က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳသည္ ဘ႐ိုကိုလီ


လူတစ္ဦးအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္းဆိုသည္မွာ ေရာဂါေဝဒနာ ကင္းရွင္း ႐ံုမွ်မက ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာေရးႏွင့္ျပည့္စံုရန္၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရွိၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ အဆင္ေျပ ေကာင္းမြန္ မႈရွိျခင္းတို႔ ျပည့္စံုရန္လိုေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (W.H.O)က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ထားသည္။ ကမၻာ့လူဦးေရသန္း ၇ဝဝဝ တို႔သည္ ေရာဂါမ်ဳိးစံုတို႔၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရျခင္းေၾကာင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ မ်ားကလည္း ကုထံုးအဖံုဖံုတို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္တီထြင္ေနၾကသည့္အနက္ အစာလည္း ေဆး၊ ေဆးလည္းအစာျဖစ္ေစရန္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း (broccoli) ကိုစားသံုးျခင္းျဖင့္ ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါအမ်ဳိး အစား(၂)ႏွင့္ အဝလြန္ေရာဂါတို႔ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိထားၾကသည္။

ပန္းေဂၚဖီစိမ္းတြင္ပါဝင္ေသာ ျဒပ္ေပါင္းတစ္မ်ဳိးသည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္တြင္ရွိေသာ ေသြးအတြင္းပါဝင္သည့္ သၾကား ဓာတ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစသျဖင့္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းကို သတၱဳရည္အျဖစ္ ေသာက္သံုး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဟင္းအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း စားသံုးျခင္းသည္ ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါအမ်ဳိးအစား(၂)ကို ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆြီဒင္ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါဌာနမွ ပါေမာကၡတစ္ဦး၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကို ေဆးသိပၸံ ဘာသာျပန္ ဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ၌ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါခံစားေနရသူေပါင္း ၃ ဒသမ ၉ သန္းရွိ သျဖင့္ ၎တို႔အားကုသရန္ အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးဌာနက ႏွစ္စဥ္ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ခံ သံုးစြဲေနရသည္။ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံတြင္အသံုးျပဳေနေသာ ေသြးခ်ဳိက်ေစသည့္ ေသာက္ေဆး (metformin) သည္ ေက်ာက္ကပ္ကို ထိခိုက္ေစျခင္းေၾကာင့္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါေဝဒနာရွင္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ကို တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူ ဆင့္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရာဂါဘယကင္းေဝးေစရန္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲမႈသည္ အေရးပါေသာ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ မႈျဖစ္သည္။ ေဝဒနာခံစားေနရသူ တစ္ဦးအား ေဆးၿမီးတိုျဖင့္ ကုသၾကျခင္းေၾကာင့္ ေပါ့ေစလိုလို႔ေၾကာင္ ႐ုပ္ထိုး ေဆးအတြက္ ပိုေလးေနၾကရသည္။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း သတၱဳရည္ေသာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဟင္းအျဖစ္ စားသံုး ျခင္းသည္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါအမ်ဳိးအစား (၂) ျဖစ္ေစေသာ ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကိုေသေစႏိုင္ၿပီး ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိး အနည္းငယ္ သာျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ဓာတ္စာအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ ႀကိဳးစား ေနၾကသည္။ လူတစ္ဦး၏ေသြးအတြင္း၌ရွိသင့္ေသာ သၾကားဓာတ္ထက္ ပိုမိုေသာ္လည္း ဆီးခ်ဳိ အမ်ဳိးအစား (၂) ခံစားရသည္အထိမရွိေသးသူအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ပန္းေဂၚဖီစိမ္းကို ဓာတ္စာေပးျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပန္းေဂၚဖီစိမ္းျဖင့္ ကုသမႈ၏ထိေရာက္မႈကိုသိရွိႏိုင္ရန္ အဝလြန္ေဝဒနာခံစားေနရသူ၉၇ဦးတို႔အား ရက္သတၱ ၁၂ ပတ္ၾကာေလ့လာ စမ္းသပ္ခဲ့ရာ အျခားေဆးမ်ားျဖင့္စမ္းသပ္ ကုသျခင္းထက္ထိေရာက္မႈရွိသည္။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း ပါဝင္ေသာ ေဆးျဖစ္ေစသည့္ အာနိသင္သည္ ေဂၚဖီထုပ္တြင္လည္း ပါဝင္သည္။ ဆီးခ်ဳိအမ်ဳိးအစား (၂)သည္ ကပ္ေရာဂါ အသြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ ကမၻာ့ ျပည္သူသန္း ၃ဝဝ ေက်ာ္တို႔သည္ ၎ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနၾကရသည္။ အဝလြန္သူမ်ား၏ အသည္းသည္ ပံုမွန္ေသြးလည္ပတ္မႈအတြက္ လုိအပ္ေသာ သၾကား ဓာတ္ထက္ ပိုမိုထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ ပါဝင္မႈျမင့္မားေစၿပီး ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါျဖစ္ ေစရန္ အားေပးသည့္ အလားျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆီးခ်ဳိအမ်ဳိးအစားအမွတ္(၂)အတြက္ အေကာင္းဆံုး ကုထံုးမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ေနထိုင္စားေသာက္မႈပံုစံျဖစ္ေအာင္ သတိရွိရန္ လိုေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားေသာ ေဆးမွန္မွန္ ေသာက္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက တိုက္တြန္း ထားသည္။

လူသားတို႔အတြက္ အလြန္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ေဝဒနာခံစားေနရသူမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ မ်က္စိကြယ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေျခလက္မ်ားျဖတ္ေတာက္ရေသာ အေနအထား အထိ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္ေစႏိုင္သည္။ ဆီြဒင္ႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မွ ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ အျပင္ အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း(broccoli) ကိုစားသံုးျခင္းျဖင့္ ႏွလံုး ေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ပြားမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအား ျမင့္မား ေစသည့္ အာနိသင္ရွိျခင္းေၾကာင့္ သံုးရက္လွ်င္တစ္ႀကိမ္စားသံုးသင့္ေၾကာင္း သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ထားသည္။ အီလီႏြိဳက္ တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ဖီႏိုလစ္ျဒပ္ေပါင္း အမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာ ေဂၚဖီထုပ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဆက္လက္ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေနေၾကာင္း ျမဝတီက ထပ္ေလာင္း တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။ ။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/pg/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား