သြားဖုံးေသြးထြက္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း


သြားဖုံးေသြးထြက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ထိခုိက္ပြန္းပဲ့ေသာေၾကာင့္ ေသြးထြက္ရျခင္းႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္တြင္း ဓာတ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ေသြးထြက္ရျခင္းဟူ၍ အၾကမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ခဲြျခားထားပါ သည္။
ထိခုိက္ပြန္းပဲ့ေသာေၾကာင့္ သြားဖုံးေသြးထြက္ ျခင္းဆုိသည္မွာ သြားၾကားထုိးတံျဖင့္ ထုိးမိ၍ လည္းေကာင္း၊ သြားတုိက္စဥ္ သြားပြတ္တံႏွင့္ ထုိးမိ၍ လည္းေကာင္း၊ အံဝင္ခြင္က်မျဖစ္ေသာ အံပုံသြားတုတပ္ဆင္ထား၍ လည္းေကာင္း၊ မာေသာအစာမ်ားစားစဥ္ ထိခုိက္မိ၍ လည္း ေကာင္း သြားဖုံးေသြးထြက္ျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ပူေလာင္ေသာ အစားအစာ၊ ဓာတု ေလာင္စာမ်ား သြားဖုံးကုိ ထိခုိက္မိေသာအခါတြင္ လည္း ျပင္းထန္စြာ သြားဖုံးေသြးထြက္တတ္သည္။ အခ်ဳိ႕မွာမူ အိပ္ေနစဥ္ အံႀကိတ္ေသာေၾကာင့္ သြားဖုံးေသြးထြက္တတ္ျပန္သည္။ အစာေဟာင္း ေက်ာက္မ်ားသြားအရင္း၌ ကပ္ေနေသာေၾကာင့္ သြားဖုံးေသြးထြက္သည္ကုိ အမ်ားဆုံး ႀကံဳေတြ႕ၾက ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေရစီးကမ္းၿပိဳကဲ့သုိ႔ေသာ သြားဖုံး ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္လည္း သြားဖုံးေသြးထြက္တတ္ ေလသည္။
ခႏၶာကုိယ္တြင္း ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ သြားဖုံး ေသြးထြက္ရျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ သည္။ ဗီတာမင္စီ ခ်ဳိ႕တဲ့သည့္အခါ ေသြးေၾကာ ငယ္ေလးမ်ား အားနည္းေသာေၾကာင့္ လည္း ေကာင္း၊ ေသြးထဲ၌ သဘာဝအေလ်ာက္ရွိေစရမည့္ ေသြးခဲေစေသာ ဓာတ္မ်ားခ်ဳိ႕ယြင္း၍ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေသြးခဲျခင္းကုိ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစ သည့္ ဗီတာမင္ေကကုိ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းမွ လုံေလာက္စြာ မထုတ္လုပ္ႏုိင္၍ လည္းေကာင္း၊ ေသြးမတိတ္ေသာ ေရာဂါ၊ ေသြးကင္ဆာေရာဂါ မ်ားရွိသည့္အခါ၌ လည္းေကာင္း၊ ကေလးမ်ား ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါျဖစ္ေသာအခါ၌ လည္း ေကာင္း သြားဖုံးမွ ေသြးထြက္တတ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ ေဆးမ်ားကုိ အလြန္အကြၽံ ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ေသြးက်ဲ ေစတတ္ေသာ ေဆးမ်ားကုိ ေသာက္ထားေသာ ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ သြားဖုံးမွ ေသြးအလြယ္ တကူ ထြက္တတ္ျပန္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရာသီပန္းပြင့္ေနစဥ္ကာလ အတြင္း၌ သြားဖုံးေသြးထြက္တတ္ေသးသည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါ သြားဖုံးေသြးထြက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္အနက္ အမ်ား အားျဖင့္ အစာေဟာင္းေက်ာက္မ်ား တည္ေသာ ေၾကာင့္ သြားဖုံးေသြးထြက္ေလ့ရွိၾကသည္။ အစာ ေဟာင္းေက်ာက္ဆုိသည္မွာလည္း ေထြေထြ ထူးထူးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ေန႔စဥ္စားေသာ အစာမ်ား က သြားမ်က္ႏွာျပင္၌ ကပ္က်န္ေနၿပီးေနာက္ ထုံးေက်ာက္ကဲ့သုိ႔ မာသြားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ အစာေဟာင္းေက်ာက္မ်ားသည္ သြားဖုံးအတြင္း မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ထိေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ အစာစား သည့္အခါႏွင့္ သြားတုိက္သည့္ အခါမ်ား၌ သြားဖုံးသားမ်ားကုိ ဖိမိတုိင္း ၾကမ္းတမ္းေသာ အစာေဟာင္း ေက်ာက္မ်က္ႏွာ ျပင္ႏွင့္ ႏုနယ္ေသာ သြားဖုံးအတြင္းသားမ်ား ပြတ္တုိက္မိ၍ ေသြးထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အစာေဟာင္းေက်ာက္၌ တြယ္ကပ္ ေနေသာ ပုိးမႊားေလးမ်ား၏ အၲရာယ္ေၾကာင့္ လည္း သြားဖုံးေသြးထြက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
အမ်ားအားျဖင့္ သြားဖုံးေသြးထြက္သည္ ဆုိလွ်င္ စီဗစ္စားေဆးႏွင့္ ထုိးေဆးမ်ားကုိသာ အသုံးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ အစာေဟာင္း ေက်ာက္ တည္၍ သြားဖုံးေသြးထြက္ရျခင္းျဖစ္ပါက စီဗစ္ျဖင့္ ကုသ႐ုံႏွင့္ ေပ်ာက္ကင္းႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေခ်။ ယင္းသုိ႔ ကုသျခင္းမွာ ဆူးစူး၍ နာက်င္သည္ကုိ ဆူးမထုတ္ဘဲ အနာသက္သာေအာင္ အကုိက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးေပးသည္ႏွင့္ တူေနပါသည္။ အမွန္မွာ သြားဖုံးေသြးထြက္ျခင္းကုိျဖစ္ေစေသာ အစာေဟာင္း ေက်ာက္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္သာ အဓိကျဖစ္ပါ သည္။
အစာေဟာင္းေက်ာက္မ်ား မျဖစ္ေစရန္ အတြက္ သြားမ်က္ႏွာျပင္၌ အစာေဟာင္းမ်ား ကပ္မေနေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳရပါမည္။ အစာစား ၿပီးတုိင္း ပလုတ္က်င္းေသာအက်င့္ကုိ ေလ့က်င့္ေပး ရမည့္အျပင္ အစာေဟာင္းမ်ား ကပ္က်န္ေနခဲ့ပါက လည္း အစာေဟာင္း ေက်ာက္အဆင့္မေရာက္မီ ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္အတြက္ အိပ္ရာဝင္သည့္အခါႏွင့္ အိပ္ရာထသည့္အခါတို႔တြင္ စနစ္တက် သြားတုိက္ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ အစာေဟာင္း ေက်ာက္မ်ားရွိေနပါကလည္း သြားဘက္ဆုိင္ရာ ဆရာဝန္ထံျပသ၍ ယင္းေက်ာက္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သြားဖုံးေသြးထြက္ျခင္းသည္ သြားဖုံးေရာဂါ၏ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ သာမက အျခားေသာ ေရာဂါမ်ား၏ လကၡဏာ မ်ားလည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရာဂါလကၡဏာ အဆင့္မွ ေရာဂါေဝဒနာ အဆင့္သုိ႔မေရာက္မီ သတိျပဳဆင္ျခင္ႏုိင္ၾကေစရန္အတြက္ ဤေဆာင္းပါး ကုိ ေရးသားလုိက္ရပါသည္။

ေဒါက္တာေမာင္
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/pg/MYANMAALINNNEWS

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား