မိုဘိုင္းဖုန္း မ်ားကထြက္ေသာ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္လိႈင္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔က်န္းမာေရး ထိခိုက္သည္ ဆိုျခင္းမွာ မဟုတ္

မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးျခင္း၊ ၀ိုင္ဖိုင္ ခိ်တ္ဆက္ကာ အင္တာနက္ သံုးျခင္း မ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသည္ ကင္ဆာ ေရာဂါကို ျဖစ္ပြား ေစသည္၊

အမိ်ဳးသားမ်ား မိ်ဳးမေအာင္ျခင္းထိ ျဖစ္ပြားေစ သည္ဟူေသာ ေျပာဆိုခ်က္ မ်ားသည္ လံုး၀ကို မွားယြင္း ေနေသာ ေျပာဆိုခ်က္ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေနာ္ေ၀နိုင္ငံက ျပဳလုပ္ ထားေသာ စစ္တမ္းက အတိအလင္း ေျပာၾကား လိုက္သည္။

မိုဘိုင္း ဖုန္းမ်ား မိုဘိုင္း တာ၀ါ တိုင္မ်ားမွ ထြက္ေသာ အနိမ့္စား လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္လိႈင္းမ်ား၊ ၀ိုင္ဖိုင္ ခိ်တ္ဆက္ကာ အင္တာနက္ သံုးျခင္းမွ ထြက္လာေသာ သံလိုက္ လိႈင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ပါမ်ား ပါက လူ႕အသား တစ္သွ်ဴးစ မ်ားကို အပူဒဏ္ သက္ေရာက္ကာ ကင္ဆာ ျဖစ္ေစသည္၊ အမိ်ဳးသားမ်ားမွာ ထိုအပူဒဏ္ေၾကာင့္ သုတ္ပိုးမ်ား ေသဆံုးကာ မိ်ဳးမ ေအာင္ျခင္းထိ ျဖစ္ပြား ေစသည္ဟု အျခားေသာ သုေတသန မ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္းသည္ လြန္စြာ မွားယြင္း ေနေၾကာင္း ေနာ္ေ၀ နိုင္ငံ ေဆးဖက္ ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ေကာ္မတီက တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ ေျပာၾကား လိုက္သည္။

မိုဘိုင္းဖုန္း တာ၀ါတိုင္မ်ား၊ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ေရး တာ၀ါတိုင္မ်ား၊ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား ၀ိုင္ဖိုင္ ခိ်တ္ဆက္ အသံုးျပဳ ျခင္းမ်ားမွ ထြက္ေသာ လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္ လိႈင္းမ်ား ေၾကာင့္ ကင္ဆာမွ အစ အျခားေသာ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ မႈမ်ားကိုလည္း လံုး၀ မေတြ႕ရေၾကာင္း ထိုအဖဲြ႕၏ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္အတြင္း ကင္ဆာကိ်တ္မ်ား ျဖစ္ပြား လာေစနိုင္သည္ ဟူေသာ အဆို သည္မွာလည္း မွားယြင္းေၾကာင္း ထိုအဖဲြ႕က ဆိုသည္။ မိုဘိုင္း ဖုန္းမ်ား ေပၚလာသည္မွာ နွစ္ ၂၀ ျပည့္ေတာ့ မည္ျဖစ္ရာ ထိုနွစ္ ၂၀ ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးခဲ့ သူမ်ားကို စစ္ေဆးခ်က္ အရလည္း မိုဘိုင္း ဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ ကင္ဆာ ကိ်တ္မ်ား ျဖစ္ပြား လာသည့္ ဆက္စပ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ မွ်ပင္ မေတြ႕ ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေနာ္ေ၀ နိုင္ငံ တစ္၀န္း မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစဲြ သူမ်ား မိုဘိုင္းဖုန္း လိႈင္းမ်ားေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈ ရိွမရိွကို ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္ ထားခ်က္မ်ား အရလည္း မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာကဲ့သို႕ ေရာဂါ ၾကီးၾကီး မားမားမ်ား မျဖစ္ပြားရံု သာမက အျခား က်န္းမာေရး ခိ်ဳ႕ယြင္းမႈ မ်ားကို ဆက္လက္ ျဖစ္ပြား ေစေသာ ကိုယ္ခံ အားဓာတ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္း မိ်ဳးကိုပင္ ျဖစ္ပြား ေစျခင္း မရိွေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။

''ကြ်န္ေတာ္တို႕ နွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ မွတ္တမ္း တင္ထား ခ်က္ေတြ အရေတာ့ မိုဘိုင္း ဖုန္းေတြ ၀ိုင္ဖိုင္ စက္ေတြနဲ႕ အျခား ၾကိဳးမဲ့ နည္းပညာသံုး စက္ပစၥည္း ေတြက ထြက္တဲ့ အေပ်ာ့စား လွ်ပ္စစ္ သံလိုက္ လိႈင္းေတြေၾကာင့္ လူေတြ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ တယ္ဆိုတဲ့ ထင္ထင္ရွားရွား သက္ေသျပစရာ တစ္ခ်က္မွ မေတြ႕ရပါဘူး''ဟု စစ္တမ္းကို ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သူ ပါေမာကၡ ဂ်န္အလက္ဇႏၵားက ေျပာသည္။

ထိုစစ္တမ္းကို ေနာ္ေ၀နိုင္ငံ ျပည္သူ႕ က်န္းမာေရး သိပၸံက အတည္ျပဳ ေပးထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသမီးေတြ ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို သိထားရင္ ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်ျခင္း ေတြနည္းသြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္ မည့္နည္း လမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ၾကမည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ် ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား ထဲတြင္ လူမႈဘ၀ အဆင္ မေျပ မႈမ်ားက ထိပ္ဆံုး ကရွိေနသည္။ စစ္တမ္း ေကာက္ယူ သုေတသန ျပဳထားခ်က္မ်ား အရ ကိုယ္၀န္ ရွိေန ခ်ိန္တြင္ အလုပ္လက္ မဲ့ျဖစ္ သြားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ၿပိဳ ကြဲသြားျခင္း၊ အိမ္ခန္း ငွားခမ်ား မေပး ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊ အိမ္ေပါင္ ေျမေပါင္ ထားသည္မ်ား ျပန္မေရြး ႏိုင္ေတာ့ျခင္း စသည့္ ဘ၀ လိႈင္းမ်ား ႐ိုက္ခတ္ လာျခင္းေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်ျခင္း မ်ားျဖစ္ပြား လာရေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း ရလဒ္ မ်ားကို Journal of Family Planning and Reproductive Health Care ဂ်ာနယ္တြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။ ဘ၀လိႈင္းမ်ား ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ ဖ်က္ခ်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားရ ျခင္းကို အကာအကြယ္ ေပးရန္မွာ မ်ားစြာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။

ျမ၀တီ

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား