ေသြးတုိးေရာဂါႏွင္႕ စားေသာက္ေနထုိင္မႈပံုစံ


ေသြးတုိုးေရာဂါသည္ လူတုိ႔ေနထုိင္္မႈဘဝ ပံုစံႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ နာတာရွည္ေရာဂါ ျဖစ္သည္။ ေသြးတုိး ေရာဂါသည္ ေသြးေၾကာ မ်ားက်ဥ္းေနၿပီး ႏွလံုးမွညႇစ္ထုတ္လုိက္ေသာေသြးမ်ား တြန္း ထြက္ေန ရသည့္အတြက္ တုိးလာရျခင္းျဖစ္သည္။ အရြယ္ေရာက္သူတစ္ဦး တြင္ ပံုမွန္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အေပၚေသြး ၁၂ဝ မီလီမီတာ မာက်ဴရီရွိၿပီး ေအာက္ေသြး ၈ဝ မီလီမီတာမာက်ဴရီရွိရ မည္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၂ဝ/၈ဝ မီလီမီတာ မာက်ဴရီႏွင့္ ၁၄ဝ/၉ဝ မီလီမီတာမာက်ဴရီၾကားကို ပဏာမအဆင့္ ေသြးတုိးေရာဂါရွိ သည္ဟုသတ္မွတ္ၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၄ဝ/၉ဝ မီလီမီတာမာက်ဴရီႏွင့္ အထက္ရွိလွ်င္ ေသြးတုိး ေရာဂါဟုသတ္မွတ္သည္။ ေသြးတုိးေရာဂါသည္ ေဆးတစ္မ်ဳိးတည္းအားကုိးၿပီး ကုသေန႐ံုျဖင့္မသက္သာႏုိင္ပါ။ အစားအေသာက္ အေနအထုိင္ကို ဆင္ျခင္ စားေသာက္ေနထုိင္မွသာ ေရာဂါသက္သာေပ်ာက္ကင္းႏုိင္မည္။

သုေတသနျပဳ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေသြးတုိး ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ ငန္ေသာ အစားအစာ၊ အဆီအအိမ့္ လြန္ကဲေသာအစားအစာ အစား မ်ားျခင္းေၾကာင့္ ခႏၶာကုိယ္တြင္းေရဓာတ္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားၿပီး ေသြးထုထည္တုိးပြားလာ ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ အရက္ေၾကာင့္လည္း ေသြးတုိးေရာဂါ ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ ေဆးကုသမႈခံယူရာတြင္ အရက္ျဖတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အရက္ မျဖတ္ဘဲ ေသြးက်ေဆးေသာက္ပါက ေသြးတုိးေရာဂါေပ်ာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ အလားတူပင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္လည္း ေသြးေၾကာက်ဥ္းေစၿပီး ေသြးတုိးေရာဂါကို ပုိဆုိးေစသည္။

လူသားတုိ႔သည္ အသက္အရြယ္ႀကီးလာ သည္ႏွင့္အမွ် ေသြးေၾကာမ်ားမာလာျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင့္ တက္လာ တတ္သည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိ သူမ်ားသည္လည္း ေသြးတြင္းသၾကား ဓာတ္မ်ား ေနျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေၾကာမ်ား မာေက်ာလာၿပီး ေသြးတုိးေရာဂါပုိျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေန႔စဥ္ေနထုိင္မႈဘဝတြင္ လႈပ္ရွားမႈ နည္းျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အစားမ်ားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အဝလြန္လာလွ်င္ ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္ ေစႏုိင္ သကဲ့သုိ႔ စိတ္ပူပင္ေသာကမ်ားလွ်င္လည္း ခႏၶာကုိယ္မွထြက္လာေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ေသြးေၾကာကို က်ဥ္း ေစၿပီး ေသြးတုိးေစႏုိင္ သည့္အတြက္ စိတ္ကုိေပ်ာ္ရႊင္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ ေနထုိင္ျခင္းသည္ ေသြးတုိးေရာဂါကို သက္သာေစသည္။

ေသြးတုိးေရာဂါသည္ မ်ဳိး႐ိုးလုိက္ေသာ ေရာဂါျဖစ္သည့္အတြက္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားတြင္ ေသြးတုိး ေရာဂါမ်ဳိး႐ိုးရွိျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဟာ္မုန္းဓာတ္ပါေသာ ေဆးမ်ားမွီဝဲျခင္း၊ ေဟာ္မုန္း ထုတ္လုပ္ေသာ အက်ိတ္မ်ားတြင္ ေရာဂါရွိျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါရွိျခင္းေၾကာင့္ လည္း ေသြးတုိးႏုိင္သည္။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားတြင္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ကုိယ္ဝန္ဆိပ္တက္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေသြးတုိးႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္ေစ သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို လူတုိင္းသတိျပဳဆင္ျခင္ၿပီး ေနထုိင္စားေသာက္ၾက ရန္လုိအပ္သည္။

ေသြးတုိးေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေသြးတုိးေရာဂါသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မည္သည့္လကၡဏာမွ်မျပဘဲ ရွိေနတတ္ေသာ္လည္း ေသြးတုိးေရာဂါေၾကာင့္ ထိခုိက္ေသာကုိယ္အဂၤါအစိတ္အပုိင္းကိုလုိက္၍ ေခါင္းမူး ျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ မ်က္စိေဝျခင္း၊ ဇက္ ေၾကာတက္ျခင္း၊ အားအင္ကုန္ခန္းျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ ရင္တုန္ျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ ျခင္း၊ ကုိယ္ေဖာေရာင္ျခင္းစသည့္လကၡဏာမ်ား ခံစားရတတ္သည္။

ေသြးတုိးေရာဂါ၏ေ နာက္ဆက္တြဲ ေဝဒနာမ်ား ေသြးတိုးေရာဂါသည္ ေဆးကုသမႈ ေသခ်ာမခံယူလွ်င္ ႏွလံုးသုိ႔ ေသြးေပး ပုိ႔ေသာ ေသြးလႊတ္ေၾကာႀကီးမ်ားက်ဥ္း၍ ႏွလံုးေသြးလံု ေလာက္စြာမရရွိျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးအားနည္း ေရာဂါ၊ ႏွလံုးႀကီးျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ ျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္း၊ ႏွလံုးညႇစ္အားေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ႐ုတ္တရက္ႏွလံုးအေမာ ေဖာက္ျခင္းအျပင္ ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အလားတူပင္ ေသြးတုိးေရာဂါ ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္ၿပီး ခ်က္ခ်င္းေသဆံုးႏုိင္သကဲ့သို႔ ဦးေႏွာက္ေသြး ေၾကာပိတ္ၿပီး ေလျဖတ္ ျခင္း၊ ကုိယ္တစ္ပုိင္း ေသျခင္းမ်ားလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေသြးတြင္းအဆီဓာတ္မ်ားၿပီး ေသြးေၾကာ က်ဥ္းျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ႏွစ္ဖက္စလံုး တစ္ၿပိဳင္တည္းပ်က္စီးၿပီး တစ္ကုိယ္လံုးေဖာေရာင္ျခင္း၊ မ်က္စိေသြးေၾကာမ်ား ပ်က္စီးၿပီး မ်က္စိမႈန္ျခင္း၊ အျမင္အာ႐ံုခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းမ်ားမွ မ်က္စိကြယ္သည္အထိ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသရမည့္ အေျခအေန ေသြးတုိးေဝဒနာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ ဇက္ေၾကာတက္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္း၊ မ်က္လံုးျပာျခင္းခံစားရသည့္အခါ၊ ေျခလက္ထံုက်ဥ္၍ လႈပ္ရွားမႈမေကာင္းသည့္အခါ၊ ေဆးပံုမွန္ ေသာက္ေသာ္လည္း ေဝဒနာမသက္ သာသည့္အခါ၊ အစားအေသာက္၊ ေလ့က်င့္ ခန္းေျပာင္းလဲလုိက္သည့္ အခါႏွင့္ အျခား ေရာဂါေဝဒနာမ်ားခံစားရသည့္အခါ စသည့္အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက တတ္ကြၽမ္း နားလည္ေသာဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ျပသရန္လုိအပ္သည္။

ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ေဆာင္ရန္ ေသြးတုိးေဝဒနာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ေသြးတုိးေရာဂါ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ နံနက္တုိင္း မိနစ္ ၃ဝ ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ အသက္႐ွဴေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မွန္မွန္ျပဳလုပ္ရန္လည္း လုိအပ္သည္။ ဘဝကိုေပ်ာ္ရႊင္က်န္းမာေအာင္ ေလ့က်င့္ေနထုိင္ျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းပါးေစၿပီး ေသြးတုိးေရာဂါကို သက္သာေစသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈသက္သာေစရန္ ညအိပ္ရာဝင္ခါနီး မိနစ္ ၃ဝ ခန္႔ တရားထုိင္ျခင္း၊ သမထ၊ ဘာဝနာမ်ား ႐ႈမွတ္ပြားမ်ား ျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အစားအေသာက္အေနျဖင့္ မဂၢနီစီယမ္ ဓာတ္ပါဝင္ေသာ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားသည့္ ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္၊ ဟင္းႏုနယ္၊ ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရြက္စသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ားကုိ ေန႔စဥ္စားသုံးရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ဗီတာမင္စီၾကြယ္ဝေသာ အရည္ရႊမ္းသည့္ လိေမၼာ္သီး၊ ကမၺလာသီး၊ နာနတ္သီး၊ ပန္းသီး၊ သံပရာသီး၊ ေရွာက္သီး၊ ကြၽဲေကာသီး၊ ဖရဲ သီး၊ စေတာ္ဘယ္ရီသီးစေသာ သစ္သီးတစ္ မ်ဳိးမ်ဳိးကို ေန႔စဥ္စားသံုးရန္ လုိအပ္သည္။ ပုိတက္စီယမ္ဓာတ္ၾကြယ္ဝေသာ အုန္းစိမ္းရည္ေသာက္ျခင္း၊ ငွက္ေပ်ာသီးစားျခင္းသည္ လည္း ေသြးတြင္းဆုိဒီယမ္ဓာတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေသာၾကာင့္ ေသြးတုိးျခင္းကို သက္သာ ေစသည္။ ေနၾကာေစ့၊ ကြာေစ့၊ ဖ႐ံုေစ့၊ သစ္ၾကားသီးစသည့္ အခြံမာအသီးမ်ားကို မၾကာခဏ စားသံုးျခင္းသည္လည္း ေသြးတြင္း မေကာင္းေသာအဆီဓာတ္ကုိ ေခ်ဖ်က္ေပး ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေၾကာ က်ဥ္းျခင္းကို ကာကြယ္ ႏုိင္ၿပီး ေသြးတုိးေရာဂါကို သက္သာေစသည္။

တိရစၧာန္မွရေသာ အဆီဓာတ္ကိုေရွာင္ၿပီး အုိမီဂါ-၃ အဆီဓာတ္ပါဝင္ေသာ ငါးျမင္း၊ ငါးၾကင္း၊ ငါးတန္စသည့္ ေရခ်ဳိငါးမ်ဳိးစံုကို တစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္စားသံုးျခင္း၊ ေသြးတြင္းရွိ ကုိယ္လက္စထေရာဓာတ္မွ မေကာင္းေသာ အဆီကုိ ခ်ေပးႏုိင္ေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ၾကက္သြန္နီ၊ နႏြင္းတုိ႔ကိုစားသံုးေပးျခင္း၊ အဆီနည္းၿပီး ကယ္လ္ဆီယမ္ ဓာတ္ၾကြယ္ဝေသာ ႏြားႏုိ႔ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံမ်ားမ်ားစားသံုးျခင္းတုိ႔သည္ ေသြးတုိးေရာဂါကို သက္သာေစသည္။

ဝမ္းတစ္လံုးေကာင္း ေခါင္းမခဲ ဆုိသကဲ့သို႔ ဝမ္းမခ်ဳပ္ေအာင္ ေနထုိင္ျခင္းသည္လည္း ေသြးတုိးေရာဂါကို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ အေရးပါလွသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေသြးေပါင္မွန္မွန္ခ်ိန္၍ စနစ္တက်ေဆးကုသမႈ ခံယူၿပီး ေသြးေပါင္က်ေဆးကို ဆရာဝန္ၫႊန္ ၾကားခ်က္အတုိင္း မွန္မွန္ေသာက္သံုးပါက ေသြးတုိးေရာဂါႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါ မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ေသြးတုိးေရာဂါျဖစ္လွ်င္ ေရွာင္ရန္ ေသြးတုိးေဝဒနာရွင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္အလြန္ အကြၽံ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ပံုမွန္ျဖစ္ရန္ထိန္းသိမ္း၍ အဝမလြန္ေအာင္ ေနထုိင္ စားေသာက္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ထု႔ိျပင္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ၊ စိတ္ေသာကဖိစီးမႈ မွန္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ရမည္။ အဆီ အအိမ့္မ်ားေသာအစားအစာမ်ားျဖစ္သည့္ ေထာပတ္၊ မလုိင္၊ ျပည့္ဝဆီပါဝင္မႈမ်ားေသာ အစားအစာ၊ စားအုန္းဆီႏွင့္ ျပန္ေၾကာ္ဆီ ပါဝင္ေသာ ဆီေၾကာ္မုန္႔မ်ဳိးစံုတုိ႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ အငန္ဓာတ္မ်ားေသာ အစားအစာ မ်ားျဖစ္သည့္ ငါးပိရည္၊ ငံျပာရည္၊ ငါးပိ ေၾကာ္၊ ငါးေျခာက္၊ ဆားနယ္ထားေသာအစား အစာမ်ား၊ အိမ္သံုးဆား၊ လ်က္ဆား၊ ၾကက္သားမႈန႔္ႏွင့္ အခ်ဳိမႈန္႔စသည္တို႔ကို ေရွာင္ၿပီးအငန္ဓာတ္ နည္းနည္းစားမိလွ်င္ ပုိတက္စီယမ္ ပါေသာ သစ္သီးပုိစားသံုးရမည္။ အမဲသား၊ဝက္သားစသည့္ တိရစၧာန္မွရသည့္ အဆီ အအိမ့္မ်ား ကုိလည္း ေရွာင္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ပြေဆးေဆာ္ဒါႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေခါက္ဆြဲ၊ အီၾကာေကြး၊ ပဲျပဳတ္၊ ဘိန္းမုန္႔၊ ကိတ္မုန္႔စသည္တုိ႔ကုိ အတတ္ႏုိင္ဆံုးေရွာင္ၾကဥ္ရသည္။

သုိ႔မွသာ ေသြးတိုးေရာဂါႏွင့္ ေနာက္ဆက္ တြဲေရာဂါမ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ဘဝကို ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။ ။

ေဆာင္းပါးရွင္-ဇာနည္ေအာင္
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/pg/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား