစက သတိထားမိတာ ၁ လုံး ၂ လုံးပဲ ေနာက္မွ ပြါးလာတာပါ။

၈။ ဆရာ အက်ိတ္အေႀကာင္းေျပာေတာ့ လည္ပင္းမွာအက်ိတ္ေလးထြက္ေနတာ ေလးလေလာက္ရွိျပီမနာဘူးဆရာ။ ေဆးျပႀကည့္ေတာ့ တီဘီက်ိတ္မဟုတ္ဘူး။ အဆီက်ိတ္လည္းမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတယ္ဆရာ။ ကင္ဆာက်ိတ္ေရာ။ ျဖစ္နိုင္မလားအသားစ ဓါတ္ခြဲခန္းတင္စစ္ရမယ္ေျပာတယ္ဆရာ။ ေက်းဇူးျပဳျပီး အက်ိတ္အေႀကာင္းရွင္းျပေပးပါလားဆရာ။

Swelling အလံုး၊ Lump အက်ိတ္၊ Bump အေဖါင္း၊ Cyst အိတ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြကို Tumor လို႔ ေဆးစာကေခၚပါတယ္။ ကင္ဆာနဲ႔ ကင္ဆာမဟုတ္တာလို႔ ၂ မ်ိဳး ခြဲရတယ္။ အမ်ားဆံုးက ကင္ဆာမဟုတ္ၾကပါ။ ၂ မ်ိဳးလံုးက ဘာလို႔ျဖစ္တယ္ကို တိတိက်က် ေျပာမရပါ။ က်ား-မ၊ ၾကီးသည္-ငယ္သည္မဟူ အတူတူျဖစ္ၾကတယ္။ အစားနဲ႔ဆိုတယ္လို႔ ေထာက္ျပတာ မေတြ႔ဘူးပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္လည္း မေပ်ာက္ပါ။ ေဆးလိမ္းလို႔လည္း မေပ်ာက္ပါ။

အလံုးအက်ိတ္ဆိုတာ ေမြးရာပါ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ၊ ေရာင္ရမ္းတာ၊ တျခားဟာ တခုခုလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အနာလို၊ ဒဏ္ရာလိုကေန ေဖါင္းလာတာဆိုရင္ ဆရာဝန္မေျပာပဲ သိၾကပါတယ္။ ေရာင္တာအျပင္ နာတာ၊ နီတာ၊ ပူတာေတြနဲ႔ ေရာျဖစ္မယ္။ Fibroids (Myoma) သားအိမ္အလံုး နဲ႔ Fibroadenoma ရင္သားအက်ိတ္ေတြကလဲ အမ်ိဳးသမီးေတြ အတြင္းထဲမွာ ျဖစ္တာမ်ားလွတဲ့ ကင္ဆာမဟုတ္တဲ့ အက်ိတ္ေတြျဖစ္တယ္။

အေပၚယံမွာ ျဖစ္တာေတြထဲမွာ ဒါေတြပါတယ္ -
1. Lipomas အဆီက်ိတ္၊ ေနရာတကာျဖစ္တယ္။
2. Sebacious cyst ေခြ်းထြက္အိတ္-အက်ိတ္၊ ေနရာတကာျဖစ္တယ္။
3. Enlarged lymph glands တက္ေစ့ေရာင္တာ၊ ခ်ိဳင္း၊ ေပါင္ျခံ နဲ႔ လည္ပင္းမွာ ျဖစ္တာမ်ားတယ္။
4. Cyst (ဆစ္စ္) အထဲမွာ အရည္တမ်ိဳးမ်ိဳးပါတယ္၊ (ေလလဲရွိႏိုင္တယ္) အကာလႊာရွိတယ္၊ ေနရာတကာျဖစ္တယ္။
5. Ganglion လက္ေကာက္ဝတ္ေနရာမွာ အရြတ္အိတ္က ျဖစ္ရတာကို ေခၚတယ္။
6. Boils အနာစိမ္း၊ Abscess ျပည္တည္နာ၊ ေနရာတကာျဖစ္တယ္။
7. Corn or callus ငါးမ်က္စိ၊ ေျခေထာက္မွာ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။
8. Warts ၾကြက္ႏို႔၊
9. Moles မွဲ႔၊
10. Cancer of the skin အေရျပားကင္ဆာ၊

Tumor လို႔ ေျပာလိုက္ရင္ အမ်ားစုက ကင္ဆာထင္ၾကတယ္။ မဟုတ္ပါ။ Tumor ဆိုတာက အေမရိကန္လို၊ Tumour လို႔ စာလံုးေပါင္းတာက အဂၤလိပ္နဲ႔ ေခတ္ေဟာင္းျပင္သစ္ျဖစ္တယ္။ ေယဘုယ်ဆိုရင္ တေနရာမွာ ပံုမွန္မဟုတ္ပဲ ေဖါင္းၾကြလာတာမ်ိဳးကို ေခၚတယ္။

ကင္ဆာရဲ႕ထူးျခားခ်က္က ေဖါင္းတာ၊ ေရာင္တာ၊ အက်ိတ္ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါ။ မွန္ဘီလူးနဲ႔ စစ္ၾကည့္ရင္ (ဆဲလ္) ေတြ၊ (တစ္ရွဴး) ေတြ မ်ားလာေတြက ပံုပ်က္ေနတာေတြ ျဖစ္ျပီး Genetic mutations ေခၚတဲ့ မ်ိဳးဗီဇေျပာင္းလဲမႈ ရွိပါတယ္။ Leukemia (လူကီးမီးယား) နဲ႔ Carcinoma in situ လိုဟာေတြဆိုရင္ ေဖါင္းလာတာမ်ိဳး မရွိၾကဘူး။

ေရာဂါနာမယ္ေတြမွာ ေနာက္ဆံုးက -megaly နဲ႔ အဆံုးသတ္ရင္ ၾကီးေနတာကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ ဥပမာ Hepatomegaly အသည္းၾကီးေနတာ၊ Splenomegaly ေဘလံုးၾကီးေနတာ။ -oma နဲ႔ အဆံုးသတ္ရင္ အလံုးျဖစ္တယ္။ ဥပမာ -carcinoma, -sarcoma ဆိုတာမ်ိဳး။ Hemangioma, Meningocele, Branchial cyst, Dermatoid cyst, Thyroglossal cyst ေတြက ေမြးကတည္းက ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြ။ Hematoma ဒဏ္ရာေၾကာင့္ အထဲမွာ ေသြးယိုလို႔ ေဖါင္းေနတာ၊ Dislocation အဆစ္လြဲလို႔ ေရာင္ေနတာ။

ကင္ဆာမဟုတ္အက်ိတ္ေတြက သာမန္ျဖစ္တယ္၊ တိုးတာ-ေျပာင္းျဖစ္တာ မရွိပါ၊ အႏၲရာယ္မရွိပါ၊ တျခားကိုလဲ မျပန္႔ပါ။
တခ်ိဳ႕ ကင္ဆာမဟုတ္အက်ိတ္ေတြက ဒုကၡေပးႏိုင္တာေတြ ရွိတယ္။ ထုထည္သက္ေရာက္မႈ ေခၚတယ္။ အေရးပါတဲ့ ေနရာ-အဂၤါေတြ အေပၚ-အနီးအနား ျဖစ္ေနရင္ ဖိအား သက္ေရာက္ေစတယ္။ ေဟာ္မုန္းထြက္ရာ (အင္ဒိုခရိုင္း-ဂလင္း) ေတြမွာျဖစ္ရင္ ေဟာ္မုန္းေတြ ပိုမ်ားေစတယ္။ ဥပမာ လည္ပင္းၾကီးအက်ိတ္၊ ဦးေႏွာက္ (ပစ္က်ဴထရီ) အက်ိတ္ ဆိုတာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။

ကင္ဆာမဟုတ္တာရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က အဖံုးလႊာပါတာ ျဖစ္တယ္ မွန္ဘီလူးနဲ႔ၾကည့္ရင္ (ဖိုက္ဘရပ္စ္) အလႊာကို ေတြ႔ရမယ္။ ဒါရွိလို႔ အျပင္ကိုမျပန္႔ေစပါ။ ဒီအခ်က္ဟာ ကင္ဆာနဲ႔ေျပာင္းျပန္ျဖစ္တယ္။ ကင္ဆာမဟုတ္တာထဲမွာ Teratoma (တရက္တိုးမား) ဆိုတာကေတာ့ နည္းနည္းဆိုးတယ္။ တခ်ိဳ႕ဟာေတြက ကင္ဆာကိုေျပာင္းသြားတတ္လို႔။ အူမၾကီးမွာ ျဖစ္တဲ့ Tubular adenoma ဆိုတာမ်ိဳးကလဲ Colon cancer အူမၾကီးကင္ဆာကို ေျပာင္းသြားတတ္တယ္။ Melanoma မွည့္ကင္ဆာနဲ႔ Seminoma (ဆီမီႏိုးမား) ေတြက နာမယ္အရ ကင္ဆာမဟုတ္တဲ့ သေဘာေဆာင္ေပမဲ့ ကင္ဆာေတြ ျဖစ္တယ္။ အစဥ္အလာ ဆက္ေခၚေနၾကလို႔ပါ။

ကင္ဆာမဟုတ္ေပမဲ့ အလံုးကေလး ေတြ႔ရတာအျပင္ တခ်ိဳ႕မွာ ေရာဂါလကၡဏာေတြပါ ရွိႏိုင္တယ္။ ဥပမာ -
• ေသြး မသိမသာျဖစ္ျဖစ္၊ သိသိသာသာျဖစ္ျဖစ္ ယိုမယ္။ ဆက္ျပီး ေသြးအားနည္းလာမယ္။
• ဖိေနလို႔ ေအာက္ကအဂၤါ နာမယ္။ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္တာ ျဖစ္ေစမယ္။
• အၾကည့္ရဆိုးမယ္။
• ယားမယ္။
• ေဟာ္မုန္းမ်ားတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္လာမယ္။
• ပိတ္ဆို႔ေနမယ္။ ဥပမာ အူပိတ္တာ။
• ေသြးေၾကာကိုဖိလို႔ ေသြးမေလွ်ာက္တာျဖစ္မယ္။ Vital organs အေရးပါတဲ့အဂၤါေတြ အဖိခံရမယ္။

အက်ိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ေအ-တူ-ဇက္) -
• Acne cyst ဝက္ျခံအိတ္၊
• Arachnoid cyst ဦးေႏွာက္အက်ိတ္၊
• Baker's cyst ဒူးေကာက္ေကြးအက်ိတ္၊
• Bartholin's cyst အမ်ိဳးသမီးေမြးလမ္းအဝ အက်ိတ္၊
• Breast cyst ရင္သားအက်ိတ္၊
• Chalazion cyst (eyelid) မ်က္စိအတြင္းစြန္ျခင္း၊
• Choroid plexus cyst (brain) ဦးေႏွာက္အက်ိတ္၊
• Epididymal cyst ေယာက္်ားအေစ့ အက်ိတ္၊
• Ganglion cyst ေျခ-လက္ အရြတ္ေၾကာ အက်ိတ္၊
• Glial cyst ဦးေႏွာက္အက်ိတ္တမ်ိဳး၊
• Gartner's duct cyst အမ်ိဳးသမီးေမြးလမ္းအဝအက်ိတ္၊
• Hydatid cyst တိပ္ျပားပံုသန္ေကာင္အက်ိတ္၊
• Hydrocele မုတ္ေရာဂါ၊
• Liver cystic disease အသည္းအက်ိတ္၊
• Meibomian cyst မ်က္ခြံအက်ိတ္၊
• Nabothian cyst သားအိ္မ္အဝအက်ိတ္၊
• Ovarian cyst မ်ိဳးဥအိမ္အက်ိတ္၊
• Paratubal cyst သားအိမ္ျပြန္အက်ိတ္၊
• Pericardial cyst ႏွလံုးအိတ္အက်ိတ္၊
• Peritoneal cyst ဗိုက္ေခါင္းအဖံုးလႊာအက်ိတ္၊
• Pilar cyst ဦးေရခြံအက်ိတ္၊
• Renal cyst ေက်ာက္ကပ္အက်ိတ္၊
• Polycystic ovary syndrome မ်ိဳးဥအိမ္အက်ိတ္၊
• Pineal gland cyst ဦးေႏွာက္အက်ိတ္၊
• Sebaceous cyst ေခြ်းထြက္အိတ္အက်ိတ္၊
• Spermatocele ေယာက္်ားအေၾကာအက်ိတ္၊

အတြင္းထဲေရာ အျပင္မွာပါျဖစ္တဲ့ အလံုး-အက်ိတ္ေတြထဲမွာ စိတ္ဝင္စားဘို႔ ေကာင္းတာတခုက Dermoid cyst (Cystic teratoma) ဆိုတာပါ။ သူျဖစ္ရင္ လူေတြမွာရွိတဲ့ (တစ္ရွဴး) မွန္သမွ် သူ႔မွာရွိႏိုင္လို႔၊ အေမႊး၊ ဆံပင္၊ ေခြ်း၊ အဆီ၊ အရိုး၊ လက္သည္း၊ သြား၊ အရိုးႏု၊ လည္ပင္းၾကီးတစ္ရွဴး၊ စတာေတြထဲက ေတြ႔ခ်င္တာ ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ ကင္ဆာမဟုတ္ပါ။ မ်က္ခံုးေဘးမွာ လာေတြတဲ့ အလံုးဆိုရင္ ဒါျဖစ္မလား သံသယမ်က္စိနဲ႔ ၾကည့္ရတယ္။ အျပင္ကစမ္းရင္ ရာဘာကို စမ္းရသလိုေနမယ္။ မခြဲခင္ သြားကလိရင္ ေရာင္ႏိုင္တယ္၊ ရင္းႏိုင္တယ္။ အကုန္အစင္ ခြဲမထုတ္ရင္ ျပန္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေနာက္အျဖစ္မ်ား ေနရာေတြကေတာ့ မီးေညွာင့္ရိုးအေပၚနဲ႔ မ်ိဳးဥအိမ္မွာလဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ မ်ိဳးဥအိမ္မွာ ျဖစ္ရင္ ဆံပင္ေတြ အေထြးလိုက္ပါႏိုင္တယ္။ အပင္းမဟုတ္ပါ။

ကင္ဆာမဟုတ္တဲ့အက်ိတ္ကို ေဆးကုဘို႔ မလိုဘူးေျပာရင္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူရွိေနလို႔ တခုခုခံစားရမွ ကုဘို႔လိုတယ္။ ဥပမာ လွခ်င္လို႔။ ေၾကာက္လို႔။ ကင္ဆာေျပာင္းလာမွာစိုးရိမ္လို႔။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/drtintswe/

ကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ သေဘၤာရြက္


လြန္ခ႔ဲတ႔ဲ ၅ လေက်ာ္ေလာက္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ဌာနကို ကင္ဆာေ၀ဒနာရွင္ ဆရာေတာ္တစ္ပါး ေရာက္လာ တယ္။ ဆရာေတာ္က ကင္ဆာရေနလို႔ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားရ႔ဲ ညႊန္ၾကားခ်က္လည္းပါလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ဆရာေတာ္ကို ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကင္ဖို႔စီစဥ္ေတာ႔ ဆရာေတာ္က လက္မခံဘူး။ ျပန္ၾကြသြားတယ္။ အ႔ဲဒီလိုေနလာရာက ၃-လေက်ာ္ေလာက္ အၾကာမွာ အဲဒီဆရာေတာ္ ျပန္ၾကြလာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္သူေရာဂါကို စစ္ေဆးၾကည္႔တ႔ဲအခါ ကင္ဆာေရာ ဂါ ေပ်ာက္ကင္းေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔လည္းအ႔ံၾသမဆုးံျဖစ္သြားတယ္။

ဒါန႔ဲ ‘ဆရာေတာ္ဒီၾကားထဲ ဘာေဆးေတြ ေသာက္လဲလို႔ ေမးၾကည္႔တယ္။ ဆရာေတာ္က သေဘၤာ ရြက္အစိမ္းေတြကိုပဲ အရည္ညွစ္ေသာက္တယ္’ လို႔ေျပာျပတယ္။

သည့္ေနာက္ ဆရာေတာ္လည္း ၀မ္းသာအားရ ျပန္ၾကြသြားတာပဲ။ ဆရာေတာ္ရ႔ဲ ကင္ဆာေရာဂါဟာ သေဘၤာရြက္ အစိမ္းေၾကာင္႔ ေပ်ာက္တယ္ထင္တာပဲ၊ အတိအက်ေတာ႔ မေျပာနိုင္ဘူး။ ေဆးသိပၸံသေဘာအရ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ သေဘၤာရြက္ေၾကာင္႔ ကင္ဆာေပ်ာက္တယ္ဆိုေပမ႔ဲ အားလုံးေပ်ာက္လိမ္႔မယ္လို႔ ေကာက္ ခ်က္ခ် မေျပာနိုင္ဘူးဆရာ။ ကင္ဆာအမ်ိဳးအစားန႔ဲ ကင္ဆာလူနာေပါင္းမ်ားစြာကို စမ္းသပ္ ၾကည္႔ျပီး ေပ်ာက္မွ အတည္ျပဳေျပာနိုင္မွာပါ။ ထူးျခားတာကေတာ႔ အမွန္ပဲဆရာ” ဟူ၍ ဆရာ၀န္ၾကီးေဒါက္တာ တင္ေအာင္က ေျပာျပခ႔ဲသည္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ထိုစဥ္ကပင္ သေဘၤာရြက္ စိမ္းအာနိသင္ကို သတိျပဳမိသည္။ ၁၅-နွစ္ခန္႔ၾကာေသာအခါ ဆရာ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာတင္ေအာင္သည္ ကြယ္လြန္ သြားရွာသည္။

ကၽႊန္ေတာ္လည္းကင္ဆာေရာဂါနွင္႔ သေဘၤာရြက္အေၾကာင္း သူ၏ေျပာျပခ်က္ ကို ေမ႔ေမ႔ေပ်ာက္ ေပ်ာက္ ပင္ရွိခ႔ဲသည္။ ဤသို႔ရွိရာမွ မၾကာမီက ရန္ကုန္ျမိဳ႔မဟာသိမ္ေတာ္ၾကီး ဆရာေတာ္ၾကီး အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၱကုမာရက လက္ကမ္းစာေစာင္ ကေလးတစ္ေစာင္ကို ျမတ္မဂၤလာတြင္ လိုသလို အသုးံျပဳနိုင္ရန္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာ ဦးဥာဏ္လင္းေအာင္မွတဆင္႔ ကြ်န္ေတာ္႔ကို ေပးလိုက္သည္။ ဤလက္ကမ္း စာေစာင္တြင္ “ကင္ဆာေရာဂါေပ်ာက္ေစေသာသေဘၤာရြက္” ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ပါလာ သည္။ ေရးသားတင္ျပသူမွာ ေဒါက္တာခင္ေရႊ ( တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာ၀န္) ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကၽႊန္ေတာ္ဖတ္ရူေလ႔လာၾကည္႔ရာ ကင္ဆာေရာဂါ ေပ်ာက္ေစေသာ သေဘၤာရြက္အေၾကာင္း စုံစုံ လင္လင္ ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤတြင္ကြယ္လြန္သူဆရာ၀န္ၾကီၤး ေဒါက္တာ တင္ေအာင္၏ ကင္ဆာေရာဂါနွင္႔ သေဘၤာရြက္အေၾကာင္းေျပာၾကားခ်က္ကို သတိရကာ အမ်ားျပည္ သူတို႔ ဖတ္ရူနိုင္ရန္ ထပ္ဆင္႔တင္ျပပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဆရာ၀န္လည္းမဟုတ္ပါ။ ေဆးဆရာ လည္းမဟုတ္ပါ။ ေဆးျမီးတို အေၾကာင္းေရးသားသူလည္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ ဤျဖစ္ရပ္၊ ဤ ေဆာင္းပါးတို႔သည္ ကင္ဆာ ေရာ ဂါေ၀ဒနာရွင္တို႔အတြက္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အတိုင္းအတာအထိ အက်ိဳးျပဳနိုင္ လိမ္႔မည္ဟုထင္ျမင္ကာ မူရင္းအတိုင္း ကုသိုလ္ျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။

ေဒါက္တာခင္ေရႊ (တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာ၀န္) ဘာသာျပန္တင္ျပေသာ ေဆာင္းပါးအျပည္႔အစုံ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ “သေဘၤာပင္ကို အပူပိုင္း အေမရိကန္နိုင္ငံတြင္ စ-တင္စိုက္ပ်ိဳးေနၾက သည္။ လက္တင္ဘာသာအားျဖင္႔ ( Carica Papaya ) ဟုေခၚျပီး ၾသစေၾတးလ်နွင္႔ နယူးဇီလန္ တြင္ ေပါေပါဟု ေခၚဆိုသည္။ ေျမာက္အေမရိကရွိ လက္တင္ဘာသာအားျဖင္႔ ( Asi-mina Tirbola ) နွင္႔ရွိေသာ အပင္နွင္႔မတူေခ်။ ၎ကိုလည္း ေပါေပါဟုေခၚဆိုသည္။ နွစ္ပင္စလုံး ေဆးဖက္၀င္ပါသည္။ သေဘၤာရြက္အရည္သည္ ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ ေရႊကမ္းေျခရွိလူမ်ားအား ကင္ဆာေရာဂါေပ်ာက္ေစပါသည္။

စာေရးဆရာ ( Harold Tieze )က ၎စာအုပ္တြင္ မည္သို႔မည္ပုံ အဆီထုတ္မည္နွင္႔ ကင္ဆာေပ်ာက္ ကင္းသူတို႔၏ ဇာတ္လမ္းတို႔ကို အတိအက် ေရးသားထားသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ေရႊကမ္းေျခလက္ ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါ အစီရင္ခံစာကိုေဖာ္ျပပါမည္။ “ေပါေပါသည္ ကင္ဆာေပ်ာက္ သစ္သီးျဖစ္သည္။ ဥယ်ာဥ္မူးတို႔သည္ ကင္ဆာေရာဂါရွင္တို႔၏ သေဘၤာရြက္အလွဴခံမူကို အားေပး ၾကသည္။ လြန္ခ႔ဲေသာ ၁၄- နွစ္က ဤအရပ္ေနသူသည္ ကင္ဆာေရာဂါေပ်ာက္ေၾကာင္း အရြက္၏ ဂုဏ္သတၱိကိုထုတ္ေဖာ္ပါသည္။ ၎ကိစၥကိုေျခရာခံလိုက္ရာ သူနာျပဳေဆာင္ ေရာက္သြားပါသည္။ မစၥတာစတန္ရွယ္တန္သည္ ျပဳတ္ထားေသာ သေဘၤာရြက္သတၱဳရည္ကို ေသာက္ျခင္းျဖင္႔ ပိန္းၾကာ ရြက္ေပၚ ေရမတင္သက႔ဲသို႔ ကင္ဆာေရာဂါ ေရွာေရွာရွဴရွဴ ေပ်ာက္သြားသည္။

အေမရိကန္၌ သုေသသနလုပ္ရာတြင္ သိပၸံဆိုင္ရာ အေထာက္အထား ရရွိပါသည္။ ၎သုေသသန၌ သေဘၤာပင္မွ ဓာတုပစၥည္းတစ္ခုကို ထုတ္ႏုတ္ရာ ကင္ဆာေရာဂါ အဆတစ္ေသာင္းခန္႔ ထက္ျမက္ သြားပါသည္။ မစၥတာရွယ္တန္က ဤေတြ႔ရွိမူသည္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ေသာက္သုံးရန္ အၾကံေပးခ႔ဲပါသည္။ ကၽြႏွ္ပ္ ႏွစ္လ စမ္းေသာက္ၾကည္႔သည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ တီဘီေရာဂါကို ဓါတ္မွန္ျဖင္႔အဆုတ္ စစ္ေဆးခ႔ဲ သည္။ ဆရာ၀န္တို႔က ကင္ဆာေပ်ာက္ျပီဟု ေျပာပါသည္။ ထိုႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္က အထူးကုတို႔အား ေျပာ ၾကားရာ ၎တို႔က မယုံၾကည္ႀကေခ်။ ေနာက္ဆုးံ ေခါင္းကုတ္ျပီး ကၽြႏွ္ပ္က ကင္ဆာေရာဂါအတြက္ သေဘၤာ ရြက္ကို ျပဳတ္ေသာက္ခ႔ဲေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေရးခ႔ဲသည္။ ၁၉၆၂-ခုနွစ္ ကင္ဆာသည္ ဘယ္ေတာ႔ မွ ျပန္လည္မျဖစ္ေပၚခ႔ဲပါ။ ရွယ္တန္၏ဇနီး သည္ကင္ဆာေပ်ာက္ေၾကာင္း ေဆးျမီးတိုတို႔ကို အျခားေ၀ဒနာ သည္တို႔အားျဖန္႔ေ၀ေပးရာ ၁၆-ေယာက္ ေပ်ာက္ကင္းခ်မ္းသာပါသည္။

သေဘၤာရြက္ႏွင့္ရိုးတံတို႔ကိုမေသာက္ခင္ ႏွစ္ႏွစ္ရီၾကာဒယ္အိုးထဲတြင္ ျပဳတ္ထားရပါသည္။သို႔ေသာ္ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ထားပါက ၃၊၄ရက္ ခံပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပုပ္သြားမည္။ ေနာက္လူတစ္ေယာက္က ၁၉၇၈-ခု စာေစာင္ပါအတိုင္း ဖတ္ျပီး သေဘၤာရြက္တို႔ကိုေဆးလုပ္ကာ ကင္ဆာေရာဂါသည္တို႔အား ေပးခ႔ဲပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ယခင္ ကင္ဆာေရာဂါေတြ႔ရွိမူေၾကာင္႔ ေသမည္႔လူတို႔သည္ ယခုအခါ အသက္ရွင္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သေဘၤာရြက္ကုထုံးသည္ ကင္ဆာကို တကယ္ေပ်ာက္ ကင္းပါသည္။ (ေဆးျမီးတို) သေဘၤာရြက္အလတ္စားတို႔ကို ေဆးေၾကာျပီး ေဂၚဖီက႔ဲသို႔ ေတာက္ ေတာက္စဥ္းကာ ဒယ္အိုးထဲတြင္ေရႏွစ္လီတာျဖင္႔ ျပဳတ္ပါ။ အဖုံး ဖြင္႔ပါ။ ၄-ခြက္ ၂-ခြက္တင္ ျပဳတ္ပါ။ ထို႔ေနာက္စစ္ျပီး ဖန္ပုလင္းထဲတြင္ထည္႔ထားပါ။ ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ထည္႔လ်ွင္ ၃-၄-ရက္ ခံမည္။ အကယ္၍ ေနာက္ က်သြားပါက စြန္႔ပစ္လိုက္ပါ။ စားပြဲဇြန္းသုံးဇြန္း(သို႔) ၅၀ မီလီမီတာကို ၁ရက္ သုးံၾကိမ္တိုက္ပါ။ ဤသေဘၤာရြက္ ကုထုံးဇာတ္လမ္းသည္ အျခားေဆးဖက္၀င္ကုထုံးမ်ားထက္ ပိုမို ဆန္းျပားသည္။

R.J.W မွ ေအာက္ပါအတိုင္း စာတစ္ေစာင္ေရးသားသည္။ ကင္ဆာေရာဂါျဖင္႔ ေသလုဆဲဆဲ ျဖစ္ေနေသာ လူနာမ်ားအား သေဘၤာရြက္ျပဳတ္ရည္နွင္႔ ကုရပါသည္။ ေရွးဦးစြာ အသက္ ၄၀-ရွိ ငွက္ေပ်ာေတာင္ သူတစ္ေယာက္တြင္ ဆီးအိမ္ကင္ဆာေရာဂါ ျပန္႔ပြားမူကို မရပ္တန္႔နိုင္ခ႔ဲေခ်။ ကြ်ႏု္ပ္က ေတာစာ မ်ား၊လတ္ဆတ္ေသာဂ်ဳံျဖဴမ်ား၊ သၾကားမ်ား၊ ထိန္းေဆးမပါေသာ အစားအစာမ်ားစားရန္ ေျပာၾကားျပီး သေဘၤာရြက္တစ္ဆုပ္က် ဒယ္အိုးထဲတြင္ထည္႔ျပဳတ္ကာ ေသာက္ေစသည္။ ထိုေတာင္ သူသည္ ၅-ပါတ္ ေသာက္လိုက္ရာ ကင္ဆာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။ အရြက္တို႔ကို အေျခာက္ လွန္း၊ အမွုန္႔ ေထာင္းပါကပိုမိုစြမ္းပါသည္။ ၾကြက္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ၾကည္႔ရာ ေအာင္ျမင္ပါသည္။ သေဘၤာရြက္မ်ားကို ထုေထာင္း၍ ၾကြက္မ်ားကိုေဆးထိုးၾကည္႔ရာ ၾကြက္ရွိကင္ဆာအက်ိတ္မ်ား ေပ်ာက္ ကုန္ပါသည္။ သေဘၤာရိုးတံတြင္ Acetogenin ဓာတုပစၥည္း ပါ၀င္ရာ ၎သည္ ဆဲလ္အတြင္းရွိ ATP ထုတ္လုပ္မူ မ်ားကိုမ်ွတေစပါသည္။

ဤသို႔အားျဖင္႔ ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားျဖင္႔ ေသြးေၾကာမ်ားရွင္သန္မွဳတို႔ကို Acetogenin ဖ်က္ဆီး ပစ္ပါ သည္။ သေဘၤာရြက္သတၱဳရည္တြင္ Acetogenin အပါအ၀င္ ဓာတုပစၥည္း ၁၀၀ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ဆဲလ္မ်ားကို ဓာတ္က်ဆင္းမွဳတြင္ ပ့ံပိုးကူညီပါသည္။ ၁၉၇၆-ခု၊ ေဒါက္တာ မက္လလင္း၊ ပါက်ဴးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡသည္ အမ်ိဳးသားကင္ဆာသိပၸံမွ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင္႔ ထိုေဆးပင္၏ ကင္ဆာထိေရာက္မွဳကို စမ္းသပ္ခ႔ဲသည္။ အပင္ ၃၅၀၀-တြင္ အစြမ္းထက္ပစၥည္း ၅၀-ေတြ႔ပါသည္။ ၎အနက္ Acetogenin သည္ အလြန္အစြမ္းထက္ျပီးသန္ေကာင္မ်ား ၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ မွဳိမ်ားနွင္႔ ကင္ဆာဆဲလ္တို႔ကို တိုက္ဖ်က္ပါသည္။ ထ႔ိုျပင္ လူနာအား ေဆးေၾကာင္႔ ဒုကၡမျဖစ္ေစပါ။

အထူးသျဖင္႔ သေဘၤာရြက္သည္ ကင္ဆာက်ိတ္တို႔ကို ထူးကဲစြာ ေခ်ဖ်က္ေပးပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဓာတု နွင္႔ဓါတ္ေရာင္ျခည္ကုထုံးတို႔တြင္ ပ႔ံပိုးမွဳအျဖစ္ သေဘၤာရြက္ကိုသုံးၾကပါသည္။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မရွိပါ။ ထို႔အတြက္ေၾကာင္႔ သေဘၤာရြက္သည္ ျမစ္ခ်င္းျပီးေဆးတစ္လက္ျဖစ္ရာ ၎နွင္႔အလား တူေဆးအမည္မွာ ရဲယိုရြက္၊ ရဲယိုသီး၊ ခုခံအားက်ဆင္းမွဳ ကယ္တင္ရွင္တို႔ျဖစ္ၾကျပီး အစာအိမ္နွင္႔ အူလမ္းေၾကာင္း ကင္ဆာတို႔ကို တိုက္ဖ်က္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သေဘၤာရြက္ေဆးကို KC-H (သို႔) COQ10 COENZYNE 10 က႔ဲသို႔ေသာ္ လည္ပင္းက်ိတ္ဆြေဆးျပားျဖင့္ ပူးတြဲအသုံးျပဳနိုင္သည္။ Laetrine ေဆးကိုမွီ၀ဲေသာ ကင္ဆာေရာဂါရွင္တို႔သည္ သေဘၤာရြက္ႏွင္႔နာနတ္သီးကို စားေပးရပါမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အယ္ဇိုင္းဓာတ္တို႔သည္ ကင္ဆာဆဲလ္တို႔ကို ဖယ္ရွားေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ အေစ႔အတြင္းရွိ B-17 သည္ အလုပ္လုပ္နိုင္သည္။

တုပ္ေကြးေရာဂါနွင္႔ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွ သိရွိရသည္မွာ ၎၏ေသြးသြင္းမူသည္ ၁၅-လီတာရွိျပီး အင္အားခ်ည္႔န႔ဲေနပါသည္။ ဖခင္ျဖစ္သူသည္ စိတ္ပူျပီးေဆးျမီးတိုကို လိုက္ရွာရာ သေဘၤာ ရြက္အရည္ကိုသာလ်ွင္ မွီ၀ဲေၾကာင္း၊ ၎ေသြးသြင္းမူကို ၂၀ လီတာတြင္ ေသြးဥငယ္အေရတြက္ ၄၅.၅ ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သေဘၤာရြက္ေဆးကို မီွ၀ဲျပီးေနာက္ ေသြးအဆင္႔ ၁၃၅-အထိ ျမင္႔တက္သြား ေၾကာင္း ၊ ဆရာ၀န္တို႔ေတာင္မွ အ႔ံအားသင့္ျပီး ကေလးကို ေဆးရုံမွဆင္းေစသည္။ ထိုသတင္းသည္ တစ္ျမိဳ႔လုံး ပ်႔ံႏွံံ႔သြားပါသည္။ ၎တို႔၏ ေဆးျမီးတိုအရ သေဘၤာရြက္ႏွစ္ရြက္ကို ေဆးေၾကာထုေထာင္း စစ္ခ်ရမည္။ ထိုအခါ အရြက္တစ္ရြက္လ်ွင္ စားပြဲဇြန္း ၁-ရမည္။ တစ္ေန႔လ်ွင္ ၂-ဇြန္းမွီ၀ဲပါ။ ျပဳတ္ျခင္း၊ အပူေပးျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင္႔။ ေဆးအာနိသင္ျပယ္တတ္သည္။ အရြက္ဖြားဖြားကိုေရြးပါ။ အလြန္ခါးသျဖင္႔ နွာေခါင္းပိတ္ျပီး မ်ိဳရမည္။

ေနာက္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္မွာ အသက္ ၃၂-နွစ္ရွိေသာ ကၽႊန္ေတာ္႔သူငယ္ခ်င္းတြင္ လြန္ခ႔ဲေသာနွစ္က တုပ္ေကြးျဖစ္ျပီး ေဆးရုံတင္ရသည္။ ဆရာ၀န္ကတုပ္ေကြး ေပ်ာက္ျခင္း မရွိေၾကာင္းေျပာျပပါသည္။ မိမိခုခံအားကိုသာ ျမင္႔ေပးရန္ေျပာသည္။ ထိုလူနာတြင္ ေသြးနွစ္ခါသြင္းျပီး ဘုရားဆီတြင္ ဆုေတာင္း ေနရ သည္။ ၎၏ ေသြးဥတို႔သည္ ၂၈၀၀၁ သို႔ ၃-ရက္အတြင္းက်သြားသည္။ ထိုအခါ ေယာကၡမ ျဖစ္သူက သေဘၤာရြက္ရည္တိုက္ျပီး ကုသရာ ေသြးမ်ားျပန္လည္ျမင္႔တက္ျပီး ၃-ရက္အတြင္း ပိန္းၾကာရြက္ တြင္ ေရမတင္သက႔ဲသို႔ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထူးျခားသည္မွာ သေဘၤာ ရြက္သည္ တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္သူအား အပူျငိမ္းေစကာ ေအးျမမွဳကိုေပးပါသည္။ လည္ေခ်ာင္း ေရာဂါျဖစ္ပါက သေဘၤာရြက္ကို မီွ၀ဲသင္႔သည္။ ထုိ႔္ေၾကာင္႔ အိုသူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ သေဘၤာ ရြက္ကို ေမႊစက္ထဲ သို႔ထည္႔ျပီး ညွစ္၍ သုံးေဆာင္ၾကပါေလ။

ေဒါက္တာခင္ေရႊ
(တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာ၀န္)
Myawady Health
https://www.facebook.com/myawadyhealth

ေခ်ာင္းေျခာက္ဆုိးျခင္းကို ကုသနည္း


ရုိးရိုးသာမန္ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆုိးတာေလာက္သာဆုိရင္ ဒီရုိးရာ သဘာဝ ေဆးနည္းက အကူအညီျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီအထဲ ပင္စိမ္းလည္း တစ္ခုအပါဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္စိမ္းကုိ အေအးမိ ဖ်ားနာျခင္းနဲ႔ ေခ်ာင္းေျခာက္ဆုိးျခင္း ျဖစ္တဲ့အခါ သြားဖုံးေယာင္ကိုင္းျခင္းနဲ႔ သြားပုိးေပါက္ခုခံကာကြယ္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ဟင္းခတ္အေမႊးၾကဳိင္ေတြထဲ အေကာင္းဆုံးလုိ႔ မွတ္ယူခံထားရပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးအျဖစ္ ေန႔တုိင္း ပင္စိမ္းပင္ရြက္နည္းငယ္စားေပးပါ။

ဒါမွမဟုတ္ ပင္စိမ္းရြက္ရည္က်ဳိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ပင္စိမ္းရြက္ အေျခာက္ကို ပြတ္ပြတ္ဆူေနတဲ့ေရထဲ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ထည့္စိမ္ျပီး ရလာတဲ့ အရည္ကို ေသာက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအရည္ကို ရက္သတၱပတ္လုံး ပုံမွန္ေသာက္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴကိုလည္း ေဆးအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴစိတ္ အနည္းငယ္ကို ၾကိတ္ေခ်၊ အရည္ကို ညွစ္ယူျပီး အဲဒီအရည္ကုိ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ ညွစ္ယူထားတဲ့ သံပုယိုရည္ထဲ ထည့္ေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီအရည္ကို အာနိသင္ေလ်ာ့ေအာင္ ေရေရာေပးရမွာပါ။ အဲဒီရလာတဲ့အရည္ကို တစ္ေန႔ (၂) ၾကိမ္ေသာက္ေပးပါ။

ေနာက္ဆုံး သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားမွာလည္း မက္မြန္သီးမွာ ကုိယ္ခံအားစနစ္ တုိးျမင့္ေစတဲ့ အရာေတြပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

မက္မြန္သီး (၉) လုံးၾကိတ္ထားေသာအမႈန္႔၊ ပ်ားရည္ (၁) ဇြန္းနဲ႔ ေထာပတ္အနည္းငယ္ ေရာစပ္ျပီး ထမင္းစားဇြန္း (၁) နဲ႔ တစ္ေန႔ ၂ – ၃ ၾကိမ္ေသာက္ ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။

Myawady Health
https://www.facebook.com/myawadyhealth
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား