ေနေလာင္ခံလိမ္းေဆးနွင့္ ဗိုက္တာမင္ဒီခ်ိဳ ့တဲ့မႈ ဆက္ႏြယ္ေန


ဗိုက္တာမင္ဒီခ်ိဳ ့တဲ့သူဦးေရမွာ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ၁ ဘီလီယံထက္မနည္းရွိေနေၾကာင္းနွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါေၾကာင့္ အိမ္အျပင္မထြက္နုိင္သူမ်ား ဗိုက္တာမင္ဒီခ်ိဳ ့တဲ့ၾကသည့္အျပင္ ေနေလာင္ခံ လိမ္းေဆးကို အလြန္အကၽြံလိမ္းၾကသည့္အတြက္လည္း အျပင္သို ့ထြက္ပါရဲ ့နွင့္ ဗိုက္တာမင္ဒီခ်ိဳ ့တဲ့သူ မ်ား ရွိေနသည္ကိုေတြ ့ရေၾကာင္း အေမရိကန္အရိုးအသင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။


ကမၻာတစ္၀န္းမွာ လူေပါင္း ၁ ဘီလီယံထက္မနည္း ဗိုက္တာမင္ဒီခ်ိဳ ့တဲ့မႈကို ခံစားေနရသလို အာဖရိကန္ အေမရိကန္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္းကလည္း အလားတူ ခံစားေနရပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုမတူတာနဲ ့ ဗိုက္ တာမင္ဒီ ခ်ိဳ ့တဲ့တာနဲ ့ ဆက္ႏြယ္ေနရတာဟာ အေရျပားရဲ ့ အေရာင္အေသြးကြာျခားလို ့ျဖစ္နုိင္ပါတယ္ ဟု သုေတသီတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ လူေတြက အျပင္ထြက္တဲ့အခ်ိန္ နည္းသည္ထက္နည္းလာပါတယ္။ အျပင္ကိုထြက္ရင္လည္း sunscreen လို ့ေခၚတဲ့ ေနေလာင္ခံလိမ္းေဆးေတြကို လိမ္းၾကပါတယ္။ အဲဒီလိမ္းေဆးေတြက ခႏၶာကိုယ္ရဲ ့ ဗိုက္တာ မင္ ဒီ ထုတ္လုပ္နုိင္စြမ္းကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ပါတယ္။

ေနပူဒဏ္ခံလြန္းရင္ အေရျပားကင္ဆာျဖစ္နိုင္တဲ့အတြက္ ေနေလာင္ခံလိမ္ေဆးေတြကို လိမ္းရမယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း အလြန္အကၽြံသံုးလိုက္ရင္ ခႏၶာကိုယ္က ရသင့္ တဲ့ ေနေရာင္ျခည္ကိုလည္း မရနုိင္ေတာ့တဲ့ အတြက္ ဗိုက္တာမင္ဒီခ်ိဳ ့တဲ့မႈေတြ ျဖစ္ရတာပါ ဟု အေမရိကန္ အရိုးအသင္း၏ အဖြဲ ့၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Kim Pfotenhauer က ေျပာျပသည္။ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ဆီးခ်ိဳအမ်ိဳးအစား(၂) ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အစရွိသည္တို ့ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္က အစားအစာမွ ဗိုက္တာမင္ဒီ စုပ္ယူနုိင္စြမ္းကို အားနည္းေစေၾကာင္း၊ ဗိုက္တာမင္ဒီကို ဟိုမုန္း ဟု ယူဆလ်င္ ပို၍နီးစပ္စြာ မွန္ကန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနေရာင္ျခည္နွင့္ထိေတြ ့သည့္အခါ ဗိုက္တာမင္ဒီ ထြက္လာေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ဆဲလ္တိုင္းတြင္ ဗိုက္တာမင္ဒီ ကို တုန္ ့ျပန္နုိင္သည့္ receptor မ်ား ပါ၀င္ ေၾကာင္း၊ ဗိုက္တာမင္ဒီ သည္ ဆဲလ္ၾကီးထြားမႈ၊ အာရံုေၾကာနွင့္ၾကြက္သားသန္မာမႈ၊ ေရာဂါခုခံနိုင္အားႏွင့္ တို ့ကို ေကာင္းေစျပီး ေရာဂါကူးစက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးနုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ဗိုက္တာမင္ဒီခ်ိဳ ့တဲ့သူဦးေရမွာ တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ၁ ဘီလီယံထက္မနည္းရွိေနေၾကာင္းနွင့္ နာတာရွည္ေရာဂါေၾကာင့္ အိမ္အျပင္ မထြက္နုိင္သူမ်ား ဗိုက္တာမင္ဒီခ်ိဳ ့တဲ့ၾကသည့္အျပင္ ေနေလာင္ခံ လိမ္းေဆးကို အလြန္အကၽြံလိမ္းၾကသည့္ အတြက္လည္း အျပင္သို ့ထြက္ပါရဲ ့နွင့္ ဗိုက္တာမင္ဒီခ်ိဳ ့တဲ့သူ မ်ား ရွိေနသည္ကိုေတြ ့ရေၾကာင္း အေမရိကန္အရိုးအသင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။


ကမၻာတစ္၀န္းမွာ လူေပါင္း ၁ ဘီလီယံထက္မနည္း ဗိုက္တာမင္ဒီခ်ိဳ ့တဲ့မႈကို ခံစားေနရသလို အာဖရိကန္ အေမရိကန္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္းကလည္း အလားတူ ခံစားေနရပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုမတူတာနဲ ့ ဗိုက္ တာမင္ဒီ ခ်ိဳ ့တဲ့တာနဲ ့ ဆက္ႏြယ္ေနရတာဟာ အေရျပားရဲ ့ အေရာင္အေသြးကြာျခားလို ့ျဖစ္နုိင္ပါတယ္ ဟု သုေတသီတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။ လူေတြက အျပင္ထြက္တဲ့အခ်ိန္ နည္းသည္ထက္နည္းလာပါတယ္။ အျပင္ကိုထြက္ရင္လည္း sunscreen လို ့ေခၚတဲ့ ေနေလာင္ခံလိမ္းေဆးေတြကို လိမ္းၾကပါတယ္။ အဲဒီလိမ္းေဆးေတြက ခႏၶာကိုယ္ရဲ ့ ဗိုက္တာ မင္ ဒီ ထုတ္လုပ္နုိင္စြမ္းကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ပါတယ္။ ေနပူဒဏ္ခံလြန္းရင္ အေရျပားကင္ဆာျဖစ္နိုင္တဲ့အတြက္ ေနေလာင္ခံလိမ္ေဆးေတြကို လိမ္းရမယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း အလြန္အကၽြံသံုးလိုက္ရင္ ခႏၶာကိုယ္က ရသင့္ တဲ့ ေနေရာင္ျခည္ကိုလည္း မရနုိင္ေတာ့တဲ့ အတြက္ ဗိုက္တာမင္ဒီခ်ိဳ ့တဲ့မႈေတြ ျဖစ္ရတာပါ ဟု အေမရိကန္ အရိုးအသင္း၏ အဖြဲ ့၀င္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Kim Pfotenhauer က ေျပာျပသည္။ နာတာရွည္ေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ ဆီးခ်ိဳ အမ်ိဳးအစား(၂) ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ အစရွိသည္တို ့ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္က အစားအစာမွ ဗိုက္တာမင္ဒီ စုပ္ယူနုိင္စြမ္းကို အားနည္းေစေၾကာင္း၊ ဗိုက္တာမင္ဒီကို ဟိုမုန္း ဟု ယူဆလ်င္ ပို၍နီးစပ္စြာ မွန္ကန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနေရာင္ျခည္နွင့္ထိေတြ ့သည့္အခါ ဗိုက္တာမင္ဒီ ထြက္လာေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ဆဲလ္တိုင္းတြင္ ဗိုက္တာမင္ဒီ ကို တုန္ ့ျပန္နုိင္သည့္ receptor မ်ား ပါ၀င္ ေၾကာင္း၊ ဗိုက္တာမင္ဒီ သည္ ဆဲလ္ၾကီးထြားမႈ၊ အာရံုေၾကာနွင့္ၾကြက္သားသန္မာမႈ၊ ေရာဂါခုခံနိုင္အားႏွင့္ တို ့ကို ေကာင္းေစျပီး ေရာဂါကူးစက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးနုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပုံ သတင္းစာ
https://www.facebook.com/pg/yadanabonnewspaper

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား