ေျမြအႏၲရာယ္ဘယ္လုိႀကိဳတင္ေရွာင္ၾကဥ္ၾကမလဲ


ေျမြမကိုက္ခံရေသာလူနာမ်ားကိုျပဳစုပံု

ဒဏ္ရာမ်ားကို ေရမ်ားမ်ားေလာင္း ၍ ဆပ္ျပာျဖင့္ေဆးေၾကာျခင္း၊ လႈပ္ရွား မႈျပဳလုပ္ပါကေသြးလွည့္ပတ္ႏႈန္းျမန္ေသာ ေၾကာင့္ အဆိပ္ပိုမိုပ်ံ႕ႏွ႔ံမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ လူနာအားလဲေလ်ာင္း၍ သက္သာစြာေနေစျခင္း၊ စိတ္ေအးေအး ထားေစျခင္း၊ ေျမြမကိုက္ဒဏ္ရာသည္ လက္(သို႔မဟုတ္)ေျခေထာက္တြင္ျဖစ္ပါ က ဒဏ္ရာ၏ တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ပတ္တီးျဖင့္ခ်ည္ပါ။ ထိုအခါတြင္ ထို အနီးတစ္ဝုိက္တြင္ ေသြးလွည့္ပတ္ႏႈန္း ေႏွးသြားေသာေၾကာင့္ အဆိပ္ပ်ံ႕ႏွ႕ံမႈကို ထိန္းထားႏုိင္သည္။သို႔ေသာ္လည္း အလြန္ တင္းက်ပ္ပါက ေသြးေၾကာမ်ား ပိတ္ သြားတတ္ေသာေၾကာင့္ လြန္စြာတင္းက်ပ္ ေအာင္ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ေျမြမဆိပ္ထုတ္ ကိရိယာရွိပါက ေျမြမဆိပ္မ်ားကို စုပ္ထုတ္ ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း သို႔ အလ်င္အျမန္ပို႔သင့္ၿပီး ေလွ၊ ကား မရွိေသာအရပ္မ်ားတြင္ ထမ္းစင္၊ ပုခက္ မ်ားသံုး၍သယ္ႏုိင္ၿပီး လွည္းသည္အလြန္ ခ်ိဳက္ေဆာင့္ေသာေၾကာင့္ လူနာအတြက္ မသင့္ေတာ္ပါ။ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ ဒဏ္ရာရထားေသာ အစိတ္အပိုင္းကို တတ္ႏုိင္သေရြ႕ မလႈပ္ရွားေစရန္ထိန္းထား ေပးႏုိင္ရန္မွာအေရးအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။

ယခင္အခ်ိန္က ပုလင္းဝကို အပူေပး ၍ ဒဏ္ရာေပၚသို႔အုပ္ျခင္းျဖင့္အဆိပ္ကို စုပ္ထုတ္ျခင္းနည္းကုိ အသံုးျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ ယင္းနည္းကို အသံုးျပဳရန္ မေထာက္ခံၾကေတာ့ေပ။ ထို႔ျပင္ ယခင္အခ်ိန္ကေျမြမကိုက္ဒဏ္ရာ ကို ဓားျဖင့္ ၾကက္ေျခခတ္ခြဲကာ ပါးစပ္ တြင္ အနာမရွိေသာသူက ေျမြမဆိပ္ထုတ္ ေပးႏုိင္သည္ဟုဆိုထားသည္။ ယခုတြင္မူ ယင္းနည္းကို မသင့္ေတာ္ေသာနည္းဟု ဆိုၾကေပသည္။
ေျမြမေပြး၊ ေျမြမေဟာက္မ်ားအကိုက္ခံ ရပါက ဒဏ္ရာတည့္တည့္ေပၚတြင္ ပိုး သတ္ထားေသာ ပတ္တီး(သို႔မဟုတ္) သန္႔ရွင္းေသာ ပိတ္ပါးစကို ေခါက္တင္ ကာ ခပ္ေလ်ာ့ေလ်ာ့စည္းေပးပါ။

ေျမြမကိုက္လွ်င္ ေျမြမကိုသတ္သင့္၊ မသတ္သင့္

ေျမြမကိုက္လွ်ငေျမြမကိုသတ္ရန္ မႀကိဳး စားသင့္ေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေျမြမေဆးမ်ားမွာ ေျမြမေပြးေဆး၊ ေျမြမေဟာက္ေဆး စသည္ ျဖင့္ ခြဲလာေသာေၾကာင့္ ေျမြမေပြး၊ ေျမြမ ေဟာက္၊ ငန္းေျမြမစသည္ျဖင့္ ခြဲျခားသိေစ ရန္မွတ္သားထားသင့္သည္။ေျမြမေဟာက္ ေဆးကို ေျမြမေပြးကိုက္ျခင္းအတြက္သံုး ရန္ မသင့္ေတာ္ေပ။ သို႔ေသာ္ယခုအခါ တြင္ မည္သည့္ေျမြမမ်ိဳးမဆို သံုးႏုိင္ေသာ ေဆးေပၚေနၿပီဟု သိရပါသည္။

ကုသျခင္းထက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ျခင္းမွာ ပိုေကာင္းသည္

အေမွာင္ထဲတြင္သြားလာပါက လက္ ႏွိပ္ဓာတ္မီးေဆာင္သြားသင့္သည္။ မိုးဦး က်၊ ေလဦးက် အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ အထူးသတိထားသြားသင့္ၿပီး လည္ရွည္ ဘြတ္ဖိနပ္စီးသြားသင့္သည္။ ျခံမ်ား၊ ေတာင္ပို႔မ်ား၊ အမိႈက္ပံုမ်ားကို ေရွာင္သင့္ သည္။ ခ်ဳံအတြင္း ဝင္စရာရွိပါက ခ်ဳံကို ဦးစြာ တုတ္ျဖင့္႐ုိက္၍ ေျခာက္ထုတ္ပါ။ အေခါင္းမ်ား၊ တြင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္မ်ား ၾကားသုိ႔ လက္ႏိႈက္ျခင္းကို မည္သည့္ အခါမွ မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။ ေကာက္ရိတ္ခ်ိန္ မ်ားတြင္ ေျမြမေပါတတ္ေသာေၾကာင့္ သား ေရဘြတ္ဖိနပ္လည္ရွည္မ်ားစီးၿပီးေကာက္ ရိတ္သင့္ပါသည္။ ေကာက္လိႈင္း စည္းသူ မ်ား၊ ေကာက္လိႈင္းပံုသူမ်ား၊ေကာက္လိႈင္း သယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိထား သင့္ေပသည္။ ေျမြမသည္ေကာက္လိႈင္းပံု မ်ားအၾကား ဝင္ေခြေနတတ္ေသာေၾကာင့္ တလင္းထဲ၌ စပါးနယ္ရန္ေကာက္လိႈင္း မ်ားစီထားပါက စပါးနယ္ျခင္းမျပဳမီ ေကာက္ျပန္႔ကို ႀကိမ္လံုးျဖင့္ လွည့္ပတ္ ႐ုိက္ပါ။ ေတာထဲ၊ လယ္ထဲတြင္ အလုပ္ လုပ္ေနစဥ္ အိတ္မ်ားကိုအလံုပိတ္ထား ၿပီး ျမင့္ေသာေနရာတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။ ခြၽတ္ထားေသာ ဘြတ္ဖိနပ္မ်ားကို ျပန္ လည္ဝတ္မည္ဆိုပါက ဖိနပ္အတြင္း၌ မည္သည့္အရာမွ် မရွိေစရန္ဖိနပ္ကို လႈပ္ ခါၿပီးမွသာ ဝတ္ပါ။
တဲအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ပါက စား ၾကြင္းစားက်န္မ်ားကို ခ်န္ထားျခင္း၊ တဲ အနီးလႊင့္ပစ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ထိုစား ၾကြင္း၊ စားက်န္မ်ားကို ၾကြက္မ်ား လာ စားကာ ေနာင္တြင္ ၾကြက္ရွိရာသို႔ေျမြလာ ႏိုင္သည္။ အိုးမ်ား၊ ေတာင္းမ်ား၊ ပုတ္ မ်ား၊ ဖ်ာလိပ္မ်ား၊ ဝါးလံုးေခါင္းမ်ား စသည္တို႔တြင္လည္း ေျမြဝင္ေခြေနတတ္ ေသာေၾကာင့္ သတိျပဳသင့္သည္။ ေျမြ သည္ ေမွာင္ၿပီးေအးေသာေနရာကိုၾကိဳက္ ေသာေၾကာင့္ အိမ္(သို႔မဟုတ္) တဲမွ ေမွာင္ေသာေနရာသို႔ဝင္မည္ဆိုပါကဓာတ္မီး ထိုးၿပီးမွသာဝင္သင့္ပါသည္။

မိလဲ့
The Union Daily
http://uniondaily.net

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား