အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေသာ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမွု မ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေသာ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမွု မ်ား အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး က်န္းမာ ေပ်ာ္ရႊင္ ဖို႔ဟာ အခ်က္ မ်ားစြာ အေပၚ မူတည္ေန ပါတယ္။ တစ္ခါ တစ္ရံမွာ အမ်ိဳးသမီး ေတြဟာ လက္တြဲေဖာ္ ႏွင့္ မိသားစုဝင္ တို႔ရဲ့ က်န္းမာေရး ကို အေလးထား အာ႐ုံစိုက္ ေနရသည့္ အတြက္ သူတို႔ရဲ့ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ဖို႔ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကပါ တယ္။ အမ်ိဳးသမီးတိုင္းဟာ ေကာင္း မြန္ေသာ က်န္းမာေရး အေလ့အထ မ်ားကို အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္ ရပါမယ္။

ေငြကုန္ေၾကးက် သက္သာေသာ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မွုနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္း ပုံမွန္ လုပ္ျခင္း၊ စိတ္ဖိစီးမွု ေျဖေလ်ာ့ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ စားေသာက္မွုပုံစံကို လိုက္နာျခင္းတို႔ ကို ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ပုံမွန္ စမ္းသပ္မွုခံယူျခင္း၊ ေရာဂါရွာေဖြစစ္ေဆးမွုခံယူျခင္းတို႔ဟာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ က်န္းမာ ေရး အေလ့အထမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မည္သည့္ အသက္ အရြယ္မွာ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါ ရွာေဖြစမ္းသပ္မွုေတြကို ျပဳလုပ္သင့္ တယ္ဆိုတာ ဗဟုသုတအျဖစ္ သိရွိ ထားဖို႔ ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

(၁) ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းျခင္း

အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဟာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ကစလို႔ အနည္းဆုံးႏွစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းတာၿပီး ေသြးတိုး ေရာဂါ ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးဖို႔ လိုအပ္ပါ တယ္။ ပုံမွန္ရွိသင့္တဲ့ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ပမာဏဟာ 120/80 mmHg ဆိုတာ အမ်ားစုသိရွိထားၾကၿပီး ျဖစ္မွာပါ။

(၂) ေသြးတြင္း ကိုလက္စထေရာလ္ ပမာဏ စစ္ေဆးျခင္း

အသက္ ၂ဝ ခန္႔မွ စတင္ၿပီး ၅ ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ ေသြးတြင္း ကိုလက္စထေရာလ္ပမာဏကို တိုင္း တာစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားေနသူ သို႔မဟုတ္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါရွိသူ သို႔မဟုတ္ ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူ သို႔မဟုတ္ ႏွလုံး ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ ေရာဂါတစ္ခုခုရွိေန သူ သို႔မဟုတ္ မိသားစုရာဇဝင္တြင္ အသက္ ၅ဝ မတိုင္မီ ႏွလုံးတိုက္ခိုက္ခံ ရဖူးသူရွိလၽွင္ ေသြးတြင္းကိုလက္စထ ေရာလ္ကို ပုံမွန္တိုင္းတာရပါမယ္။ (၃)ရင္သား ကင္ဆာ ရွိ၊ မရွိ

အသက္ ၂ဝမွ အသက္ ၄ဝႏွစ္ အတြင္း ၃ ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ သို႔ မဟုတ္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္က် ရင္သားဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း စသည့္ ရင္သားကင္ဆာ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးစမ္း သပ္မွုမ်ား ခံယူသင့္တယ္လို႔ ကၽြမ္း က်င္ပညာရွင္မ်ားမွ အႀကံေပးထားၾက ပါတယ္။ သင့္ရဲ့အသက္၊ မိသားစုဝင္ ရာဇဝင္၊ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားကို အေျခခံ၍ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပညာ ရွင္မ်ားက ရင္သားဓာတ္မွန္ရိုက္သင့္၊ မသင့္ ဆုံးျဖတ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

(၄) သားအိမ္ေခါင္း ကင္ဆာ

အသက္ ၂၁ မွ ၆၅ ႏွစ္အတြင္း သို႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံေနမွု ရွိေန သည့္ ကာလမ်ားအတြင္း တစ္ႏွစ္ လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၃ ႏွစ္ လၽွင္ တစ္ႀကိမ္ ဏေစ ွာနေမ စစ္ေဆးျခင္း ခံယူရပါမယ္။ ကင္ဆာ ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ သားအိမ္ျဖတ္ ထုတ္ထားသူျဖစ္ပါက Pap Smear ခံယူရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ (၅) လိင္မွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား

ထိုေရာဂါမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသူမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစနိုင္ၿပီး ေမြးလာ ေသာ ကေလးငယ္ကိုလည္း ထိခိုက္ ေစပါတယ္။ အျခားက်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္သည့္ အတြက္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ သို႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံသည့္အသက္ အရြယ္မွစၿပီး ထိုေရာဂါမ်ား ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးစမ္းသပ္မွု ခံယူသင့္ပါတယ္။

(၆) အူမႀကီးကင္ဆာ

 အသက္ ၅ဝ ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ အူမႀကီးကင္ဆာ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးမွု ခံယူသင့္ပါတယ္။ မိသားစုတြင္ အူမ ႀကီးကင္ဆာျဖစ္ပြားသူရွိပါက ထို အသက္ထက္ ေစာစီးစြာ စစ္ေဆးမွုခံ ယူရပါမယ္။

(၇) စိတ္ဓာတ္က် ေရာဂါ

စိတ္က်န္းမာေရးဟာလည္း ခႏၶာကိုယ္ က်န္းမာေရးကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးပါတယ္။ က်န္းမာေရးစစ္ ေဆးမွုခံယူေတာ့မည္ဆိုပါက သက္ ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းကို စိတ္ ဓာတ္က်ေရာဂါ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပး ရန္ ေတာင္းဆိုနိုင္ပါတယ္။ အထူး သျဖင့္ သင္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္ အတြင္း ဝမ္းနည္းၿပီး အရာရာဟာ အဓိပၸာယ္မရွိ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတယ္ လို႔ ခံစားရရင္၊ ဘာလုပ္လုပ္ စိတ္မပါ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မွုမရွိျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ေပါ့။

(၈) ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳ ေရာဂါ

သင္ဟာ ေသြးတိုးေရာဂါရွိေန လၽွင္၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ဟာ 135/ 80 mmHg ထက္ မ်ားေနလၽွင္ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳေရာဂါရွိ၊ မရွိပါ စစ္ေဆး သင့္ပါတယ္။

(၉) အရိုးပါး၊ အရိုးပြ ေရာဂါ

အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္မွစ၍ အရိုးေတြ သန္မာမွု ရွိ၊ မရွိကို စစ္ေဆးမွု ခံယူသင့္ပါတယ္။

(၁ဝ)အ၀လြန္ေရာဂါ

ရွိသင့္သည့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထက္ မ်ားေနျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုတာကို သိရွိနိုင္တဲ့ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္း တစ္ခုကေတာ့ BMI တြက္ျခင္းပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားေနျခင္း ဟာ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳေရာဂါ၊ ႏွလုံး ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာနိုင္တဲ့ လမ္းစပဲျဖစ္ပါတယ္။

By Health Digest

မွတ္ခ်က္ေရးသားလုိတဲ့ စာဖတ္ပရိတ္မ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ဖြင့္ေပးလုိက္ပါျပီ။ မွတ္ခ်က္မ်ား ေရးသားႏုိင္ပါျပီ။

ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား