ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အင္တာနက္ဥပုသ္ေစာင့္စခန္းမ်ား

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းအ႐ြယ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား သန္းတစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ အင္တာနက္ကုိ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေအာင္
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စြဲလမ္းေနၾကရာ အာဏာပုိင္မ်ားက အင္တာနက္မွ မစြန္႕ခြာႏုိင္ျဖစ္ေနသည့္ အဆုိပါ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအတြက္ အင္တာနက္ဥပုသ္ေစာင့္စခန္းမ်ား သုိ႕မဟုတ္ အင္တာနက္ျဖတ္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ပင္ စီစဥ္လာရသည္။ ထိုသုိ႕ေသာစခန္းမ်ားမွာ ဂ်ပန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ သုေတသန အစီအစဥ္အရ ကေလးသူငယ္မ်ားၾကား အင္တာနက္စြဲလမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေျဖ႐ွင္းမႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟုဆုိသည္။

ဂ်ပန္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အင္တာနက္ဥပုသ္ေစာင့္စခန္း အစီအစဥ္
အတြက္ အစုိးရထံ ဘတ္ဂ်တ္ေတာင္းခံထားၿပီး ထိုအစီအစဥ္ျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ဆဲလ္ဖုန္း၊ လက္ကိုင္ဂိမ္းစက္မ်ားႏွင့္ မခြာႏုိင္ေအာင္ျဖစ္ေနသည့္ ကေလးမ်ား၏ လူေနမႈပုံစံကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစမည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တြင္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားၾကား အင္တာနက္ႏွင့္ ဂိမ္းအသုံးအေဆာင္မ်ားအေပၚ စြဲလမ္းမႈမွာ တစ္စထက္တစ္စ ပုိမုိ၍ ျပႆနာျဖစ္လာေနေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ အကီဖူမီ ဆီကုိင္းက Daily Telegraph သုိ႕ ေျပာၾကားသည္။ လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခန္႕မွန္းမႈအရ ထုိသုိ႕ေသာ စြဲလမ္းမႈျပႆနာမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း႐ွိ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလး ၅၁၈,၀၀၀ တုိ႕တြင္ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိရၿပီး ထုိအေရအတြက္မွာ ဆက္လက္ ျမင့္တက္လာေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အင္တာနက္ဥပုသ္ေစာင့္စခန္းမ်ားကုိ ေက်ာင္းျပင္ပ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ားတြင္ တည္ေထာင္ၿပီး ကေလးမ်ားကုိ ့အစစ္အမွန္ လက္ေတြ႕ဘဝႏွင့္ ပုိမိုထိေတြ႕ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကုိ အင္တာနက္သုံးျခင္း၊ ဂိမ္းကစားျခင္းတုိ႕ မျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္၌ အဖြဲ႕လုိက္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ အားကစားပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္
ပုသ္ေစာင့္ျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ထိခုိက္မႈ ခံစားရေသာ ကေလးမ်ားကုိ စိတ္ပညာ႐ွင္မ်ားက အကူအညီေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ "သူတုိ႕ကုိ အတုအေယာင္ ကမာၻထဲကေန ထြက္ခြာေစၿပီး အျခားကေလးေတြ၊ လူငယ္ေတြနဲ႕ တစ္ကယ့္လက္ေတြ႕က်က် ဆက္ဆံမႈမ်ဳိး ျပဳလုပ္ေစဖုိ႕ အားေပးသြားမွာပါ"ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ကဆုိသည္။

ၾသဂုတ္လ အေစာပုိင္းက ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ အင္တာနက္စြဲလမ္းမႈ သုေတသနစစ္တမ္း ထုတ္ျပန္မႈအရ ဂ်ပန္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား အင္တာနက္ကုိ မွီခိုအားထားမႈ အလြန္အမင္းျမင့္တက္ေနျခင္းကုိ သိရွိလာရျခင္းျဖစ္သည္။ နီဟြန္းတကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡ တာကာ႐ွီ အုိအုိင္ဒါ ဦးေဆာင္ေသာ သုေတသနအဖြဲ႕က ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း႐ွိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၄၀,၀၀၀ ထံသုိ႕ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ား ေပးပုိ႕ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႕အနက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၉၈,၀၀၀ က ျပန္လည္ေျဖၾကား
ခဲ့ၾကသည္။

သုေတသနအဖြဲ႕က ေက်ာင္းသူေက်ာင္သားမ်ားကုိ ေမးခြန္း ၈ ခု ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္ကုိ နာရီအတန္ၾကာ သုံးစြဲရမွသာ ေက်နပ္မႈရေလ့ ႐ွိ မ႐ွိ၊ အင္တာနက္သုံးမိလွ်င္ မရပ္တန္႕ႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ မျဖစ္ႏွင့္ အင္တာနက္သုံးျခင္းေၾကာင့္ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေအးစက္ေဝးကြာလာျခင္း ႐ွိ မ႐ွိ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ပါဝင္သည္။

သုေတသနေမးခြန္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေျဖၾကားသူ ၇,၉၅၂ ဦးအနက္ ၈.၁ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အင္တာနက္ကုိ ေရာဂါေဝဒနာတစ္ရပ္ ခံစားေနရသကဲ့သို႕ စြဲလမ္းေနပုံရေၾကာင္း သိရသည္။ ေျဖၾကားသူ ၂၃.၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ႀကဳံရေၾကာင္း၊ ၁၅.၆ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ညဘက္ အိပ္ေနစဥ္ မၾကာခဏ ျပန္ႏုိးတတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယခု သုေတသနအရ တနလၤာမွ ေသာၾကာအထိ အင္တာနက္ကုိ တစ္ေန႕လွ်င္ ၅ နာရီအထက္ သုံးစြဲေသာ ဂ်ပန္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား
၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ႐ွိသည္။

အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႕မ်ားတြင္ တစ္ေန႕လွ်င္ ၅ နာရီအထက္ အင္တာနက္သုံးစြဲမႈ႐ွိၿပီး အထက္တန္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သုေတသနစစ္တမ္းက ေဖာ္ျပသည္။

Planet Myanmar Network

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား