ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ၾကက္ဆူပင္


Item Name -------- Castor Oil Plant (ၾကက္ဆူပင္)
Category ----------- Raw Material
Botany Term ------- Ricinus communis Linn
Species Family ----- Euphorbiaceae

ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ကိုင္းတိုင္း ၊ မႏၱေလးတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေပါက္ေရာက္ျဖစ္ထြန္းသည္။သမေႏြးပိုင္းရာသီ ကို ႏွစ္သက္ေသာ္လည္းပူျပင္း ေျခာက္ေသြ႔ေသာေဒသမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ထြန္းသည္။
 ျမစ္နားကမ္းနား ေခ်ာင္းေျမာင္းေပါသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္သည္။သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ေသာ္လည္း ယခုအခါ အသီးမွ အဆီမ်ား ထုတ္ယူရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ စိုက္ပ်ိဳးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ေျမအမ်ိဳးအစား။ ။ အလြန္ေစးသည့္ေျမမွ တစ္ပါး မည္သည့္ ေျမမဆို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္။ ေတာင္ေျခရွိ ေျမနီ ၊ ေျမ၀ါ ၊ သဲဲေျမၾကမ္းမ်ားတြင္ စိုက္ရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သည္။ ေျမဖြာ၍ ေရစိမ့္၀င္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ေျမကို လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ၿပီး မ်ိဳးေစ့ကို တိုက္ရိုက္ခ်၍ စိုက္ပ်ိဳးရသည္။ အတန္းလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးသင့္သည္။ တစ္တန္းႏွင့္ တစ္တန္း ၆ ေပ အကြာထားၿပီး ၂ ေပကြာ အတန္းလိုက္ က်င္းကေလးမ်ား တူး၍ တစ္က်င္းလွ်င္ မ်ိဳးေစ့ ၃-၄ ေစ့ခ်ေပးသင့္သည္။ စိုက္ၿပီးလွ်င္ မ်ိဳးေစ့မ်ားအား ေျမျဖင့္ ဖံုးေပးရမည္။ ေျမေျခာက္ေသြ႔ေနလွ်င္ တြင္းေစ့ေအာင္ ေရခံစိုက္သင့္သည္။ အေစ့မွအပင္ေပါက္ရန္၈ရက္၁၀ရက္ခန္႔ၾကာသည္။အပင္ျမင့္၃ ေပခန္႔ရွိေသာအခါ ေခါက္ႏွိမ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အကိုင္းအခက္မ်ားစြာ ျဖာထြက္လာၿပီး အသီးထြက္ ပိုမိုလာႏိုင္သည္။ စိုက္ၿပီး ၄ လအၾကာတြင္ ၾကက္ဆူသီးမ်ား ရင့္မွည့္လာ၍ ညိဳလ်က္ ရွိေသာ အသီးမ်ား ကြဲအက္စျပဳလာေသာအခါတြင္ လက္ျဖင့္ ဆြတ္ခူးရပါသည္။အသီးခူးခ်ိန္အား ၃ လခန္႔ အထိ ဆက္လက္ ခူးသြားႏိုင္သည္။ဆြတ္ခူးၿပီးအသီးမ်ားအား လံုး၀ေျခာက္ေအာင္ေနလွန္းထားျခင္းအားျဖင့္ အသီးမ်ား အက္ကြဲၿပီး အေစ့မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 


♥ အပင္

ၾကက္ဆူတြင္ ရိုးနီ ၊ ရိုးစိမ္း ဟူ၍ ရွိသည္။ အၿမဲစိမ္းလန္းေသာ ပင္ငယ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္၍ အျမင့္ ၁၀ ေပ ထိရွိတတ္၏ ။ အပင္ႀကီးထြားမႈ ျမန္သည္။ ပင္စည္ေခါင္းပြ ျဖစ္သည္။

♥ အရြက္

ရြက္လႊဲထြက္၏။ ရြက္ျပားႀကီးၿပီး အလြန္နက္ေသာ အဟိုက္မ်ား ၇-၈ ခုထိ ပါရွိသည္။ ရြက္နားတြန္႔၏။ ရြက္ေၾကာမ်ား ရြက္ၫွာထိိပ္မွ စျဖာသည္။ ရြက္ၫွာရွည္၍ တုတ္၏။ အရြက္ႏုစဥ္ ရြက္ျပားနီညိဳေရာင္ သို႔မဟုတ္ အစိမ္းေရာင္ ရွိ၏ ။ ရြက္ၫွာတံႏွင့္ ရြက္ေၾကာအနီေရာင္ သို႔မဟုတ္ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္၏ ။

♥ အပြင့္

အဖိုပြင့္ ၊ အမပြင့္ ရွိ၏ ။ အသီး အသီးသည္ အခိုင္လိုက္ျပြတ္၍ သီးသည္ ။ အသီးသည္ အခ်င္း ၁/၂ ၁ လက္မထိရွိ၍ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဆူးငယ္မ်ားရွိသည္။ အခန္း ၃ ခန္း ပါ၏ ။ 

♥ အေစ့

ေၾကြေစ့ခန္႔ရွိၿပီး ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ပံုျဖစ္သည္။ ေျပာင္ေခ်ာေနသည္။ အညိဳၾကားႏွင့္ အျဖဴၾကား အနက္စသည္ျဖင့္ အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

► အသံုးဝင္ပံု

အရြက္ ၊ အေစ့ ၊ အေစ့ဆီ။

♥ အာနိသင္

ျမန္မာေဆးက်မ္းမ်ား အလိုအရ ၾကက္ဆူသည္ ခ်ိဳ၏ ။ ခါးသက္သက္ရွိ၏ ။ ပူေသာ ဂုဏ္သတၱိရွိ၏ ။ ေၾကက်က္ခဲ၏ ။ သုက္ကို ပြားေစ၏ ။ ၀မ္းသက္ေစ၏ ။ ၀မ္းမီးကို ေတာက္ေစ၏ ။ ထက္ျမက္၏။ ေလသလိပ္ကို ႏိုင္၏ ။
 
► အရြက္အသံုးျပဳပံု

၁ ။ အရြက္ကို ေခါင္း ကိုက္ေပ်ာက္ေဆး၊ အနာအံုေဆး အျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။
၂ ။ အရြက္ကို ေရျဖင့္ သံုးခြက္တစ္ခြက္တင္ က်ိဳ၍ ေသာက္လွ်င္ ေလသလိပ္အားႀကီးျခင္း ၊ ေ၀ွးေစ့ႀကီးျခင္း ၊ ဆီးအိမ္၌ ထံုက်င္ကိုက္ခဲျခင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းနာ ၊ သည္းေျခနာတို႔ကို ေပ်ာက္ေစ၏။

► အေစ့အသံုးျပဳပံု

၁ ။ ကင္းဆိပ္ေျဖေဆးအျဖစ္ အေစ့ကို ေသြး၍ လိမ္းေပးရ၏ ။
၂ ။ ေလခ်ဳပ္၊ အဖ်ား ၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ၀မ္းဗိုက္ ေဖာေရာင္ ၊ ထိုးေအာင့္ျခင္း ၊ ခါး ၊ ဆီးအိမ္ ၊ ေခါင္းကိုက္ခဲျခင္း ႏွင့္ ပန္းနာ ၊ ႏူနာ ၊ ဖ်ဥ္းဒူလာ ၊ အသည္း ေရာဂါ၊ ၀မ္းကိုက္ေရာဂါတို႔အတြက္ ေဖာ္စပ္ေသာေဆးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳ၏ ။

► အေစ့ဆီအသံုးျပဳပံု

၁ ။ အေစ့ဆီကိုျပဳျပင္၍ ၀မ္းႏုတ္ေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင္ သံုးသည္။
၂ ။ ကေလး လြယ္ကူစြာ ဖြားျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၾကက္ဆူဆီကို သံုး၏ ။
၃ ။ ၾကက္ဆူဆီကို ဆံပင္သန္ေဆးအျဖစ္လည္း သံုး၏ ။

♦ မွတ္ခ်က္

အေစ့မွ တိုက္ရိုက္ထုတ္၍ ရေသာ အဆီကို စားသံုးေဆးအျဖစ္ တိုက္ရိုက္ သံုးစြဲ၍မရပါ။ ၎အဆီမွ အဆိပ္ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဓာတ္မ်ား ကို ထုတ္ၿပီးမွ ေသာက္ေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၾကက္ဆူေစ့ကို စားလွ်င္ ေသႏိုင္သည္။

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား
photo by google search
♥ မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာကူးယူေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။ ♥
♥ က်န္းမာေရးဗဟုသုတတိုးပြါးေစရန္ Like,share, ,Credit ေပးျခင္းျဖင့္လည္းကူညီႏိုင္ပါသည္။ ♥

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား