မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အုန္းသီးနုရည္


အပူပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ ကုိယ္ခႏၶာျပန္လည္ လန္းဆန္းတက္ၾကြေအာင္ ေသာက္သံုးနိုင္ၿပီး လူတို႔အတြက္ ေရွးအက်ဆံုး သဘာဝ ေဖ်ာ္ရည္တစ္မ်ိဳးကေတာ႔ အုန္းရည္ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အဟာရဓာတ္မ်ား၊ ဗိုက္တာမင္ႏွင္႔ သတၳဳဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္ကာ လွ်ပ္လိုက္ရည္( Electrolyte) ပမာဏသည္လည္း ေသြးထဲတြင္ ပါဝင္သည္႔ ပမာဏအတိုင္းပါဝင္သည္။
မိခင္ေလာင္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင္႔ ကုိယ္ခႏၶာမွ ေရဓာတ္ကုန္ခန္းျခင္းႏွင္႔ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ျခင္းတို႔ကုိ မၾကာခဏ ခံစားရေလ႔ရွိပါတယ္။ လည္းေကာင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစတဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကေတာ႔ ရုတ္တရက္နွင္႔ လွ်င္ျမန္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္ေနရေသာ အိမ္မႈကိစၥမ်ားေၾကာင္႔ စိတ္ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ား၊ ေရဓာတ္လိုအပ္ခ်က္ ျမင္႔တက္လာျခင္းႏွင္႔ ၾကီးထြားလာေသာ သေႏၶသားအတြက္ တို႔ေၾကာင္႔ျဖစ္ပါတယ္။


သင္႔တင္႔ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ေရဓာတ္ျပန္လည္ ျဖည္႔တင္းျခင္းသည္ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္ေနျခင္းကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ေပးနိုင္တဲ႔အတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အထူးအေရးၾကီးပါတယ္။
ထို႔ေၾကာင္႔ အုန္းနုရည္သည္ က်န္းမာေရးႏွင္႔ ညီညြတ္ျပီး အေကာင္းဆံုးအသင္႔ေတာ္ဆံုး အဟာရဓာတ္မ်ားပါဝင္၍ အလြယ္တကူ ေသာက္သံုးနိုင္ေသာ ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည္႔တင္းေပးသည္႔ မိခင္ေလာင္းမ်ား မလြဲမေသြ ေသာက္သင္႔သည္႔ အရည္တမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
မိခင္ေလာင္းမ်ား အုန္းနုရည္ေသာက္ျခင္းေၾကာင္႔ အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိျခင္း မ်ားစြာရွိသည္႔အနက္ တခ်ိဳ႕ကုိေဖၚျပရရင္
ကုိယ္ခံစြမ္းအား ပုိမိုေကာင္းမြန္လာေစျခင္း။
အုန္းသီးနုရည္တြင္ အန္တီေအာက္ဆီဒန္႔၊ လိုအပ္ေသာ ဗိုက္တာမင္မ်ားႏွင္႔ သတၱဳဓာတ္မ်ား ပါဝင္ေနေသာေၾကာင္႔ ကုိယ္ခံစြမ္းအားကုိ ျမွင္႔တင္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း အုန္းသီးနုရည္ကုိ ေသာက္ျခင္းသည္ မိခင္ႏွင္႔ကေလးအတြက္ အနာေရာဂါမ်ားေၾကာင္႔ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးသည္။ မိခင္၏ အေထြေထြ က်န္းမာေရးကုိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။
ေရာဂါကူးစက္မႈမ်ားကုိ တြန္းလွန္ေပးျခင္း။
ဘက္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရတ္ပုိးတို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင္႔ မႈိေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးသည္။ မိခင္ေလာင္းမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္တြင္ ေသာက္သင္႔ေသာ သဘာဝအတိုင္း ပုိးသတ္ၿပီးျဖစ္သည္႔ အုန္းသီးနုရည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင္႔ ရင္ပူျခင္းကုိ ကုသေပးနိုင္ျခင္း
အစာေျခ၊ ခ်က္ျခင္းႏွင္႔ ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း ျဖစ္ေလ႔ျဖစ္ထရွိေသာ က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အုန္းသီးနုရည္ကုိ ေသာက္ျခင္းျဖင္႔ အစာေၾကေစျခင္း၊ အစာေျခအဂၤါအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းေစျခင္း၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းႏွင္႔ ရင္ပူျခင္းကုိ ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ကုသေပးနိုင္ပါတယ္။
ကုိယ္ခႏၶာတြင္ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပး၍ pH ပမာဏကုိ ထိန္းသိမ္း လွည္႔ပတ္ေစကာ အစာေျခဖ်က္မႈ၊ ၾကီးထြားမႈႏွင္႔ စြန္႔ထုတ္မႈစသည္႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားအားလံုးကုိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည္။
မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္းႏွင္႔ နာက်ဥ္ျခင္း ေဝဒနာမ်ားကုိပါ ကုသေပးနိုင္ပါသည္။
သဘာဝ ဆီးရြင္ေဆး။
ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ကာလတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ ကုိယ္ခႏၶာတြင္းရွိ ယူရစ္အက္ဆစ္ ပမာဏကုိ ထိန္းသိမ္းနိုင္ရန္အတြက္ သဘာဝ ဆီးရြင္ေဆးျဖစ္ပါတယ္။ ပဓာနက်သည္႔ ဆီးသြားလမ္း သန္႔ရွင္းေအာင္ ဆီးရြင္ေစျခင္းျဖင္႔ ကူညီေပးသည္။
ဆီးလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါပုိးကူးစက္ျခင္းနွင္႔ လမေစ႔ခင္ ကေလးေမြးဖြားမႈ ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္႔ အလားအလာမ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည္။ ေက်ာက္ကပ္ကုိလဲ က်န္းမာေစၿပီး ေက်ာက္ကပ္အတြင္း ေရာဂါမ်ားႏွင္႔ ေက်ာက္တည္ျခင္းကုိ မျဖစ္ေအာင္တားဆီးေပးသည္။
သေႏၶသားအတြက္ သင္႔ေတာ္ေသာ ၾကီးထြားႏႈန္းကုိ ျမွင္႔တင္ေပးျခင္း
အုန္းနုရည္ကုိေသာက္ျခင္းျဖင္႔ မိခင္၏က်န္းမာေရးကုိ ျမွင္႔တင္ ထိန္သိမ္းေပးရာတြင္ အဓိကက်ေသာ အဟာရဓာတ္ကုိ ျဖည္႔တင္းေပးကာ ေရာဂါဘယမ်ားလည္း မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ က်န္းမာသုခ ရရွိေစကာ ကေလးအတြက္ သင္႔တင္႔ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အဟာရႏွင္႔ ၾကီးထြားမႈကုိပါ အေထာက္အကူေပးသည္။
ေသြးလွည္႔ပတ္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းနွင္႔ သၾကားဓာတ္ ပမာဏကုိ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း။
ဗိုက္တာမင္စီ၊ အေျခခံပရိုတိန္းဓာတ္မ်ား၊ မဂၢနီဆီယမ္ႏွင္႔ ပုိတက္ဆီယမ္တို႔သည္ ယင္းသဘာဝ အုန္းနုရည္ထဲတြင္ ပါဝင္ေသာေၾကာင္႔ ကုိယ္ခႏၶာတြင္းရွိ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုိလက္စေရာ ပမာဏကုိ ျမွင္႔တင္ေပးသည္။
ေသြးအတြင္း သၾကားဓာတ္ႏွင္႔ ေသြးဖိအားကုိပါ ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး ေသြးလွည္႔ပတ္မႈကုိပါ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။ မိခင္မ်ားအတြက္ ေသြးတိုးျခင္းႏွင္႔ ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပြားနိုင္မႈ ရာႏႈန္းကုိ ေလွ်ာ႔ခ်ေပးပါသည္။

က်န္းမာေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင္႔ အဆီမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးျခင္း။
ကုိလက္စေရာႏွင္႔ အဆီဓာတ္တို႔ အုန္းနုရည္တြင္ လံုးဝမပါရွိသျဖင္႔ ကုိယ္ခႏၶာအတြင္းရွိ မေကာင္းေသာ ကုိလက္စေရာကုိ ေလွ်ာ႔က်ေစ၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ကုိလက္စေရာကုိ ျမွင္႔တင္ေပးသည္။ အဆီပုိမ်ား စုပံုလာျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးသျဖင္႔ မိခင္၏ က်န္းမာေရးကုိ ထိေရာက္စြာ အက်ိဳးျပဳပါသည္။
မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ အသင္႔ေတာ္ဆံုး အုန္းနုရည္ျဖစ္ေသာ္လဲ သာမန္လူမ်ားေသာက္သံုးရာတြင္ သတိမူရမည္႔ အခ်က္မ်ားကုိ ေနာက္ပုိ႔စ္မ်ားတြင္ တင္ျပသြားပါ႔မည္။

ဝင္းလႈိင္ဦး
Myawady Health
https://www.facebook.com/pg/myawadyhealth

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား