အရက္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား


အရက္ဆုိသည္မွာ

အရက္ဆုိသည္မွာ အယ္ကုိေဟာ ပါဝင္ေသာ အရည္တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း အရြယ္ေရာက္သူအမ်ားစု သိရွိပါ သည္။

၎အရက္တြင္ ပါဝင္ေသာ အယ္လ္ကိုေဟာမွာ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာ အဖြဲ႕အစည္းကို ထိခုိက္ ေစေသာ အရာတစ္ မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေသာက္သုံးသူ၏ စိတ္ႏွင့္ ခံစားခ်က္ကုိ ေျပာင္းလဲ ေစႏုိင္သည္။

အရက္၏ဆုိးက်ဳိးမ်ား အရက္ေသာက္သုံးျခင္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေရာဂါႏွင့္မသန္စြမ္းမႈကိုျဖစ္ေပၚေစ ေသာ အရာမ်ား၌ တတိယ အႏၲရာယ္ အရွိဆုံးျဖစ္သည္။ အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ေရာဂါေပါင္း အမ်ဳိး ၆ဝ ေက်ာ္ရွိသည္။

၎အျပင္ အျခားေရာဂါအမ်ဳိးေပါင္း ၂ဝဝေက်ာ္တြင္လည္း အရက္သည္ ျပႆနာ တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနျပန္ သည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းေသဆုံးမႈအေၾကာင္းရင္းမ်ား၏ ၄ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ထုိပမာဏမွာ အိတ္အုိင္ဗီြ၊ ေအအုိင္ဒီအက္၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ တီဘီေရာဂါတုိ႔ေၾကာင့္ ေသဆုံးေသာပမာဏထက္ ပုိမုိမ်ားျပား သည္။ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားအား ရန္ျပဳရျခင္းအေၾကာင္း ရင္းတြင္လည္း အရက္ သည္ ၇ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ ေနရာယူေနသည္။ အျခားမူးယစ္ ေဆးဝါးမ်ား သုံးစြဲမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္က ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကေလးသူငယ္ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားသည္လည္း အရက္ေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္မႈမ်ား မေတာ္တဆမႈ၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း ခ်ဳိး ေဖာက္မႈ၊ အႏၲရာယ္ မကင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံမႈ၊ မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ေသမႈမ်ားသည္ အရက္ႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားျဖစ္သည္။ အစာအိမ္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာဂါ၊ ႏွလုံးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ပန္းေသျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာလည္း အရက္ပင္ျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ပင္ ကုိယ္ဝန္မေဆာင္မီ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းမွ လမေစ့ကေလး ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ သေႏၶ သားတြင္ အရက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာျပႆနာမ်ားခံစားရျခင္းတုိ႔ကုိျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ရံဖန္ ရံခါအရက္ တုမ်ားေၾကာင့္ အဆိပ္သင့္ ေသဆုံးျခင္းမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ အရက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ေရာဂါအခ်ဳိ႕မွာ-

အသည္းေရာင္ျခင္း၊ အသည္းေျခာက္ျခင္း၊ အသည္းကင္ဆာျဖစ္ျခင္း၊ ေသြးတုိးျခင္း၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ႏွလုံးႀကီး ျခင္း၊ ႏွလုံးအားနည္းျခင္း၊ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ အစာအိမ္ေရာင္ျခင္း၊ အစာအိမ္ အနာျဖစ္ျခင္း၊ အစာအိမ္ ေသြးေၾကာ ေပါက္ျခင္း၊ ပန္ကရိယေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ုံေၾကာ အားနည္းျခင္း၊ ခံတြင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္း ကင္ဆာျဖစ္ျခင္း၊ အရက္အဆိပ္တက္ျခင္း၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား အရက္စြဲလာၿပီဆုိလွ်င္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ လာသည္။ ၅ဝ မွ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိေသာ အရက္စြဲလူနာမ်ားတြင္ စိတ္က်ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ေသႏႈန္းမွာလည္း အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ အရက္ စြဲသူမ်ားတြင္ ပိုမုိ မ်ားျပား ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

၃ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ေသာ အရက္အလြန္အကြၽံ ေသာက္သုံးသူမ်ားတြင္ စိတ္ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ အျခားထင္ရွားေသာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လကၡဏာတစ္ခုမွာ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚတြင္ သဝန္တုိျခင္း၊ (အိမ္ေထာင္ဖက္မွ သစၥာေဖာက္ေနသည္ဟု ျပင္းထန္စဲြၿမဲစြာ ယုံၾကည္ျခင္း)ပင္ျဖစ္သည္။

ထုိမွတစ္ဆင့္ ဆုိးရြားေသာအိမ္ေထာင္ေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အရက္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ (လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ)မ်ားကိုျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ အျခားေသာ စိတ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ားမွာ လူမရွိဘဲ ေခၚသံမ်ား၊ ၿခိမ္းေျခာက္သံမ်ား၊ ေစာ္ကားေမာ္ကား သံမ်ားၾကားျခင္း၊ ဝက္႐ူးျပန္ ေရာဂါကဲ့သုိ႔ေသာ အတက္ေရာဂါျဖစ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။

လူမႈေရးဆုိင္ရာထိခုိက္မႈမ်ား အရက္ေသာက္သူ အမ်ားဆုံးက အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခု အျဖစ္ျပတတ္ေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး ကိုလည္း အရက္ကပင္ ျပန္လည္ထိခုိက္ေစသည္။ ပညာ သင္ၾကားစဥ္ကာလ အရက္ေသာက္သုံးျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးမေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ ပညာေရးခရီး လမ္းဆုံးမေရာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစ ႏုိင္သည္။

မိသားစုတြင္းတြင္လည္း အရက္ေသာက္သုံး သူရွိေနျခင္းအားျဖင့္ မၾကာခဏစကားမ်ား ရန္ျဖစ္ရျခင္း၊ မိသားစု တာဝန္မ်ား လစ္ဟင္း ျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လည္း အေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာျခင္း၊ လူမႈဘဝတာဝန္မ်ားပ်က္ကြက္ျခင္း၊ ရန္ျဖစ္ျခင္း၊ စကားမ်ားျခင္း၊ ေငြေၾကးျပႆနာမ်ား ႐ႈပ္ေထြးျခင္းတုိ႔ကိုလည္း ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ဥပေဒေၾကာင္းအရလည္း စည္းကမ္းမလုိက္ နာျခင္း၊ မူး၍ေမာင္းျခင္း၊ ခုိးမႈႏွင့္ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ျခင္း၊ ၎တုိ႔မွ တစ္ဆင့္ ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ အမႈရင္ဆုိင္ရျခင္း၊ ေထာင္ခ်ခံရျခင္းမ်ားျဖစ္ေစသည္။ အရက္သည္ ကာယ ကံရွင္ ကိုယ္တုိင္ကုိ သာမက ပတ္ဝန္း က်င္ရွိလူမ်ား အထူးသျဖင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ကိုလည္း ထိခုိက္နစ္နာ ေစသည္။

အရက္၏အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းသာ ထိခိုက္ေသာ အထက္ပါ စိတ္ပုိင္း၊ ႐ုပ္ပုိင္း ေရာဂါမ်ားသာမက အရက္သည္ အျခား ေသာဆုိးရြားသည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္သာမက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း အရက္ေသာက္သုံးမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါမ်ားကို ကုသရျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပုိမုိ ကုန္က်လာသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းတြင္လည္း ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ေလ်ာ့က်ျခင္းေၾကာင့္ မိသားစုမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ပုိ၍ျဖစ္ေစသည္။

ဤျပႆနာကို ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲ အရက္စြဲမႈျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕က ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအနက္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ တြင္ အရက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေပၚလစီမ်ား၊ မူးယစ္ေမာင္း ႏွင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေပၚလစီမ်ားရွိသည္။

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းအေနျဖင့္လည္း မိမိအရက္သမားျဖစ္၊ မျဖစ္ ျပန္လည္သုံးသပ္ ၾကည့္ရန္ လုိအပ္သည္။ အရက္စြဲေနၿပီဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ေသာအေျခအေနမွာ အရက္ေၾကာင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ ေရာဂါတစ္ခုခု ခံစားေနရျခင္းႏွင့္ အရက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေပါင္း သင္းဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္ တစ္ခုခုတြင္ ထိခုိက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အရက္ေသာက္သုံးမႈ ဆုိသည္မွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားစုေသာက္သုံးေလ့ရွိေသာ အယ္ကိုေဟာ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းပတ္ဝန္းက်င္ ပါဝင္သည့္ ဝီစကီဆုိလွ်င္ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၈ဝ မီလီလီတာႏွင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ ၆၃ဝ မီလီလီတာ ေက်ာ္လြန္ျခင္းကို ဆုိလုိသည္။

ဤသည္ကိုသိျခင္းအားျဖင့္ မိမိအေျခအေနကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ႏုိင္သည္။

အရက္စြဲ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ အေနျဖင့္ အရက္ကို လုံးဝျဖတ္ရန္မွာ ပထမ ဦးစား ေပးျဖစ္သည္။ အရက္ကုိ စြဲၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ အရက္ကုိ အႏၲရာယ္ မရွိေသာ ပမာဏ၌ ထိန္းသိမ္းေသာက္ႏုိင္ရန္မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခနည္းေသာအေျခအေနျဖစ္သည္။ အရက္ျဖတ္သည့္အခါတြင္လည္း တတ္ကြၽမ္းနားလည္သူမ်ားႏွင့္ ကုသ၍သာ ျဖတ္သင့္သည္။ အရက္ျဖတ္သည့္အခါ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြား၍ အသက္ဆုံး႐ႈံးႏုိင္သျဖင့္ ၎ကိုကာကြယ္ ရန္ျဖစ္သည္။

ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားခ်က္ မပါဘဲ အရက္ျဖတ္ ေဆးမ်ားကို သုံးစြဲ၍ မျဖတ္သင့္ပါ။ အိမ္ေထာင္ ဖက္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ခင္ပြန္းသည္ မသိဘဲ အရက္ျဖတ္ေဆးမ်ားကို အစာႏွင့္ေရာ၍ ေကြၽးျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ မသိဘဲ အရက္ ေသာက္မိပါက အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည္။

အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ေအာင္ျမင္ေနေသာ အျပဳအမူဆုိင္ရာကုထုံး၊ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးျခင္း ကုထုံးမ်ားကုိ ခံယူ၍ လည္း ကုသႏုိင္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ အရက္စြဲျခင္းသည္ ကာယကံရွင္အေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။ ကာယကံရွင္ကုိယ္တုိင္ အရက္ဆုိး က်ဳိးမ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္၍ ျပဳျပင္ ရန္လိုအပ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ဦးတစ္ ေယာက္ခ်င္းကုိသာမက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလုံး ၏ က်န္းမာေရးအဆင့္အတန္း၊ လူမႈေရး အဆင့္အတန္းကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ အရက္စြဲျပႆနာကုိေျဖရွင္းရန္ ဝုိင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းၾကပါစုိ႔ဟု တုိက္တြန္းတင္ျပအပ္ပါသည္။ ။

ေဆာင္းပါးရွင္ -သီတာ၀င္းျမင့္
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား