Chlorine (ကလိုရင္း) ရဲ ့ အဆုိးအေကာင္း သိေကာင္းစရာ မွတ္တမ္း


ကလိုရင္း (Cl) သည္ သိပၸံနယ္ပယ္တြင္သာမကသိပၸံႏွင့္ မရင္းႏွီးေသာ သာမန္ လူမ်ားကပင္ အသိမ်ားသည့္ ဓာတုျဒပ္စင္ျဖစ္သည္..(အထူးသၿဖင့္ ေရကန္ ေရထဲ့မ်ားတြင္ ထည့္ရသည္ဟု အသိပုိမ်ားပါသည္ )

အသံုးျပဳျခင္း........
ကလိုရင္း (Cl)သည္ ေရသန္႕စင္ျခင္း၊ဘက္တီးရီးယားပုိးသတ္ေဆးႏွင့္ အေရာင္ခြၽတ္ အေရာင္တင္ဓာတ္ေငြ႕ အတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ ဓာတုျဒပ္စင္ျဖစ္သည္။ ကလိုရင္း (Cl)ကို ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သုံးၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တိုက္ရိုက္သုံးျခင္းႏွင့္ သြယ္၀ိုက္သုံးျခင္းသာကြာသည္။ စကၠဴထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆး(အနာေရာဂါပိုး)၊ဆိုးေဆးမ်ား၊အစားအစာ၊အင္းဆက္ပိုးမႊားသတ္ေဆး၊အိမ္သုတ္ေဆး (ပန္းခ်ီေဆး၊သေဘာၤ သုတ္ေဆး) ၊ပလပ္စတက္မ်ား၊ ေဆး၀ါးမ်ား၊ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏွင့္တျခားေသာ စားေသာက္ကုန္-လူသုံးကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္အသုံးျပဳၾကသည္။

ထို႕အျပင္ ေသာက္သုံးေရမ်ားရွိ ဘက္တီးရီးယားႏွင့္ အျခားေသာအရာမ်ား သန္႕စင္ရန္ အတြက္လည္း ကလိုရင္း (Cl)ကို အသုံးျပဳၾကသည္။ကလိုရင္း (Cl)သည္ စကၠဴမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ သစ္သားေပ်ာ့ဖတ္မ်ားကပ္ပါ မေနေအာင္ (သန္႕စင္ေနေအာင္) ခြၽတ္ေဆးအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနသကဲ့သို႔ သုံးၿပီးသား စကၠဴမ်ားမ်ားကို မင္မ်ားဖယ္ရွားၿပီး အသစ္ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိဳင္ရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အသုံးျပဳသည္။ဟိုက္ဒရိုဂ်င္ရရန္္အတြက္ ကလိုရင္း (Cl)ကို အစားထိုးအသုံးျပဳသည့္အခါ ေအာ္ဂဲနက္ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားတြင္ လိုခ်င္ေသာ ဂုဏ္သတၱိမ်ားရရန္ ၄င္းက ေပးစြမ္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္သျဖင့္ အသုံးျပဳၾကသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကလိုရင္း (Cl)ကို ေအာ္ဂဲနက္ဓာတုေဗဒတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႔ အသုံးျပဳသည္၊၊ (အထူးသျဖင့္- ကလိုရိုဒ္(Chlorates)၊ေမ့ေဆး( ကလိုရိုေဖာ) (Chloroform)၊ ကာဗြန္ၾတာကလုိရိုက္(Carbon tetrachloride) ႏွင့္ ဘရိုမင္း(Bromine) ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည္။)

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား .......
ကလိုရင္း (Cl) သည္ ဓာတ္ျပဳအားေကာင္းေသာ ဓာတ္ေငြ႕ျဖစ္သည္။ သဘာ၀အားျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ ျဒပ္စင္လည္း ျဖစ္သည္။အိီသိုင္လင္း ဒိုင္ကလိုရိုက္ (ethylene dichloride) ႏွင့္ အျခားေသာ ကလိုရင္းဆက္စပ္ ေပ်ာ္ရည္မ်ား၊ပုိလီဗင္ႏိုင္းလိ ကလိုရိုက္(Polyvinyl chloride (PVC))မ်ား၊ ကလိုရိုဖရူလိုကာဗြန္(Chlorofluorocarbonds)ႏွင့္ ပလိုပိုင္လင္း ေအာက္ဆိုဒ္ (Prpylene oxide) မ်ားတြင္ ု ကလိုရင္း (Cl) ကို အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကသည္။

စကၠဴမ်ားခြၽတ္ရန္ စကၠဴကုမၺဏီမ်ားတြင္ ကလိုရင္း (Cl) ကို အသုံးျပဳသည္။ေရႏွင့္ ညစ္ညမ္းေရမ်ားသန္႕စင္သည့္ စက္ရုံမ်ားတြင္ ေရာဂါပိုးမ်ား ႏွင့္တျခားေသာ ညစ္ညမ္းေစေသာ အရာမ်ား ကင္းစင္သန္႕ရွင္းေသာ ေရအဆင့္ရရန္အတြက္ ကလိုရင္း (Cl) ကို အသုံးျပဳၾကသည္။
ေလ -ေရ- ေျမ တြင္ပါ၀င္ေနေသာ ကလိုရင္း (Cl) မ်ားသည္ အလုပ္ခြင္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

ကလိုရင္း (Cl) သည္ရွဴရႈိက္လိုက္ေသာ ေလမွ လည္းေကာင္း၊ စားေသာက္လုိက္ေသာအစာႏွင့္ ေရမွ လည္းေကာင္း ခႏၵာကိုယ္အတြင္း ပိုင္းသို႕၀င္ေရာက္လာႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္္ ၄င္း၏ဓာတ္ျပမႈစြမ္းမ်ားေၾကာင့္ ခႏၵာကိုယ္ အတြင္းပိုင္းတြင္ က်န္ေနႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။လူသားတို႕၏ က်န္းမာေရးအေပၚ ကလိုရင္း (Cl) အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ – ကလိုရင္း (Cl)ပမာဏ ဘယ္ေလာက္ မ်ားမ်ားပါရွိမႈ၊ ေဘးျဖစ္မႈအခ်ိန္ႏွင့္ အႀကိမ္အေရအတြက္ အေပၚမွာမူတည္ေပသည္။ထို႕ အျပင္ လူ၏က်မၼာေရး ႏွင့္ ေဘးသက္ေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေနေပၚမွာလည္း တည္မွီးေနသည္။

ကလိုရင္း (Cl)ပမာဏ အနည္းငယ္ကိုရွဴမိပါက အခ်ိန္အတိုအတြင္း အသက္ရွဴမႈ စနစ္ တစ္ခုလံုးကို အက်ဳိးယုတ္ေဘးသင့္္ေစႏိုင္သည္။ ေခ်ာင္းဆိုး ရင္ၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အဆုတ္ကုိပါ ဆိုးက်ဳိး ျဖစ္ေစသည္။ အေရျပား၊ မ်က္လုံးႏွင့္ အသက္ရွဴမႈစနစ္ကို လည္း ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစသည္။ ထိသို႔ေသာ ုအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ သာမန္အားျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေတြ႕ရွိရသည္မွာ အလြန္နည္းသည္။ ေနဒဏ္ထိေတြ႕မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ဆံပင္မ်ားပိုၿပီးမာေက်ာကၽြတ္ဆတ္ ပ်က္စီး လြယ္ေစသည္သာမက (အထူးသျဖင့္ဆံပင္မ်ားကို အေရာင္ဆိုးထားေသာသူေတြမွာပိုမိုပ်က္စီးကာ ႏွစ္ခြကြဲေစသည္ဟု နယူးေယာက္ေဆးပညာစင္တာက အလွအပေရးရာဆိုင္ရာ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ ကဆိုထားသည္။)

ကလိုရင္း (Chlorine) ပါ၀င္ေသာ ဆံပင္ဆိုးေဆးမ်ားသံုးထားသည့္အခါ ေနေရာင္ ဒဏ္က အဲဒီဆံပင္ေတြကို အေရာင္မြဲေျခာက္ႏွစ္ခြကြဲတာ ပိုျဖစ္ေစသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဆံပင္ေဆး ဆိုးထားသူမ်ားအေနျဖင့္ အသံုးျပဳမယ့္ဆံပင္အလွကုန္ေတြထဲမွာ UV ကာကြယ္မႈပါ မပါၾကည့္ဖို႕ လိုအပ္သည္သာမက အျပင္ေနေရာင္ထဲသြားတဲ့အခ်ိန္တိုင္း ေကာင္းဘိြဳင္ဦးထုပ္ကဲ့သို႔ ရွာထိုး အျပည့္ပါေသာ ဦးထုပ္မ်ိဳး၀တ္ဆင္ဖို႔လိုအပ္ေပသည္။ ေႏြရာသီတြင္ ဆံပင္ကိုထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေရးအတြက္ UV ဒဏ္ကာကြယ္တဲ့ရွမ္ပူ၊ အားျဖည့္ေဆး (Conditioner) ႏွင့္ စပေရးမ်ား ကိုသံုးေပးဖုိလိုအပ္ေပသည္။ ကလိုရင္း (Chlorine)့ ျဖန္းထားေသာ ေရကူးကန္မ်ားတြင္ ေရကူး ရာတြင္လည္း ခုခံကာကြယ္ႏိုင္သည့္္ အ၀တ္စုံမ်ားကို ၀တ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ကလိုရင္း၏ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈကို တြန္းလွန္ကာကြယ္္ႏိုင္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား .......
ကလိုရင္း (Cl) သည္ ေရႏွင့္ေရာသည့္အခါ ေရတြင္ေပ်ာ္၀င္သည္။ ေရမွတဆင့္ ေလထဲသို႕ အေငြ႕ပ်ံႏိုင္ေသာ အေျခအေနသုိ႕ကူးေျပာင္းႏိုင္သည္။ ကလိုရင္း (Cl)ကို ပတ္၀န္းက်င္သို႕ တိုက္ရိုက္ ထုတ္ေပးေနမႈအမ်ားဆုံးမွာ ေရႏွင့္ေလ ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားတြင္ ကလိုရင္း (Cl)သည္ တျခားေသာ ဓာတုဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ျပဳမႈျဖစ္ေပၚသည္။ ၄င္းသည္ ေရထဲရွိ အင္ေအာ္ဂဲနစ္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ကလိုရိုက္ ဆားမ်ား ရရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ ေအာ္ဂဲနစ္ ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္္ေပါင္းစပ္သည့္အခါ ကလိုရင္းပါ၀င္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ ဓာတုျဒပ္ေပါင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

၄င္း၏ ဓာတ္ျပဳမႈ အားေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေျမၾကီးထဲတြင္ ေရြ႕လ်ားမႈမရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ု ေျမေအာက္ေရမ်ားတြင္လည္း ၀င္ေရာက္ ေနရာ ယူမႈမွာလည္း မရွိေပ။ အပင္ႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ားမွာလည္း ကလိုရင္း သိုေလွာင္ႏိုင္မႈမရွိေပ။ သို႕ေသာ္လည္း ဓာတ္ခြဲခန္း ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ ေလထုထဲရွိ ကလိုရင္းသည္ ခုခံအားစနစ္၊ ေသြး၊ ႏွလံုး ႏွင့္ အသက္ရွဴမႈ စနစ္တစ္ခုလဳံးကိုို ေဘးသင့္ေစႏိုင္ေၾကာင္း အထပ္ထပ္ျပဆိုလ်က္ ရွိေပသည္။ အလြန္နိမ့္ေသာ အဆင့္တြင္ပင္ ကလိုရင္းသည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ ကလိုရင္းသည္ ေရ ႏွင့္ ေျမရွိ သက္ရွိအဖြဲ႕အစည္း (living organisms) ကို ဆိုးက်ဳိး မ်ားစြာေပးႏိုင္သည္။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား