လတ္တေလာ ျပင္းထန္ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ေရာဂါ


ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္မွ ၂၈ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ အထိရရွိေသာ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ သည့္ လတ္တေလာ ျပင္းထန္ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ေရာဂါ (Severe Acute Respiratory Illness) လူနာ ၆၈ ဦးရွိသည့္အနက္ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009- Positive လူနာစုစုေပါင္း ၃၅ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ ေျခာက္ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ယေန႔သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ (Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009) ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အား အထူးဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယမန္ေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိ သံသယလူနာ ၁၂ ဦးအား စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာ အတည္ျပဳ လူနာငါးဦးေတြ႕ရွိၿပီး ထပ္မံေသဆုံးသူ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009-Positive လူနာ ၁ဝ ဦးမွာ ေရာဂါသက္သာ ေကာင္းမြန္သျဖင့္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္က လူနာအားလုံး ေဆး႐ံုမွ ဆင္းသြားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအား ထိေရာက္စြာတုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ အေရးေပၚ တု႔ံျပန္ေဆာင္ ရြက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီသည္ ေရာဂါကုသေရးႏွင့္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ကူးစက္ခံရေသာ လူနာမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေဆးဝါးကုသမႈ ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမရွိေစ ေရး အတြက္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ ေဝဘာဂီ အထူးကုေဆး႐ံုႀကီး အပါအဝင္ ေဆး႐ံုမ်ားတြင္ လုိအပ္ေသာေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား အရန္သင့္ထားရွိျခင္း၊ အထူးၾကပ္မတ္ ေဆာင္မ်ားအား အရန္သင့္ထားရွိၿပီး ေဆး႐ံုရွိ က်န္းမာေရး ဝန္ ထမ္းမ်ားအား ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထု အတြင္း သတင္းမွန္ရရွိရန္ အခ်ိန္မီ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြင္း က်န္းမာေရးပညာေပး လုပ္ငန္းပိုမို ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ ပိုစတာမ်ား လုံေလာက္စြာ ျဖန္႔ေဝႏိုင္ရန္ စီစဥ္ျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အသီးသီးရွိ ကုသေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ား၊ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္းမ်ား၊ နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ ဂိတ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြင္း တုပ္ေကြးဆန္ ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား (Influenza Like Illness -ILI) ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ လတ္တေလာျပင္းထန္ အသက္႐ွဴလမ္း ေၾကာင္းပုိးဝင္ေရာဂါ (Severe Acute Respiratory Illness) လူနာျဖစ္ပြားမႈ စသည္တုိ႔ကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအား ယခင္ထက္ပုိမုိ တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ေရာဂါျဖစ္ ပြားသူ လူနာမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ထိေတြ႕ သူ မ်ားအား ေရာဂါထပ္မံျဖစ္ပြား ကူးစက္ခံရမႈ မရွိေစေရးအတြက္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္း၊ ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ လုိအပ္ပါက ေဆးဝါးကုသမႈ ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ခ်ိတ္ဆက္၍ လုိအပ္သလုိျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟုိေဆးသုိေလွာင္ေရးဌာနမွလည္း ေဆးပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းလုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွ င့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားသုိ႔ N95 စုစုေပါင္း ၁၅ဝဝဝဝ ခန္႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံ (450) ကုိလည္းေကာင္း၊ အသက္႐ွဴစက္မ်ားႏွင့္ အျခားလုိအပ္သည့္ ေဆးပစၥည္းကိရိယာမ်ားကုိ ထပ္မံ၍ေထာက္ပံ့ ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(႐ုံးခ်ဳပ္)၊ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (အေရွ႕ေတာင္အာရွ႐ုံး)ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံသံ႐ုံးတုိ႔မွ ေထာက္ပံ့မည့္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးဝတ္စုံႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား၊ N95 Mask မ်ား၊ ဓာတ္ခြဲခန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၊ tamivir(Tamiflu) ေဆး ႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ထုိးေဆးမ်ားကုိလည္း လုိအပ္သလုိ သုံးစြဲသြားႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း။

လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A(H1N1) pdm 2009 ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေရာဂါႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရး ႏႈိးေဆာ္ခ်က္မ်ားကုိ အေရးတယူ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားပါက ေရာဂါကူးစက္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရာသီတုပ္ေကြးဆန္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား၊ ျပင္းထန္ရာသီ တုပ္ေကြးေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ပြားသည္ဟု ထင္မွတ္ပါက နီးစပ္ရာ က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း သတင္းေပးပုိ႔ ကုသမႈခံယူပါက အသက္အႏၲရာယ္ ဆုံး႐ႈံးရမႈမ်ားမွ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေန၊ ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ၊ Myanmar CDC Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားအျပင္ ျပည္သူလူထုအတြင္း က်ယ္ျပန္႔စြာသိရွိႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ဆက္လက္ သတင္းထုတ္ျပန္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ
ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား