အိမ္တြင္းပန္းပင္ ေလသန္႔စင္


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလထုသည္ အသက္ရွဴရန္ အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္အျပင္ ကမၻာ့အဆိုးရြားဆံုး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ စာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) က ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်က္အလက္သစ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ဆိုးရြားစြာ ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ေဖာ္ျပခံရသည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အလြန္ နီးစပ္လ်က္ရွိၿပီး အေဆာက္အအံုျပင္ပ ေလထု အရည္အေသြးႏွင့္ ပတ္သက္၍ (WHO) ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လံုးဝအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းသည့္ ေလထုရွိေသာေနရာေဒသ အနည္းငယ္သာရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ရွိသတၱဝါမ်ားအတြက္ ေလသည္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးဆံုး အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေလမရွိလွ်င္ သက္ရွိမ်ား အသက္မရွင္ႏိုင္ပါ။ လူတစ္ဦးသည္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၁၂ ႀကိမ္မွ် အသက္ရွဴၿပီး တစ္ႀကိမ္ရွဴလွ်င္ ေလပမာဏ သုည ဒသမ ၅ လီတာခန္႔ အဆုတ္အတြင္း သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္မိနစ္လွ်င္ ေလပမာဏ ၆ လီတာခန္႔ ရွဴရပါမည္။ ထိုေလပမာဏကို ခႏၶာကိုယ္က စုပ္ယူသံုးစြဲေနရသည္။ေလထဲမွ ေအာက္ဆီဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႕ကို ယူသံုးၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ျပန္လည္ ထုတ္ေပးသည္။ ကမၻာ့ေလထုထဲတြင္ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္ ဓာတ္ေငြ႕မွာ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးပါဝင္ေနသည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္မွာ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ႏွင့္ တျခားဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ပါဝင္သည္။

ရွဴသြင္းလိုက္ေသာေလသည္ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ဝင္ေရာက္ကာ အဆုတ္ထဲသို႔ေရာက္ရွိၿပီး အဆုတ္ရွိ ဆံျခည္မွ်င္ေသြးေၾကာ မ်ားက ေအာက္ဆီဂ်င္ ကိုစုပ္ယူကာ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႔သို႔ ျဖန္႔ေဝေပး သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔အတြက္ ေလေကာင္းေလသန္႔ ရရွိရန္ အေရးႀကီးၿပီး ဓာတ္ ေငြ႕၊ မီးခိုး၊ ဖုန္မႈန္႔၊ အဆိပ္အေတာက္ႏွင့္ ေရာဂါပိုးမ်ား ေလထုထဲတြင္ ရွိေနပါက အဓိကလိုအပ္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္မရွိ ေတာ့ဘဲ အႏၲရာယ္ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သဘာဝအတိုင္း သန္႔ရွင္းစြာ ရွိေနေသာေလထုသည္ ယခုအခါ ေမာ္ေတာ္ကား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ုံမ်ားမွ ထုတ္လႊတ္ေသာ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ မ်ားေၾကာင့္ မသန္႔ရွင္းေတာ့သည့္အျပင္ အႏၲရာယ္ပါရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ရွိတို႔ၾကား ထိန္းညႇိေနေသာ စနစ္တစ္ခုကို ဂိုင္ယ (Gaia) ဟုေခၚသည္။

ဂိုင္ယဆိုသည္မွာ ေဂဟစနစ္မ်ားၾကား အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းဆက္သြယ္ ထိန္းသိမ္းကာ ကမၻာေျမျပင္ေပၚ၌ မွ်တေသာေဂဟ စနစ္ႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ တည္ေနေစျခင္း ျဖစ္သည္။ မူလက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ လူႏွင့္ သက္ရွိတို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လူတို႔ဖန္တီးေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္း မ်ား ထုတ္လုပ္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေရာဂါဘယ ဝန္းက်င္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တည္းဟူေသာ ေဂဟစနစ္ကို လူသားမ်ားက အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ၾကမွသာလွ်င္ အၿမဲစိမ္းလန္း သာယာလွပေသာ ကမၻာ့လူ႔ေဘာင္ႀကီး ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ စက္႐ံု၊အလုပ္႐ံုႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ ဆိုက္ဓာတ္ကို ေခ်ဖ်က္ေပးႏိုင္ေသာ အရာမွာ သဘာဝက လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးထားသည့္ သစ္ေတာ၊ သစ္ပင္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ကြၽန္မတို႔ေနထိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ေလထုရရွိရန္ႏွင့္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည့္အပင္ ေလးမ်ားကို ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါသည္။

ရွင္သီဝလီဂမုန္း

ကံေကာင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ယူမည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည့္ အပင္ေလးပါ။ ယင္း အပင္သည္ ေနေရာင္ျခည္ႀကိဳက္ၿပီး ေလကိုသန္႔စင္ေပး ပါသည္။ေကာ္ေဇာတု မ်ားႏွင့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းမ်ားက ေလထဲသို႔ထုတ္သည့္ အဆိပ္ေငြ႕မ်ားကို စုပ္ယူ သန္႔စင္ေပးပါသည္။

ပင့္ကူဂမုန္း

ပင့္ကူဂမုန္းက သဘာဝေလသန္႔စင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ေလထုထဲရွိ ဓာတုဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္တို႔ကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ အခန္းတြင္းရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္ ပမာဏကို ထိန္းညႇိေပးသည္။

ေရႊလာေငြလာဂမုန္း

လာဘ္ေကာင္ေငြရႊင္သည့္ အပင္ေလးပါ။ ေလထုကို သန္႔စင္ေပးသည္။ ေနေရာင္ျခည္ မလိုသည့္အျပင္ ေျမၾသဇာလည္းထည့္စရာ မလိုပါ။

ပိစ္လီလီ

ယင္းအပင္ကို စိုက္ပ်ဳိးမည္ဆိုလွ်င္ ကံေကာင္းၿပီး ေငြဝင္တတ္သည္ဟုဆိုၾက သည္။ ေလထုကိုလည္း သန္႔စင္ေပးႏုိင္သည္။

ရွားေစာင္းလက္ပပ္

ေဆးဖက္ဝင္ အပင္တစ္မ်ဳိးလည္းျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသားအေရ အတြက္ သဘာဝကေပးေသာ အေကာင္းဆံုး ေဆးပင္ တစ္ပင္လည္း ျဖစ္သည့္အျပင္ အိမ္တြင္း ေလသန္႔စင္ေပးေသာ အပင္လည္း ျဖစ္သည္။ အိမ္တြင္း အလွဆင္ျခင္းႏွင့္အတူ ေလ သန္႔စင္ေပးႏိုင္ေသာ အပင္ေလးမ်ား အေၾကာင္းကိုဖတ္႐ႈၿပီး မိမိေနထိုင္ရာဝန္းက်င္ တစ္ဝိုက္ရွိ ေလကိုသန္႔စင္ေပးႏိုင္သည့္ အပင္ ေလးမ်ားအား တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း ေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းေသာေလကို ရွဴ႐ိႈက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ရွည္ က်န္းမာေသာဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း လိုက္ရပါသည္။ ။

မေက်းဥ
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/pg/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား