အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကံၾကမၼာႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရား

အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကံၾကမၼာႏွင့္ ကုိယ္က်င့္တရားကမၻာေပၚရွိ လူသားတိုင္း ၎တို႔ ၏ မိခင္ဝမ္းၾကာတိုက္မွ ေမြးဖြားသန္႔ စင္လာခဲ့ေသာ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္၊ ေမြးဖြား ခဲ့သည့္ လႏွင့္ ေန႔ရက္မ်ား၊ လူေလာက သို႔ စတင္ေရာက္ရွိခဲ့ သည့္ အခ်ိန္၊ ယင္း အခ်ိန္ကာလႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းျဖစ္ ေပၚေနေသာ ေကာင္းကင္တြင္ ေကာဇာ သြားေနၾကသည့္ ၿဂိဳဟ္ႀကီးမ်ား၏ ရာသီ ခြင္ ၁၂ခြင္တြင္ ရပ္တည္ မႈအေနအထား တို႔အား နကၡတ္ပညာျဖင့္ မွတ္တမ္းျပဳ ျခင္းျဖင့္ ထိုသူ၏ ဖြားဇာတာတစ္ေစာင္ ျဖစ္ေပၚလာ ရသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္လွ်င္ လည္း ႏိုင္ငံစ တင္တည္ေထာင္ သည့္ ခုႏွစ္၊ လ၊ ေန႔ရက္ႏွင့္ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ခံဘဝမွ လြတ္လပ္ ေရးရရွိခဲ့သည့္ ခုႏွစ္၊ လ၊ ေန႔ရက္အ ခ်ိန္တို႔ကို နကၡတ္ ပညာျဖင့္ ဇာတာဖြဲ႕ တြက္ခ်က္၍ ထိုႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကို တြက္ခ်က္ရ ေသာ အတတ္ပညာသည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ ထြန္းကားလ်က္ ရွိေနေသာပညာရပ္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္၊ အေမရိ ကန္၊ ျပင္သစ္၊ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵ ယႏွင့္ အာရပ္ကမၻာအစရွိသည့္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္တကြ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ မေရြး ဤကဲ့သို႔ပင္ ထပ္တူေလ့လာလိုက္ စားခဲ့ၾကသည့္ နကၡတ္ပညာကို စာေရး သူသည္ လြန္စြာစိတ္ဝင္စားသျဖင့္ ႏွစ္ အတန္ၾကာကပင္ စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ သည္။ ေကာင္းကင္မွၿဂိဳဟ္မ်ား၏ ကမၻာႏွင့္ လူသားမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈ (Influence) ကို သိရွိလို၍ ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စား ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာထဲမွ စာေရးသူ အေနျဖင့္ ေတြ႕ရွိ တင္ျပ လို ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ၿဂိဳဟ္တို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈျဖစ္စဥ္မွ ျဖစ္ေပၚေသာ ကံ ၾကမၼာႏွင့္ ကိုယ့္က်င့္တရား ဆက္စပ္မႈ အေၾကာင္း အရာပင္ ျဖစ္သည္။

စေနၿဂိဳဟ္၊ ရာဟုၿဂိဳဟ္ အစရွိ ေသာ ၿဂိဳဟ္ႀကီးမ်ားသည္ ေကာဇာသြား ေနၾကရင္း လူတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္း၏ ဇာ တာရွိ ”လဂ္”တည္ရွိသည့္ရာသီ၊ ”စန္း” တည္ရွိသည့္ရာသီႏွင့္ အလုပ္ၿဂိဳဟ္ေခၚ တြင္သည့္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ တည္ရွိေသာ ရာသီ၊ အလုပ္အိမ္(ေခၚ) ကမၼဘာဝ တည္ရွိသည့္ ရာသီမ်ားသို႔ စီးနင္းျခင္း၊ ျမင္ျခင္းအပါအဝင္ ရာသီခြင္ ၁၂ ခြင္ လံုး မလြတ္ေအာင္ ေကာဇာသြားေနျခင္း ျဖင့္ ျဖတ္သန္းခံၾကရသည္။ နာရီလက္ တံေျပာင္းျပန္အတိုင္း ေရြ႕လ်ားသည့္ ၿဂိဳဟ္မ်ား၊ နာရီလက္တံေရြ႕လ်ားသကဲ့သို႔ လိုက္၍ ေရြ႕လ်ားသည့္ ၿဂိဳဟ္မ်ား အစရွိ သျဖင့္ အထက္ႏွင့္ေအာက္ မလြတ္ေစ ဘဲ စုန္ဆန္ေရြ႕လ်ားၾကသည္။ မည္သူ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ေရွာင္ကြင္း၍ တိမ္းေရွာင္၍ရေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၿဂိဳဟ္ဆိုးႀကီးမ်ား စီးနင္းခံရတိုင္း လူမ်ားဒုကၡေရာက္ၾကရ မည္ဆိုလွ်င္ ေလာကႀကီးသည္ ေနခ်င္စ ရာရွိမည္ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ လူအားလံုး ဒုကၡပင္လယ္ေဝသည့္ ကိန္းဆိုက္ေန လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ လူအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔မူလဇာတာရွိ လဂ္တည္ရွိသည့္ ရာသီ၊ စန္းတည္ရွိသည့္ ရာသီႏွင့္ အ လုပ္ၿဂိဳဟ္၊ အလုပ္အိမ္တည္ရွိသည့္ ရာ သီမ်ားေပၚသို႔ ေဖာ္ျပပါ စေနၿဂိဳဟ္၊ ရာ ဟုၿဂိဳဟ္ႀကီးမ်ား စီးျခင္း၊ ျမင္ျခင္း၊ ျဖတ္ သန္းျခင္းကို ခံေနၾကရ ရင္း စီးပြားဥစၥာ တက္ေနသူေတြ၊ ရာထူးဂုဏ္သိန္ ျမင့္ တက္ေနၾကသူေတြ အမ်ားႀကီးျမင္ေတြ႕ ေနရသည္။ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ေပ။ လူ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘဝအဖံု ဖံုရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ဘဝရပ္ တည္မႈအေပၚတြင္ ထားရွိ သည့္စိတ္ထား၊ ထိုစိတ္ထားအေပၚ က်င့္ ႀကံသည့္ ကိုယ့္က်င့္တရား သည္ကံၾက မၼာ ေကာင္းျခင္း၏ အေၾကာင္း ရင္းခံ ေရ ေသာက္ျမစ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းတရား ရွိ၍ အက်ိဳးတရားျဖစ္ေပၚလာရသည္။ အက်ိဳးတရားေကာင္းလိုပါက အေၾကာင္း တရားေကာင္းေနဖို႔ အေရးႀကီးေပ သည္။

ယေန႔ျပည္သူလူထုကို ဗဟုိျပဳ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးသို႔ ဦးတည္ေနေသာ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စနစ္ေဟာင္းက အက်င့္ေဟာင္း အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေန သူမ်ားအဖို႔ အထူးသတိျပဳဆင္ျခင္သံုး သပ္သင့္ေပသည္။ ေနအိမ္တစ္လံုးကို ေထာက္ထားေသာ ေဒါက္တိုင္မ်ား တိမ္းေစာင္းယိုင္နဲ႔ေနျခင္းကို အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္လွ်င္ ျပဳျပင္၊မျပဳျပင္ပါက ထိုအိမ္ ႀကီး ၿပိဳလဲပ်က္စီးတတ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔ ၏ ယိုင္နဲ႔ေနေသာ ကံၾကမၼာကို အခ်ိန္ မီ မျပဳျပင္ပါက ဘဝမ်ားသည္လည္း ၿပိဳ လဲ ပ်က္စီးတတ္ေပသည္။ ေနအိမ္ၿပိဳလဲ လွ်င္ အိမ္တြင္းရွိ ပစၥည္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး ႐ႈံးသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ဘဝမ်ား ပ်က္စီးလွ်င္ မိမိအားမွီခိုေနေသာ သား၊ မယား၊ မိ သားစုမ်ား သည္ လည္း ကံဆိုးရာေနာက္ ေကာက္ေကာက္ပါ ပ်က္စီးကိန္း ႀကံဳ ေတြ႕ၾကရေပမည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္း ရင္းသား ေသြးခ်င္းမ်ားေနထိုင္ရာ အ ရပ္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိေသး သည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရသျဖင့္ စိတ္မ ေကာင္းျဖစ္မိသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရရွိ ေသးသျဖင့္ မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေသးေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၊ အသစ္တိုးလာ သည့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနၿပီး တည္ၿငိမ္မႈ ကင္းမဲ့ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရရွိေသးသ ျဖင့္ ေသြးခ်င္းညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူေနမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေပးေရးတို႔အတြက္ အဟန္႔အ တား မ်ားစြာျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရ သည္။ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပည္ပမွေရာက္ရွိလာရ မည့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ား လည္း ထိုေဒသမ်ားသို႔ မေရာက္ရွိႏိုင္ ေသးသည္ကိုေတြ႕ေနရသည္။ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားတြင္ လြဲမွားေနသည္မသိ၊ မိမိ အေနျဖင့္ ေတြ႕ရွိထားသည္မွာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးဆိုသည္မွာ အေဝးႀကီးတြင္ရွိ သည္မဟုတ္ေပ။ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးသည္ အေမရိကမွလည္းမလာ၊ တ႐ုတ္ျပည္မွ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေ ရးရရွိေအာင္ လုပ္ယူ ေပးလို႔ရသည္မဟုတ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မိမိတို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းထဲ တြင္သာရွိသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ၿငိမ္းခ်မ္း ေအာင္ေနထိုင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္း လိုစိတ္ရွိမွ မိမိ၏ မိသားစုအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမည္။ မိမိရပ္ရြာေဒသၿငိမ္းခ်မ္းလာမည္။

ထိုမွ တစ္ဆင့္ မိမိတိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ မည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားကို အေျခ ခံ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ယံု ၾကည္မႈမ်ား လြယ္လင့္တကူရရွိၿပီး တိုင္း ျပည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ တိုင္းျပည္ ျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ မိမိတို႔ မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီးသည္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ ေအာက္မွလြတ္ေျမာက္၍ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္လြန္ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကမၻာ့ အလယ္တြင္ ရပ္တည္ကာ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္တကြ အေၾကာင္း ေၾကာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ေဒသ တြင္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မ်ား စြာ ေနာက္က်ေနသည္ကို လူတိုင္းသိရွိ ၾကေပသည္။ မိမိတို႔ ကံမေကာင္းေသး ဘူးဟု သံုးသပ္၍ရေပသည္။ တိုင္းျပည္ ကံၾကမၼာေကာင္းဖို႔ အေဝးႀကီး ေစာင့္ေန စရာမလိုေပ။ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး က ၿငိမ္းခ်မ္းလိုစိတ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လို စိတ္မ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ မွန္ကန္ ေသာေစတနာထားရွိပါလွ်င္ သယံဇာတ ေပါၾ<ြကယ္ဝေသာ ျမန္မာျပည္သည္ အ ခ်ိန္ခဏတာ ကာလအတြင္းေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာၿပီး ေဒသတြင္း အျခားႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၌ ရင္ေပါင္တန္း ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာမည္ဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

ကံၾကမၼာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရား သည္ အၿမဲဆက္စပ္ေနသည္။ လူတစ္ဦး ခ်င္းမွအစ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ဖို႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔အတြက္ ကိုယ္က်င့္ တရားက အေျခခံအက်ဆံုးအရာျဖစ္ သည္။ ေလာကႀကီးတြင္ ၿဂိဳဟ္ဆိုးခ်ည္း ဟူ၍ မရွိ၊ ဆိုးေသာ ၿဂိဳဟ္မ်ားလည္း ေကာင္းတတ္သကဲ့သို႔ ေကာင္းေသာၿဂိဳဟ္ မ်ားလည္းဆိုး တတ္ သည္။ ၿဂိဳဟ္ဆိုးဝင္ ေသာ္လည္း ဘဝသည္ မပ်က္မယြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစေသာ အေျခခံအ ေၾကာင္းတရားသည္ မိမိတို႔ စိတ္ထား တတ္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ နကၡတၱ ေဗဒပညာ၏ အႏွစ္သာရတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

လူ႔ဘဝသည္ ဂိမ္းကစား နည္းႏွင့္ဆင္တူသည္။ ဂိမ္းခလုတ္မ်ား ႏွိပ္၍ ကားေမာင္းေနရင္း သတိမမူမိပါ က ေခ်ာက္ထဲျပဳတ္က်၍ အမွတ္ေလ်ာ့ သြားသကဲ့သို႔ သတိျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ေနရင္းက (Bonus) ေခၚ ဆုလာဘ္မ်ားပါေသာ အထုပ္မ်ားအားဝင္တိုးၿပီး အမွတ္ တက္သြားတတ္သည္။ ထိုသို႔ ေမာင္းႏွင္ ေနရင္းက သတိလက္လြတ္၍ ေခ်ာက္ ထဲထပ္မံက်ၿပီး Game Over ျဖစ္သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ သတိလက္လြတ္မျဖစ္သျဖင့္ အမွတ္ မ်ား ထပ္မံရရွိကာ ေနာက္တစ္ ဆင့္ တက္သြားႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိဘဝကို Game Over အျဖစ္ခံမလား၊ ေနာက္ တစ္ဆင့္တက္မည္လားဆိုသည္ မွာ ကိုယ္က်င့္ တရားဟူေသာ သတိျဖင့္ ဆင္ျခင္လုပ္ေဆာင္မႈအေပၚတြင္သာ မူ တည္ေပသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္း ၍ ကံေကာင္းေထာက္မမႈ မရရွိေသး သည္ထားဦး၊ အနည္း ဆံုးေတာ့ ဒုကၡ မ ေရာက္ႏိုင္ေပ။ ထိုသူမ်ားကံၾကမၼာေကာင္း ၿပီဆိုလွ်င္ေတာ့ ဘဝသည္ ေျဖာင့္ျဖဴးဖို႔ သာရွိေတာ့သည္။ အက်ိဳးေပးအလြန္ ေကာင္းသည္။ ဤဘဝ အတြက္သာမက ျဖစ္ေလရာ ဘဝအတြက္ပါ ကံၾကမၼာ သည္ လိုက္၍ေကာင္းေန မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

ေမာင္သန္႔

By Popular News

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား