ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံႏွင့္ သက္ရွည္က်န္း မာေရး


''က်န္းမာျခင္းသည္လာဘ္ႀကီးတစ္ပါးျဖစ္သည္''ဆိုေသာစကားသည္ ျမန္မာ့လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္လ်က္ရွိသည္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလတြင္ ေခတ္မီတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကြၽန္ေတာ္တို႔
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသည္လည္း ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားေျပာင္းလဲလာသည္။ လူသားမ်ားသည္ ေခတ္မီအသုံးအေဆာင္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားအေပၚ လြန္ကဲစြာ မွီခိုအသုံးျပဳလာျခင္းႏွင့္ ဓာတုခြၽတ္ေဆးမ်ားႏွင့္မကင္းေသာ အသင့္စား သုံးႏိုင္သည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို လြယ္ လင့္တကူ ဝယ္ယူစားေသာက္လာျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္မႈမရွိေသာ အေလ့အထမ်ားကို တစ္စတစ္စေမြးျမဴလာၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳမူေနထိုင္မႈမ်ိဳးကို ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ေခတ္မီလူေနမႈ ဖက္ရွင္တစ္မ်ဳိးလို က်င့္သုံးေနသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ရာပင္ျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ေက်းလက္ေနျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕သာလွ်င္ ဘိုးဘြားလက္ထက္က က်င့္သုံးခဲ့ေသာေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားအတိုင္း ဆက္လက္၍ ျပဳမူေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ကို ရွားပါးစြာေတြ႕ရသည္။ ဟန္
ေဆာင္မႈကင္းေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေန႔စဥ္လယ္ယာႏွင့္ ေတာင္ယာမ်ားတြင္ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ားႏွင့္အတူ လယ္ထြန္၊ ပ်ဳိးႀကဲ၊ ေကာက္ရိတ္၊ ပဲသိမ္းအလုပ္မ်ားကို ဇယ္စက္သလို လုပ္ေနေလ့ရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ လတ္ဆတ္သည့္အသီး၊ အရြက္ႏွင့္ ငါးေသး၊ ငါးမႊားမ်ားကိုသာ ဟင္းလ်ာမ်ားအျဖစ္စားသုံးၾကသျဖင့္ဗီတာမင္ဓာတ္ ျပည့္စုံစြာရရွိလ်က္ရွိၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ ေန႔စဥ္မိုးလင္း၊ မိုးခ်ဳပ္ တကုပ္ကုပ္ အလုပ္လုပ္ေနရသျဖင့္ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သီးျခားအခ်ိန္ေပးလုပ္ရန္မလိုဘဲ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိခံစားလ်က္ရွိၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူအမ်ားစုသည္ ႏွာေစး၊ ေခ်ာင္းဆိုး၊ အေအးပတ္၊ အပူလွ်ပ္စသည့္ ေရာဂါအခ်ိဳ႕သာတစ္ခါတစ္ရံျဖစ္႐ုံမွအပ ေခတ္မီေဆးဝါးမ်ားမတိုးသည့္
ထူးထူးဆန္းဆန္းေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ သာဓကအေနျဖင့္တင္ျပရလွ်င္ အညာေက်းလက္ရွိ စာေရးသူ၏ မိဘမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဖခင္သည္အသက္ ၈ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီး မိခင္သည္ ၇ဝ ႏွစ္ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ျပင္းထန္သည့္ေရာဂါမ်ား ခံစားခဲ့ရျခင္းမရွိသည္မွာက်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ ေက်းလက္ေနထိုင္မႈပုံစံမ်ား ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထို႔အျပင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည့္အျပင္သား၊ သမီးမ်ားကိုပါ မေမာမပန္းဆုံးမပဲ့ျပင္လ်က္ရွိေသာ မိဘႏွစ္ပါး၏ ႀကီးမားေသာ ေက်းဇူးတရားမ်ားသည္ ဆပ္၍ပင္မကုန္ျဖစ္ေနပါသည္။

သို႔ေသာ္ စာေရးသူသည္ အသက္ ၄ဝ ေက်ာ္သာရွိေသာ္လည္း မိဘမ်ားတြင္ မျဖစ္ဖူးသည့္ အသည္းအဆီဖုံးျခင္းႏွင့္ ေသြးအတြင္း ကိုယ္လက္စထေရာမ်ားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ ထူးဆန္းသည့္ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားအား စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ေတြ႕ရွိခံစားလာရပါသည္။ ျပႆနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ကိုဆန္းစစ္ၾကည့္ရာတြင္အေျဖမွာ ေနထိုင္မႈပုံစံေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို
 ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိလာပါသည္။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားေတြ႕ရွိ လာရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းသည္ အထိုင္မ်ားျခင္း၊ အဆီအဆိမ့္မ်ားေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို စားေသာက္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဘီယာကိုေလာကဝတ္ (Etiquettee) အရ ေသာက္ရသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အရက္၊ေဆးလိပ္ႏွင့္ကြမ္းယာတို႔ကိုမူလုံးဝေရွာင္ၾကဥ္ထားပါသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကိုမည္သို႔ပင္
 ေရွာင္ၾကဥ္ေနေစကာမူတစ္ဆင့္ခံေဆးလိပ္ေငြ႕႐ွဴ႐ႈိက္သူ(Second Smoker)

တစ္ဦးျဖစ္ေနသည္မွာ ဝန္ထမ္းလုပ္သက္ႏွင္အမွ်ပင္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္စီအေျခခံ က်င့္ဝတ္ မရွိၾကသျဖင့္ အျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္ေနေသာ သင္ခန္းစာပင္ျဖစ္သည္။

အိမ္တစ္အိမ္တြင္ မိသားစုဝင္တစ္ဦး က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ေနပါက ကာယကံရွင္အျပင္ က်န္မိသားစု ဝင္မ်ားပါ ေသာကေရာက္ရေလ့ရွိသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ပုံမွန္မဝင္ႏိုင္သျဖင့္ ဝင္ေငြပါထိခိုက္လာရသည္။သို႔ျဖစ္၍က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေသာဘဝကို ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္သည္
 ေနထိုင္မႈပုံစံေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးသြားရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္သည္ ကိုယ္စီက်င့္ဝတ္မ်ားအား လိုက္နာရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူသြားလာ ေနထိုင္ေလ့ရွိသည့္ ႐ုံးမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ား၊ ကား၊ ရထား၊ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ အေဝးေျပးစခန္း စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေရွာင္ရွား၍ ေသာက္သုံးသင့္ပါသည္။ ကြမ္းယာစားသုံးျခင္းသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ေပ႐ုံသာမက ကြမ္းယာ စားထားသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းကိစၥေျပာဆိုရသည့္အခါတြင္လည္း ေဆးရြက္ႀကီး အနံ႔ကို ႐ွဴ႐ႈိက္ရသည္မွာ လြန္စြာ ခံရခက္ေသာ အနံ႔အသက္ပင္ျဖစ္သည္။

ဇန္နဝါရီလ၁၈ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ေပါက္ေပါက္
 ေရးသားထားေသာက်န္းမာေရးေဆာင္းပါးတြင္ပါရွိသည့္ ေစတနာပါေသာသတိေပးတိုက္တြန္းခ်က္မ်ားမွာ
ကြၽန္ေတာ္တို႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ မွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သာဓက အေနျဖင့္ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ေဖာ့ဘူး၊ အခ်ဳိမႈန္႔ႏွင့္ ၾကက္သားမႈန္႔၊အခ်ဳိ ရည္၊ ဂ်ယ္လီ၊ ေကာ္ဖီမစ္၊ ေရာင္စုံဆိုးေဆးႏွင့္အစားအစာ၊အသားလုံးႏွင့္ၾကက္အူေခ်ာင္း၊ဝက္အူေခ်ာင္း၊
 ေရခ်ိဳငါးပိ၊ငါးေျခာက္၊ငံျပာရည္၊ဖန္တီးျပဳျပင္ထားေသာအသီးအႏွံ မ်ား၊ ျပန္ေၾကာ္ဆီမ်ား၊ အရက္၊ေဆးလိပ္ႏွင့္ကြမ္း ယာမ်ားသည္ကြၽန္ေတာ္တို႔အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ စားသုံးေနသည့္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိ အဆိပ္သင့္ အစားအေသာက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ေန႔စဥ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္စြာ ျပဳမူေနထိုင္ၿပီး အဆိပ္သင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ စားသုံးျခင္းသည္ ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေရာဂါဘယကင္းေဝးလာသျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားပါ သက္သာလာမည္ျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သျဖင့္ ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ေပ်ာ္ရႊင္မႈ လက္ေတြ႕ခံစားရမည့္အျပင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းအင္တိုက္အားတိုက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုတစ္စုခ်င္းမွသည္ တိုင္းျပည္၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ(Gross Domestic Product-GDP) ကိုပါ တိုးတက္ လာေစမည္ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးသည္ ကိုယ္စီ သက္ရွည္က်န္းမာေစရန္အတြက္ ေန႔စဥ္ ဘဝေနထိုင္မႈႏွင့္ စားေသာက္မႈပုံစံမ်ားကိုစနစ္တက်စည္းကမ္းရွိစြာျဖင့္ ေနထိုင္က်င့္ႀကံထိန္းသိမ္း
 ေဆာင္ရြက္သြားသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ ကိုယ္စီလိုက္နာက်င့္ၾကံ ေဆာင္ရြက္မွ သာလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေကာင္းသည့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါသည္။

The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား