နားက်န္းမာေရးုဆိုတာ

အၾကားအာရံုခ်ိဳ ့ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ လူျဖစ္မရံႈးေသာ္လည္း၊ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈကင္း ၍ လူ၀င္မဆန္ ့ျဖစ္လာတတ္တာ ဓမၼတာ ပါ။ အတိတ္ကံ၊ ကံ၏အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ ့ေသာသူမ်ားသည္ ေမြးရာပါ အၾကားအာရံုခ်ိဳ ့ယြင္းလာၾကသလို၊ လူအမ်ားစု က လည္း မၾကာခဏအိပ္ေရးပ်က္ျခင္း၊ ဖုန္းအၿမဲနားေထာင္၍ အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ ပတ္၀န္း က်င္ဆူညံသံမ်ား ဖံုးလႊမ္းေသာ ေနရာ တြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း၊ နားၾကပ္တပ္၍ သီခ်င္း မ်ား နားေထာင္ေလ့ရွိျခင္း စသည့္ ေဘးပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ နားအူ၊ နားေလ ထြက္၊ နားယားေရာဂါမႈိစြဲကပ္ခါ၊ အဆင္မသင့္ပါက နားကန္းသြားတတ္ပါသည္။ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္း တို ့ သည္ အာရံုေၾကာမ်ား ဆက္စပ္ေနၾကသည့္ျပင္ နားပိုး၀င္ပါက ဦးေႏွာက္ကိုပါ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစတတ္သျဖင့္ နားက်န္းမာေရး အသိ ပညာမ်ား ရွိထားၾကေစရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။

နားသန္ ့ရွင္းေရး။
• နားအတြင္းက်န္းမာေရးအတြက္ နားပတ္၀န္းက်င္ျပင္ပသန္ ့ရွင္းမႈကလည္း
အေရးၾကီးပါသည္္။ ထို ့ေၾကာင့္ ေရခ်ိဳးျပီးစ မ်က္ႏွာသုပ္ပု၀ါ စိုထုိင္းထိုင္း(သို ့မဟုတ္) တစ္ရႈးတို ့ျဖင့္ နားျပင္ပတ၀ိုက္ကို သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးရပါမည္။
• Earwax(ေခၚ)နားက်ပ္ဆီတစ္မ်ိဳးျဖင့္ မိမိဖာသာ အိမ္တြင္နားသန္ ့စင္ေပးႏိုင္ ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ထို Earwax မ်ား ပိုမိုသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ေခ်းေညွာ္တက္ကာ အၾကား အာရံုပိတ္ဆို ့တတ္ေသာေၾကာင့္ လိုအပ္သည္ထက္ပိုမသံုးသင့္ပါ။
• နားထဲတြင္ ယားယံ၍ နာက်င္လာပါက နီးစပ္ရာ ဆရာ၀န္တစ္ဦးျဖင့္ ကုသမႈ ခံယူပါ။
• အကယ္၍ နားကပ္ပန္ရန္ နားေဖာက္မည္ဆိုပါက၊ ေမးခိုင္ပိုးမ၀င္ေစရန္ ႏွင့္
အနာမရင္းေစရန္တို ့အတြက္ နားပတ္လည္ ႏွင့္ နားသီးတုိ ့ကို အရက္ျပန္ျဖင့္
ႏွံ ့ေအာင္သုပ္လိမ္းေပးပါ။
• ခြ်န္ထက္ေသာ ကလစ္၊ နားက်ပ္တံမ်ားသည္ နာအတြင္းနံရံမ်ားႏွင့္ နားစည္ကို
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေစတတ္သျဖင့္ ထိုပစၥည္းမ်ားျဖင့္ နားတြင္းသန္ ့ရွင္းေရးမလုပ္ သင့္ပါ။
• လူအခ်ိဳ ့ကလည္း နားကို သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေအာင္နားေပါက္ထဲေရ ထဲ့ေလ့ရွိၾက သည္။ ထိုနည္းလမ္းသည္ နားဖာေခ်းမ်ား ေနာက္သို ့ျပန္ေရာက္ကာ ပိတ္ဆို႔သြား တတ္ပါသည္။ သံလြင္ဆီသည္ နားဖာေခ်းမ်ားကို ေပ်ာ့သြားေစ၍ ထြက္သြား ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသျဖင့္၊ နားထဲသို ့သံလြင္ဆီႏွစ္စက္ ထည့္ေပးပါ။

ဖ်ားနာေပ်ာက္ေဆးမ်ား ႏွင့္ နားအႏၱရာယ္။
• ႏွာေခါင္းတစ္ဘက္ခ်င္းစီကို လက္ျဖင့္ပိတ္ျပီးမွသာလွ်င္ ႏွာေခ်းညွစ္ထုတ္ သင့္ ပါသည္။ သို ့မဟုတ္ပါက၊ နားထဲသို ့ ကူးစက္ပိုး၀င္ကာ နားအူေစတတ္ပါသည္။
• ဖ်ားနာေပ်ာက္ေဆးမ်ား ႏွင့္ အခ်ိဳ ့ေဆးျပင္းျပင္းမ်ားသည္ နားေလး သြားျခင္း (သို ့မဟုတ္) နားထဲတြင္ဆူညံသံမ်ား ဆက္တိုက္ၾကားျခင္း စသည္ျဖင့္ အၾကားအာရံုကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ တတ္ကြ်မ္းနားလည္ ေသာဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးကုသမႈ ခံယူသင့္ပါသည္။
• နားထဲမွ အရည္မ်ားယိုစီးက်ျခင္းသည္ ပံုမွန္မဟုတ္ဘဲကူးစက္ပိုး၀င္ျခင္းျဖစ္ ၍၊ နီးစပ္ရာဆရာ၀န္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးကုသမႈ ခံယူသင့္ပါသည္။

ဆူညံသံမ်ား။
• အခ်ိဳ ့အလုပ္ရံု၊ စက္ရံုမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသည္ နား၏ခံႏိုင္ရည္အသံလႈိုင္း ထက္ က်ယ္ေလာင္ကာ၊ နားစည္တုန္ခါမႈ ကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ နားအကာအကြယ္ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။
• IPOD ႏွင့္ MP3 player မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းက လည္း နားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစသျဖင့္ သတိျပဳသင့္ပါသည္။
• အိမ္တြင္း စတူဒီယို ႏွင့္ အသံသြင္းခန္းမမ်ားတြင္နားစည္ကိုတုန္ခါမႈျဖစ္ေစ တတ္ သျဖင့္ အသံပမာဏႏႈန္းကို ႏွိမ့္ထား သင့္ပါသည္။
• မျဖစ္မေန နားက်ပ္တပ္၍ အလုပ္လုပ္ရေသာအခါမ်ားတြင္လည္း၊ ခဏတျဖဳတ္
အခ်ိန္ခဏနားေပးသင့္ပါသည္။
• တယ္လီဖုန္းမ်ား ႏွင့္ ဟန္းဖုန္း volume အသံမ်ားကို ေလ်ာ့ထားျခင္းျဖင့္ နားထိ ခိုက္မႈမွ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အႏၱရာယ္ကင္းေဘးရွင္း။
• ေခါင္းႏွင့္ နားကိုထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ စကိတ္၊ ျမင္း စီးျခင္း စသည္တို ့အတြက္ နားကာဦးထုပ္မ်ားကို ေဆာင္းထားသင့္ပါတယ္။
• ေရထဲသို ့ဒိုင္ဗင္ထိုးခ်ျခင္း၊ ေရကူးျခင္း ႏွင့္ေရထဲတြင္အလုပ္လုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ေရထုဖိအားသည္နားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသျဖင့္ နားအကာအကြယ္ပစၥည္း တပ္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။
• ေလယာဥ္စီးေနစဥ္ ေလထုဖိအားမွကာကြယ္ရန္အတြက္ အထူးဇကာပါေသာ
နားက်ပ္ကိုတပ္ဆင္ထားျခင္း၊ နားထဲရွိ ေလဖိအားကို မွ်ေျချဖစ္ေစရန္အတြက္ မၾကာ ခဏတံေတြးမ်ိဳခ်ျခင္း(သုိ ့မဟုတ္)ပါးစပ္ဟ၍သန္းျခင္း၊ အေအးပတ္ႏွာ ေစးေန ပါက ေလယာဥ္ေပၚမတက္ခင္ တစ္နာရီခန္ ့ၾကိဳတင္၍ႏွာေခ်ေပ်ာက္ေဆးေသာက္ ထားျခင္း စသည္ျဖင့္ မိမိ ကုိယ္ကိုကာကြယ္ထားသင့္ပါသည္။

အေထြြေထြေစာင့္ေရွာက္မႈ။
• အၾကားအာရံုေကာင္းမြန္ေသာ္ျငား၊ နားလည္တတ္ကြ်မ္းေသာဆရာ၀န္မ်ားျဖင့္
နားကိုပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္း၊ ေနပူဒဏ္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ရန္ နားတြင္ sunscreen ကိရိယာတပ္ဆင္ျခင္း၊ မေတာ္တဆထိ ခိုက္မႈေၾကာင့္ နားေရာင္ ရမ္းနာက်င္ပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ျပသျခင္း စသည္ျဖင့္ အေထြေထြေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳလုပ္ သင့္ပါသည္။
• အၾကားအာရံုဆံုးရႈံးျခင္းကို ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားက နိမိတ္ေဖာ္ျပပါလိမ့္မည္။
(က) တစ္ဘက္လူ ေျဖဆိုေသာစကားကိုမၾကား၍ ထပ္ခါထပ္ခါတူညီေသာေမး ခြန္းျပန္ေမးေနရျခင္း။
(ခ) အေမးနဲ ့အေျဖတလြဲျဖစ္ေနျခင္း။
(ဂ) တယ္လီဖုန္းေျပာဆိုေသာအခါ ေသခ်ာမၾကားရျခင္း။
(ဃ) တီဗြီ/ေရဒီယိုကက္ဆက္အသံမ်ားကို သူမ်ားေတြထက္အသံခ်ဲ ့မွ ၾကားႏိုင္ျခင္း။
(င) မိမိကုိ စကားေျပာလာသည့္ တစ္ဖက္သူမ်ားအေပၚ စကားမပီမသေျပာေနၾက သည္ဟု မၾကာခဏသံသယ ၀င္မိျခင္း။
(စ) ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ဌက္ေလးမ်ား တက်ည္က်ည္ ေအာ္ျမည္သံကို သဲသဲကြဲ ကြဲမၾကား ရျခင္း။
(ဆ) တဘက္သူေျပာဆိုေသာစကားကို သဲသဲကြဲကြဲမၾကားရသျဖင့္ ဟန္ေဆာင္၍
ေခါင္းညွိတ္/ေခါင္းခါ/ျပံဳးျပေန ရျခင္း။
(ဇ) ၾကည္ၾကည္လင္လင္မၾကားရ၍ ေျပာေနေသာစကား၀ိုင္းက် ေရွာင္ထြက္ လာရျခင္း။
(စ်) တဘတ္သူ၏ ႏႈတ္ခမ္းကိုၾကည့္ျပီးမွသာ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ စကားဆို ရင္းအဓိပၸါယ္ကိုနားလည္ျခင္း။
(ည) ျပင္ပ ပေယာဂ အသံေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ နားထဲတြင္ အလိုအေလ်ာက္ တ၀ီ၀ီ
အသံမ်ားအဆက္မျပတ္ ၾကားေန ရျခင္း။

“မ်က္ေစ့အဆံုး၊နားအရံႈး” ဆိုသည့္အတိုင္း၊ အာရံုခံ (၆)ပါးထဲတြင္ တပါးအပါအ ၀င္ျဖစ္ေသာ “ေသာတအာရံု” ေကာင္းမြန္ၾကပါ ေစရန္ ဆုေတာင္းရင္း။

(ဘာသာျပန္သူ……promise.pauk)
ကိုးကား ။ Health Library

From...က်န္းမာေရးစာတိုမ်ားစုစည္းမႈ

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား