ေရသန္႔ေတြတကယ္သန္႔...မသန္႔


လူသားတို႔ႏွင့္တကြ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲတို႔ ရွင္သန္ရပ္တည္ ေနထိုင္ လ်က္ရွိၾကေသာ ကၻာႀကီး၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေရထုက ဖုံးလႊမ္းထားလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤမၽွ မ်ားျပားလွေသာ ေရထုႀကီးထဲ၌ ကၻာႀကီးစိမ္းလန္း စိုျပည္ၿပီး သာယာ၀ေျပာခဲ့စဥ္ တုန္းကပင္လၽွင္ လူတို႔ေသာက္သုံးႏိုင္ေသာ ေရခ်ိဳမွာ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သာရွိေနခဲ့သည္။

ကမၻာ႔လူဦးေရသည္ တစ္ေန႔တျခားသိသာစြာ တိုးပြားလာ လ်က္ရွိေသာ္လည္း ကၻာေပၚရွိ ေသာက္သုံးေရ ပမာဏကမူ တိုးလည္းမတိုး ေလ်ာ့လည္းေလ်ာ့မသြားေပ။ တိုးတက္လာ ေသာ ကမၻာ႔လူဦးေရေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုႏွစ္ဝက္ကာလ အတြင္း၌ ေသာက္သုံးေရသုံးစြဲမႈပမာဏမွာ သုံးဆအထိ ျမင့္ တက္ခဲ့သည္။ ကမၻာ႔ေသာက္သုံးေရပမာဏသည္ တိုးလာျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအဖို႔ ရႏိုင္ေသာ ေရပမာဏမွာ ေလ်ာ့က်လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ရႏိုင္ေသာ ေရပမာဏ ေလ်ာ့က်လာေနခ်ိန္၌ တစ္ဖက္တြင္လည္း စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေသာ ေရအရင္းအျမစ္ မ်ားစြာတို႔မွာ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ပ်က္စီးလ်က္ရွိေနသည္။
သံမဏိထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အလူမီနီယံ ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းစသည္တို႔မွ ထြက္ရွိလာေသာ အမိုးနီးယားဓာတ္ႂကြင္းမ်ား ေပ်ာ္ဝင္ေနသည့္ ေရဆိုးေရညစ္မ်ားသည္ ေရေန သတၱဝါမ်ားကို အစုလိုက္ အၿပဳံလိုက္ ေသေက်ေစလ်က္ ရွိသလို လူတို႔ေသာက္သုံးႏိုင္ေသာ ေရမ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးေစလ်က္ရွိ သည္။ အလားတူပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ အသုံးျပဳေနၾကသည့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ေၾကာင့္လည္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သည့္ ေျမေအာက္ေရမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပ်က္စီးေစလ်က္ရွိသည္။ ကမၻာ႔လူဦးေရ အမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေနၾကသည့္အတြက္ အထြက္ ႏႈန္းေကာင္းေစရန္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ား၊ အသားတိုးေဆးမ်ား၊ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ စီရင္ထားေသာ ေမြးျမဴေရး အစားအစာ မ်ားကို ေန႔စဥ္တန္ခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာ အသုံးျပဳလ်က္ရွိေနၾကသည္။ ဖြံ႕ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုးသတ္ ေဆးအတြက္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းသုံးေထာင္ခန္႔ သုံးစြဲလ်က္ ရွိေနၾက ေသာေၾကာင့္ ဤမၽွပမာဏမ်ားျပားလွေသာ ပိုးသတ္ေဆး တန္ခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ ကမၻာ႔ေျမလႊာအတြင္းသို႔ စိမ့္ဝင္ေရာက္ရွိကာ ေျမေအာက္ေရမ်ားအတြင္း၌ပါ ေပ်ာ္ဝင္လ်က္ရွိေနသည္။

ပိုးသတ္ေဆးဓာတ္ႂကြင္းမ်ား ေပ်ာ္ဝင္ေနေသာေရသည္ ေက်ာက္ကပ္၏ ခံႏိုင္ရည္စနစ္ႏွင့္ ဗဟိုနာဗ့္ေၾကာတို႔ကို ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ကင္ဆာေရာဂါမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနျပဳ ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လၽွင္ ေျမေအာက္ေရကို တူးေဖာ္ရယူသုံးစြဲၾကရာ၌ ပိုးသတ္ ေဆးေပ်ာ္ဝင္ေနမႈ ကင္းစင္ေသာ ေရမ်ိဳးကိုသာရယူ သုံးစြဲၾကရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

ကမၻာ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားသုံး၍ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားကို သန္႔စင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိေနၾကေသာ္လည္း ေသာက္ေရသန္႔အမ်ားစုတြင္ ပိုးသတ္ေဆး ဓာတ္ႂကြင္းမ်ားေပ်ာ္ဝင္လ်က္ ရွိေနသည္ကို သိပၸံသုေတသီ တို႔က ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၌ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနေသာ ေသာက္ေရသန္႔မ်ားတြင္ ပိုးသတ္ေဆးဓာတ္ႂကြင္းမ်ား ပါဝင္ေနသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရ ေနရသျဖင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ ရင္ေလးစရာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။
ဤတြင္ ကၻာေပၚရွိ လူသားအားလုံး သက္ရွည္က်န္းမာ စြာ ေနထိုင္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ေသာက္ေရသုံးေရမ်ားရရွိေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီး ေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ စိတ္ခ်လက္ခ် ေသာက္သုံး ႏိုင္ေသာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္သည့္ေရဆိုသည္မွာ အေရာင္အနံ႔ အရသာမရွိျခင္း၊ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ပိုးမႊားမ်ားကင္းစင္ျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကင္းစင္ျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျပည့္စုံရမည္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာေပၚရွိ ေဒသႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ေရမ်ိဳးကိုၾကားဖူး ႐ုံမၽွသာရွိၿပီး လက္ေတြ႕အားျဖင့္ မျမင္ဖူးမေသာက္ဖူးၾကေပ။ ကမၻာ႔လူဦးေရ ၏ ခုနစ္ပုံတစ္ပုံနီးပါးခန္႔ျဖစ္ေသာ လူဦးေရသန္း ၁၁၀၀ သည္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာေရကို မေသာက္ၾကရရွာေပ။ ယင္းတို႔ အနက္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ လူသန္းေပါင္း ၅၇၀ သည္ မသန္႔ရွင္းေသာ ေရကို ေသာက္သုံးမိျခင္းေၾကာင့္ ဆက္ႏႊယ္ရရွိလာေသာ ေရာဂါေဝဒနာမ်ားကို ခံစားေနၾကရသည္။ အဆိုပါ ေဝဒနာ မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္၌ ေသဆုံးေနၾကရေသာ လူဦးေရ သည္ စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးရေသာ လူဦးေရထက္ ပိုမို မ်ားျပားလ်က္ရွိေနသည္။

ကမၻာ႔လူဦးေရ အဆမတန္တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ ေရၾကည္ ေရသန္႔ ရွားပါးလာျခင္းတို႔သည္ ေရသန္႔ဘူး ေသာက္သုံးေသာ ေခတ္တစ္ေခတ္ကို ျဖစ္ထြန္းလာေစခဲ့သည္။ ၂၀ ရာစု၏ ေႏွာင္းပိုင္းကာလ မတိုင္မီအခ်ိန္ အထိ ေရသန္႔ဘူးေသာက္ သုံးသည့္ဓေလ့မွာျဖစ္ထြန္းလာျခင္း မရွိေသးေပ။ ထိုစဥ္ကာလ မ်ားက ကမၻာ႔ၿမိဳ႕ ျပမ်ား၌ေနထိုင္ၿပီးအသိပညာ ဗဟုသုတႏွင့္ ျပည့္စုံသူတို႔က ေရကိုက်ိဳခ်က္ၿပီးမွ ေသာက္သုံးၾကေသာ္လည္း၊ ၿမိဳ႕ ျပေနသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္သူတို႔ကမူ ေရကိုသဘာ၀အတိုင္းသာ ေသာက္သုံးခဲ့ၾကသည္။

ထိုစဥ္ကာလမ်ားက Distilled Wate ဟု ေခၚဆို ေသာ ေပါင္းခံရည္ကို စက္မႈလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနၾကရသူ အခ်ိဳ႕အတြက္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ စက္႐ုံမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ ေရသန္႔ဘူးဟူ၍ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္း မရွိခဲ့ေသးေပ။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန ပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တို႔က ေသာက္သုံးေရ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္လာၾကရာမွ ဓာတုေဗဒနည္းစဥ္ျဖင့္ ေရသန္႔မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေသာက္ သုံးခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ေရသန္႔ဘူး ေသာက္သုံးေသာ အေလ့ အထ ျဖစ္ေပၚလာကာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ တစ္ကမၻာ လုံး၏ ေရသန္႔ဘူး ေသာက္သုံးသည့္ ပမာဏမွာ လီတာေပါင္း ၄၅ ဘီလီယံအထိ ရွိလာခဲ့သည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ ေရသန္႔ဘူး ေသာက္သုံးသည့္ ပမာဏမွာ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္တက္လာၿပီး၊ လီတာေပါင္း ၄၉ ဘီလီယံ အထိ ရွိလာသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္မူ ေရသန္႔ဘူး ေသာက္သုံးသည့္ ပမာဏ အဆမတန္ျမင့္တက္ လာၿပီး ၄၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမင့္ကာ လီတာေပါင္း ၂၇၃ ဘီလီယံအထိပင္ရွိလာသည္။

ေရသန္႔ေခတ္ဦးကာလမ်ားက ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ေရသန္႔မ်ားကို ဖန္ပုလင္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ ေရာင္းခ် ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရသန္႔ဘူးေရာင္းခ်ရမႈ တြင္က်ယ္လာ သည္ႏွင့္အမၽွ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခပို ကိုက္ေသာ ပလတ္စတစ္ပုလင္းႏွင့္ စကၠဴဘူးမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ NRDC ေခၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေကာင္စီ၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ၊ ျပည္တြင္းထုတ္ ေရသန္႔အမ်ိဳးအစား ၁၃၀ ေက်ာ္အနက္ သုံးပုံတစ္ပုံမွာ ေရမသန္႔ျခင္းႏွင့္ ဘူးမသန္႔ျခင္းမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိရသည္။
ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ ပိုးမႊားမ်ားပါရွိေနျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွိ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ေနျခင္းစသည့္ ေရမသန္႔ျခင္း မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရသလိုေရသန္႔ထည့္သြင္းသည့္ ပလတ္စတစ္ဘူးမ်ား အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ ထည့္သြင္းထားေသာ ေရ၏ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္မႈကို ပ်က္ျပားသြားေစသည့္ ဘူးမသန္႔ ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကရသည္။

ေရသန္႔ထည့္သြင္းသည့္ ပလတ္စတစ္ဘူး ထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ုံမ်ားအနက္ အနည္းစုတို႔ကသာလၽွင္ ေကာ္ေစ့အသစ္ မ်ားကို သုံးစြဲထုတ္လုပ္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုတို႔ကမူ ေရသန္႔ ဘူးခြံအေဟာင္းမ်ားျဖင့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ထုတ္လုပ္ထားသည ေကာ္ေစ့အေဟာင္းမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိေနၾကသည္။
ဖြံ႕ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ပလတ္စတစ္ေရသန္႔ဘူးခြံမ်ားကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ ထုတ္လုပ္ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ စိစစ္မႈ အလြန္အားနည္းသည့္ အတြက္ အရည္အေသြးနိမ့္က်ေသာ ပလတ္စတစ္ဘူးခြံမ်ားသည္ ေရသန္႔၏ အရည္အေသြးကို ထိခိုက္ပ်က္ျပယ္ေစလ်က္ရွိေနသည္။
ေရသန္႔ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံမ်ားမွသည္ေသာက္သုံး သူထံ မေရာက္မီစပ္ၾကား အဆင့္ဆင့္ေသာ သိုေလွာင္၊ သယ္ယူ၊ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလၽွာက္လုံး ၌လည္း နည္းမွန္လမ္းမွန္ စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိၾကျခင္းေၾကာင့္ ေရသန္႔ေသာက္သုံးသူမ်ားသည္ အခေၾကးေငြေပး ရေသာ ေရကိုေသာက္သုံးရင္း က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေန ၾကသည္။

ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ေရသန္႔မ်ားကို ပလတ္စတစ္ဘူးမ်ား တြင္ ထည့္သြင္းကာ တာရွည္ သိုေလွာင္ထားျခင္း၊ အမိုးအကာ မဲ့ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားေပၚ၌ နာရီႏွင့္ခ်ီ၍ တင္ေဆာင္ သယ္ယူ လာျခင္း၊ ေရသန္႔ဘူးမ်ားကို ေနပူထဲ၌နာရီၾကာျမင့္စြာ ထားသို ျခင္း၊ ပလတ္စတစ္ ေရသန္႔ဘူးမ်ားကို ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ ဓာတု ပစၥည္းမ်ားရွိသည့္ အခန္းထဲ၌ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားျခင္း စသည္တို႔သည္ ပလတ္စတစ္တြင္ပါဝင္ေသာ စတိုင္ရင္းႏွင့္ ဒိုင္ေအာက္ဇင္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားကို ထြက္ေပၚလာေစကာ ေရ ၌ေရာေႏွာေပ်ာ္ဝင္သြားျခင္းျဖင့္ ေသာက္ေရသန္႔၏ အရည္ အေသြးကို လုံး၀ပ်က္ျပားသြားေစသည္သာမက ေသာက္သုံးသူ မ်ားကိုပါ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း၌ မသိသာ ေသာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရသန္႔ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံ မ်ားကို လူမေနေသာ ကၽြန္းမ်ားေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထားၾကကာ စက္႐ုံထြက္ေရသန္႔ဘူးမ်ားကို သေဘၤာမ်ားျဖင့္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေပးၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ သေဘၤာဝမ္းဗိုက္အတြင္း နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ တင္ေဆာင္ သယ္ယူလာေသာ ပလတ္စတစ္ဘူး မ်ားအတြင္းရွိ ေရမ်ားသည္လည္း ေရသန္႔ စံခ်ိန္စံညႊန္း ပ်က္ျပယ္ၿပီး ေသာက္သုံးသူမ်ားကို ေဘးဥပဒ္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
ေသာက္သုံးမည့္ ပလတ္စတစ္ေရသန္႔ဘူးမ်ားကို ဓာတ္ဆီ၊ ေရနံဆီ၊ မက္သေနာစသည့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ထည့္ထား ေသာ ပုံး၊ ခြက္၊ ပုလင္း စသည္တို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာထားရွိၿပီး ေသာက္သုံးျခင္းသည္လည္း က်န္းမာေရး ကို ထိခိုက္ေစမည့္ အျပဳအမူမ်ိဳးျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ေရသန္႔ဘူး လဲလွယ္ရာ၌ ဘူးမသန္႔ျခင္း၊ လက္မ သန္႔ျခင္း၊ ျခင္တြယ္သည့္ ခြက္ႏွင့္ကေတာ့ မ်ား မသန္႔ျခင္းစသည္တို႔သည္လည္း ေရသန္႔ဘူးေသာက္သုံး ရင္း ေရာဂါရေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မသန္႔သည့္ေရကို ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလၽွာေရာဂါ ကဲ့သို႔ေသာ ေဝဒနာမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ခံစားရႏိုင္သလိုကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ေက်ာက္ ကပ္ပ်က္ စီးျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းအတန္ၾကာမွ ျဖစ္ပြားလာမည့္ ေရာဂါ ေဝဒနာဆိုးႀကီးမ်ား ကိုလည္း ခံစားၾကရႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္ၾကသည္။
သို႔ျဖစ္၍မသန္႔ရွင္းေသာ ေရကအမ်ားစုျဖစ္ေနသည့္ ေရသန္႔ဘူးေခတ္ကာလႀကီးထဲတြင္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေရသန္႔စက္ မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း၊ သယ္ယူေ႐ႊ႕ေျပာင္းရ လြယ္ကူေသာ တစ္ကိုယ္ရည္သုံး ေရသန္႔စက္မ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း၊ ေရွး႐ိုး စဥ္လာနည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ေရကိုက်ိဳခ်က္ၿပီးစစ္ယူ ေသာက္သုံး ျခင္းတို႔သည္ ေသာက္ေရ ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ေရာဂါဘယမ်ားမွႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားပင္ျဖစ္ေပသည္။

သိပၸံစာေရးဆရာကိုကိုေအာင္
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar/

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား