သြားႏွင့္ခံတြင္း က်န္းမာေရး မိမိကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆး သန္႔ရွင္းေပး

သြားႏွင့္ခံတြင္းေရာဂါမ်ားသည္ကာကြယ္၍ရသည့္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ရာ ျပည္သူလူထုအတြင္း မိမိ၏သြားႏွင့္ ခံတြင္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ပိုမိုအာရံုစူးစိုက္ေစႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ ေတာ္ရံု၏တန္ရံုကိစၥမ်ားတြင္ သြားဆရာ၀န္မ်ားအား ျပသရန္မလိုအပ္ဘဲ မိမိဘာသာ မိမိခံတြင္းကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ မိမိခံတြင္း ကို ေစာစီးစြာ စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါမ်ားေတြ႔ရွိပါက သြားႏွင့္ခံတြင္းဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားအား ေစာစီးစြာ ျပသကုသႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိခံတြင္းကို မိမိကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးျခင္းနည္းလမ္းမ်ား

၁။ မိမိခံတြင္းကို မိမိကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးရာတြင္ မတ္တပ္ရပ္၍ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

၂။ အသင့္အတင့္ႀကီးၿပီး ၾကည္လင္ေသာမွန္ခ်ပ္ကုိ အလင္းေရာင္ ရွိေသာေနရာတြင္ စစ္ေဆးမည့္သူ၏ မ်က္ႏွာ ႏွင့္ တည့္တည့္ ခ်ိတ္ဆြဲထားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

၃။ ခံတြင္းကုိ စစ္ေဆးပါကလည္း အလင္းေရာင္ဘက္သုိ႔ မ်က္ႏွာလွည့္၍ လုံေလာက္ေသာ အလင္းေရာင္ျဖင့္ စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေပသည္။

စစ္ေဆးျခင္းမ်ား

စစ္ေဆးမည့္သူသည္ အလင္းေရာင္ရွိသည့္ မွန္ေရွ႕၌ ရပ္ကာ မိမိခံတြင္းအတြင္းရွိ အဂါၤအစိတ္အပုိင္းအားလုံးကုိ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ပါးစပ္ဟႏိုင္၊ မဟႏုိင္ စစ္ေဆးျခင္း
မိမိပါးစပ္ေပါက္အား ခါတုိင္းကဲ့သုိ႔ အျပည့္အဝ ဟႏုိင္၊ မဟႏုိင္၊ ေမးရုိးအဆစ္လဲြျခင္း၊ သြားမ်ားအံမက်ျခင္းမ်ား ယခင္အခါမ်ားကဲ့သုိ႔ အစာမ်ား ဝါးႏုိင္၊ မဝါးႏုိင္ စစ္ေဆးရမည္။

၂။ သြားမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း

(က) ေအာက္သြားမ်ားကုိ စစ္ေဆးျခင္း - မိမိ၏ ဘယ္ညာလက္ႏွစ္ဘက္မွ လက္မႏွင့္ လက္ညွဳိးကုိ အသုံးျပဳ၍ ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကုိ ၿဖဲပါ။ ေအာက္ေမးရုိးရွိ ေရွ႕သြားမ်ား ေဘးသြားမ်ားႏွင့္ အံသြားမ်ားကုိ စစ္ေဆးရမည္။ ယင္းသုိ႔ စစ္ေဆးရာတြင္ ေရွ႕သြားမ်ား၏ေရွ႕ဘက္ အျပင္မ်က္ႏွာျပင္၊ အတြင္းမ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ အစားဝါးသည့္ အေပၚမ်က္ႏွာျပင္ သြားဖုံးႏွင့္ထိစပ္ေနေသာ သြား၏ လည္ပင္းပုိင္း သြားအေျခမ်ားတြင္ အစာမ်ား တြယ္ေနမႈရွိ၊ မရွိ၊ plague ေခၚ သြားေခ်းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္မ်ားရွိ၊ မရွိ။ သြားပုိးစားေပါက္မ်ား ရွိ၊ မရွိ။ သြားဖုံးမ်ား ေရာင္ရမ္းေနျခင္း၊ ရိစားေနျခင္း ရွိ၊ မရွိ။ အမဲစက္မ်ားႏွင့္ အေရးအေၾကာင္းမ်ား ရွိ၊ မရွိ။ နာက်င္ေသာေနရာမ်ား ရွိ၊ မရွိ။ ကဲြအက္၍ ပဲ့ေသာ၊ က်ိဳးေသာသြားမ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရပါမည္။

(ခ) အေပၚသြားမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း

မိမိ၏ အေပၚသြားမ်ားကိုလည္း မိမိ၏ ဘယ္ႏွင့္ညာ လက္ႏွစ္ဖက္မွ လက္မႏွင့္လက္ညိွဳးကို အသံုးျပဳကာ အေပၚ ႏႈတ္ခမ္း ၿဖဲမကာ ေအာက္သြားမ်ား စစ္ေဆးသည့္အတိုင္း စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေပသည္။

၃။ သြားဖံုးမ်ားစစ္ေဆးျခင္း

သြားမ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္အားလံုးကို စစ္ေဆးၿပီးပါက သြားမ်ား၏ အေျခရွိ သြားဖံုးကို စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သြားဖံုးမ်ား၏ ပင္ကိုမူလအေရာင္မွာ ပန္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ျဖစ္သျဖင့္ ေရာင္ရမ္းလာပါက နီျမန္းၿပီး ထိခိုက္မိေသာ္ ေသြးမ်ား ထြက္တတ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ သြားဖံုးမ်ား ေရာင္ရမ္းမႈရွိ၊ မရွိ။ သြားအေျခတြင္ ေက်ာက္မ်ား အညစ္ အေၾကးမ်ား ရွိ၊ မရွိ။ ျပည္တည္ေနျခင္း ရွိ၊ မရွိကို သြားဖံုးသားတခ်ိဳ႕အား ဖိႏွိပ္စစ္ေဆးရပါမည္။

၄။ ပါးေစာင္မ်ားႏႈတ္ခမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း

ပါးေစာင္မ်ား၊ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ မိမိ၏ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားအား မိမိရရ ကိုင္တြယ္၍ၿဖဲကာ ဘယ္ဘက္၊ ညာဘက္ ပါးေစာင္အတြင္းသားမ်ား၊ ႏႈတ္ခမ္းအတြင္းသားမ်ားကို ေရွ႕မွေနာက္ထိ ပတ္ပတ္လည္ အနာခြက္ မ်ားႏွင့္ ပန္းေကာ္ဖီကဲ့သို႔ေသာ အလံုးအက်ိတ္မ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

၅။ လွ်ာကို စစ္ေဆးျခင္း

လွ်ာကိုစစ္ေဆးရာတြင္လည္း ပါးစပ္ကို က်ယ္က်ယ္ဟ၍ လွ်ာ၏ အေပၚမ်က္ႏွာျပင္၊ လွ်ာကို အေပၚသို႔ဟ၍ လွ်ာ၏ေအာက္ မ်က္ႏွာျပင္လွ်ာကို ဘယ္ညာလိမ့္၍ လွ်ာ၏ ဘယ္ညာေဘးဘက္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ လွ်ာအဖ်ား၊ လွ်ာအရင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈကာ အေမွးပါးမ်ား ရွိ၊ မရွိ။ အျဖဴကြက္၊ အနီကြက္ႏွင့္ အလံုးအက်ိတ္မ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။ အာေခါင္ကို စစ္ေဆးျခင္း

အာေခါင္ကိုစစ္ေဆးရာတြင္လည္း ပါးစပ္ကို က်ယ္ေလာင္စြာ ဟ၍ အာေခါင္၏ အေရွ႕ပိုင္း( hard palate)ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္း ( soft palate) တို႔ကို ေသခ်ာစြာ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရပါမည္။ အကြက္မ်ား မာေက်ာေသာ အဖုလံုး ကေလးမ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရပါမည္။

အထက္ပါအတိုင္း ခံတြင္းအတြင္းရွိ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း အားလံုးကို (၃)လလွ်င္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆး ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိမိသြားမ်ားတြင္ သြားပိုးစားေရာဂါ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ေသာ တြင္းမ်ား၊ ခ်ိဳင့္မ်ားေတြ႔ရွိကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြားဖံုးမ်ားေရာင္ရမ္းေနပါကလည္းေကာင္း၊ အျခားေသာအကြက္မ်ား၊ အနာခြက္မ်ား၊ အဖုအက်ိတ္မ်ား ေတြ႔ရွိပါက သြားဆရာ၀န္ထံ ေစာစီးစြာ ျပသကုသျခင္းျဖင့္ ေစာစီးစြာ ကုသမႈရွိ၍ ေရာဂါေ၀ဒနာျပင္းထန္စြာခံစားရျခင္းမ်ိဳးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္။ သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္ ႏွစ္လည္မဂၢဇင္း ၂၀၀၄မွ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ညြန္႔ ေရးသားေသာ ေဆာင္းပါးအား ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar?fref=nf


မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား