မွန္ကန္ ႀကံဆ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ ဘဝ


ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ မီးဖြားျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဘဝတြင္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခား ျဖစ္ၿပီး မိခင္အသက္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင္႔ က်န္းမာေသာ ကေလးငယ္ ဖြားျမင္ေရးသည္ မိခင္တိုင္း၏ အဓိက ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ ယခု အခါ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အယူအဆမ်ားစြာ ရွိေနၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ မျဖစ္ေစေသာ္လည္း မိခင္ႏွင့္ သေႏၶသား အေပၚတြင္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ မိခင္မ်ားမွန္မွန္ကန္ကန္ ေတြးေတာဆင္ျခင္၍ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မ်ားတြင္ ေတြ႕ရတတ္ေသာ အယူအဆ အမွားမ်ားကို ထပ္မံသတိျပဳ ဆင္ျခင္ႏိုင္ေစရန္ ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

၁။ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆအမွားမ်ား ကုိယ္ဝန္ရွိလာလွ်င္ ႏွစ္ေယာက္စာ စားပါ (အယူအဆအမွား) ဤအဆိုသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား အာဟာရ ျပည့္ဝစြာ ရရွိေစရန္၊ အစားမေရွာင္ရန္အတြက္ က်န္းမာေရး ဗဟု သုတေပးရာတြင္ အလြယ္တကူ သံုးျဖစ္ေသာ စကားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း မိခင္အ တြက္ ကယ္လိုရီ လိုအပ္ခ်က္ သည္ ပုံမွန္ ၂၄ဝ၃ ကယ္လိုရီထက္ ၃ဝဝ သာ ပိုမ်ားသည္။ အဆီးအတားမရွိဘဲ ႏွစ္ ေယာက္စာပိုစားျခင္းသည္ အာဟာရ ျပည့္ဝျခင္းထက္ ကေလးအရြယ္အစား ပိုႀကီးသြားရန္သာ ဦးတည္ေနသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္စာ စားျခင္းထက္ အစာအုပ္စုသံုးမ်ဳိး ျဖစ္သည့္ ကစီဓာတ္၊ အဆီဓာတ္ႏွင္႔ အသားဓာတ္တို႔ မွ်တ စြာစားရန္သာ ပိုအေရးႀကီးေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေျပာၾကား လိုပါသည္။ အားေဆးမ်ားမ်ား ေသာက္ေလ - ေကာင္းေလ (အယူအဆအမွား) အားေဆး ေသာက္သံုးျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္အမ်ားစု၏ က်န္းမာေသာ အေလ့အထမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အားေဆးမ်ားကို က်န္းမာေရး ဌာနမ်ားမွ အခမဲ့ ရရွိႏိုင္သလို ျပင္ပမွ ဝယ္ယူေသာက္သံုး သည္မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဘီတာမင္ေအႏွင့္ ဇင့္ကဲ့သို႔ေသာ အားေဆးမ်ား အလြန္အကြၽံ ေသာက္သံုးမိပါ က ကေလးငယ္တြင္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာဖြဲ႕စည္း ပံုမမွန္ၿခင္း၊ ဦးေခါင္းခြံေသးျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ-အာေခါင္ကြဲျခင္း စသည့္ေမြးရာပါ ကိုယ္လက္အဂၤါ ခ်ဳိ႕တဲ့၍ ေမြးလာႏို င္ေၾကာင္း မူမမွန္ သေႏၶသားမ်ား ေလ့လာေရး အဖြဲ႕အစည္းမွ သုေတသန ျပဳတင္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အားေဆးေသာက္သံုးသည့္အခါ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား ႏွင့္စနစ္တက် တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ၫႊန္ၾကားသည့္ ပမာဏအတိုင္းသာ ေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုသည္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ေကာ္ဖီ မေသာက္သင့္ (အယူအဆအမွား) ကဖိန္းဓာတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ ဦးေႏွာက္၊ ႏွလံုး၊ အစာေခ်ဖ်က္မႈႏွင့္ ဆီးထုတ္လုပ္မႈတို႔ အေပၚတြင္ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈရွိသည့္အတြက္ ကေလးကို ထိခိုက္မႈရွိသည္ဟူေသာ ယူဆခ်က္ေၾကာင့္ ကဖိန္းဓာတ္ပါေသာ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္၊ ေခ်ာကလက္၊ အေအးႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆးဝါးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္းကို ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလတြင္ တားျမစ္ တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေန႔စဥ္ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ေသာက္သုံးျခင္းေၾကာင့္ ကေလး အား ေဘးဥပဒ္ မျဖစ္ေစပါ။ အားေဆးမ်ားကို ေကာ္ဖီႏွင္႔ ေသာက္သံုးျခင္းသည္ သံဓာတ္စုပ္ယူမႈကို ေလ်ာ့က်ေစသည့္ အတြက္ အတူတြဲ၍ ေသာက္သံုးျခင္းကိုသာ တားျမစ္ထားသည္။ ကိုယ္ဝန္သည္ ပင္လယ္စာႏွင့္ မတည့္/မစားသင့္(အယူအဆအမွား) ပင္လယ္စာမ်ားသည္ အစာအဆိပ္သင့္ျခင္း၊ ဓာတ္မတည့္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ မစားသံုးသင့္ေၾကာင္း ကိုယ္ဝန္သည္မ်ားအားတိုက္တြန္းတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပင္လယ္စာတိုင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ မလိုပါ။ ျပဒါးပါဝင္မႈ မ်ားေသာ ငါးမန္းကဲ့သို႔ေသာ ငါးႀကီးမ်ဳိးမ်ားမွလြဲ၍ ပုစြန္ဆိတ္၊ ေဆာ္လမြန္ငါး၊ ငါးေသတၲာငါး အစရွိသည့္ ပင္လယ္ငါး မ်ားသည္ စားသံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ပင္လယ္ငါးကို တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ၁၂ ေအာင္စခန္႔ စားသံုးေပးပါက က်န္းမာၿပီး ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေသာ ကေလးမ်ား ေမြး ဖြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကေလး၏ စကားေျပာစြမ္းရည္ ျမင့္မားၿပီး ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကာယပညာ ထူးခြၽန္ႏိုင္ေၾကာင္း မိခင္မ်ား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အင္ တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ သုေတသနျပဳ တင္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ကိုယ္ဝန္သည္ အခ်ဳိမစားသင့္ (အယူအဆအမွား) ကိုယ္ဝန္သည္မိခင္ အခ်ဳိအစားမ်ားျခင္းသည္ ကေလးဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အျပင္ ကေလးအဝလြန္ျခင္းတု႔ိ ျဖစ္ ေပၚေစသျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အခ်ဳိမ်ားမ်ား စားျခင္းကို တားျမစ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သုေတသန အသစ္မ်ား၏ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေန႔စဥ္ ေခ်ာကလက္စားသည့္ ကိုယ္ဝန္သည္မွ ေမြးလာေသာ ကေလးမ်ားကို ေျခာက္လသား အရြယ္တြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာ ၎ကေလးမ်ားတြင္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္နည္းၿပီး အျခားကေလးမ်ားထက္ ၿပံဳး ရယ္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အယူအဆအမွားမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ ညေနေစာင္း ေရခ်ဳိးပါက ေမြးလွ်င္ေရပါတတ္(အယူအဆအမွား) ေရခ်ဳိးခ်ိန္ထက္ ခ်ဳိးသည့္ေရအပူခ်ိန္ကသာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္မိခင္မ်ား ေရခ်ဳိးသည့္အခါ ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး တူညီရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းႏွင့္ ေရခ်ဳိးျခင္းျဖင့္ ၾကြက္သားမ်ား ေျပေလ်ာ့ေစျခင္း၊ အေရာင္က်ေစျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူး မ်ားစြာရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ျမန္ဆန္စြာ မီးဖြားေစႏိုင္သည္(အယူအဆအမွား) လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ေသြးလည္ပတ္မႈႏႈန္းကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ကယ္လိုရီမ်ားကို ပိုမိုေလာင္ကြၽမ္းေစႏိုင္သည္။ သို႔ ေသာ္ မီးဖြားမႈ ျဖစ္စဥ္ကို ျမန္္ဆန္ လြယ္ကူေစသည္ဟူေသာ သက္ေသျပခ်က္ မရွိပါ။ လူကို ေပါ့ပါးလန္းဆန္း ေစႏိုင္ ေသာ္လည္း လမ္းေလွ်ာ က္ျခင္းသည္ မီးဖြားမႈကို မျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးျမန္ျမန္ေမြးရန္ လမ္းမ်ားမ်ား ေလွ်ာက္ရမည္ဟု အယူအဆမမွားၾကဘဲ က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ရန္သာ အေရးႀကီးေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ အားကစား မျပဳလုပ္သင့္(အယူအဆအမွား) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္သားမ်ား အားစိုက္ရေသာ အားကစားမွလြဲ၍ ထိုက္သင့္ေသာ အားကစားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။သုေတသနအခ်ဳိ႕တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ အားကစားလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကေလးတြင္ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းႏွင့္ ႏွလံုးက်န္းမာေရး ပိုမိုေ ကာင္းမြန္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ အဝလြန္ျခင္းကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အျခားကေလးမ်ား ထက္ ဥာဏ္ရည္ပိုမို ထက္ျမက္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္သည္ မိခင္တိုင္း အလြန္အားမစိုက္ ရေသာ အားကစား သို႔မဟုတ္ ထိုက္သင့္ေသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုသည္။ ၃။ အျခားေမြးၿပီးတာနဲ႔ မိခင္ႏို႔ အလိုလို ထြက္လာမယ္(အယူအဆအမွား) ''ႏို႔တိုက္ေကြၽးရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း'' ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားသည္ လိုအပ္သည္ဟု မယူဆ တတ္ၾကေပ။ ကေလးေမြးၿပီးခ်ိန္တြင္ အလိုလို ထြက္လာလိမ့္မည္ဟု ယူဆ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သားဦးမိခင္မ်ားတြင္ ရွက္စိတ္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ႏို႔ထြက္၊ မထြက္စစ္ေဆးျခင္း၊ သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း ႏို႔တိုက္ေကြၽးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္အေလ့အထမ်ား နည္းပါးတတ္ၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ခံယူေသာ္လည္း ေမ့ေလ်ာ့ေ နတတ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ေမြးၿပီးသည့္အခ်ိန္မွ ႏို႔မတိုက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး လက္ေလွ်ာ့ လိုက္ရသည္အထိ ရွိတတ္ေၾကာင္း မိခင္ေလာင္းတို႔ သတိျပဳသင့္ သည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း စနစ္တက် ပညာေပး စစ္ေဆး သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ဗိုက္ခြဲ ေမြးဖြားၿပီးေသာ မိခင္သည္ သဘာဝ အတိုင္း မေမြးဖြားႏိုင္(အယူအဆအမွား) အေျခအေန အားလံုးအတြက္ မမွန္ႏိုင္ပါ။ အမ်ဳိးသမီး က်န္းမာေရး စာေစာင္၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားၿပီး မိခင္မွ ထပ္မံရရွိလာေသာ ကိုယ္ဝန္ကို သဘာဝအတိုင္း ေမြးဖြားျခင္းသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဗိုက္ခြဲေမြးဖြားျခင္းထက္ အနည္းငယ္သာ ဆိုးက်ဳိးပိုမ်ား သည္ဟု သိရသည္။ ဗိုက္ခြဲေမြးၿပီးမွ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ကို သဘာဝအတိုင္း ေမြးဖြားလို လွ်င္ ကိုယ္ဝန္အပ္ထားေသာ ဆရာဝန္၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေသခ်ာစြာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ေမြးဖြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားသည္ ႏို္င္ငံတကာမွ သုေတသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင္႔ ျပည္တြင္း ပညာရွင္မ်ား၏ ေရးသားေဖာ္ျပ ခ်က္မ်ားမွ အခ်ဳိ႕ကို ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားလွေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလတြင္ မိခင္တစ္ဦးစီ၏ က်န္းမာေရး ဗဟုသု တႏွင္႔ အယူအဆမ်ားသည္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အဓိက က်လွသည္။ သို႔ ေသာ္ မိခင္၏ အစိုးရိမ္လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ဆင့္ကမ္း သိရွိလာေသာ မိ႐ိုးဖလာ အယူအဆမ်ား ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မိခင္ေလာင္းမ်ားတြင္ မွားယြင္းေသာ အယူအဆမ်ား ရွိေနတတ္ၿပီး ထိုအတိုင္း က်င့္ႀကံပါ က မလိုလားအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရဖြယ္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ တတ္ကြၽမ္းေသာ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၏ တိုက္ တြန္းေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာလိုက္နာၿပီး''လံုၿခံဳစိတ္ခ်မိခင္ဘဝ'' ဖန္တီးၾကပါဟု ဤေဆာင္းပါး ျဖင့္ အႀကံေပး တိုက္တြန္း လိုက္ရ ပ ါသည္။

အိအိခိုင္
Myawady Health
https://www.facebook.com/myawadyhealth

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား