ခါးနာျခင္း အတြက္ အိမ္တြင္း ကုထုံး


ေက်ာ႐ုိးအဆစ္ၾကား အရြတ္ဝုိင္းေနရာ လြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ႐ုိးဆစ္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ပြတ္တုိက္မိေသာအခါ ခါးနာျခင္း ျဖစ္ေပၚလာရသည္။ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ခါးနာျခင္းသည္ သက္ႀကီးပုိုင္း အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိသည္။
သုိ႔ေသာ္ အေနအထုိင္ပုံစံမမွန္ျခင္း၊ ဟန္ခ်က္မညီဘဲ အားစုိက္မိ၍ ၾကြက္သားႏွင့္ အေၾကာမ်ားတြင္ ဒဏ္ျဖစ္ျခင္း၊ အဝလြန္၍ ဝမ္းဗိုက္တြင္ အဆီစုေဝးျခင္း၊ အားကစား လုပ္နည္းပုံစံ မမွန္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္း ျပင္းျပင္းလုပ္ျခင္း၊ အေလး အပင္မျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ ေရွ႕အထုိင္မ်ားျခင္း စသည္တုိ႔ေၾကာင့္လည္း သက္ႀကီး ပုိင္းသာမက သက္လတ္ပုိင္း အမ်ဳိး သား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ ခါးနာတတ္ၾကသည္။

ထုိ႔ျပင္ သားအိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ အ႐ုိးႏွင့္ကပ္ေနသည့္ အရြတ္မ်ား ဆြဲဆန္႔ရျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီး အားလုံးနီးပါး ခါးနာေလ့ရိွၾကသည္။ အေန အထုိင္ အျပဳအမူပုံစံ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ခါးနာျခင္းကို ျဖစ္ေစႏုိင္သျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပဳမူေနထိုင္သင့္သည္-

စနစ္တက် သယ္မပါ

ျဖစ္ႏုိင္ရင္ ေလးလံေသာ အရာဝတၴဳပစၥည္းမ်ားကုိ မိမိတစ္ဦးတည္း သယ္မျခင္းေရွာင္ပါ။ အကယ္၍ မျဖစ္မေနသယ္ မရမည္ဆုိပါလွ်င္ ခါးကုိအသုံးျပဳ၍ သယ္ မျခင္းမျပဳရ။ ေျခေထာက္မ်ားကုိသာ အသုံးျပဳၿပီးသယ္မရမည္။ မတ္တတ္ရပ္ နည္းမွန္ကန္ပါေစ မတ္တတ္ရပ္ပုံစံ မွားယြင္းျခင္းကလည္း ခါးနာျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ မွန္ကန္ေသာ မတ္တတ္ရပ္ နည္းပုံစံမ်ားမွာ ေခါင္းမွေျခေထာက္အထိ ခႏၶာကိုယ္တစ္ေလွ်ာက္ တစ္ေျပးညီ မတ္တတ္ရပ္ပါ။ နားရြက္၊ တင္ပါးႏွင့္ ဒူးမ်ား တစ္ေျဖာင့္တည္း ျဖစ္ရမည္။ ဦးေခါင္းကုိေရွ႕သုိ႔မကုန္းဘဲ လည္ပင္းႏွင့္တစ္ေျဖာင့္တည္း ျဖစ္ေနရန္လုိအပ္ သည္။

ခါးကုိမတ္မတ္ထား၍ ထုိင္ပါ ခါးေနာက္ေက်ာေပၚသုိ႔ ဖိအားသက္ေရာက္မႈ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ ခါးကုိမတ္မတ္ထား၍ ထုိင္ရမည္။ ခါး႐ုိးဆစ္မ်ားသည္ မူလသဘာဝ အားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာလုံး S ပုံစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား၍ ထုိင္ေသာအခါတြင္ S ပုံစံ အေနအထားျဖစ္ေအာင္ ထုိင္ရမည္။C ပုံစံအေနအထားမ်ဳိးမျဖစ္ေစရန္ သတိထားရမည္။ ထုိင္ၿပီးနာရီဝက္ၾကာ တုိင္း ထုိင္ခုံေပၚမွထရပ္ၿပီး စကၠန္႔အနည္းငယ္ခန္႔ လမ္းထေလွ်ာက္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ဆုိဖာထူေသာ ကုလားထုိင္တြင္ ၾကာရွည္စြာထုိင္ရျခင္း၊ ကုလားထုိင္အစြန္းတြင္ ၾကာရွည္စြာ ထုိင္မိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ခါးနာျခင္းႏွင့္ ေက်ာဆစ္႐ုိး လြဲျခင္းတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။

ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဖိနပ္ကိုစီးပါမိမိစီးေသာ ဖိနပ္မ်ားေၾကာင့္ ခါးနာျခင္းကုိ ပုိမုိဆုိးရြားႏုိင္သည္။ ခါးနာေနေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖုိ႔ ပြိဳင့္ေသး၍ ခြၽန္ျမေသာ ေဒါက္ဖိနပ္မ်ဳိးကုိ အထူးေရွာင္ရွားရမည္။ ခါးနာေလ့ရွိေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား အေနျဖင့္ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး ကူရွင္ေကာင္းေသာ ႐ွဴးဖိနပ္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္လုိ အပ္သည္။ ေခါင္းအုံးခပ္ပါးပါးျဖင့္ အိပ္ စက္ပါေခါင္းအုံးထူထူျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းက ခါးနာျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ခါးနာသူမ်ားသာမက ခါးမနာေသး သူမ်ား လည္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအေနျဖင့္ ေခါင္းအုံးပါးပါးသုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းအုံးတစ္လုံးတည္းျဖင့္သာ အိပ္စက္အနားယူ သင့္သည္။ ေခါင္းအုံးထူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေခါင္းအုံးႏွစ္ လုံး၊ သုံးလုံးျဖင့္ အိပ္စက္ျခင္းက ခါးေနာက္ေက်ာရွိ ၾကြက္သား မ်ားကုိ ဒဏ္ျဖစ္ေစသလုိ လည္ပင္းကုိလည္း ဒဏ္ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ေမြ႕ရာအသစ္လဲပါပ်မ္းမွ်လူ ၁ဝ ဦးတြင္ ကုိးဦးခန္႔က ေမြ႕ရာႏွင့္ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရး အေျခအေနကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ တတ္ၾကသည္။ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသား အိပ္စက္ျခင္းဆုိင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ သုေတသီမ်ား၏ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ေမြ႕ရာတစ္ခု၏ သက္တမ္းသည္ ကုိးႏွစ္မွ ၁ဝ ႏွစ္အၾကားရွိသည္။ အရည္အေသြး ညံ့ေသာေမြ႕ရာမ်ားေၾကာင့္ ခါးနာျခင္းကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ဒါ့ျပင္ အလြန္ေပ်ာ့ေသာ ေမြ႕ရာႏွင့္ အလြန္မာေသာ ေမြ႕ရာတုိ႔ကလည္း ခါးနာျခင္းကုိျဖစ္ေစသည္။ ေဆးလိပ္ မေသာက္ရ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ႐ုိး မဆီသုိ႔ ေသြးစီးဆင္းမႈ ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ား သည္ မေသာက္သူမ်ားထက္ ခါးနာႏုိင္ေျခပုိမ်ားသည္။ က်န္းမာေရး အသိအျမင္ရွိပါ မိမိသေ ဘာျဖင့္ ခါးနာေပ်ာက္ ေဆးမ်ားကုိ မေသာက္သင့္ေပ။ ၎ေဆးမ်ား၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားအျဖစ္ အစာအိမ္ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း၊ ဦး ေႏွာက္ေသြးေၾကာေ ပါက္ျခင္း၊ အသည္းပ်က္စီးျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ထိခိုက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ခါး႐ုိးဆစ္အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳ သည္။ ခါး႐ုိးၾကြက္သားမ်ားကို သန္မာေစၿပီး အဆစ္မ်ားလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ အရြတ္အဝုိင္းျပားမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစ သည္။ မလႈပ္ရွားဘဲ ဥပမာ- တစ္ေနကုန္တီဗီြထုိင္ၾကည့္သူမ်ားသည္ ခါးနာျခင္းကုိ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ လမ္း မွန္မွန္ေလွ်ာက္ကာ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ခါးနာျခင္းမွ ကင္းေဝးေစႏုိင္သည္။

စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ပါ အခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္ ျပႆနာ အခက္အခဲ တစ္ခုခုႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ရတုိင္း ခါးနာတတ္ၾကသည္။ အေၾကာက္လြန္ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္း၊ တစ္စုံတစ္ခုကို စုိးရိမ္ပူပန္ေနျခင္းသည္ စိတ္ဖိစီးမႈကုိ ျမင့္မားေစၿပီး ခါးနာမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဇက္ေၾကာ ပခုံးေၾကာမ်ား ကုိက္ခဲျခင္း၊ လည္ပင္းအဆစ္မ်ား နာျခင္းႏွင့္ ခါးနာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပြားမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေသာကဖိစီးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာရေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက အႀကံျပဳထားသည္။ ခရီးသြား၍ ခါးနာျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္ ထုိင္ခုံကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေရွ႕ေနာက္ဆန္႔ႏုိင္ေသာ ထုိင္ခုံပါသည့္ယာဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ သားေရထုိင္ခုံမ်ားျဖစ္လွ်င္ အပူဒဏ္ကာကြယ္ သည့္ အဝတ္ခင္း၊ ထုိင္ခုံအစြပ္မ်ားပုိ၍ ေကာင္းသည္။ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေသာ ေခါင္မုိးျမင့္သည့္ ယာဥ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေလေအးေပးစက္ အလြန္အကြၽံဖြင့္ လွ်င္ အေအးဒဏ္ေၾကာင့္ ခါးဆစ္ကုိက္ခဲျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ခါးမနာေစေသာ ခါးပတ္ သုိ႔မဟုတ္ ေစာင္တဘက္ျဖင့္ အေအးဒဏ္ကာကြယ္ရန္ ေဆာင္ထားပါ။

ယာဥ္ရပ္သည့္အခါတုိင္း အေပါ့အပါးသြားျခင္း၊ ခါးဆန္႔၍ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ ခါးနာျခင္းအတြက္ အိမ္တြင္းကုထုံး ေက်ာက္ကပ္၊ ဆီးအိမ္၊ သား အိမ္ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ခါးနာတတ္ေပရာ ေဝဒနာ မျပင္းထန္ ခင္နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ကုသမႈခံယူရင္း ေအာက္ပါအိမ္တြင္းကုထုံးမ်ားျဖင့္ သက္သာႏုိင္ၾကပါေစရန္ မွ်ေဝလုိက္ရပါ သည္-

ခါးနာသည့္ ေနရာသုိ႔ ေရေႏြးအိတ္ကပ္ေပး၍ ပူေႏြးေသာ အစားအစာမ်ားကို စားေပးပါ။ ထမင္းစားသည့္အခါတုိင္း ၾကက္သြန္ျဖဴ စားေပးပါ။ အထူးသျဖင့္ နံနက္အိပ္ရာထ ဘာမွ်မစားခင္ ၾကက္သြန္ျဖဴ စားေပးႏုိင္ရင္ ပုိေကာင္းသည္။ ခါးနာျခင္းအတြက္ ပင္စိမ္းရြက္က အေကာင္းဆုံး သမားေတာ္ဟု အဆုိရွိရာ ပင္စိမ္းရြက္ကုိ ႏွစ္ခြက္တစ္ခြက္တင္ ျပဳတ္ ၍ အေအးခံကာ ဆားအနည္းငယ္ ထည့္ေသာက္ပါ။ ယူကလစ္ဆီႏွင့္ မုန္ညင္းဆီတုိ႔ေရာ၍ အေရျပားထဲ စိမ့္ဝင္ ေအာင္ အသာအယာ ႏွိပ္နယ္ေပးပါ။ ထမင္းစားၿပီးတုိင္း သကာရည္ သုိ႔မဟုတ္ တင္လဲရည္ စားပြဲတင္ဇြန္း တစ္ဇြန္း ခန္႔ကို ေရေႏြးျဖဴျဖင့္ေသာက္ေပးပါ။

ဖာလာေစ့ကို ပ်ားရည္ျဖင့္ႏွဲ၍ ေသာက္ျခင္းကလည္း အျမန္ဆုံး သက္သာလာေစသည္။ ကယ္လ္ဆီယမ္ ၾကြယ္ဝ သည့္ႏြားႏုိ႔ကုိ တစ္ရက္လွ်င္ ႏွစ္ခြက္မွ သုံးခြက္အထိ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ခါးမနာေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးႏုိင္ သည္။ အသာအယာ ႏွိပ္နယ္ၿပီးေဆးဖေယာင္းခ်က္ ကပ္ေပးပါ။ ေရခဲတုံးေလးမ်ားကို အဝတ္ သုိ႔မဟုတ္ ဂုန္နီအိတ္ပါး ထဲထည့္၍ အသာအယာ လွိမ့္ေပးႏုိင္ပါသည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ေလးႀကိမ္ေလာက္ လုပ္ေပးႏုိင္လွ်င္ ခါးနာေပ်ာက္ပါ သည္။

ေမြ႕ရာခင္းမထားေသာ ခုတင္ သုိ႔မဟုတ္ ၾကမ္းျပင္ေပၚ ၿငိမ္သက္စြာ ပက္လက္လွဲျခင္းက ေသြးမ်ားေကာင္းစြာ စီးဆင္း လည္ပတ္ေစသလုိ အေၾကာအျခင္ေျပ၍ ခါးနာျခင္းကို သက္သာေစသည္။ ဒဏ္ေၾကေဆး ပူလိမ္းေပးႏုိင္သည္။(ကုိယ္ ဝန္ေဆာင္မ်ားကုိ မဆုိလုိပါ။) နံ႔သာျဖဴႏွင့္ခ်င္းကုိ ဆတူေရာ၍ လိမ္းပါ သုိ႔မဟုတ္ ခ်င္းအနည္းငယ္ကို ေထာင္း၍ နာေနေသာ ေနရာကို မိနစ္ ၂ဝ ေလာက္လိမ္းေပးပါ။ တစ္ေန႔လွ်င္ ေလးႀကိမ္ေလာက္ လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ခါးနာေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းပါ သည္။ မျပင္းထန္ေသာ ခပ္ေဖာ့ေဖာ့ အေၾကာျပင္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကလည္း ခါးနာသက္သာေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ (အမွန္တကယ္ အ႐ုိးအေ ၾကာ နားလည္တတ္ကြၽမ္းသူႏွင့္ ကုသမႈခံယူပါ။)

အာလူးတစ္လုံးကုိ စင္ၾကယ္ေအာင္ ေရေဆးၿပီး ခပ္ပါးပါးေလး အကြင္းလုိက္လွီးပါ။ ညအိပ္ခါနီး နာေနတဲ့ခါးေပၚကုိ အာလူးအကြင္းမ်ား ကပ္ေပးၿပီး အားကစား သမားမ်ား သုံးတဲ့အီလပ္စတစ္ခါးပတ္ကုိ အေပၚကေန ပတ္ေပးထားပါ။ ထုိခါးပတ္မ်ဳိး မရွိေသာ္လည္း အဝတ္သန္႔သန္႔ျဖင့္ အာလူးမ်ား ကြာက်မသြားေအာင္ စည္းေပးထားပါ။ နံနက္အိပ္ရာ ထတဲ့အခ်ိန္ ၎အာလူးမ်ားကုိ ခြာလုိက္ပါ။ ဤနည္းျဖင့္ သုံးရက္ခန္႔ ဆက္တုိက္လုပ္ေပးပါက ခါးနာေဝဒနာ သိသိ သာသာ သက္ သာပါလိမ့္မည္။ ငါးရက္တစ္ပတ္ခန္႔ ဆက္လုပ္ေပးပါက ခါးနာေဝဒနာကို ယူပစ္လုိက္သလုိ ေပ်ာက္ ကင္းသြားပါလိမ့္မည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေအဒီ ၁၈၉ မွ ၂ဝဝ အတြင္း ဟန္မင္းဆက္လက္ထက္တြင္ ေရွးတ႐ုတ္ေဆးပညာရွင္မ်ားက ခါးနာ ေဝဒနာသည္မ်ားအား ေျမႀကီးေပၚမွာ ေလးဖက္ေထာက္သည့္ ေလ့က်င့္ခန္းကုထုံးျဖင့္ ကုသေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤနည္းက ေက်ာႏွင့္ခါးေပၚရွိ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ဟာ ေျခနဲ႔လက္မ်ားသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားတာေၾကာင့္ ခါးေက်ာနာျခင္းသာမက လည္ ပင္းနာျခင္းတုိ႔ကိုပါ သက္သာေပ်ာက္ကင္း သြားေစပါသည္။ ညမအိပ္ခင္ သေဘၤာရြက္ လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ တစ္ ရြက္ခူးယူၿပီး အက်ႌအတြင္း နာေနေသာ ခါးေပၚကုိကပ္ထားၿပီး ပက္လက္လွန္ၿပီးအိပ္ပါ။ ခႏၶာကိုယ္မွ အပူမ်ားကို သေဘၤာရြက္မွ သဘာဝ ဓာတ္သေဘာျဖင့္ စုပ္ယူေပးပါ သည္။ ပူရွိန္းရွိန္းေလး ခံစားရပါမည္။ ခါးနာသက္သာသည္ အထိ တစ္ပတ္ ဆယ္ရက္ခန္႔ ညစဥ္လုပ္ေပးႏုိင္သည္။

နံနက္အိပ္ရာထတဲ့အခ်ိန္ ေရတစ္ခြက္ေသာက္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္ေဖးမဝင္မီ ခါးနာသက္သာေစမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းကို အရင္လုပ္ေပးပါ။ လုပ္ရမည့္ ေလ့က်င့္ခန္းကေ တာ့ တည့္တည့္ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး ခါးကုိေရွ႕သုိ႔ အနည္းငယ္ကုိင္းၿပီး လွ်င္ ခါးကုိအားျပဳၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစီ စေကာဝုိင္းသလုိမ်ဳိး ဘယ္ျပန္ညာျပန္ ၁ဝ ႀကိမ္ခန္႔ လွည့္ေပးပါ။ ၎ေလ့က်င့္ခန္းကုိ လုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ခါး႐ုိးခါးဆစ္မွ အပူမ်ားထြက္သြားၿပီး အေၾကာမ်ားလည္း ပြင့္သြားသလုိ အေညာင္း အညာမ်ားလည္း ေျပသြားေစသည္။ ညေနပုိင္းေရခ်ဳိးခါနီးမွာလည္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္သည္။ တစ္ေန႔ ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ (သတိျပဳရန္မွာ ခါးလွည့္ေ သာအခါတြင္ ျဖည္းညင္းစြာလွည့္ပါ။ ခြန္အားထည့္၍ အလ်င္အျမန္ လွည့္မိပါက အခန္႔မသင့္လွ်င္ ပုိ၍နာသြားတတ္သည္။)

ဘဲဥျပဳတ္သည္ လိုအပ္ေသာ ျခင္ဆီဓာတ္အတြက္ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ပါသျဖင့္ ဘဲဥကုိ မက်က္တက်က္ျပဳတ္၍ ေန႔စဥ္တစ္လုံးစီ စားသုံးပါ။ အနည္းဆုံး မိမိအသက္၏ တစ္ဝက္အလုံးေရအထိ စားသုံးရပါမည္။ ဥပမာ-အသက္၄ဝ ႏွစ္ရွိလွ်င္ အနည္းဆုံး ဘဲဥအလုံးေရ ၂ဝ စားသုံးရမည္။ ထုိ႔ထက္မ်ားမ်ား စား သုံးႏုိင္လွ်င္ ပို၍ေကာင္းသည္။ (ဒူးနာ တတ္သူမ်ားလည္း ဤနည္းအတုိင္း စားေပးသင့္သည္။) မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ အဆစ္အမ်က္ နာ က်င္ ကုိက္ခဲျခင္းႏွင့္ ခါးနာျခင္း ေဝဒနာမ်ားအတြက္ အပူေပးထားေသာ အုန္းဆီကို ကြမ္းရြက္သတၱဳရည္ျဖင့္ ေရာကာ လိမ္းက်ံေလ့ရွိသည္။

ေပါက္ေပါက္
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/pg/mwdmedia

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား