မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ျပဳျပင္ထားေသာ စပါးပင္မွ လူေသြးထုတ္ ယူေတာ့မည့္ သုေတသန

သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ စပါးပင္ကို မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ျပဳျပင္မြမ္းမံလုိက္ျခင္းျဖင့္ လူေသြးတြင္ အဓိကပါဝင္ေသာ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ရန္ သုေတသနျပဳ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ယေန႔ေသြးသြင္းရန္

လိုအပ္ေနေသာ လူနာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေသြးရရွိေရးမွာ မိမိႏွင့္ ေသြးအမ်ဳိးအစားတူ တျခားလူမ်ား အေပၚမွီခို အားကိုးေနရသည္ျဖစ္ရာ ေသြးအခ်ိန္မီ မရရွိမႈႏွင့္ ေသြးလွဴမည့္ ေသြးလွဴရွင္ ရွာမေတြ႕မႈစသည့္ ေသေရးရွင္ေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနျခင္း ျဖစ္သည္။

လူ၏မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ပါဝင္ေနေသာ စပါးပင္မွ ထုတ္ယူသည့္ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ တစ္မ်ဳိးသည္မီးေလာင္၊ အပူေလာင္၊ ငရဲမီးေလာင္ လူနာမ်ား၌ ေသြးဆံုး႐ႈံးမႈ အလြန္မ်ားလွသည့္ အေလ်ာက္ ၎တို႔ကို ကုသေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သုေတသန လုပ္ငန္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ လူတို႔၏ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းမွ ရရွိေသာ ေသြးမ်ားအ စား ေရာဂါကင္းၿပီး အလွ်ံပယ္ လုိသေလာက္ ေပါေပါမ်ားမ်ား ရရွိႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယေန႔ေသြးလွဴရွင္ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က် လာမႈေၾကာင့္ ေဆး႐ုံမ်ား တြင္ ေသြးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ လွဴဒါန္းသည့္ ေသြးမ်ားမွ ရရွိေသာ HIV ႏွင့္ အသည္းေရာင္ ေရာဂါ မ်ားက့ဲသုိ႔ေသာ ေရာ ဂါမ်ား မပါရွိရေအာင္ စစ္ေဆး ရေသးသည္ျဖစ္ရာ အစားထိုးမည့္ ေသြးက ဤကိစၥမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္ ယူေကႏုိင္ငံ တြင္ ႏွစ္စဥ္ ေသြးပမာ ဏ ပုိင့္ေပါင္း ၁ ဒသမ ၆ သန္းလိုအပ္ေနရာ ေသြးလွဴဒါန္းႏိုင္သည့္ လူဦးေရ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ေသြးလွဴဒါန္း ႏုိင္ၾကသည္။

လွဴဒါန္းထားေသာ ေသြးကို သံုးပိုင္းခြဲ၍ သိမ္းထားလိုက္ပါသည္။ ေသြးနီဥဆဲလ္မ်ား၊ ေသြးျဖဴဥဆဲလ္မ်ား၊ ေသြးခဲေစေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေသြးရည္ၾကည္မ်ားဟူ၍ ျဖစ္သည္။ သြးရည္ၾကည္မ်ားသည္ လူသား ဆာရမ္အယ္လ္ဗ်ဴမင္ (Human Serum Albumin -HSA) ေခၚေသာ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ တစ္မ်ဳိးအဓိက ပါဝင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းျဖစ္၍ ေသြးဆံုး႐ႈံးမႈ အႀကီးအက်ယ္မ်ားေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ေသြးသြင္းေပးရန္ ျဖစ္သည္။ လယ္ကြင္းမ်ား ထဲတြင္ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ျပဳျပင္မြမ္းမံထားေသာ စပါးမ်ားကို စုိက္ပ်ဳိးထားျခင္းျဖင့္ သုေတသနမ်ား အတြက္လိုအပ္ေသာ လူသား၏ ဆာရမ္အယ္လ္ဗ်ဴမင္ HSA ဓာတ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ထုတ္လုပ္ ေပးႏိုင္သည္။ ေသြးလွဴဒါန္းရာမွ ရေသာေသြးကဲ့သို႔ ေရာဂါပိုး သန္႔စင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ကို လုပ္စရာမလုိဘဲ သန္႔ရွင္းေသာ ေသြးကုိ ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ လူသား၏ ဆာရမ္အယ္လ္ ဗ်ဴမင္ဓာတ္ HSA သည္ လူ႔ေသြးထဲတြင္ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေသာ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္၍ ခႏၶာကိုယ္အႏံွ႔သို႔ လွည့္ပတ္ကာ ေဟာ္မုန္းဓာတ္မ်ားႏွင့္ သတၱဳဓာတ္မ်ားကုိ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ ေသြးေၾကာထဲမွ အႏၲရာယ္ရိွေသာ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကုိ ပိုက္စိပ္တိုက္ ဖယ္ရွားသြားကာ ေသြးဖိအားကိုလည္း ပံုမွန္ျဖစ္ေစရန္ ကူညီေပးသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အလယ္ပိုင္းရွိ ဝူဟန္ တကၠသုိလ္မွ သုေတသန လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေနသူ သိပၸံပညာရွင္ ေဒါက္တာဒုိင္ခ်န္းရန္က ေျပာၾကားရာ၌ လူသား ဆာရမ္အယ္လ္ဗ်ဴမင္ HSA သည္ အေရးႀကီးေသာ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး တစ္ကမၻာလံုး ဆုိပါက တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ခန္႕လုိအပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ခန္႔မွန္းရသည္ဆုိ၏။ ေလာေလာဆယ္ စီးပြားေရးအရ HAS ထုတ္လုပ္မႈသည္ လူသား၏ ေသြးရည္ၾကည္ စုေဆာင္းရရွိမႈအေပၚ အဓိက အေျခခံ ထားရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရရွိႏိုင္မႈ အေျခအေန ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ပါပဲ ဟု ၎ကေျပာျပသည္။

ေဒါက္တာရန္ႏွင့္ သူ႔လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ အာရွစပါးမ်ဳိးထဲသို႔ ဗက္တီးရီးယား ပိုးအသံုးျပဳကာ လူသား၏ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇမ်ား ထိုးသြင္းမည္ျဖစ္ကာ စပါးပင္ကုိ Biological factories အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားေစကာ လူသားတို႔တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ႏွင့္ ထပ္တူညီေသာ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည့္ နည္းစနစ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးသုေတသန အေၾကာင္းကို Proceedings of the National Academy of Sciences အမည္ရွိ သိပၸံဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခ်က္အရ ၎တုိ႔သည္ လူသားဆာရမ္ အယ္လ္ဗ်ဴမင္ DNA ကိုေအာင္ျမင္စြာ ထုိးသြင္း ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ရလာေသာ ရလဒ္ပ႐ုိတိန္းဓာတ္မွာ ဓာတုေဗဒနည္းအရႏွင့္ ႐ူပေဗဒ နည္းအရ လူ႔ေသြးတြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္း တူညီေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈ အဆင့္မ်ားသည္ စပါးအေစ့ အဆန္ထဲတြင္ လူသားဆာရမ္ အယ္လ္ဗ်ဴမင္ HSA ပမာဏတုိးျမႇင့္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ စပါးအေစ့ အဆန္မ်ား ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္ႏုိင္ေသာ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မႈ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိသည္အထိ လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ဆုိ၏။ ဤေအာင္ျမင္မႈ သတင္းမွာ တ႐ုတ္သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားက ႏို႔စားႏြားမ ၃ဝဝ ကိုမ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ျပဳျပင္မြမ္းမံကာ လူ၏သားျမတ္မွထြက္ေသာ လူႏို႔ႏွင့္ အရည္အေသြး တူညီေသာႏို႔ကို ထုတ္ လုပ္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးေနာက္ လပိုင္းေလာက္ အၾကာတြင္ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ႏို႔စားႏြားမမ်ားမွ လူႏုိ႔ထုတ္ႏုိင္ေသာ သတင္းပ်ံ႕ႏံွ႕ သြားခဲ့ရာ တိရစၧာန္မ်ား သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရး အဖြဲ႕ဝင္ မ်ားက စိုးရိမ္ေသာကမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု သိရ၏။ ေဒါက္တာရန္က ေျပာရာတြင္ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ျပဳျပင္မြမ္း မံထားေသာ စပါးပင္မ်ားမွ ထုတ္ယူသည့္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္သည္ လူ၏ေသြးထဲတြင္ သဘာဝ အေလွ်ာက္ ေတြ႕ရိွရေသာ လူသားဆာရမ္ အယ္လ္ဗ်ဴမင္ဓာတ္ႏွင့္ တစ္သေဝမတိမ္း ထပ္တူ ညီေနေၾကာင္း၊ ရရွိေသာ အဆုိပါ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ကို ၾကြက္မ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ၾကည့္ရာတြင္ မတည့္ေသာ ဓာတ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ဆန္႔က်င္ဓာတ္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ Cirrhosis ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားရေသာ ၾကြက္မ်ားကို အဆုိပါ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ႏွင့္ ကုသေပးခဲ့ရာ ေရာဂါေဝ ဒနာ သက္သာထိေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လူတုိ႔၏ ေသြးတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ ေတြ႕ ရွိရေသာ ပ႐ုိတိန္းဓာတ္ကဲ့သုိ႔ တူညီေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရမည္။

¤င္းတို႔အဖြဲ႕သည္ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇ ျပဳျပင္မြမ္းမံထားေသာ စပါးပင္မွ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိ ေရာဂါသည္မ်ားကုိ ကုသရာတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အင္ဆူလင္ႏွင့္ အလားတူေသာ ပ႐ုိတိန္း ဓာတ္မ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္။ ဘရစီေတာရြိဳင္ရယ္ အင္ဖာေမရီမွ ႏွလံုးခြဲစိတ္ဌာန အတုိင္ပင္ခံ ဆရာဝန္ႀကီးလည္းျဖစ္၊ လူနာမ်ားကို ေသြးသြင္း ကုသျခင္းဆုိင္ရာ ေလ့လာေနသူ ဘရစၥေတာ တကၠသိုလ္ အႀကီးတန္း ကထိကလည္း ျဖစ္ခဲ့သူ ဂါဗင္မာဖီက ေျပာၾကားရာတြင္ ဤသုေတသနသည္ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေသြးေထာက္ပံ့မႈကုိ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲ ပစ္လုိက္ႏုိင္ေျခရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ၎ကေျပာ ျပရာတြင္ ဒါကမၻာႀကီး တုန္လႈပ္သြားေစႏိုင္ တဲ့ဟာပဲ။ အခုေတာ့ ၾကက္ေတြနဲ႔ပဲ အတည္ျပဳ စမ္းသပ္ေနရေသးတယ္။ လူသားေတြ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ တကယ့္ စမ္းသပ္မႈကေတာ့ သန္႔စင္ၿပီး၊ ပိုးသတ္ၿပီးတ့ဲအထိ ေရာက္ရွိအသံုးခ်ႏိုင္မႈကို ျပသရပါ ဦးမည္ဟုဆို၏။ ဤခ်ဥ္းကပ္နည္းႏွင့္ လယ္ကြင္းမ်ားထဲတြင္ စပါးပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးသြားႏုိင္သည့္ အျပင္ႀကီးမားေသာ အတုိင္းအတာ ပမာဏအထိ ေသြးပ႐ုိတိန္းဓာတ္မ်ား ထုတ္လုပ္ကာ ေလာေလာဆယ္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ေသြးေထာက္ပံ့မႈ ျပႆနာမ်ား အားလံုးကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ဟု ဆုိ၏။ သို႔ပါ၍ သိပၸံပညာ မ်ဳိး႐ုိးဗီဇ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကို ပညာရပ္မ်ားျဖင့္ လူတုိ႔၏ အသက္ေပါင္း မ်ားစြာကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္မည့္ လူ႔အက်ဳိးျပဳ ေဆးဘက္ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝမ္းသာအားရ ႀကိဳဆုိၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္လည္း GM နည္းပညာျဖင့္ လူ႔အက်ဳိးျပဳ သုေတသနမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အလားအလာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ ေနရေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

ျမ၀တီ

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား