လက္တစ္ကမ္းက အႏၱရာယ္

 ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း အေလ့အက်င့္ စတင္မႈသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူပ်ဳိေဖာ္၊ အပ်ဳိေဖာ္ ဝင္ခါစအရြယ္တြင္ စမ္းသပ္ၾကည့္လုိသည့္ အာသီသ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ထိုအရြယ္တြင္ မိသားစု အတြင္း၌ လည္းေကာင္း၊ ေန႔စဥ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ လည္းေကာင္း ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား ရွိပါက ေဆးလိပ္ ေသာက္ျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးသည့္ ဓေလ့ မည္သည့္ကာလတြင္ စတင္ခဲ့သည္ကို မသိရေသာ္လည္း ေရွးဘုရင္ေခတ္မ်ားကပင္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးမႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား၌ ေတြ႕ျမင္ရ သည္။ ေရွးက ေဆးလိပ္ေသာက္သံုး သူမ်ားသည္ မိမိေနအိမ္္တြင္ လက္ျဖစ္ ေဆးလိပ္မ်ား ျပဳလုပ္၍ ေသာက္သံုးခဲ့သလို ဤဓေလ့ကို ယခုတိုင္ ေက်းလက္ ေတာနယ္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေတြ႕ျမင္ရလ်က္ ရွိသည္။

ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ ေသာက္သံုးသည့္ ေဆးလိပ္တြင္ ေဆးေပါ့လိပ္၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံ၊ စီးကရက္၊ ပြတ္ခြၽန္း၊ ဝါးေျပာင္းျဖင့္ ႐ွဴျခင္းမ်ား ပါရွိေလသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေဆးရြက္ႀကီး သို႔မဟုတ္ ေဆးျပင္းလိပ္ကို ကိုက္ဖဲ့၍ ငံုသည့္ဓေလ့ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ေဆးရြက္ႀကီး ငံုသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးက်ဳိးျခင္း အတူတူျဖစ္သည္။ ကမၻာ့လူဦးေရ တစ္ဘီလီယံခန္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးလ်က္ ရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီး သန္း ၂ဝဝ အပါအဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပြတ္ခြၽန္းေသာက္ျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံတစ္ခုမွ ကူးစက္လာသည့္ ဓေလ့တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အေနေတာ္ ျဖတ္ထားသည့္ သတင္းစာ စာရြက္ သို႔မဟုတ္ စကၠဴရြက္ အတြင္းသို႔ ေဆးမႈန္႔ထည့္ကာ လက္ျဖင့္ ကေတာ့ ပံုသဏၭာန္ လိပ္ထားသည့္ ေဆးလိပ္ျဖစ္သည္။ စကၠဴရြက္ အစား ဖက္ကို အသံုးျပဳသည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး ၎ဖက္လိပ္ပြတ္ခြၽန္းကို (ဘီဒီ)ဟု ေခၚေၾကာင္း သိရသည္။

စကၠဴပြတ္ခြၽန္းကိုေက်းလက္ေတာနယ္၊ အစြန္အဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ အသံုးမ်ားၿပီး ဘီဒီပြတ္ခြၽန္းကို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ဝယ္ယူရရွိႏုိင္သည္။ ပြတ္ခြၽန္းဟူသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ျဖစ္ စီးကရက္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အျခားေဆးလိပ္မ်ားထက္ ပိုမို အႏၲရာယ္ ရွိသည္မွာ ႐ွဴ႐ႈိက္စဥ္ ေဆးမႈန္႔မ်ား လည္ေခ်ာင္းတြင္း ကပ္ၿငိ၍ ေခ်ာင္းဆိုးေသြးပါျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝါးေျပာင္း႐ွဴျခင္းသည္လည္း ပြတ္ခြၽန္းကဲ့သုိ႔ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံတစ္ခုမွ ကူးစက္ခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ အသံုးမ်ားသည္။ အခ်င္း သံုးလက္မခန္႔၊ အရွည္ ႏွစ္ေပခန္႔ရွိ တစ္ဖက္ပိတ္ အဆစ္ေဖာက္ ဝါးေျပာင္းကို ခါးလယ္မွ လက္တံထုတ္၍ ၎လက္တံထိပ္တြင္ မီးညႇိထားသည့္ စီးကရက္ေထာင္ကာ ဝါးေျပာင္း၏ ဖြင့္ထားသည့္ဘက္မွ ပါးစပ္ျဖင့္ စုပ္႐ွဴျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝါးေျပာင္းအတြင္း ေရတစ္ဝက္ခန္႔ ရွိၿပီး ၎ေရကို ျဖတ္ကာ စီးကရက္ မီးခိုးမ်ား ပါးစပ္အတြင္းသို႔ ေရာက္ေလသည္။ ပါးစပ္ျဖင့္ ႐ွဴ၍ ႏွာေခါင္းျဖင့္ ထုတ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး စီးကရက္မီးခိုးမ်ား ေရတြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည္ ျဖစ္၍ နီကိုတင္းေခၚ အဆိပ္ေငြ႕မ်ား ေရတြင္ က်န္ရွိသျဖင့္ အဆုတ္ ထိခိုက္မႈ နည္းေၾကာင္း ႐ွဴ႐ႈိက္သူမ်ားက အေၾကာင္းျပၾကေလသည္။ ဝါးေျပာင္း႐ွဴျခင္းသည္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း တစ္မ်ဳိးသာ ျဖစ္၍ ဆုိးက်ဳိးျခင္း မကြာျခားပါေပ။

မွတ္တမ္းတစ္ခုအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ လူသံုးဦးလွ်င္ တစ္ဦး ေဆးလိပ္ေသာက္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား သံုးပုံတစ္ပံု ေဆးလိပ္ေသာက္လ်က္ ရွိသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံု ျဖစ္သည့္ သန္းေပါင္း ၄၅ဝ ခန္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးလ်က္ ရွိၾကေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ခုနစ္ဆေက်ာ္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးလ်က္ ရွိသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားလည္း ပါမည္ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ မိဘမ်ား၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ႀကီးျပင္းရသည့္ ကေလးမ်ားသည္ အတုျမင္ အတတ္သင္ၾကမည္သာျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ ကေလးကို ေဆးလိပ္ေသာက္သည့္ မိဘက ထိေရာက္စြာ တားျမစ္မည္ မဟုတ္သလို ေဆးလိပ္မေကာင္းေၾကာင္း ပညာေပးမည္လည္း မဟုတ္ေပ။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား အၾကား ႀကီးျပင္းရသည့္ ကေလးငယ္သည္ မီးျခစ္ ရွာခိုင္းျခင္း၊ မီးညိႇခိုင္းျခင္းမွ အစျပဳ၍ ကိုယ္တုိင္စမ္းသပ္ ၾကည့္လိုမႈ အဆံုးတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ဆုိးရြားစြာ ထိခိုက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သိထားခဲ့ပါလွ်င္ မိမိကိုယ္၌ သာမက သားသမီးမ်ားကိုပါ အေမြဆိုးမ်ား မေပးမိေစရန္ သတိျပဳသင့္ေပသည္။ လက္ဦးဆရာ မည္ထိုက္စြာ၊ ပုဗၺာစရိယ၊ မိႏွင့္ဖဟူသကဲ့သို႔ပင္။

စာသင္ေက်ာင္း အခ်ဳိ႕၌ ေဆးလိပ္ ကင္းစင္ေက်ာင္း၊ ေဆးလိပ္ကင္းစင္နယ္ေျမ ဟူသည့္ စာသားအခ်ဳိ႕ ေတြ႕ရသည္။ တစ္ေလာက TV ေတြ႕ဆံုခန္း တစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းမ်က္ႏွာစာ ကိုက္ ၁ဝဝ အတြင္း ေဆးလိပ္ မေရာင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားေၾကာင္း ၾကားရသည္။

ေက်ာင္းသားအရြယ္သည္ အတုျမင္အတတ္သင္ကာ လက္တည့္စမ္း လိုၾကသည့္ အရြယ္ျဖစ္သည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးမႈ အေျခခံ ရွိသြားပါက ငယ္စဥ္မွစ၍ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူမ်ား ျဖစ္ေပေရာ့မည္။

လူတို႔၏စိတ္သည္ မေကာင္းမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္တတ္ေပရာ တစ္ဦးမွစ၍ အျခား သူငယ္ခ်င္းမ်ားလည္း ပါလာေပမည္။ ဦးေႏွာက္ၾကည္လင္ သန္႔ရွင္းစြာျဖင့္ ဉာဏ္ရည္ တက္ေနခ်ိန္တြင္ ေဆးလိပ္မႈိင္းမ်ား စြဲသြားပါက သင္ၾကားသည့္ ပညာကို ဖတ္ရန္၊ မွတ္ရန္ အားနည္းေပမည္။

မူလဉာဏ္ရည္ျမင့္ေသာ သူမ်ား ျဖစ္လင့္ကစား ေဆးလိပ္၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားေၾကာင့္ ဉာဏ္ရည္အဆင့္ နိမ့္က်ကာ ေရာဂါမ်ားလည္း စြဲကပ္လာမည္သာ ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္း ဆန္းစစ္လွ်င္ ေဆးလိပ္ဟူသည္ မူးယစ္ေဆးဝါး တစ္မ်ဳိးသာျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္တြင္ ပါရွိသည့္ နီကိုတင္းဓာတ္သည္ ဘိန္းကဲ့သို႔ ေလးလံ ထိုင္းမိႈင္းၿပီး စြဲလမ္းမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မသိမသာ ေသာက္သံုးရာမွ သိသိသာသာ စြဲလမ္းသည့္ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ခဲ့ သည္။ ေဆးလိပ္ ေသာက္ သံုးမႈေၾကာင့္ အဆုတ္ထိခိုက္၍ အေမာမခံႏုိင္ျခင္း၊ တီဘီေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား မွ အရြယ္ငယ္ငယ္ျဖင့္ အသက္ ေသဆံုး ရေပမည္။

အထူးသျဖင့္ သန္႔ရွင္းမႈ မရွိေသာ၊ စနစ္တက် ထုတ္လုပ္ထားျခင္း မရွိေသာ ေဆးလိပ္မ်ားကို ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ နဂိုမူလ မရွိခဲ့သည့္ ေရာဂါ အသစ္မ်ား ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဖိတ္ေခၚသကဲ့သုိ႔သာ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အေျခခံ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာင္းသားထုအတြင္း ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးျခင္း ဓေလ့ စြဲကပ္ျခင္း မရွိရေလေအာင္ ပညာေပးျခင္း နည္းလမ္းသာမက အုပ္ခ်ဳပ္မႈေၾကာင္း အရပါ နည္းလမ္း ရွာေဖြသင့္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီး၌ပါ လူစည္ကားရာ အရပ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ ဧရိယာ သတ္မွတ္ေပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဆးလိပ္သည္ ကိုယ္တိုင္ ေသာက္သံုးသူအတြက္ သာမက တစ္ဆင့္ခံ ႐ွဴ႐ႈိက္မိသူအတြက္လည္း ဆတူဆုိးက်ဳိးကို ခံစားရမည္သာျဖစ္သည္။ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ႏုိင္ရန္ လႈပ္ရွားမႈ အျဖစ္ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ေပၚထြက္လာေရး၊ က်န္းမာေသာ လူေနမႈပံုစံျဖင့္ ႀကံ့ခိုင္ သန္စြမ္းေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးေရး ျဖစ္သည္။ အားကစားသမား ဟူသည္ သက္လံုေကာင္းရန္ လိုသည္။ သက္လံုေကာင္းရန္ အတြက္ အဆုတ္အား ေကာင္းရမည္၊ အဆုတ္အား ေကာင္းရန္ အတြက္ အဆုတ္ကို အႏၲရာယ္ေပးမည့္ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ကင္းမွျဖစ္ေပမည္။ က်န္းမာမွ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ မည္ျဖစ္သလို က်န္းမာမွ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္ပါေပမည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ အရ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ စီးကရက္ အခြန္ကို ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆးရြက္ႀကီး၊ ေပါင္းတင္ၿပီး ဗာဂ်ီးနီးယားေဆး၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးေပါ့လိပ္၊ေဆးတံတို႔ကို ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္စည္းၾကပ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆးလိပ္အခြန္ စည္းၾကပ္လွ်င္ ေဆးလိပ္ေစ်းႏႈန္း မ်ားလည္း ျမင့္တက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ တန္ဖိုး ႀကီးျမင့္ခ်ိန္တြင္ ေဆးလိပ္ မျဖတ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ရႏုိင္သည့္ေဆးလိပ္ မ်ားကို ေသာက္သံုးရာမွ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ပိုလာမည္မွာ ဆန္႔က်င္ဘက္တို႔ ဒြန္တြဲေနသည့္ သေဘာတရားမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ အခြန္ျမႇင့္တင္ျခင္းႏွင့္ အတူ ေဆး႐ိုး၊ ေဆးရြက္ စသည့္ ေဆးလိပ္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ား၊ ေဆးလိပ္ခံု လုပ္သားမ်ားအတြက္ အစားထိုး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီ ဖန္တီးေပးရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္ ေဆးလိပ္၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စကားရည္လုပြဲမ်ား၊ ပညာေပးဇာတ္လမ္းတိုမ်ား၊ အႀကီးအကဲမ်ား ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသည့္ အင္တာဗ်ဴး၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၏ ေခါင္းစီးတြင္ ေဆးလိပ္အႏၲရာယ္ ေဖာ္ျပသည့္ ပညာေပး စာတန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဆးလိပ္ႏွင့္ စီးကရက္ေၾကာ္ျငာမ်ား လံုးဝ ခြင့္မျပဳျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုး ရန္ ေနရာ၊ ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးခြင့္ျပဳ သည့္ အသက္အရြယ္မ်ား ပါရွိသည့္ တစ္ဦးခ်င္း ေဆးလိပ္ ေသာက္သံုးခြင့္ လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပး၍ စစ္ေဆးျခင္း ကိုလည္း ၾကပ္ၾကပ္ မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္သြားသင့္သည္။

ေဆးလိပ္ျဖတ္ၾကသည့္ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕က ေဆးလိပ္ အစားထိုး အျဖစ္ ကြမ္းစားျခင္း၊ ပီေကဝါးျခင္းတို႔ကို ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ေဆးလိပ္ဟု ေခၚသည့္ ေဆးလိပ္အတုကိုအာသာေျပ ႐ႈိက္ဖြာေၾကာင္း ေတြ႕ရၿပီး ေရာင္း အားေကာင္းေစရန္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။

မၾကာေသးမီ ၾကားသိရသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္အရ ေဆးလိပ္ အစားထိုး E- စီးကရက္ အေရာင္းဆိုင္အား ျမရိပ္ညိဳ ဟိုတယ္ဝင္းတြင္ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ တစ္ဦးက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ E- စီးကရက္ ေသာက္သံုးျခင္းအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Vaping ဟုေခၚေၾကာင္း သိရသည္။ မိမိစိတ္က ျပတ္လွ်င္ ျပတ္မည္သာျဖစ္သည္။မိမိစိတ္ကို မႏုိင္လွ်င္ ဘာႏွင့္ျဖတ္ျဖတ္ ျပတ္မည္ မဟုတ္ေပ။ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္၊ လူမႈေရးအရ၊ တစ္ခါတစ္ရံ ခ်င္ျခင္းတက္္ျခင္း ဆိုသည္မ်ားသည္ ဆင္ေျခမ်ား ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေဆးလိပ္ အမွန္တကယ္ ျဖတ္လိုပါလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခိုင္မာေအာင္ ခ်မွတ္ၿပီး မိမိစိတ္ကို ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းရန္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာ့ေသာက္ျခင္း၊ မွ်ဥ္း၍ ျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ မိမိစိတ္ကို မႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ မိမိစိတ္ကို မႏိုင္သူသည္ တိုးတက္ႏုိင္ပါမည္လား၊ ႀကီးျမင့္ႏိုင္ပါမည္လား ဆိုသည္မွာ အထူးေျပာစရာ လိုမည္ မထင္ေပ။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ျဖစ္ေစ၊

အနာဂတ္ ကာလအတြက္ ျဖစ္ေစ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳလုိသူမ်ားသည္ ေဆးလိပ္၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ကာ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတ မျဖစ္ေတာ့သည့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ဓေလ့ကို အျမန္ဆံုး ပယ္သတ္သင့္ပါေၾကာင္း ေရးသား လိုက္ရပါသည္။ ။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia?fref=nf


မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား