ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးထားျခင္းကေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားအတြက္ပါ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္


ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း
မိခင္အား တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးေပးထားျခင္းသည္ေမြးဖြားလာမည့္ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ားအား တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ခံရမည့္အႏၲရာယ္အား ၎င္းတို႔အသက္ (၆)လအထိေလ်ာ့ခ်ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို Paediatrics ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ အသက္ (၆)လႏွင့္ ၆လထက္ငယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္တုပ္ေကြးေရာ ဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ရျခင္း မ်ားကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးျခင္း ျဖင့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိအသီးသီးေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီတို႕ကတြက္ခ်က္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သုေတသနအဖြဲ႕သည္ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားတြင္ RSV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား ကူးစက္ခံရျခင္းကိုမူတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိ ခဲ့ရသည္။ RSV အ႐ွည္အားျဖင့္ Respiratory syncytial Virus သည္ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားတြင္ကူးစက္မႈမ်ားေသာဗိုင္းရပ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳး သမီး လူတန္းစားအုပ္စုသည္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာလွ်င္ကာကြယ္ေဆးထုိးထားသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ၀န္ခံခဲ့ၾကၿပီး သုေတသီတို႔ကအဆိုပါကိန္းဂဏာန္းကိုရာႏႈန္းျပည့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႐ွိသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

Dr A.Z
Health Updates Journal
Page Liked · March 1 ·

Health Updates Journal
No. 219

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးထားျခင္းကေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားအတြက္ပါ
ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း
မိခင္အား တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးေပးထားျခင္းသည္ေမြးဖြားလာမည့္ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ားအား တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ခံရမည့္အႏၲရာယ္အား ၎င္းတို႔အသက္ (၆)လအထိေလ်ာ့ခ်ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို Paediatrics ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ အသက္ (၆)လႏွင့္ ၆လထက္ငယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္တုပ္ေကြးေရာ ဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ရျခင္း မ်ားကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးျခင္း ျဖင့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိအသီးသီးေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီတို႕ကတြက္ခ်က္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သုေတသနအဖြဲ႕သည္ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားတြင္ RSV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား ကူးစက္ခံရျခင္းကိုမူတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိ ခဲ့ရသည္။ RSV အ႐ွည္အားျဖင့္ Respiratory syncytial Virus သည္ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားတြင္ကူးစက္မႈမ်ားေသာဗိုင္းရပ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳး သမီး လူတန္းစားအုပ္စုသည္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာလွ်င္ကာကြယ္ေဆးထုိးထားသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ၀န္ခံခဲ့ၾကၿပီး သုေတသီတို႔ကအဆိုပါကိန္းဂဏာန္းကိုရာႏႈန္းျပည့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႐ွိသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

Dr A.Z
Health Updates Journal
Page Liked · March 1 ·

Health Updates Journal
No. 219

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးထားျခင္းကေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားအတြက္ပါ
ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္
ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း
မိခင္အား တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးေပးထားျခင္းသည္ေမြးဖြားလာမည့္ရင္ေသြးငယ္ေလးမ်ားအား တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္ခံရမည့္အႏၲရာယ္အား ၎င္းတို႔အသက္ (၆)လအထိေလ်ာ့ခ်ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို Paediatrics ဂ်ာနယ္တြင္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ အသက္ (၆)လႏွင့္ ၆လထက္ငယ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားတြင္တုပ္ေကြးေရာ ဂါျဖစ္ပြားမႈႏွင့္တုပ္ေကြးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေနာက္ဆက္တြဲအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေဆး႐ံုတက္ရျခင္း မ်ားကို ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားအား တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံေပးျခင္း ျဖင့္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိအသီးသီးေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီတို႕ကတြက္ခ်က္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သုေတသနအဖြဲ႕သည္ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားတြင္ RSV ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ား ကူးစက္ခံရျခင္းကိုမူတုပ္ေကြး ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ မ႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိ ခဲ့ရသည္။ RSV အ႐ွည္အားျဖင့္ Respiratory syncytial Virus သည္ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားတြင္ကူးစက္မႈမ်ားေသာဗိုင္းရပ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ိဳး သမီး လူတန္းစားအုပ္စုသည္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာလွ်င္ကာကြယ္ေဆးထုိးထားသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ၀န္ခံခဲ့ၾကၿပီး သုေတသီတို႔ကအဆိုပါကိန္းဂဏာန္းကိုရာႏႈန္းျပည့္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႐ွိသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

Dr A.Z
Health Updates Journal
https://www.facebook.com/HealthUpdatesJournal

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား