က်န္းမာေရးႏွင့္ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္


 လူသားတုိ႔၏ ေရာဂါကာကြယ္ေရးႏွင့္ကုသေရးအတြက္ ေရွးယခင္က ေသာက္ေဆး၊ လိမ္းေဆးႏွင့္႐ွဴေဆးတို႔ကိုအသံုးျပဳကာကြယ္ကုသရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိ ေဆးထည့္လိုေသာေနရာကို ဓားျဖင့္ခြဲ၍ျပႊန္ျဖင့္ ေဆးရည္ေလာင္းထည့္ျခင္းျဖင့္ အနာေရာဂါအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္ လ်င္ျမန္ေသာကုသမႈကို လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ျပြန္ျဖင့္ ေဆးရည္ေလာင္းထည့္ျခင္းသည္ ေဆးထုိးျခင္း၏ အစပင္ျဖစ္သည္။ ေဆးထုိးအပ္(Syringe) ဆိုသည္မွာ ဂရိစကား Syrinx မွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပႊန္(Tube) ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။

၁၈၄၄ ခုႏွစ္တြင္ အိုင္းရစ္သမားေတ္ာ Fraucis Ryrd က Hollow Needle ကို စတင္တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေဆးထုိးအပ္မ်ား၏ အစပင္ျဖစ္သည္။ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ စေကာ့တလန္သမားေတာ္ Alexander Wood ႏွင့္ ျပင္သစ္သမားေတာ္ Charles Pravaz တို႔က ေဆးခ်ိန္ကို တိက်စြာေပးႏိုင္သည့္ ကိုယ္ထည္စေကးပါရွိေသာ သတၱဳႏွင့္ဖန္ ဆက္စပ္ထားသည့္ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ ဖန္ေဆးထိုးအပ္မ်ားကုိ တီထြင္ခဲ့သည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ပညာရွင္အသီးသီးမွ ေဆးထုိးအပ္မ်ားကို ပိုေကာင္းမြန္ေအာင္ အဆင့္ဆင့္တီထြင္ခဲ့ၾကေပသည္။ သို႔ရာတြင္ ျဖဳတ္၍တပ္၍ရေသာ ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ေဆးထိုးျပြန္တို႔ကုိ လူနာသို႔ေဆးမထိုးမီႏွင့္ေဆးထုိးၿပီးတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းေစရန္အတြက္ ေရေႏြးေငြ႕ႏွင့္ျပဳတ္ျခင္း၊ ေဗ့စ္၊ ဆပ္ျပာ၊ အရက္ျပန္စသည္တုိ႔ကို အသံုးျပဳ၍ ေဆးေၾကာျခင္းျဖင့္ ပိုးသတ္ၾကရၿမဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူ ဆရာဝန္ႏွင့္သူနာျပဳတုိ႔သည္ ေဆးထိုးအပ္တစ္ေခ်ာင္းတည္းႏွင့္ လူနာမ်ားစြာကို ေဆးထုိးၾကရသျဖင့္ လူနာသို႔ ကူးစက္ေရာဂါကူးစက္ခံရမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ မတုိင္မီအခ်ိန္အထိ ဖန္ထည္ေဆးထိုးအပ္ကို ပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ တီထြင္လာခဲ့ေသာ္လည္း ေဆးထုိးျခင္းေၾကာင့္ ကူးစက္ေရာဂါရရွိႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမွ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္သူ Colin Murdoch သည္ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္(Disposable Syringe) ကို စတင္တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ Becton Dickinson (BD) ကုမၸဏီသည္ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ကို ကမၻာသံုးအတုိင္းအတာအထိ တြင္က်ယ္စြာထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္ ေဆးဝါးကာကြယ္ကုသမႈမ်ားတြင္ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ကို သံုးစြဲလာၾကသျဖင့္ ေဆးထုိးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ကူးစက္ေရာဂါရရွိမႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

တစ္ခါသံုးေဆးထိုးအပ္(Disposable Syringe) ကို ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ Polypropylene ပလတ္စတစ္ေကာ္ေစ့ကို ပလတ္စတစ္ ပုံသြင္းစက္(Injection Moulding Machine) မ်ားျဖင့္ေဆးထုိးျပြန္ (Barrel) ႏွင့္ထိုးတံ (Plunger) တို႔ ပံုသြင္းထုတ္လုပ္ကာ က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သီးျခားထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ံုမ်ားမွ မွာယူေလ့ရွိၾကပါသည္။ တစ္ခါသံုး ေဆးထုိးအပ္တစ္ေခ်ာင္းတြင္ ပါဝင္တည္ေဆာက္ထားသည့္ အပ္ဖံုး(Needle Cap)၊၊ အပ္ (Needle)၊ အမစြပ္(Hub) ၊ အဖိုစြပ္(Nozzle) ၊ ထုထည္အမွတ္ အသား(Graduate Scale) ၊ ေဆးထုိးျပြန္(Barrel) ၊ ေရာ္ဘာစုိ႔(Rubber Gasket) ၊ ထိုးတံ(Plunger) တုိ႔ကို အစိတ္အပိုင္းတပ္ဆင္စက္(Assem- bling Machine) ျဖင့္ တပ္ဆင္ၾကရပါသည္။

တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ စက္မႈနည္းပညာအဆင့္အတန္း အလယ္အလတ္အဆင့္သာရွိသည့္ သာမန္ပလတ္စတစ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း လူ႔အသက္ကိုရင္း၍ ကာကြယ္ကုသရမည့္ ေဆးဝါးပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈနည္းစဥ္ GMP (Good Manufacturing Practices for Pharmaceutical Products) ကို တိက်စြာလိုက္နာထုတ္လုပ္ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ(Safety) ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈ(Quality) တို႔ျပည့္စံုရန္ အထူးလိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ ထုတ္လုပ္မႈသည္ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ နည္းပညာလုိအပ္ခ်က္အတိုင္း ႏိုင္ငံတကာစံညႊန္းျဖင့္ တိက်စြာထုတ္လုပ္ၾကရပါသည္။

လူနာကုသရန္အတြက္ ထိုးသြင္းမည့္ေဆးသည္ အာနိသင္ရွိမႈ(Efficacy)၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမႈ(Safety) ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီမႈ(Quality) တို႔ မည္မွ်ေကာင္းမြန္သည္ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳသည့္ေဆးထုိးအပ္သည္ ဗက္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ အမႈန္အမႊားလံုးဝကင္းစင္ေသာ Sterile Product မျဖစ္ခဲ့လွ်င္ လူနာတြင္ အျခားေသာေရာဂါေဝဒနာမ်ားတုိး၍ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ အဆိုးဆံုးအေျခအေနမွာ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္၏ ေဆးထိုးျပြန္ (Barrel) အတြင္းတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အမႈန္အမႊားတစ္စံုတစ္ရာပါရွိပါက ယင္းအမႈန္အမႊားသည္ ထုိးသြင္းသည့္ ေဆးႏွင့္အတူ လူနာ၏ေသြးေၾကာအတြင္းေရာက္ရွိကာ အသက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ထုတ္လုပ္သူအေနျဖင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈတစ္ခုတည္းကိုသာ ေရွး႐ႈျခင္းမဟုတ္ဘဲ အသံုးျပဳသည့္ ကုန္ၾကမ္းအားလံုးကို ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားအတြက္ သီးျခားထုတ္လုပ္ထား ရွိသည့္ Medical Grade ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္သာ ထုတ္လုပ္ရန္လုိအပ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူအားလံုးသည္ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္အသံုးျပဳမည္ဆုိပါက မွန္ကန္စြာေရြးခ်ယ္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ဳိးစံုထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကမၻာ့အသိအမွတ္ျပဳ သုိ႔မဟုတ္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO) အသိအမွတ္ျပဳသည့္ စက္မႈႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ေဆးဝါးကုမၸဏီတံဆိပ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သည့္တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ (Branded Products) မ်ားကုိ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ (FDA) ကဲ့သို႔ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးရန္ အလွမ္းမမီသည့္ မိမိႏိုင္ငံျပင္ပနယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ထုတ္လုပ္တင္သြင္းလာေသာ ဇာစ္ျမစ္မသိရွိႏိုင္သည့္ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ တံဆိပ္မ်ဳိးစံုကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာမႈတစ္ခုတည္းျဖင့္ ဝယ္ယူအသံုးျပဳရန္မသင့္ပါ။

ျမန္္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဆးဝါးႏွင့္စားေသာက္ကုန္လုပ္ ငန္း၊ အမွတ္(၂)ေဆးဝါးစက္႐ံု(အင္ေရာင္း)အား ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ေထာင္၍MYANMA PHARMACEUTICAL FACTORY KYAUKSE (MPF KYAUKSE) အမွတ္တံဆိပ္ျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ တစ္ခါသံုးေဆးထိုးအပ္Disposable Syringe မ်ားအား 3ml ေဆးထိုးအပ္၊ 5 ml ေဆးထိုးအပ္ႏွင့္ 20ml ေဆးထိုးအပ္ဟူ၍ အရြယ္အစားသံုးမ်ဳိးခဲြကာ ကမၻာ့အဆင့္မီထုတ္ လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ယင္းအမွတ္ (၂)ေဆးဝါးစက္႐ံု(အင္ေရာင္း)တြင္တစ္ခါသံုး ေဆးထိုးအပ္မ်ားသာမက ျပည္သူမ်ား၏ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ထိုးေဆးမ်ဳိးစံု၊ ေသြးေၾကာသြင္းေဆးရည္မ်ဳိးစံု၊ ဓာတ္ဆား၊ ဂလူးကို႔စ္ႏွင့္ တက္ထရာဆိုက္ကလင္းမ်က္စဥ္းေဆးေတာင့္တို႔ကို ေဆးအမယ္ေပါင္း ၃၁ မ်ဳိးခဲြ၍ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိပါသည္။

MPF (Kyaukse) တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ထုတ္လုပ္သည့္ အေဆာက္အအံုအား(WHO) ၏ GMP Guide Line သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း အနံ႔ အသက္ကင္းစင္ၿပီး ေကာင္းမြန္က်ယ္ဝန္းသန္႔ရွင္းေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လံုေလာက္ေသာအလင္းေရာင္၊ လံုေလာက္ေသာေလဝင္ေလထြက္ရွိသည့္ သီးျခားအေဆာက္အအံုျဖင့္သာ ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွသည္။ အေဆာက္အအံု အတြင္းရွိၾကမ္းခင္း၊ နံရံ၊ မ်က္ႏွာၾကက္မ်ားကို အမႈန္အမႊားမထြက္ေစရန္ႏွင့္ အမႈန္အမႊားမကပ္ႏိုင္ေစရန္ တည္ေဆာက္ထားရွိၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ Epoxy Paint သုတ္လိမ္းထားရွိသည္။ အေဆာက္အအံုအတြင္း၌ အထက္၊ ေအာက္၊ ေဘးနံေထာင့္ခ်ဳိးမ်ားတြင္ ပိုးမႊားမ်ားမခိုေအာင္းႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈလြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာင့္ခ်ဳိးေနရာမ်ားအား ေထာင့္ေကြးပံုစံ(Curves) မ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိပါသည္။

တစ္ခါသံုးေဆးထိုးအပ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္မ်ားျဖစ္သည့္(Injection Moulding Machine၊ Printing Machine၊ Assembling Machine & Packing Machine )တို႔ တပ္ဆင္ထားရွိသည့္အခန္းမ်ားအား ကမၻာေပၚတြင္ အသန္႔ရွင္းဆံုးအဆင့္ျဖစ္သည့္ Cleaned Room မ်ားအျဖစ္ အေထာက္အကူျပဳစက္ပစၥည္း(Utility) မ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ထားရွိပါသည္။ တစ္ခါသံုးေဆးထိုးအပ္ထုတ္လုပ္သည့္ အခန္းသန္႔မ်ားအတြင္း၌ အလ်ား၊ အနံ၊ အျမင့္ တစ္ေပပတ္လည္(1ft3) တြင(0 .5um) ထက္ႀကီးေသာအမႈန္အမႊားမ်ား(Particles) အေရအတြက္ 10000 ထက္မပိုေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရွိသည္။ အေဆာက္အအံုအတြင္းသို႔ ျပင္ပေလတိုက္႐ိုက္ ထိေတြ႕ျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ အခန္းသန္႔အတြင္း၌ အပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းဆႏွင့္ သန္႔ရွင္းမႈတို႔ကိုသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပင္ပေလထုထက္ ေလဖိအားမ်ားေစျခင္း(Positive Pressure) ရရွိေစရန္တို႔အတြက္ Heating Venlation & Air Conditioning (HVAC)System မ်ားတပ္ဆင္ထားရွိပါသည္။ အခန္းသန္႔ မ်ားအတြင္း အဝင္အထြက္ျပဳလုပ္ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ Positive Pressure မေလွ်ာ့ေစရန္ႏွင့္ အခန္းသန္႔၏ ျပင္ပေလမဝင္ေစရန္ ၾကားခံအကန္(Air Lock) မ်ားတပ္ဆင္ထားရွိၿပီး အခန္းသန္႔မ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္/ထြက္ခြင့္ရွိသူ ထုတ္လုပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသာ အဝင္/အထြက္ ျပဳလုပ္ရသည္။ အခန္းသန္႔ မ်ားအတြင္းသို႔ ဝင္/ထြက္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္လည္း တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ၿပီးေနာက္ ပိုးသတ္ထားေသာထုတ္လုပ္ေရးဝတ္စံု(Clean Gown) ဝတ္ဆင္ ၿပီးမွ ဝင္/ထြက္ ၾကရပါသည္။

တစ္ခါသံုးေဆးထိုးအပ္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာ ကုန္ၾကမ္း မ်ားကိုWHO အသိအမွတ္ျပဳ Certificate ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ FDA မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈလိုင္စင္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည့္ Reliable Supplier ကုမၸဏီမ်ားထံမွသာ ေပးသြင္းေစၿပီး ယင္း Supplier မ်ားမွ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၏ COA (Certificate of Analysis ) ႏွင့္ ေဆးဝါးကုန္ၾကမ္း နမူနာ(Buying Sample)မ်ားကို တစ္ခါသံုး ေဆးထုိးအပ္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုသို႔ ေပးပို႔ေစကာ စက္႐ံု၏အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးႏွင့္ သုေတသန ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စမ္းသပ္ေအာင္ျမင္မႈရွိသည့္ကုန္ၾကမ္းကိုသာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္လုပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဆးဝါးပညာရွင္၊ ဓာတုပညာရွင္၊ အဏုဇီဝ ပညာရွင္ႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ပါဝင္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ကူးစက္ေရာဂါ၊ အေရျပားေရာဂါႏွင့္ စိတ္ေရာဂါကင္းရွင္းေစရန္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ပတ္လည္ ေဆးစစ္ေအာင္ျမင္သူမ်ား ျဖစ္ရပါသည္။ ထုတ္လုုပ္ေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း အမႈန္အမႊားႏွင့္ ခ်ည္မွ်င္စမ်ား ကြၽတ္ထြက္ျခင္းမရွိသည့္ ပိုးသတ္ထားေသာ ထုတ္လုပ္ေရးဝတ္စံု (Lint Free Clean Gown) မ်ား ဝတ္ဆင္လုပ္ေဆာင္ ၾကရပါသည္။

တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ထုတ္လုပ္ၿပီးေသာ ေဆးထုိးအပ္မ်ားအား ေရျဖင့္ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္း ျပဳလုပ္၍မရပါ။ သို႔ရာတြင္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေဆးထုိးအပ္မ်ားသည္ ပိုးမႊားႏွင့္ အမႈန္အမႊားကင္းစင္သည့္ ပိုးသတ္ထားေသာပစၥည္း(Sterile Products) မ်ားျဖစ္ရပါမည္။ MPF (Kyaukse) တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္မ်ားကိုEthylene Oxide (EO) Gas အသံုးျပဳ၍EO Sterilizer ျဖင့္ ေပါင္းခံပိုးသတ္ထားပါသည္။

ထုတ္လုပ္ၿပီး တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ကို အထူးစီမံေဖာ္စပ္ထားေသာ ပလတ္စတစ္အိတ္ Poly Ethylene / Poly Ethylene Terephthalate (PE/PET) Laminated Transparent Flim ျဖင့္ လံုျခံဳစြာ ထုပ္ပိုးထားရွိပါသည္။(PE/ PET) ပလတ္စတစ္အိတ္ျဖင့္ ထုပ္ပိုးရျခင္းမွာ သာမန္ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားသည္ EO Gas ျဖင့္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အထူးစီမံေဖာ္စပ္ထားသည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္(Packing )မ်ားျဖင့္ ထုပ္ပုိးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ EO Gas သည္ ပိုးသတ္ႏုိင္ေသာ အာနိသင္ရွိေသာ္လည္း ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး(Side Effect) မွာ လူ႔ခႏၶာကိုယ္သည္ ယင္းဓာတ္ေငြ႕မွတစ္ဆင့္ ထြက္ေပၚလာေသာ ဓာတ္ေပါင္းမ်ားႏွင့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ပါက ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္သျဖင့္ တစ္ခါသံုး ေဆးထုိးအပ္ အိတ္အတြင္း၌ EO Gasမ်ား ၾကြင္းက်န္ေနျခင္း မရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။ MPF (Kyaukse) တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္၏ PE/PET ပလတ္စတစ္အိတ္တြင္ EO Gas မ်ား လြယ္ကူစြာျပန္လည္ျဖတ္သန္းထြက္ေစမည့္ အထူးစကၠဴ(Medical Grade Paper Strip) တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားပါသည္။ ယင္းသို႔ PE/PET ပလတ္စတစ္အိတ္တြင္Medical Grade Paper Strip ပါရွိ အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္EO Gas ျဖင့္ ပိုးသတ္သည့္အခါတြင္ Packing ပလတ္စတစ္အိတ္အတြင္းမEO Gas မ်ားကို
EO Sterilizer မွVacuum စနစ္ျဖင့္ စုပ္ထုတ္သန႔္စင္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ Packing ပိတ္ ပိုးသတ္ၿပီး တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္မ်ားတြင္EO Gas လက္က်န္ရွိ မရွိကိုလည္း ဓာတ္ေငြ႕တိုင္းတာေသာစက(EO Gas Chromatography ) ျဖင့္ ထပ္မံတိုင္းတာ စစ္ေဆးရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္မ်ားအား ဗက္တီးရီးယားအေသအေက် အပုိင္းအစမ်ားေၾကာင့္ လူကုိဥပဒ္ျဖစ္ေစသည့္ ပုိင္႐ိုဂ်င္f (Pyrogen) ႏွင့္ အဆိပ္အေတာက(Toxicity) ကင္းစင္ျခင္းကုိ အာမခံရန္အတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ (Microbiological Test) မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေဘးကင္းေစပါသည္။

ေဆးဝါးေစ်းကြက္အတြင္း အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိရသည့္ သာမန္ပလတ္စတစ္ အိတ္မ်ားျဖင့္ လွပစြာထုပ္ပုိးထားေသာ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္ Packing ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ားသည္ ပုိးသတ္ေသာEthylene Oxide (EO) Gas ျဖတ္သန္းႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လံုျခံဳစြာထုပ္ပုိးၿပီးမွသာ EO Gas ျဖင့္ေပါင္း၍ ပုိးသတ္ရမည့္အစားထုပ္ပုိးျခင္းမျပဳမီ ပုိးသတ္ၿပီးမွထုပ္ပုိးပါက အမႈန္ႏွင့္ ဗက္တီးရီးယား ပုိးမႊားကင္းစင္ေၾကာင္း အာမခံႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ထက္ပုိဆုိးသည္မွာ EO Gasသည္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္၍ ဝယ္ယူရရွိရန္ခက္ခဲေသာ ကန္႔သတ္ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ EO Gas ေပါင္းခံ ပုိးသတ္ျခင္းမျပဳထားပါက သံုးစြဲရန္လံုးဝမသင့္ေသာ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္မ်ားသာျဖစ္ပါမည္။MPF (Kyaukse) တစ္ခါသံုး ေဆးထုိးအပ္မ်ားအား ထုပ္ပိုးမႈပံုစံအျဖစ္ အတြဲလုိက္သယ္ယူႏုိင္ေသာ Blister Packing ႏွင့္ ေဆးထုိးအပ္တစ္ေခ်ာင္းစီ ထုပ္ပုိးထားေသာRibbon Packing တုိ႔ျဖင့္ ထုပ္ပုိးထားရွိပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအေပါင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္၏ အေျခခံဗဟုသုတကုိ သိရွိနားလည္လာၿပီးေနာက္ မိမိတုိ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ကာကြယ္ကုသရန္ ေဆးထိုးရမည္ဆုိပါက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ တစ္ခါသံုးေဆးထုိးအပ္မ်ိဳးကိုသာ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏုိင္ပါရန္ ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ကိုကိုေအာင္(ေဆး၀ါး/စားကုန္)
The Mirror Daily

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား