ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လူမႈဘဝ ေနထုိင္ပံုမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ သားပ်က္ သားေလွ်ာျခင္း အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ႏုိင္

ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ လူမႈဘဝေနထုိင္ပံုေျပာင္း လဲမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ျပဳလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သားပ်က္သားေလွ်ာျခင္း အႏၲရာယ္မ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံု ေက်ာ္ကို ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံရွိ သုေတသီမ်ားက အႀကံျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း တစ္ေန႔လွ်င္ အေလးခ်ိန္ ၂ဝ ကီလုိဂရမ္ (၄၄ ေပါင္) မွ်မျခင္း၊ အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ျခင္းမ်ားသည္ သားပ်က္ သားေလွ်ာျခင္း အႏၲရာယ္ကို တိုးပြားေစသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ဆိုထားသည္။

အသက္ ၃ဝ ေက်ာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ညဆိုင္း အလုပ္မ်ား လုပ္ျခင္းသည္ သားပ်က္ သားေလွ်ာျခင္း အႏၲရာယ္ကို ပိုမိုျဖစ္ ပြား ေစႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။

၂ဝ ကီလုိဂရမ္မွ်ေသာ အေလးခ်ိန္သည္ အားလပ္ရက္ ခရီးသြားစဥ္ ယူေဆာင္သြားေသာ ခရီးေဆာင္ အိတ္တစ္အိတ္၏ အေလးခ်ိန္ ပမာဏရွိသည္။ လူအမ်ားစုသည္ ထိုမွ်ေလာက္ အေလးခ်ိန္ပမာဏကို တစ္ခါတစ္ရံမွသာ မေလ့ရွိေပ လိမ့္မည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ခုနစ္ဦးလွ်င္ တစ္ဦးထက္ မနည္း သားပ်က္ သားေလွ်ာျခင္း အျဖစ္ဆိုးမ်ဳိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ ေနရသည္။

အဆိုပါ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သုေတသီမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးေပါင္း ၉၁၄၂၇ဦးကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ ခ်ျခင္းျဖင့္ သားပ်က္ သားေလွ်ာျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎တို႔က ေျပာၾကားထားသည္။

သားပ်က္ သားေလွ်ာျခင္းမ်ားသည္ ကာကြယ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ကိုပင္ေဟဂန္ တကၠသိုလ္မွ ထိပ္တန္းသုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အင္နီမာရီႏြိဳင္ ဘိုအန္ဒါဆန္ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မတူညီေသာ လူမႈဘဝ ေနထုိင္ပံု အခ်က္မ်ားသည္ သားပ်က္သားေလွ်ာျခင္း မ်ားျဖစ္ပြားမႈတြင္ အေရးပါေသာ ဆက္သြယ္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ရွိရသည္မွာ ထင္ရွားေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္မ်ား သည္ သေႏၶပ်က္ေဆး ကဲ့သို႔ေသာ တိက်ေသာ အခ်က္မ်ားထက္ပင္ သားပ်က္သားေလွ်ာမႈႏႈန္းကို ပိုမိုျဖစ္ပြား ေစေၾကာင္းသူမက ဆိုထားသည္။

ယခုေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္ မ်ားသည္ လူထု တစ္ရပ္လံုး၏ မ်က္ျမင္ က်န္းမာေရး ႐ႈေထာင့္မွျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္မ်ားသည္ လူေပါင္းေျမာက္ျမားစြာအေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္ၿပီး အလုပ္ခြင္မွ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ သည္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ သည္မ်ားအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္ ေစသည္ဟု သူမက ဆိုသည္။

ႏုိင္ငံေရး တာဝန္မ်ားကို ယူထားရေသာ လူငယ္အမ်ဳိးသားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ဇနီးေမာင္ႏွံ တို႔သည္ အသက္ ၃ဝေက်ာ္အရြယ္တြင္ ကုိယ္ဝန္ရေသာ အခါမ်ဳိး၌သည္းခံ စိတ္ေမြးသင့္သည္။ ၎အရြယ္သည္ သားပ်က္ သားေလွ်ာမႈမ်ဳိး ျဖစ္ရန္ ပုိမိုလြယ္ကူ သည္ဟု သူမက ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖာ္ျပပါ ေလ့လာ ဆန္းစစ္မႈမ်ားတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ အၾကား Danish National Birth Cohort၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသန ျပဳလုပ္ခ်က္ မ်ားလည္း ပါဝင္ၿပီး အမ်ဳိးသမီး အားလံုး၏ ၃ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ သားပ်က္ သားေလွ်ာသည့္ အျဖစ္မ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သုေတသီမ်ားသည္ သားပ်က္သားေလွ်ာျခင္းႏွင့္ လူမႈဘဝ ေနထိုင္ပံုမ်ား အၾကား ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို တယ္လီဖုန္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ျခင္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အကူအညီမွ တစ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္းအားျဖင့္ ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။

''အေတာ့္ကို ႀကီးမား က်ယ္ျပန္႔တဲ့ လူထု အသိုင္းအဝုိင္းၾကား ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္တဲ့ ကာလမ်ားဟာ အလြန္ပဲ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္'' ဟု Royal College of Obstetricians and Gynaecologists က ေျပာေရး ဆုိခြင့္ရွိသူ ကာ႐ိုလုိင္း အိုဗာတန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဖာ္ျပပါ ေလ့လာသုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားအရ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ က်န္းမာေရးကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ လက္ရွိတြင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားစြာကို အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အရက္မေသာက္ရန္၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ စားလုိသည္ ထက္ သင့္တင့္မွ်တေသာ အစားအေသာက္ မ်ားကိုသာ စားသံုးသင့္ၿပီး အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ျခင္းမ်ားကို ဂ႐ုစုိက္ သတိထား သင့္ေၾကာင္း သူမက အႀကံျပဳေျပာၾကား ထားသည္။ ။

ျမ၀တီ

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား