သတိျပဳကာကြယ္ ပဋိဇီဝေဆး ယဥ္ပါးမႈအႏၲရာယ္


ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ပဋိဇီဝေဆးကို ပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အသုံးျပဳေနၾကပါသည္။ လူထု ေဆးပညာတြင္သာမက တိရစၧာန္ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ တိရစၧာန္ေဆးပညာတြင္လည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳလ်က္ ရွိသည္။ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေနာက္ဆုံး ထြက္ရွိသည့္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို ေစ်းကြက္တြင္
အလြယ္တကူ ရရွိႏိုင္ေပသည္။

ေနမေကာင္းျဖစ္ပါက ေဆးခန္းသြားၿပီး ဆရာဝန္ဆီ ျပသရန္ ဝန္ေလးတတ္သည္မွာ လူ႔မေနာပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။ လမ္းေဘးမွ ေဆးဆိုင္မွာ အလြယ္တကူပင္ ဝယ္ယူတတ္ ၾကသည္။ ေဆးသက္တမ္းလည္းမၾကည့္၊ မည္သည့္ေဆး ေပးလိုက္မွန္း မသိၾကဘဲ မနက္တစ္ႀကိမ္၊ ေန႔လယ္တစ္ႀကိမ္၊ အိပ္ရာဝင္ခါနီး တစ္ႀကိမ္ေသာက္ ဆိုၿပီးသာသိၾက၏။ ကိစၥမ်ားေျမာင္လူတို႔ေဘာင္တြင္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ လုံးပန္းေနၾကရင္း ပဋိဇီဝေဆး၏ ခုခံႏိုင္စြမ္းအား မ်ားျပားလာမႈကို သတိမျပဳမိၾကေပ။

စာေရးသူသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္၌ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အထိ Faculty of Veterinary Medicine တြင္ ပဋိဇီဝေဆးခုခံႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တိရစၧာန္ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဘာသာျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ပဋိဇီဝေဆး ခုခံႏိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိေစရန္အတြက္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုး၊ ဗက္တီးရီးယားပိုးႏွင့္ သန္ေကာင္ပိုးတို႔ ေၾကာင့္ တိရစၧာန္မ်ားအပါအဝင္ လူတို႔တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္၏။ ဗိုင္းရပ္(စ္)ပိုးေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါကို ေဆးေသာက္ျခင္းျဖင့္ မကုသႏိုင္ေသာ္လည္း ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ပဋိဇီဝေဆးဝါးကို အသုံးျပဳႏိုင္
ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိဇီဝေဆးသည္ လက္နက္ႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ဆရာဝန္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လြဲမွားစြာေသာက္သုံးျခင္း၊ ေဆးပတ္လည္ေအာင္ ေသာက္သုံးမႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ ျဖစ္ေစသလို ပဋိဇီဝေဆးၾကြင္းေဆးက်န္မ်ားသည္ လူတို႔စားသုံးေသာ အသား၊ ငါး၊ ႏို႔ႏွင့္ ဥတို႔မွတစ္ဆင့္
ပဋိဇီဝေဆး ယဥ္ပါးျခင္းျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ပဋိဇီဝေဆးကို ခုခံႏိုင္သည့္ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇသည္ ေရထဲမွတစ္ဆင့္၊ ေမြးျမဴေရးတိရစၧာန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ႏွင့္ ရွားပါးစြာပင္ ေျမႀကီးမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္ေပသည္။

ထို႔အတူပင္ တိရစၧာန္ေမြးျမဴသူမ်ားသည္ လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ စြဲမွတ္ေနၾကသည္မွာ ပဋိဇီဝေဆးကို ကုသဖို႔ထက္ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကသည္။ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားတြင္ ပဋိဇီဝေဆး အသုံးမျပဳႏွင့္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ေမြးျမဴေရးနယ္ပယ္၌ ပဋိဇီဝေဆးကို ကုသမႈေပး
ေသာ ပမာဏထက္ တိရစၧာန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ေကြ်းေသာအခါ တိရစၧာန္မ်ား၏ သားထြက္မႈပမာဏ ျမင့္တက္လာသည္ဟု နားလည္ထားၾကေသာ္လည္း ေမြးျမဴသူမ်ားမွာ နားလည္မႈ လြဲမွားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိျခံသို႔ ေရာဂါဝင္ေရာက္ျခင္းကို စိုးရိမ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပဋိဇီဝေဆးကို
ေရ၌ျဖစ္ေစ အစာထဲ၌ျဖစ္ေစ လိုသည္ထက္ပို၍ အသုံးျပဳမႈေၾကာင့္ ပဋိဇီဝေဆးခုခံႏိုင္မႈမ်ား တိရစၧာန္မ်ား၏ကိုယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ပဋိဇီဝေဆး အၾကြင္းအက်န္မ်ားသည္ လူတို႔စားသုံးေသာ အသားမွတဆင့္ လူသားတို႔ကိုယ္ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီး ဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ျဖင့္ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ား၌ ပဋိဇီဝေဆးမ်ား အသုံးျပဳမႈကို ပညာေပးေဟာေျပာျခင္း၊ စစ္ေဆး ျခင္း၊ အသား၊ ငါး၊ ႏုိ႔ႏွင့္ ဥမွတစ္ဆင့္ ပဋိဇီဝ ေဆးၾကြင္းေဆးက်န္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈ မရွိ
ေစရန္အတြက္ ပဋိဇီဝေဆးေပးထားသည့္ တိရစၧာန္မ်ားကို ကန္႔သတ္ရက္ထားၿပီးမွသာ ေရာင္းခ်ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အသုံးျပဳခြင့္မရွိသည့္ ေမြးျမဴေရးသုံး ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း
ႏွင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈကို တားျမစ္ျခင္းတို႔ကို ျပည္သူလူထုသို႔ ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ မျဖစ္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ထို႔ျပင္ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိ သည့္ အသား၊ ငါး၊ႏို႔ႏွင့္ ဥတို႔ကို နမူနာ ပစၥည္းမ်ားရယူၿပီး တိရစၧာန္ေရာဂါ စစ္ေဆးေရးဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၌ ပဋိဇီဝေဆးၾကြင္း ေဆးက်န္မ်ားပါရွိမႈ ရွိ/မရွိကို စစ္ေဆးေပး လ်က္ရွိပါသည္။

ေဆးယဥ္ပါးမႈဆိုသည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ အႀကိမ္က ေသာက္လိုက္သည့္ ပဋိဇီဝေဆး၏ အာနိသင္အစြမ္းကို ခံႏိုင္ရည္ရွိလာၿပီး ေဆးဘယ္ေလာက္ေသာက္ေသာက္ ေရာဂါမေပ်ာက္ေတာ့ေပ။ ဆရာဝန္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေသာက္တဲ့သူက ရွားသည္။ စာေရးသူလည္း ရံဖန္ရံခါ ေဆးေသာက္ရန္ ေမ့တတ္၏။ ေနာက္ၿပီး ေဆးပတ္လည္ေအာင္မေသာက္။ ခံစားေနရသည့္ ေဝဒနာသက္သာလွ်င္ ေဆးကို မေသာက္ေတာ့ဘဲ ဆရာဝန္ေပးလိုက္သည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္အတိုင္း ပစ္ထားတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပဋိဇီဝေဆးခုခံႏိုင္မႈသည္ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာသည္။

ပဋိဇီဝေဆးကို ခုခံႏိုင္ေသာ မ်ဳိး႐ိုးဗီဇသည္လည္း လက္ဆင့္ကမ္းတတ္ေသာ သေဘာရွိသည့္အတြက္ ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲလာ၍ ေနာက္ဆုံးေပၚ မ်ဳိးဆက္ ဗက္တီးရီးယားမ်ား ေပၚထြက္လာပါ သည္။ ေနာက္ဆုံးေပၚမ်ဳိးဆက္ ဗက္တီးရီးယားမ်ားကို ႏွိမ္နင္းႏိုင္သည့္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားက အၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်ၾက၏။ စာဖတ္သူမ်ား နားလည္ေအာင္ရွင္းျပရလွ်င္ ပဋိဇီဝေဆးမွာ
ဗက္တီးရီးယားပိုးကို သတ္သည့္ေဆးႏွင့္ ဗက္တီးရီးယားပိုး ဆက္လက္မပြားေအာင္ ျပဳလုပ္သည့္ ပဋိဇီဝေဆးဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခံစားရတာ သက္သာၿပီဟု ေဆးျဖတ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ တခ်ဳိ႕ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ က်န္ရွိေနတတ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ားသည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးပင္ ပဋိဇီဝေဆး ယဥ္ပါးျခင္းျဖစ္လာသည္။

ေဆးယဥ္ပါးျခင္းတြင္ သာမန္ေရာဂါျဖစ္သူမ်ားတြင္ မသိသာဘဲ ငွက္ဖ်ားေရာဂါသည္မ်ား၊ တီဘီေရာဂါသည္မ်ား၊ ခုခံအားက်ဆင္းသည့္ေရာဂါ HIV/AIDS ေရာဂါသည္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္မ်ားတြင္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အသက္ေသဆုံးႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေဆးယဥ္ပါးေသာ တီဘီေရာဂါကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တီဘီေရာဂါျဖစ္ပြားသူ လူ ၁ဝ ေယာက္လွ်င္ တစ္ေယာက္ေတြ႕ရသည္ဟု သိရပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၌ တတိယမ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည့္ Cephalosporins ပဋိဇီဝေဆး၏
ေဆးယဥ္ပါးမႈမွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ တင္ျပခ်က္အရ E.coli တြင္ ပဋိဇီဝေဆး
ယဥ္ပါးမႈသည္ ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Klebsiella တြင္ ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈသည္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Staph တြင္ ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈသည္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ Gonorrhea တြင္ ပဋိဇီဝေဆးပါးမႈ
သည္ ငါးရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရွိသည္ဟု သုေတသန မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။ ေခတ္မီ
တိုးတက္သည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပင္ တျခားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါ
ျဖစ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ခရီးသြား ၃ဝဝဝဝ မွ ၈ဝဝဝဝ တြင္ ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈကိုေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ မျဖစ္ေစရန္ သိထားသင့္ေသာအခ်က္မ်ားကို ေဝမွ်ရလွ်င္

- အနာသိလွ်င္ ေဆးရွိသည္ဆိုသကဲ့သို႔ ေနမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ပဋိဇီဝေဆးကို လိုအပ္မွ
သာ ေသာက္သုံးပါ။
- နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့ပါက ဘက္တီးရီးယားပိုးကို စစ္ေဆးၿပီး တိက်သည့္ပဋိဇီဝေဆးကို ေသာက္ပါ။
- ပဋိဇီဝေဆးကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆရာဝန္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းေသာက္ပါ။
- ေဆးပတ္လည္ေအာင္ေသာက္ပါ။
- သက္သာၿပီဟု ယူဆၿပီး ေဆးေသာက္ျခင္းကို ရပ္မပစ္ပါႏွင့္။
- မိမိက်န္ရွိေနသည့္ ေဆးကို သိမ္းထားၿပီး တျခားသူမ်ား နာမက်န္းျဖစ္ေသာအခါ ေဆးေသာက္
ရန္ မွ်ေဝျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
- က်န္ရွိေနသည့္ေဆးဝါးမ်ားကို ဆက္လက္သိမ္းထားျခင္းမလုပ္ရန္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။
- ဆရာဝန္ထံျပသမႈမခံယူဘဲ မိမိဘာသာ ပဋိဇီဝေဆးကို မေသာက္သုံးသင့္ပါ။
- ပဋိဇီဝေဆးမ်ား၌ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး Side Effect ရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။
- ဝယ္ယူလာသည့္ သား၊ ငါးမ်ားကို ေရျဖင့္ေျပာင္စင္ေအာင္ေဆးေၾကာၿပီး ဘက္တီးရီး ယားပိုးမ်ားသည္ အပူခ်ိန္ျမင့္ျမင့္တြင္ အသက္မရွင္ႏိုင္သည့္အတြက္ က်က္ေအာင္ ေၾကာ္ေလွာ္
ခ်က္ျပဳတ္ပါ။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ေဆးကုသမႈေပးေသာအခါ ေႏွာင့္ေႏွး
ၾကန္႔ၾကာတတ္ၿပီး ေဆး႐ုံတြင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ေဆးကုသမႈခံယူရေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္
၍ ေဆးကုသမႈစရိတ္မ်ား ပိုမိုကုန္က်လာကာ ျပည္သူလူထု၏ မိသားစုဝင္ေငြေလ်ာ့က်လာေစႏိုင္
ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၊
ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တာဝန္က်ရာေဒသမ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန
၏ မူဝါဒျဖစ္ေသာ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး၊ အစားအစာေဘးကင္းလုံျခံဳမႈရွိေစေရးႏွင့္ ေက်းလက္
ေနျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း ဝင္ေငြတိုးတက္လာၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးတို႔ကို
အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

က်န္းမာျခင္းသည္ လာဘ္ႀကီးတစ္ပါးဆိုကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထု က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္၍ တစ္ဦး
ခ်င္းဝင္ေငြတိုးတက္လာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီး
တည္ေဆာက္ရာတြင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုသို႔ က်န္းမာေရးအသိ
ပညာမ်ားကို ေဝငွရင္း တျဖည္းျဖည္းက်ယ္ျပန္႔လာေသာ ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈကိုသတိျပဳ
ကာကြယ္ၾကပါစို႔။ ။

ေဒါက္တာၿဖိဳးသူေအာင္ (ေမြး/ကု)
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

မ်က္ႏွာအသားရည္မ်ား မေၿခာက္ေသြ ့ေစရန္

မိန္းကေလးမ်ားသည့္ တစ္ေန ့တာအတြက္ မနက္ခင္းမွ စၿပီးအသုံးၿပဳ ့ခဲ့သည့္ မိတ္ကပ္မ်ား ၊ ခရင္မ္မ်ားကုိ ညပုိင္းေရာက္သည့္ႏွင့္ မ်က္ႏွာကုိစင္ႀကယ္ေအာင္သန္ ့စင္ေအာင္ၿပဳ ့လုပ္ၿပီးမွ အိပ္ယာဝင္သင့္ပါတယ္ ။ တစ္ခ်ဳိ ့မိန္းကေလးမ်ားတြင္ လိမ္းထားသည့္မ်က္ႏွာကုိ ႏွေၿမာၿပီး မ်က္ႏွာကုိ စင္ႀကယ္ေအာင္ မလုပ္ဘဲ ဒီအတုိင္းထားခဲ့သည့္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ရွိလာခဲ့လွ်င္ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ တင္းတိပ္မ်ား စြဲလာတက္ပါသည္ ။

မ်က္ႏွာစင္ႀကယ္ေအာင္ ၿပဳ ့လုပ္ၿပီး အိပ္ယာဝင္ၿခင္းသည့္ မိန္းကေလးမ်ားတြင္ မဟုတ္ဘဲ ေယာက်ၤားေလးမ်ားပင္ မၿဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ မ်က္ႏွာသစ္ၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္ ။

မ်က္ႏွာမသစ္ခင္ မိမိလက္မ်ားကုိဆပ္ၿပာၿဖင့္ သန္ ့ရွင္းေအာင္ ေဆးေႀကာၿပီးမွသာ မ်က္ႏွာသစ္ၿခင္းကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ မ်က္ႏွာသစ္သည့္အခါတြင္ လက္သည္မ်ားနွင့္ မ်က္နွာသစ္အေရၿပားမ်ားကုိ ကုတ္ဖဲ့ၿခင္းလုံးဝ မလုပ္ရပါ ။ လက္ေခ်ာင္းမ်ားနဲ ့သည္ မ်က္ႏွာၿပင္ အေရၿပားကုိ နွိပ္နယ္ၿခင္း ပုံစံမ်ဳိ ့ၿဖင့္ မ်က္ႏွာၿပင္တစ္ခုလုံးကုိ ညင္သာစြာလုပ္ေဆာင္ပါ ။ ထုိ ့ကဲ့သုိ ့မ်က္ႏွာသစ္သည့္ စနစ္မ်ဳိးကုိ မလုပ္ေဆာင္မိခဲ့ပါက သင့္သည္ ယေန ့မွ စၿပီး လုပ္ေဆာင္ပါလုိက္ပါ ။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေႀကာင့္ Dead cells (ဆဲလ္) မ်ားအတြက္ ၿပန္လည္ အစားထုိးႏုိင္ၿပီး သင့္အသားရည္မ်ား ေၿခာက္ေသြ ့ေနၿခင္း ကင္းေဝးေစပါမည္ ။မ်က္လုံးအိပ္ေဘး အသားရည္မ်ား တြန္ ့ၿခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သလုိ ့ မ်က္ႏွာ အသားရည္လွပါ ဆုိေၿပေနပါလိမ့္မည္ ။

Mg Mandalay

ဆံပင္ႏွင့္ဦးေရျပားအတြက္ ၾကက္သြန္နီ


ဆံပင္သန္၊ ဆံပင္ျပန္ေပါက္တဲ့ အိမ္တြင္းကုထံုးနည္းေလး ရွိတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ၾကက္သြန္နီကို ေရလဲသံုးတာပါပဲ။

ၾကက္သြန္နီက ဆာလဖာဓာတ္ ပါ၀င္မႈ ျမင့္မားေနသည့္အတြက္ မႊန္တဲ့ အနံ႔ေတာ့ရွိတယ္။ ဆံပင္မကၽြတ္ေတာ့တဲ့အထိ၊ ဆံပင္ျပန္ေပါက္တဲ့အထိ
ေဗာက္ေတြေပ်ာက္တဲ့အထိ သည္းခံ သံုးေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့
ေဘးကင္းတဲ့ေဆးတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာကို က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား စာမ်က္ႏွာမွ သတင္းစကား ပါးခ်င္ပါတယ္။

အသံုးျပဳနည္း

(၁) ၾကက္သြန္နီကို ထုေထာင္း၊ ဘရန္ဒါနဲ့ၾကိတ္ျပီး အ၀တ္သန့္သန့္ျဖင့္ အရည္ညစ္ယူပါ။

((၂) အနံ့သက္သာျပီး အက်ိဳးအာနိသင္လည္း ပိုေကာင္းလာေအာင္ သံပုရာသီး တစ္စိတ္ေလာက္ ညစ္ထည့္ပါ။

(၃) ပ်ားရည္ လက္ဖက္စားဇြန္းခန့္ ေရာစပ္ပါ။

၄င္းၾကက္သြန္နီအရည္နဲ႔ ဦးေရျပားကို ႏွိပ္နယ္ေပးမယ္ဆိုရင္
ေသြးလွည့္ပတ္မႈ တိုးတက္လာမယ္။ ၾကက္သြန္နီထဲက ဆာလဖာဓာတ္ဟာ ဆံပင္က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳမယ့္ ေကာ္လာဂ်င္ကို ထုတ္ေပးတယ္။ ဘက္တီးရီးယားကို ႏိုင္နင္းတဲ့ အစြမ္းသတၱိေၾကာင့္ ဦးေရျပားေပၚက ကူးစက္ေရာဂါေတြကိုလဲ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တယ္။

ပံုမွန္ကေတာ့ ဆံပင္ထူခ်င္လို႔ ၾကက္သြန္နီကို အသံုးျပဳၾကေပမယ့္ ေနာက္ထပ္အစြမ္းေတြလဲ ရွိပါတယ္။ ဆံပင္မသန္၊၊ ဆံပင္ကၽြတ္လြယ္ စတဲ့ ဦီးေရျပားျပသနာေတြအတြက္ ေကာင္းမြန္တာပါပဲ။

ဦးေခါင္းထဲ Yeast infection ေခၚတဲ့ ေစးထန္းေနတာမ်ိဳး၊ ဦးေရျပား မႈိတက္တာ၊ ဦးေရျပားမွာ ၀က္ၿခံေပါက္တာ၊ ေဗာက္ေတြ ေပါက္တာမ်ိဳးေတြကို ကုသ ေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ ဦးေရျပား ေျခာက္သူ၊ ဦးေရျပား အဆီထြက္သူေတြလဲ အလားတူ ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစပါတယ္။

မိုးသိမ့္သိမ့္ေ၀(ပူတာအို)
ကိုးကား ။ ။ Onion for hair growth

က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား

ၾကက္ေမာက္သီး အစြမ္း

၁။ ေသြးခ်ိဳ၊ ကင္ဆာ၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အဆုတ္ တို႔ ဆက္စပ္ ေရာဂါ၊ ေသြးေပါင္ ခ်ိန္တက္ျခင္းတို႔ကို ကုသေပးႏိုင္တဲ့ အသီး တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ၾကက္ေမာက္သီးဟာ ဗီတာမင္ စီ ဓာတ္ ၾကြယ္ဝတဲ့အတြက္ သံဓာတ္၊ ေကာ့ပါးဓာတ္ ဆုပ္ယူႏိုင္မွု အားေကာင္းတဲ့အတြက္ သံဓာတ္ျဖည့္ အသီးတစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ေကာ့ပါးဓာတ္ အေတာ္အသင့္ ပါဝင္တာမုိ႔ ေသြးျဖဴဥ၊ ေသြးနီဥ တိုးပြား ေစျပီး ေသြးအားလည္း ေကာင္းမြန္ ေစပါတယ္။

၄။ ၾကက္ေမာက္သီးဟာ ကယ္လိုရီဓာတ္ နည္းပါးျပီး ဖိုက္ဘာဓာတ္ မ်ား၃ တဲ့အတြက္ ဝိတ္ခ်ဖို႔အတြက္ မွီဝဲသင့္တဲ့ အသီး တစ္မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကက္ေမာက္သီးဟာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွာ စေပၚျပီး အာရွတိုက္သုိ႔ ျပန္႔ႏွံ႔ ပါတယ္။ ယခုေတာ့ အေမရိက တိုက္အထိ ေရာက္ရွိသြားျပီး က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ အသီးတစ္မ်ိဳး အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။
.
Ref: medic facts
Aung Kham (MM Social Sky)

Computer ဆက္တိုက္သုံးေနသူမ်ား မ်က္စိကိုဘယ္လို ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းၾကမလဲ

ယေန. အုိင္တီေခတ္ႀကီးမွာ လူႀကီးေရာ လူငယ္ပါ ကြန္ပ်ဴတာ ျဖင့္ ေနစဥ္ ရက္ဆက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ ေနက်ရျခင္းေၾကာင့္ မ်က္စိ ခြ်တ္ယြင္း၊ အားနည္းျခင္း တုိ.ျဖစ္ေပၚလာတာ ထူးဆန္းတဲ့ အရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလုိ မခြ်တ္ယြင္း၊ အားမနည္းေအာင္ .ဘယ္လုိကာကြယ္ၾကမလဲ။ေအာက္ပါ နည္းလမ္းေလး ေတြ ကုိလုိက္နာေပးလုိက္ပါ။ေနရာ မွန္ပါေစသင့္ရဲ႕ကြန္ပ်ဴတာ၊ keyboard၊ mouse တုိ. ကုိ ေနရာမွန္ထားတက္ဖုိ. အေရးၾကီးပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာ screen ဟာ သင့္မ်က္လံုးကေနသင့္ရဲ႕လက္တဆန္.စာ အကြာ နဲ. မ်က္လံုးရဲ႕ ၂၀ ဒီဂရီေအာက္ နိမ့္ ေနရပါမယ္။အလင္းေရာင္သင့္ အခန္းတြင္း အလင္းေရာင္ပ်ံ႕နွံ႕ေနပါေစ။

ဒါမွ ကြန္ပ်ဴတာ screen မွလာေသာ reflection ေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ်နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ screen အား သင့္မ်က္စိ နွင့္ သင့္ေတာ္ရာ အလင္း၊အေမွာင္ setting လုပ္ထားပါ။မ်က္မွန္Anti-reflective Lenses ပါေသာ မ်က္မွန္ ကုိ တပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေတာက္ပေသာ အရာမွလာေသာ reflection ေတြကုိ ကာကြယ္နုိင္ပါတယ္။

သင့္ရဲ.မ်က္စိဆရာဝန္က သင့္ အား ကြန္ပ်ဴတာ နွင့္ ထိေတြ.ေနသူမွန္းသိရင္ ထုိ Anti-reflective Lenses ထည့္ထားတဲ့ မ်က္မွန္ကုိ ညြန္းပါလိမ့္မယ္။မိနစ္ ၂၀၊ ေပ ၂၀၊ အခါ ၂၀၊ ေျခလွမ္း ၂၀ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ အလုပ္လုပ္သူမ်ား မိနစ္ ၂၀ ေလာက္ ၾကာတုိင္း ေခါင္းကုိ ခဏေဘးကုိလွည့္ၿပီး ေပ၂၀ေလာက္ေဝးတဲ့အရာတခုခုကုိ ၾကည့္ၾကည့္ေပးပါ။

ဒီနည္းလမ္း ဟာသင့္ရဲ႕ ပင္ပန္းေနတဲ့ မ်က္လံုးအား သက္သာရာ ရေစပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အခါ ၂၀ ေလာက္ မ်က္စိ အား ပိတ္လုိက္ဖြင့္ လုိက္လုပ္ၿခင္းၿဖင့္ မ်က္လံုး စိုစြတ္ၿခင္းကုိ ရယူပါ။ ၿပီးရင္ ခဏ ထုိင္ခံုမွ ထၿပီး ေျခလွမ္း ၂၀ ေလာက္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ ေသြးလွည့္ပတ္ပါေစ။ မ်က္စဥ္း ခတ္ေပးပါလူတစ္ေယာက္ဟာ ၁ မိနစ္အတြင္း ပံုမွန္ ၁၂ ခါ မ်က္ေတာင္ခတ္ က်ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြန္ပ်ဴတာနဲ. အလုပ္လုပ္ေနရရင္ ၅ ခါ ေလာက္သာ မ်က္ေတာင္ခတ္ တာကုိ သင္သတိထားမိပါသလား။

အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ မ်က္္စိအား ေျခာက္ကပ္ေနေစပါတယ္။ ထုိသုိ႔ ေျခာက္ကပ္မေနေအာင္ မ်က္စဥ္း ခတ္ေပးနုိင္ပါတယ္။လက္ဖဝါးအုပ္ျခင္းထုိင္ခံုေပၚတြင္ မတ္မတ္ထုိင္ၿပီး သင့္ရဲ႕လက္ဖဝါး နွစ္ခုအား ေႏြးလာသည္အထိ ပြတ္ေပးပါ။ ထုိေႏြးေနေသာ လက္ဖဝါးနဲ႕ သင့္မ်က္စိနွစ္ဖက္ကုိ ၁မိနစ္ေလာက္ဖံုးအုပ္ေပးလုိက္ပါ။သင့္မ်က္စိေညာင္းကုိက္၊ ပင္ပန္းလာတိုင္း ၂ႀကိမ္၊ ၃ႀကိမ္ေလာက္လုပ္ေပးပါ။ ထို လက္ဖဝါးမွ လာေသာ ေႏြးေထြးမူသည္ သင့္ရဲ႕ ပင္ပန္းေနေသာ မ်က္စိအား သက္သာေစပါတယ္။မ်က္နွာသစ္ၿခင္းအားတဲ့အခ်ိန္မွာ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ေရေအးျဖင့္ မ်က္နွာသစ္ေပးပါ။ အင္မတန္ လန္းဆန္းျခင္းကုိ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။လက္ဖက္္ေျခာက္ အထုပ္ေသာက္ၿပီး သား လက္ဖက္ေျခာက္ အထုပ္ကေလး မ်ားကုိ လြင့္မပစ္ပဲ ေရခဲေသတၱာထဲထည့္ထားၿပီး အားတဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ထုိ လက္ဖတ္ေျခာက္အထုပ္ ၂ထုပ္အား သင့္မ်က္စိ တဖတ္စီိတြင္ တင္ၿပီး အနားယူပါ။ မ်က္စိအားေအးျမ ေစပါသည္။အစားအေသာက္ဗီတာမင္ A, C, E ပါေသာ အစားအစာမ်ား ပုိစားပါ။ သံပရာရည္၊ အသီးအရြက္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ဥ ႏွင့္ နုိ႕ထြက္ပစၥည္းမ်ား လဲ ပုိစားေပးပါ။မ်က္စိေရာဂါ ကင္းေဝၾကပါေစ။

Good Health

အမ်ိဳးသမီး ဆီးမလံုျခင္း


ဆရာရွင့္ ခုတစ္ခါ က်မရဲ ့ အမပါ။ အသက္ကေတာ့ ၃၄ နစ္ပါ။ အိမ္ေထာင္ရွိပါတယ္။ ကေလးတစ္ ေယာက္ရျပီ။ နွာေခ် တဲ့ အခါတို႔ေခ်ာင္းဆိုးတဲ့အခါတို႔မွာ ဆီးမထိန္းနိင္ပါရွင့္။ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား ညႊန္ၾကားေပးေစခ်င္ပါတယ္ရွင့္။

ကေလးတိုင္းဟာ အသက္ ၅-၆ ႏွစ္ဆိုရင္ ဆီးကို ထိန္းႏိုင္လာၾကျပီ။ သြားရမဲ့ေနရာၾကမွသာ ဆီးသြားတတ္လာမယ္။ တလထဲမွာ ၂ ခါေလာက္ အိပ္ရာထဲရွဴပါရင္ Bed wetting (Enuresis) ေခၚတယ္။

စိတ္ဖိအားမ်ားရင္၊ ေၾကာက္စိတ္ဝင္ရင္ လူၾကီးေတြထဲက အမ်ိဳးသမီးေတြပိုျဖစ္ၾကတယ္။ ဆီးလမ္းေၾကာင္း တည္ေဆာက္ထားပံု၊ ကေလးမြးဖြါးရတာ၊ ေသြးဆံုးတာ၊ ဆီးလမ္းပိုးဝင္တာေတြေၾကာင့္ ပိုမ်ားရတယ္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ အာရံုေၾကာထိခိုင္ရင္ က်ားေရာ မပါျဖစ္တယ္။ ဆီးလမ္းကိုထိန္းေပးေနတဲ့ ၾကြက္သားေတြနဲ႔ အာရံုေၾကာေတြမွာ တခုခုျဖစ္လို႔ျဖစ္ၾကရတယ္။

• Stress Incontinence ဖိအားေၾကာင့္ = ေခ်ာင္းဆိုး၊ ရယ္ေမာ၊ ႏွာေခ်၊ စတာမ်ိဳးကေနလဲျဖစ္တယ္။ ကိုယ္ဝန္ေၾကာင့္၊ မီးဖြါးလို႔နဲ႔ ေသြးဆံုလို႔ေၾကာင္လဲ ျဖစ္တယ္။ (အီစထိုဂ်င္) နည္းတဲ့ ရာသီမလာခင္ တပါတ္ေလာက္မွာ ပိုသိသာတယ္။

• Urge Incontinence ဆီးသြားခ်င္လာရင္ အျမန္သြားရျခင္း = အာရံုေၾကာမွာ ျပႆနာရွိလို႔ျဖစ္ရတယ္။ ဆီးသြားေစတဲ့ေဆးေသာက္ထားရင္၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားရင္၊ တခ်ိဳ႕က ပူလို႔၊ တခ်ိဳ႕ကေအးလို႔ ျဖစ္ၾကတယ္။

• Functional Incontinence လုပ္ငန္းပ်က္ယြင္းျခင္း = လည္ပင္းၾကီး-ေဟာ္မုန္း မ်ားတာနဲ႔ ဆီးခ်ိဳ မထိန္းႏိုင္တာကေနလဲ ျဖစ္ေနတာကို ဆိုးေစႏိုင္တယ္။ အာရံုေၾကာေရာဂါ၊ ထိခိုက္မိတာေတြကေနလဲ ဆီးအိမ္ကိုထိန္းလို႔ ခက္ေစမယ္။ (မာလ္တီပယ္-စကလ္ရိုးဆစ္) (ပါကင္ဆန္) ေရာဂါ (အဇာမိုင္ယာ) ေရာဂါ၊ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာပိတ္ေရာဂါေတြကေနလဲ ျဖစ္တယ္။ လူဝလြန္းရင္၊ အိုလာရင္ ေယာက္်ားေတြေရာ မိန္းမေတြမွာပါ ဆီးမလံုတာျဖစ္ႏိုင္တယ္။

• Overactive Bladder ဆီးအိမ္က လုိတာထက္ပိုအလုပ္လုပ္ေနျခင္း အာရံုေၾကာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။

• Overflow incontinence ေယာက္်ားေတြမွာ ပိုျဖစ္တယ္။ ဆီးပိုက္ပိတ္ေနတာ၊ ဆီးခ်ိဳေၾကာင့္ အာရံုေၾကာ အားနည္းတာ၊ ဆီးေက်ာက္။ ကင္ဆာေတြကေနျဖစ္ေစတယ္။

• Transient incontinence အခိုက္အတန္႔မွာသာျဖစ္တာက ဆီးလမ္းပိုးဝင္ေနခ်ိန္၊ ဝမ္းခ်ဳပ္ေနခ်ိန္၊ စိတ္ဖိအားမ်ားခ်ိန္၊ ေဆာင္းတြင္းအခ်ိန္ေတြမွာ ျဖစ္တယ္။
ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအေပၚမူတည္ျပီး ကုသရတယ္။ အာရံုေၾကာ ထိခိုက္ပ်က္စီးတာမ်ိဳးကေတာ့ မရႏိုင္ဘူး။

• ဆီးမ်ားေစတာေတြ (ဘီယာ၊ ေကာ္ဖီ စသည္) ေသာက္တာ ေရွာင္ပါ။

• Kegel exercises (ကီဂယ္) ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာလဲ ေကာင္းတယ္။ (ေရးထားပါတယ္။)

• Biofeedback ကရိယာေလး တပ္ထားနည္းျဖစ္တယ္၊
• အခ်ိန္မွတ္ျပီး ဆီးသြားနည္းေတြလုပ္ႏိုင္တယ္။

• ဆီးအိမ္ေလ့က်င့္ခန္း = ဆီးသြားခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးထားပါ။ အခ်ိန္ကို ကိုယ္လိုခ်င္သလို ေျပာင္းႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

• Overactive bladder ျဖစ္ေနရင္ အာရံုေၾကာကို ထိန္းမဲ့ေဆးမ်ိဳးေပးမယ္။ Anticholinergics (Atropine, Benzatropine, Biperiden, Ipratropium, Oxitropium, Tiotropium, Glycopyrrolate, Oxybutynin, Tolterodine, Chlorpheniramine, Diphenhydramine, Dimenhydrinate, Orphenadrine, Trihexyphenidyl, Dicyclomine) ေဆးမ်ိဳးျဖစ္တယ္။

• Stress Incontinence အတြက္ Vaginal Devices ဗဂ်ိဳင္းနားထဲ ထည့္ထားရတဲ့ကရိယာ၊
• Catheterization တခ်ိဳ႕ကို ဆီးပိုက္ထပ္ထားေပးရတယ္။
• Overactive Bladder အတြက္ Anticholinergics အမ်ိဳးအစားေဆးေတြသံုးတယ္။

• Urge incontinence ျဖစ္တာကို Neuromodulation နည္း လုပ္တယ္။ FDA အသိအမွတ္ျပဳထားတာက InterStim ျဖစ္တယ္။

• Stress Incontinence အတြက္ Vaginal Devices ေမြးလမ္းေၾကာင္းထဲထည့္တဲ့ ကရိယာရွိတယ္။ ဆီးအိမ္လည္ပင္းနား အထိန္းၾကြက္သားကြင္းေနရာမွာ ေဆးထိုးနည္းလဲရွိတယ္။ Collagen နဲ႔ Carbon spheres ေတြသံုးတယ္။

• Surgery ခြဲစိတ္ကုသနည္းလဲရွိတယ္။ ခြဲစိတ္နည္းကလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ ခြဲစိတ္ကုသနည္း ၃ မ်ိဳးသံုးၾကတယ္။ Retropubic suspension နည္း၊ Sling procedures နည္း နဲ႔ Midurethral slings နည္းေတြျဖစ္တယ္။

• Prolapse သားအိမ္က်ေရာဂါ ရွိရင္ ခြဲစိတ္ျပဳျပင္နည္းျဖစ္ျဖစ္ သားအိမ္ ထုတ္နည္းျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ႏိုင္တယ္။

Dr. တင့္ေဆြ

က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား

ခရီးသြားစဥ္ ႀကံဳရတတ္တဲ့ ျပႆနာမ်ား

မူးေဝျခင္း (motion sickness )

ခရီးသြားစဥ္ ကားမူးျခင္း၊ လိႈင္း မူးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါက ျပတင္းေပါက္မွ တစ္ဆင့္ အေဝးတစ္ေနရာသို႔ ၾကည့္ ေပးပါ။ မ်က္စိ၊ နားႏွင့္ ေျခဆစ္လက္ ဆစ္မ်ားမွ ဦးေႏွာက္ထံ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား အဆက္မျပတ္ ေပးပို႔ေနစဥ္ ဦးေႏွာက္မွနားလည္မႈ လြဲပါက ႐ုတ္တရက္မူးေဝလာတတ္ သည္။ သေဘၤာခရီးဆိုပါက ကုန္း ပတ္ေပၚတက္၍ ေလေကာင္းေလ သန္႔ထြက္႐ွဴပါ။ လႈပ္ယမ္းမႈအနည္း ဆံုးျဖစ္ေပၚသည့္သေဘၤာအထပ္နိမ့္ အလယ္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ပါ။ ကားစီး လွ်င္ ေရွ႕ဘီးႏွင့္ ေနာက္ဘီးၾကားအ လယ္ခံုမ်ား၌ ထိုင္ပါ။

ဝမ္းပ်က္ျခင္း

သေဘၤာရက္ရွည္ခရီးသြားတဲ့ အခါ သေဘၤာတစ္ခုလံုး ဝမ္းပ်က္ဝမ္း ေလွ်ာကပ္က်ေရာက္တတ္ပါတယ္။ Norovirus အမည္ရွိ ဗိုင္းရပ္ ဟာ သေဘၤာဆရာဝန္ေတြ ေၾကာက္ ရတဲ့ပိုးျဖစ္ၿပီး မသန္႔ရွင္းမႈေၾကာင့္ အဓိကကူးစက္ေလ့ရွိပါတယ္။ သေဘၤာစားေသာက္ခန္း၊ သန္႔စင္ခန္း မ်ားအေနႏွင့္ သန္႔ရွင္းဖို႔ အထူးလို အပ္ပါတယ္။

နားအူျခင္း

သန္းေဝျခင္း၊ ပီေကဝါးျခင္းျဖင့္ နားအူ၊ နားပိတ္ျခင္းမွသက္သာေစပါ တယ္။ ေလယာဥ္ခရီးမသြားခင္ pseudoephedrine ပါဝင္တဲ့ ေခ်ာင္း ဆိုးေပ်ာက္ေဆးကို နာရီဝက္ခန္႔ႀကိဳ ေသာက္ျခင္းျဖင့္ နားအူ၊ နားပိတ္ သက္သာေစပါတယ္။

ေဇာ္ကို
Source:RD
Health Updates Journal

ကေလးမ်ားအတြက္ သတိထားရမည့္အႏၱရာယ္


မိမိတို့၏ကေလးမ်ားႏွင့္ ကုန္တိုက္၊ ေရွာ့ပ္ပင္ေမာ၊ ရုပ္ရွင္ရံု စသည့္ စက္ေလွကားရွိသည့္ေနရာမ်ားကို အတူသြားလာသည့္အခ်ိန္ ကေလးမ်ားကို လြတ္မထားပဲ သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။

ပံုထဲမွာ ျမင္ရတဲ့ အတုိင္း ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ စက္ေလွကားစီးေနစဥ္ လည္ပတ္ေနေသာ စက္ေလွကားမ်ား၏လုပ္ရွားမွဳမ်ားကို စိတ္၀င္သြားျပီး စူးစမ္းသည့္အေနျဖင့္ သူ၏ေျခေထာက္ကို ထိုးၾကည့္လိုက္သည့္အခါ ဖိနပ္ႏွင့္ စက္ေလွကားညွပ္မိျပီး တရြတ္တိုက္ပါသြားပါတယ္။ လံုျခံဳေရးမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ေျခေထာက္မက်ိဳး၊ အသက္မဆံုးရွဳံးလုိက္ရတာပါ။

ထို့ေၾကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားကို စက္ေလွကားစီးသည့္အခါ အထူးသတိထားၾကည့္ေပးဖို့ လိုအပ္ပါတယ္။

(လူအမ်ားသိရွိျပီး အႏၱရာယ္မွ ကင္းေ၀းေစဖို့ ျပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္)

ေစာႏြဲ ့ေနဆိုင္ (ပူတာအို) ဘာသာျပန္သည္။
Ref : The Danger of Escalator

က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား

လႈပ္ရွားမႈ နည္းေသာ ေနထိုင္မႈ ပံုစံေၾကာင့္ သင့္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ ႏိုင္ သည္မ်ား

လႈပ္ရွားမႈ နည္းေသာ ေနထိုင္မႈ ပံုစံေၾကာင့္ သင့္က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ ႏိုင္သည္မ်ား အထိုင္မ်ားတာက သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ မေကာင္းသလို မတ္တတ္ရပ္တာမ်ားရင္လည္း ေျခသလံုး ၾကြက္သားေတြ ေတာင့္တင္းတာ၊ ေျခဖဝါးေတြ က်ိန္းတာ၊ ေျခဖေနာင့္ နာတာေတြ ခံစား ရႏိုင္တာေၾကာင့္ သင့္တစ္ေန႔ တာမွာ မတ္တတ္ ရပ္တာနဲ႔ ထိုင္တာကို မွ်ေျခ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။
ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္တဲ့ အခါ သင့္ခႏၶာ ကိုယ္က ၾကြက္သားေတြ ေတာင့္တင္း ေနတာေၾကာင့္ တက္ၾကြ လန္းဆန္းမႈ မရွိ ျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔ ငါး-ေျခာက္ႀကိမ္ေလာက္ ခႏၶာကိုယ္ကို အေၾကာ ဆန္႔ေပးတာမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ ေပးပါ။ ႐ံုးတြင္းမွာ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္း ထိုင္ရာက မထဘဲ စကား လွမ္းေျပာမယ့္ အစား ေနရာ အေရာက္ သြားၿပီး စကား ေျပာဆိုပါ။ ဖုန္းေျပာတဲ့အခါ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ေျပာပါ။ သင့္တစ္ေန႔တာ အခ်ိန္ေတြမွာ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ ေနတာထက္ ထိုင္ေနတဲ့ အခ်ိန္က ပိုမ်ား ေနပါ သလား။

လႈပ္ရွားမႈ နည္းတာေၾကာင့္ အဝလြန္တာ၊ ေသြးတိုးတာေတြ အျပင္ အရြယ္ မတိုင္မီ ေသဆံုး ႏိုင္ေျခ မ်ားေစ ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တျခား ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားတဲ့ က်န္းမာေရး အေျခအေန ေတြနဲ့ ေျဖရွင္းနည္း ေတြကို ေရးသား လိုက္ပါတယ္။

(၁) ေနာက္ေက်ာနာက်င္ျခင္း

လႈပ္ရွားမႈ နည္းတာေၾကာင့္ ေနာက္ေက်ာ နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေစတယ္ လို႔ေနာ္ တင္ဟမ္ တကၠသိုလ္မွ အားကစားနဲ႔ ေဆးပညာ ဆရာဝန္ ေဒါက္တာ တင္ဘိတ္ကာက ေျပာပါတယ္။ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားတဲ့ ေနထိုင္မႈပံုစံက ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ေကာင္းၿပီး ၾကြက္သားနဲ႔ အရြတ္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈ ေတြကိုလည္း ေကာင္းေစ ပါတယ္။ လႈပ္ရွား မႈနည္းတာက ၾကြက္သားေတြရဲ႕ ေတာင့္ တင္းအားကို ေလ်ာ့နည္း ေစၿပီး ေနာက္ေက်ာ နာက်င္မႈကို ျဖစ္ေစ ပါတယ္။ သင္က လႈပ္ရွားမႈ နည္းလို႔ ေနာက္ေက်ာနာ က်င္တဲ့ေဝဒနာကို ခံစား ေနရတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတဲ့ ေနထိုင္မႈ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲေန ထိုင္မယ္ဆိုရင္ နာက်င္မႈ ေဝဒနာေတြ ေလ်ာ့နည္း သက္သာ ႏိုင္ပါတယ္။

(၂) အဝလြန္ျခင္း

အဝလြန္တဲ့ လူေတြက လႈပ္ရွားမႈ နည္းၾကၿပီး လႈပ္ရွားမႈ နည္းတဲ့ လူေတြက အဝလြန္ တတ္ၾက ပါတယ္။ အဝလြန္တာနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ နည္းတာက ၾကက္ဥနဲ႔ ၾကက္မ ဘယ္ဟာက အရင္ ျဖစ္တာလဲ ဆိုတာလိုပဲ ေျပာရ ခက္တယ္လို႔ ပညာရွင္ ေတြက ေျပာပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္ လုပ္တာ၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ အစားအေသာက္ စားတာေတြနဲ႔ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ပါတယ္။

(၃) ၾကြက္သားမ်ား ေပ်ာ့တြဲလာျခင္း

အခ်ိန္ ၾကာရွည္စြာ ထိုင္တာက ၾကြက္သားေတြ ေပ်ာ့တြဲ လာေစ ပါတယ္။ ၾကြက္သား ေတြကို အသံုး မျပဳတာၾကာ လာတဲ့အခါ ၾကြက္သားရဲ႕ ေတာင့္တင္း အားက်ဆင္း လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကြက္သားေတြ ေတာင့္တင္း သန္မာလာ ေစဖို႔ တစ္ေန႔ကို နာရီဝက္နဲ႔ တစ္ပတ္ငါး ပါတယ္။

(၄) ႏွလံုးတိုက္ခိုက္ခံရျခင္း

သင္က လႈပ္ရွားမႈ နည္းၿပီး အထိုင္ မ်ားတာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ နည္းသြားတာက ႏွလံုးတိုက္ ခိုက္ခံရႏိုင္ေျခ မ်ားေစပါတယ္။ ႏွလံုးက ၾကြက္သားေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုးကို ေသြးေတြ ေရာက္ရွိဖို႔အတြက္ ညႇစ္ထုတ္ ေပးပါတယ္။ လႈပ္ရွားမႈ နည္းတာေၾကာင့္ ႏွလံုး ၾကြက္သားေတြလည္း အားနည္း လာပါတယ္။ ႏွလံုး ၾကြက္သားေတြ သန္မာဖို႔အတြက္ ေရကူးတာ၊ ရြရြေျပးတာ၊ လမ္းေလွ်ာက္တာ၊ ေလွကား တက္တာနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ၿခံ စိုက္ပ်ိဳး တာေတြကို လုပ္ေဆာင္ သင့္ပါတယ္။

(၅) ေလျဖတ္ျခင္း

လႈပ္ရွား တက္ၾကြမႈရွိတဲ့ ေနထိုင္မႈပံု စံေၾကာင့္ ေလျဖတ္ ႏိုင္ေျခ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္ ပါတယ္။ ႏွလံုး ေရာဂါရွိသူ၊ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္မ်ားသူ၊ လႈပ္ရွားမႈ မရွိသူ၊ ေသြးတိုးရွိ သူနဲ႔ ေဆးလိပ္ ေသာက္သူ ေတြဟာ ေလျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း မ်ားသူ ေတြပါ။ ေဆးလိပ္ျဖတ္တာ၊ ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္လုပ္ ေဆာင္တာေတြနဲ႔ ေလျဖတ္ ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ပါတယ္။

(၆) ကင္ဆာျဖစ္ျခင္း

လႈပ္ရွား တက္ၾကြမႈ မရွိတာေၾကာင့္ ရင္သားကင္ဆာ၊ အူကင္ဆာနဲ႔ သားအိမ္ ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈကို မ်ားေစ ပါတယ္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွာ လႈပ္ရွား တက္ၾကြတဲ့ေန ထိုင္မႈပံုစံေၾကာင့္ ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္ လုပ္ေဆာင္ တာေၾကာင့္ ကိုယ္တြင္း အဆီေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ကိုယ္ခံ စြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ ေပးပါတယ္။

(၇) ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ

လႈပ္ရွားမႈ နည္းတာေၾကာင့္ ေသြးတြင္း အင္ဆူလင္ ပမာဏကို ေလ်ာ့နည္း ေစၿပီး အမ်ိဳးအစား၂ ဆီးခ်ိဳ ေသြးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြား ႏိုင္ေျခ မ်ားပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းကို တစ္ေန႔ မိနစ္ ၂၀နဲ႔ တစ္ပတ္ ငါးႀကိမ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။

(၈) စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း

Bristol တကၠသိုလ္မွ သုေတသီေတြက လႈပ္ရွားမႈ မရွိသူေတြဟာ စိတ္ဓာတ္က် ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမို မ်ားျပား တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လႈပ္ရွားမႈ ရွိသူေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္ ကေန ခံစားမႈ ေကာင္းေစတဲ့ အန္ေဒၚဖင္ ေဟာ္မုန္း ထြက္ရွိတာေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က် ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့နည္း ေစပါတယ္။

(၉) အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ

ခ်ီကာဂို တကၠသိုလ္မွ ေလ့လာသူ ေတြက ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ ဆက္စပ္မႈ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေလ့လာမႈေတြ အရ လႈပ္ရွားမႈ မရွိတဲ့ လူေတြဟာ လႈပ္ရွားမႈ ရွိသူေတြထက္ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေျခ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုတာကို ေတြ႕ရွိ ခဲ့ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္လုပ္တာက သက္ႀကီး သတိေမ့ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈကိုပါ ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ပါတယ္။ မ်ိဳး႐ိုးမွာ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါရွိသူ ရွိပါက လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတဲ့ ေနထိုင္မႈပံုစံနဲ႔ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ ျဖစ္ ပြား ႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ် သင့္ပါတယ္။

(၁၀) အ႐ိုးပါးေရာဂါ

အ႐ိုးသိပ္သည္းဆ နည္းလာၿပီး ၾကြပ္ဆတ္ လာတာေၾကာင့္ အ႐ိုးက်ိဳးႏိုင္ေျခ မ်ားလာပါတယ္။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းသိမ္းတာ၊ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္တာ ေတြသာ မလုပ္ေဆာင္ ဘူးဆိုရင္ အ႐ိုးပါးလာၿပီး က်ိဳးႏိုင္ေျခ မ်ားပါတယ္။

ဇာျခည္၀င္း(ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္)
Good Health

အစာအိမ္ အခ်ဥ္ေပါက္တယ္ ဆုိတာ

အစာအိမ္ အခ်ဥ္ေပါက္တာထက္ အစာအိပ္က ထုတ္တဲ့ အက္ဆစ္ အေၾကာင္းကို အရင္ သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။

ဝမ္းတြင္း အက္ဆစ္ (Stomach Acid Strength) က ေတာ္ေတာ္ ပ်င္းပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ပ်င္းလဲဆုိ ဘရိတ္ဓားပါး ၂ခ်ာင္း ၃ေခ်ာင္းေလာက္ကို ယင္းအက္ဆစ္နဲ႔တင္ အသာေလး အရည္ေပ်ာ္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။ အစာအိမ္မွာက ဆဲလ္မ်ားက သံုးေလးရက္ အတြင္းကို အသစ္ အသစ္ ျဖစ္ေပၚေနျပီး ေန႔စဥ္ စားသံုးတဲ့ အစာမ်ားေၾကာင့္လဲ ယင္းအက္ဆစ္က လူကို ဒုကၡ မေပးေစပါဘူး။

အကယ္၍ ၂၄ နာရီအတြင္း အစား လံုးဝမစာပဲ ေနလိုက္ရင္ အစာအိမ္က သိသိသာသာ ဒုကၡေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျဖစ္မ်ားတာ ကေတာ့ အစာအိမ္ အခ်ဥ္ေပါက္ျခင္း ျဖစ္ျပီး ဝမ္းတြင္း အက္ဆစ္က အစာအိမ္သားကို တိုက္စား သြားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစားအေသာက္ကို သူ႔အခ်ိန္နဲ႔ သူ ပံုမွန္စားသံုးဖို႔ တိုက္တြန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အစာအိမ္နဲ႔ ဆက္စပ္ ေရာဂါမျဖစ္ဖို႔ ကိုယ္စားေသာက္တဲ့ အစားအစာနဲ႔ အက္ဆစ္ဓာတ္က တိုက္ရိုက္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။

Ref: medic-fact
ျမ၀တီ က်န္းမာေရး

ဗိုက္ပူသူမ်ား အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

ဝမ္းဗိုက္ပူသူ ေတြဟာ က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီၫြတ္တဲ့ အစားအေသာက္ ေတြကို မစားမိေအာင္ မဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကသလို ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ဖို႔လည္း ပ်င္းရိတတ္ၾက ပါတယ္။ ေအာက္ပါ ေလ့က်င့္ခန္းေတြက အလြယ္တကူ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ဗိုက္ပူတာကို ေလ်ာ့က် ေစပါတယ္။

ၾကြက္သား သန္မာေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ပါ

ၾကြက္သားေတြက အဆီေတြထက္ ခႏၶာကိုယ္တြင္း ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈေတြ ပိုေစ ပါတယ္။ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈ ေကာင္းတာက အဆီေတြ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေလာင္ကြ်မ္း ေစပါတယ္။ ခႏၶာကိုယ္မွာ ရွိတဲ့ အဆီေတြ ကို ေလာင္ကြ်မ္းသြားေစၿပီး ၾကြက္သား ေတြကို သန္မာေစတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ ပါ။ ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္က ၁၄၅ ေပါင္ ျဖစ္ပါက တစ္ပတ္ကို ၁၄၅ မိနစ္ေလာက္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ပါ။

မွန္ကန္ေသာ ခါးကြင္း လွည့္နည္းအတိုင္း လွည့္ပါ

ေလ့က်င့္ေပးေနတဲ့ နည္းျပက ခါးကြင္း လွည့္တဲ့အခါ လႈပ္ရွားမႈ ပံုစံသံုးမ်ိဳးနဲ႔ ျပဳ လုပ္ဖို႔ အႀကံေပး ထားပါတယ္။ ဝမ္းဗိုက္ က အဆီေတြကို ခ်ဖို႔ ခါးကြင္းလွည့္တဲ့ အခါ ခႏၶာကိုယ္ကို အေရွ႕အေနာက္၊ အေပၚေအာက္၊ ေဘးတိုက္ေတြ လႈပ္ရွား ၿပီး လွည့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေပါင္ၾကြက္သားမ်ား သန္မာေအာင္

ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ရာမွာ ဝမ္းဗိုက္ ၾကြက္သားတစ္ခုတည္းကို ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာထက္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ တျခားေနရာ မွာရွိတဲ့ ဥပမာ-ေပါင္ၾကက္သား၊ ရင္အုပ္ ပိုင္းျြကက္သားေတြကိုပါ ေလ့က်င့္တာက ကယ္လိုရီေတြ ပိုမိုေလာင္ကြ်မ္းေစတာ ေၾကာင့္ ဝမ္းဗိုက္က အဆီေတြအတြက္ ပိုမိုထိေရာက္မႈ ရွိပါတယ္။

ေယာဂေလ့က်င့္ပါ

ယာဂေလ့က်င့္မႈက ဝမ္းဗိုက္ခ်ပ္ ရပ္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဝမ္း လ်ားေမွာက္ၿပီး လက္တံေတာင္ကို ေထာက္ထားပါ။ ေျခဖ်ားေတြကို ေထာက္ထားၿပီး ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ ၾကမ္းျပင္ မထိဘဲ အၿပိဳင္အေနအထား မ်ိဳးေနပါ။ အသက္ကို ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ မွန္မွန္ ႐ွဴသြင္း ႐ွဴထုတ္ ငါးႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး ခဏနားပါ။ ေလ့က်င့္မႈကို ၁၀ ႀကိမ္ျပဳလုပ္သင့္ပါ တယ္။

အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ

စိတ္ဖိစီးတာေၾကာင့္ ေကာ္တီေဇာ ဝမ္းဗိုက္မွာ အဆီေတြကို စုေစပါတယ္။ အသက္႐ွဴေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာက စိတ္ ဖိစီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။အသက္ ႐ွဴသြင္းတဲ့အခါ တစ္ကေနငါးအထိ စိတ္ ထဲမွာ ရြတ္ၿပီး အသက္ျပန္႐ွဴထုတ္တဲ့အ ခါ တစ္ကေန၁၀အထိ ရြတ္ပါ။ ဝမ္းဗိုက္ခ်ပ္ရပ္ဖို႔ အလြယ္တကူ လုပ္ႏိုင္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို ေျပာျပခ်င္ ပါတယ္။

အခ်ိန္မေပးရဘဲ အလုပ္လုပ္ အသက္ေအာင့္ျပီး ေလ့က်င့္ပါ

ဝမ္းဗိုက္ခ်ပ္ရပ္ဖို႔ အလြယ္တကူ လုပ္နိုင္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းကို ေျပာျပခ်င္ ပါတယ္။ အခ်ိန္မေပးရဘဲ အလုပ္လုပ္ ရင္း၊ စာဖတ္ရင္း၊ အိမ္မႈကိစၥေတြ လုပ္ရင္းနဲ႔ သက္ေသာင့္ သက္သာပဲ ေလ့က်င့္ႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ေအာင့္ၿပီး ဝမ္းဗိုက္ ကို ရွပ္ထားလိုက္ပါ။ တစ္ကေနသံုးအထိ စိတ္ထဲက ေရတြက္ပါ။ ျပန္ေျဖေလွ်ာ့ၿပီး အသက္႐ွဴပါ။ အေလ့အက်င့္ ရသြားတဲ့ အခါ တစ္ကေန သံုးအထိ ေရတြက္မႈကို သီးသန္႔လုပ္စရာမလိုဘဲ ေလ့က်င့္မႈ ျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ေခြ်းမ်ားမ်ားထြက္ေအာင္ ေလ့က်င့္ခန္း

ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တဲ့အခါ ခႏၶာ ကိုယ္ကို ညႇာၿပီး ျဖည္းျဖည္းသက္သာ လုပ္ေနပါက သင့္ဝမ္းဗိုက္အဆီေတြကို ခ်ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခြ်းထြက္ေအာင္၊ ေမာပန္းတဲ့အထိ ေလ့က်င့္ေပးတာက ဝမ္းဗိုက္က အဆီေတြကို ေလာင္ကြ်မ္း သြားေစပါတယ္။

စက္ဘီးစီးပါ

ဝမ္းဗိုက္ခ်ပ္ရပ္ ေစတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း ေတြထဲမွာ စက္ဘီးစီးတာလည္း ပါဝင္ပါ တယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ေလ့လာခဲ့တဲ့ ေလ့လာမႈေတြအရ စက္ဘီးစီးေလ့က်င့္ ခန္းလုပ္တာက တျခားေလ့က်င့္ခန္းေတြ ထက္ ဝမ္းဗိုက္က အဆီေတြကို ပိုခ်ႏိုင္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဇာျခည္ဝင္း(ေဆးဝါးတကၠသိုလ္)
GOOD HEALTH

ႏႈတ္ခမ္းအသားပပ္ျခင္းအတြက္ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ အိမ္တြင္းကုထံုးေလးမ်ား


ရာသီဥတု ပူလြန္း၊ ေအးလြန္းတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အပူဓာတ္မ်ားသူေတြမွာ သိသိသာသာ ႏႈတ္ခမ္းအသားပပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆး ဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ႏႈတ္ခမ္းအသားပပ္တဲ့ေဝဒနာမ်ိဳး ခံစားရႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုနည္းေၾကာင့္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အသားပပ္တဲ့အခါ နာက်င္ခံစား႐ံုမွ်မက အလွပ်က္၍ ဆြဲေဆာင္မႈမရွိႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။

သို႔ေသာ္စိတ္မပူပါႏွင့္။ ေအာက္ပါ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့အိမ္တြင္းကုထံုးေလးမ်ားက ႏႈတ္ခမ္းႏွစ္လႊာကို ပကတိအတိုင္း စိုအိေခ်ာ ေမြ႕ေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ေရပိုေသာက္ပါ။(လက္ရွိေသာက္ေနက် ေရပမာဏထက္ ႏွစ္ဆတိုး၍ေသာက္ပါ။ ေရခဲေရ မေသာက္ရ။)

(၂) ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ မုန္လာဥနီ၊ အစိမ္းေရာင္ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔ကို မ်ားမ်ားစားေပးပါ။

(၃) ဗီတာမင္အားေဆးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဗီတာမင္B2၊ ဗီတာမင္C၊ ဗီတာမင္ E၊ ငါးႀကီးဆီ ေဆးလံုးမ်ားမွီဝဲပါ။

(၄) သခြားသီးပါးပါးလွီး၍ ကပ္ေပးပါ။

(၅) ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရေႏြး၊ ဟင္းရည္၊ စြပ္ျပဳတ္တို႔ကို အေအးခံ၍ ေသာက္ပါ။ (အကယ္၍ ထိုအရည္ပူပူမ်ားကို စတီးလ္ခြက္၊ ဒန္ခြက္၊ စတီးလ္ဇြန္းတို႔ျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းေတ့၍ ေသာက္မိတဲ့အခါ ေဝဒနာမ်ား ပိုမိုဆိုးရြားလာေစပါလိမ့္မယ္။)

(၆) အသားလွဆီ(သို႔မဟုတ္)သၾကားရည္(သို႔မဟုတ္) ႏွင္းဆီရည္ လိမ္းႏိုင္ပါတယ္။ ႏွင္းဆီရည္(ေခၚ)rose water ကို အလွကုန္ ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။)

(၇) အုန္းဆီ (သို႔မဟုတ္) သံလြင္ဆီ (သို႔မဟုတ္) ၾကက္ဆူဆီ (သို႔မဟုတ္) မုန္ညင္းဆီ လိမ္းေပးပါ။

(၈) ဗီတာမင္အီး အဆီေဆးလံုး ေဖာက္၍လိမ္းပါ။ (ထိုေဆးလံုးေလးေတြကို အလွကုန္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ေတြမွာ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ ပါတယ္။)

(၉) ပ်ားရည္ (သို႔မဟုတ္) ရွားေစာင္းလက္ပပ္ ဂ်ယ္လီအႏွစ္လိမ္းပါ။

(၁ဝ) ႏြားႏို႔ကရင္မင္ လိမ္းေပးပါ။

(၁၁) ေနမထိပါေစႏွင့္။

(၁၂) ေလစိမ္းတိုက္မခံပါႏွင့္။

(၁၃) မၾကာခဏ တံေတြးဆြတ္ျခင္းကလည္း ႏႈတ္ခမ္းသားေျခာက္ေသြ႕ျခင္းကို ပိုမိုဆိုးရြားလာေစႏိုင္ပါတယ္။

(၁၄) ႏႈတ္ခမ္းအသားပပ္ ကြဲအက္ေနစဥ္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆး လံုးဝမသံုးသင့္ပါဘူး။ (သက္တမ္းၾကာ ဆိုးေဆးမ်ားႏွင့္ ကာဗြန္
ဓာတ္ပါဝင္မႈမ်ားေသာ ဆိုးေဆးအေရာင္ရင့္ရင့္ေတြက ေဝဒနာကို ပိုမိုဆိုးရြားလာေစႏိုင္လို ့ အထူးသတိျပဳပါ။)

(၁၅) ေဝဒနာမေပ်ာက္ခင္မွာ မျဖစ္မေန ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆးသံုးခ်င္ပါက အေရာင္မပါတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆးအဆီကိုသာ ေရြးခ်ယ္ေပးပါ။

(၁၆) ႏႈတ္ခမ္းသား အဖတ္လန္ေနတာေတြကို လက္ျဖင့္ဆြဲဖဲ့ျခင္း၊ သြားႏွင့္ကိုက္ျခင္း မ်ိဳးေတြ မလုပ္ပါႏွင့္။ ပို၍အဖတ္လန္လာႏိုင္တဲ့အျပင္ အသားစစိုက္ၿပီး ေသြးထြက္တတ္ပါတယ္။

(၁၇)အေရျပားဆဲလ္ေတြေသျခင္းေၾကာင့္ ႏႈတ္ခမ္းသားေတြအဖတ္လန္လာရပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ဆဲလ္ေတြ မေသႏိုင္ေအာင္ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ သြားတိုက္တံသုံး၍ ႏႈတ္ခမ္းေပၚ ခပ္ဖြဖြေလးပြတ္တိုက္ ေပးပါ။
အလွအပျမတ္နိုးသူတိုင္း လွသထက္ပို၍ လွႏိုင္ၾကပါေစရွင္။

တင္ထက္ထက္ေဇာ္
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

ဆံပင္ျဖဴ၍ စိတ္ညစ္ေနသူမ်ားအတြက္ သဘာ၀ေဆးနည္း


ဆံပင္ျဖဴ၍ စိတ္ညစ္ေနသူမ်ားအတြက္ ဆံပင္ကို သန္စြမ္းနက္ေမွာင္လာေစမည့္ သဘာ၀ေဆးနည္းေလးကို က်န္းမာေရးသတင္းမ်ားမွ မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါသည္။

ေဆးနည္း

၁။ ၾသဇာသီးအမွည့္၏ အေစ့ကို မိမိဆံပင္ အထူးအပါးေပၚမူတည္၍ အေစ့ (၂၀)၊ (၃၀) စသျဖင့္ ယူပါ။

၂။ ရင့္ျပီး မည္းနက္ေနေသာ အေစ့မ်ားကိုသာ ေရြးယူပါ။

၃။ ၄င္းအေစ့မ်ားကို မီးဖုတ္ေပးပါ။

၄။ ျပာက်သြားသည့္အထိ ဖုတ္၍ ၄င္းၾသဇာေစ့၏ ျပာကိုယူ၍ အုန္းဆီႏွင့္ ေရာစပ္ကာ ဆံပင္ကို လိမ္းေပးပါ။ ပ်ားရည္၊ နႏြင္းတို့ႏွင့္ ေရာစပ္ကာ မန္က်ည္းေစ့ခန့္ ေဆးလံုးမ်ားျပဳလုပ္ထား၍ ညပိုင္းမွာ ေရေအးနဲ့ ေသာက္သံုးႏိုင္ပါတယ္။။

ေနာက္တစ္နည္း

ၾကိတ္မွန္ရြက္ကို အရည္ညစ္ယူပါ။ ျပီးလွ်င္ နမ္းဆီႏွ့္ေရာ၍ ေၾကာ္လိုက္ပါ။ ဆူပြတ္လာလွ်င္ ေအာက္ခ်ျပီး အေအးခံထားပါ။ ၄င္းအရည္ကို ဆံပင္၏ အရင္းမွအဖ်ားထိ လိမ္းေပးပါ။ တစ္ပတ္ကို ၂ ၾကိမ္ခန့္ လိမ္းေပးပါ။

ဆံပင္ျဖဴမ်ား တေျဖးေျဖးနက္ေမွာင္လာ၍ ေနာက္ထပ္ေပါက္လာမည့္ ဆံပင္မ်ားလည္း နက္ေမွာင္ကာ သန္စြမ္းလာပါလိမ့္မည္။

သန္စြမ္းနက္ေမွာင္၍ လွပေသာဆံေကသာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ဦးေစာႏြဲ ့ေနဆုိင္(ပူတာအို)
ကိုးကား ။ ။ ျမန္မာ့ရိုးရာေဆးက်မ္းမ်ား

က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား

ေဆးစြမ္းထက္ျမက္ ရွားေစာင္းလက္ပပ္


ရွားေစာင္းလက္ပပ္သည္ အလြန္အသံုး၀င္ေသာ ေဆးဖက္၀င္ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို့တြင္ ရွားေစာင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေသာက္ေဆးမ်ား၊ အသားအေရအတြက္ အလွကုန္မ်ား၊ ဆံပင္အတြက္ လိမ္းေဆးမ်ား၊ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဖ်ာ္ရည္မ်ားကို တံဆိပ္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ထုတ္လုုပ္ထားၾကပါသည္။ ျမန္မာ့ေဆးဖက္၀င္အပင္မ်ားစာရင္းမွာလည္း ရွားေစာင္းအပင္သည္ ပါ၀င္ေနပါသည္။

၁။ အသားအေရလွပျခင္းအတြက္

ရွားေစာင္း၏ အႏွစ္ကို မ်က္ႏွာေပၚကို အုပ္ျပီးလိမ္းေပးပါက ရွားေစာင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓါတ္ေၾကာင့္ အေရျပားေပၚမွ ဆဲလ္မ်ားကို ပိုမိုသန့္စင္ေစျပီး ေခ်ာမြတ္လွပေစပါသည္။ ၀က္ျခံ၊ တင္းတိပ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျပီး အသားအေရကို နူးညံ့လွပေစပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ရွားေစာင္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အလွအပေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ကို ထုတ္လုပ္သံုးစြဲေနၾကပါသည္။

၂။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္

ရွားေစာင္းလက္ပပ္ကို ပါးပါးလွီး၍ ခ်က္စားပါက အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓမၼတာကို မွန္ေစပါသည္။ မီးယပ္ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

၃။ အနာအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္

ရွားေစာင္းကိုၾကိတ္၍ အႏွစ္ကို ေသြးစုနာ၊ အဖုနာ၊ အၾကိတ္နာေပၚကို သုတ္လိမ္ေပးပါ။ အၾကိတ္ကိုလည္း ေၾကေစသလို ျပည္ကိုလည္း အျမန္ေပါက္ေစကာ ငန္းမန္းကိုလည္း ေၾကေစပါသည္။

၄။ နားကိုက္၊ နားနာအတြက္

ရွားေစာင္း၏ အတြင္းအသားကို အရည္ညစ္ယူပါ။ မီးခပ္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ျပဳတ္ပါ။ ျပီးလွ်င္ နားထဲကို အနည္းငယ္စီ ခတ္ေပးပါက နားနာ၊ နားကိုက္၊ နားယားတို့ကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

၅။ ဆီး၊ ၀မ္းေရာဂါမ်ားအတြက္

ရွားေစာင္း၏ အႏွစ္ကို ျခစ္ယူ၍ ဆန္ေဆးရည္ျဖင့္စိမ္ထားကာ သၾကားရည္ထည့္ေသာက္ေပးပါက ဆီး၊ ၀မ္း၊ ဆီးပူ၊ ဆီးေအာင့္၊ ဆီးကိုက္ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

၆။ မ်က္စိနာအတြက္

မ်က္စိနာေနလွ်င္ ရွားေစာင္းကို ၾကိတ္၍ အႏွစ္ကို မ်က္စိေပၚကို အံုေပးပါ။ မ်က္စိနာျခင္း၊ မ်က္စိကိုက္ျခင္း၊ မ်က္စိပူစပ္ျခင္းႏွင့္ မ်က္စိယားယံျခင္းတိုု့ကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။

၇။ အေရျပားေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္

ရွားေစာင္လက္ပပ္၏ အသား(အႏွစ္)ကို လိမ္းေပးပါက မီးေလာင္နာ၊ အေရၾကည္ဖုနာ၊ ထိခုိက္ရွနာ၊ ေနေလာင္ဒဏ္ရာ စသည္တို့ကို ရွားေစာင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ေအာက္ဆီဂ်င္ဓါတ္တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ အေရျပားေပၚမွ ဆဲလ္မ်ားကို အလိုလို ျပဳျပင္ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

၈။ အသည္း၊ ႏွလံုး၊ အဆုပ္၊ အူႏွင့္ ကင္ဆာမ်ားအတြက္

ရွားေစာင္း၏အရည္ကို ညစ္ယူ၍ ေဖ်ာ္ရည္အျဖစ္ ေသာက္သံုးေပးပါက ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ အသည္း၊ ႏွလံုး၊ အဆုပ္၊ အူႏွင့္ ကင္ဆာမ်ားအတြက္ အထူးေကာင္းမြန္သည့္ ေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

၉။ အရက္နာက်သူမ်ားအတြက္

ရွားေစာင္းလက္ပပ္ကို အစိမ္းလိုက္ ၀ါးစားေပးပါက အရက္နာေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ လူကို ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္လန္းဆန္းလာေစႏိုင္ပါသည္။

၁၀။ လူ့ခႏၶာတစ္ခုလံုးအတြက္ အက်ိဳးျပဳေပးႏိုင္

ဆံပင္၊ မ်က္စိ၊ မ်က္ႏွာ၊ နား၊ သြားက်န္းမာေရး၊ အေရျပား၊ အတြင္းကလီစာမ်ား စသည့္ လူခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးအတြက္ အက်ိဳးျပဳေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ရွားေစာင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စားေဆးမ်ား၊ ေသာက္ေဆးမ်ား၊ လိမ္းေဆးမ်ား၊ ကိုယ္လက္သန့္စင္ေဆးရည္မ်ား၊ သြားတုိက္ေဆး၊ ဆပ္ျပာ၊ ေခါင္းလိမ္းဆီ စသည့္ ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ိဳးမ်ိဳးတို့ကို ရွားေစာင္းမွ ထုတ္လုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေစာႏြဲ ့ေနဆိုင္ (New Harmony)
Ref: Benefits of Aloe Vera.
က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား

သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ဒါေလးေတြ သတိထားပါ


ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္မွ ခဲသားမ်ားကို လက္သည္းျဖင့္ ျခစ္ထုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ခဲသားမွာ ပါ၀င္ထားတဲ့ ေငြေရာင္ႏိုက္ထရိုေအာက္ဆီဂ်င္ဓါတ္တစ္ခုဟာ လက္မမွတဆင့္ အေရျပားကို ကူးစက္သြားျပီး ကင္ဆာေရာဂါတစ္မ်ိဳးကို ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို့ အေမရိကမွ ေဆးပါရဂူ Dr.Brian Berry ဆိုသူက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားပါတယ္။

လူသားေတြမွာ ကင္ဆာေရာဂါအမ်ိဳးေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အထဲမွာ ကင္ဆာအသစ္တစ္မ်ိဳးကို စမ္းသပ္ၾကည့္တဲ့အခါ လက္သည္းမွတဆင့္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း၊ ဖုန္းေငြကဒ္ခဲသားမ်ားကို လက္သည္းျဖင့္ ျခစ္ထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္သူမ်ားမွ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ့ရွိရတယ္လို့ ၄င္းဆရာ၀န္၏ တင္ျပခ်က္ကို အိႏၵိယ က်န္းမာေရးစာမ်က္ႏွာတစ္ခုမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ထို့ေၾကာင့္ ဖုန္းေငြျဖည့္ကဒ္မ်ားကို လက္သည္းႏွင့္မျခစ္ပဲ အရာ၀တၳဳတစ္ခုခုႏွင့္သာ ျခစ္ၾကဖို့ တိုက္တြန္းထားပါတယ္။

------

က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိထားစရာအခ်က္အလက္အခ်ိဳ့

(၁) ဖုန္းေျပာသည့္အခါတိုင္း ဘယ္ဘက္နားျဖင့္သာ ေျပာရန္။

(၂) ဖုန္းဘတၳရီအရမ္းနည္းေနျပီး ေနာက္ဆံုးအတံုးသာ က်န္ေနသည့္အခါ ဖုန္းလိုင္းမွ ေျခာင္ခ်ည္ျဖာထြက္မွဳဟာ သာမန္အခ်ိန္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္ေနသည့္အတြက္ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဖုန္းမေျပာပါနဲ့။

(၃) ဟန္းဖုန္းကို ဖြင့္ထားျပီး အိပ္ယာေဘး၊ ေခါင္းအံုးေအာက္သို့တြင္ ထား၍ မအိပ္ပါႏွင့္။ ဖုန္းလိုင္းမ်ားမွတဆင့္ ဦးေႏွာက္အာရံုေၾကာမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ျပီး ဦးေႏွာက္ကင္ဆာကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လကၡဏာမ်ား ေတြ့ရွိထားပါတယ္။ တစ္ခါတရံဆိုလွ်င္ မသိသာေပမယ့္ အျမဲလိုလို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ထားအိပ္ပါက သင့္ဦးေႏွာက္ဟာ ေရာဂါရလာမွာ အမွန္ပါ။

(၄) ေဆး၀ါးမ်ားကို ေသာက္သည့္အခါ အလြန္ေအးေနေသာ ေရခဲေရမ်ားႏွင့္အတူ မေသာက္ပါႏွင့္။ ေဆးအာနိသင္ ပယ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးအခ်ိဳ့ကိုလည္း ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။

(၅) ေရကို နံနက္ပိုင္းမွာ ပိုေသာက္၍ ညပိုင္းကို ေလွ်ာ့ေသာက္ပါ။

(၆) အစာမ်ားကို ည ၈ နာရီမတိုင္ခင္ စားလွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျပီး ည ၈ နာရီေနာက္ပိုင္း စားလွ်င္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ပါ။

(၇) လူသားတို့အတြက္ အိပ္စက္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ဟာ ည ၁၀ နာရီမွ မနက္ ၄ နာရီအတြင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းအခ်ိန္အတြင္းမွာ မအိပ္စက္ႏိုင္လွ်င္ ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

( သင့္မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးအသိမ်ားကို Share လုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ မပင္မပန္းပဲ ကုသိုလ္ယူႏိုင္ၾကပါတယ္ )

ဦးေစာႏြဲ ့ေနဆုိင္ (ပူတာအို)
ကိုးကား ။ ။ Government Jobs Portal India

က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား

လိင္မႈေရးရာႏွင့္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ဆက္စပ္မႈရွိ .....


အသက္(၅၀)ေက်ာ္ အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ လိင္ဆက္ဆံမႈ ဓေလ့အထံုသည္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈႈအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း၊ လက္ကို အသံုးျပဳၿပီး တကိုယ္ရည္ အာရံုေျဖေဖ်ာက္ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သုက္ျပြန္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းကို ေခ်ာေမြ႕ၿပီး အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို စြန႔္႔ထုတ္ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္(၆၀)နား နီးကပ္ေနၿပီး ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား ေပၚေပါက္ေနသူ အမ်ိဳးသား(၄၀၀)ႏွင့္ က်န္းမာေသာ အမ်ိဳးသား (၄၀၀)တို႔႔ကို စနစ္တက် သုေတသန ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Independent သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သင့္ေတာ္ေသာ အႀကိမ္ အေရအတြက္အထိ လိင္မႈႈဆိုင္ရာ မွီ၀ဲမႈႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လူႀကီးပိုင္း အမ်ိဳးသားမ်ား အတြက္ က်န္းမာေရးအရ အေထာက္အကူျပဳ ႏိုင္ၿပီး အသက္(၂၀)မွ (၃၀)ၾကား အရြယ္ေကာင္းမ်ား အတြင္း လိင္အေပ်ာ္အပါး အႀကီးအက်ယ္ လိုက္စား သူမ်ားမွာမူ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္လာခ်ိန္တြင္ ဆီးႀကိတ္ကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာ တိုးတက္ မ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရွိရသည္ ။

Mg Mandalay
https://www.facebook.com/mg.mandalay?fref=ts

Colors of your nails လက္သည္းအေရာင္


၁။ ေျခသည္းအေရာင္ေတြမည္းသြားတာ ေကာင္းေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ရပါ့မလဲဆရာ။
၂။ ဆရာရွင့္ သိခ်င္တာေလးတခုရွိလို႔ ေျဖေပးေစခ်င္ပါတယ္။ အမွားပါရင္ခြင့္ လြတ္ပါေနာ္။ လက္သည္း ပါးျပီး၊ အေရာင္ ညိဳေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွာပါလဲရွင့္။

လက္သည္းေတြကေန သင့္က်န္းမာေရးကို ေျပာျပေနတယ္လို႔ ေဆးပညာမွာရွိတယ္။

၁။ Pale Nails အေရာင္ေဖ်ာ့ေတာ့ေနရင္
• Anemia ေသြးအားနည္း၊
• Congestive heart failure ႏွလံုးအလုပ္မႏိုင္ေတာ့ျခင္း၊
• Liver disease အသည္းေရာဂါ၊
• Malnutrition အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊

၂။ White Nails လက္သည္းျဖဴေနရင္
• Hepatitis အသဲေရာင္ျခင္း၊
• Jaundice အသားဝါေရာဂါ၊

၃။ Yellow Nails လက္သည္းဝါေနရင္
• Fungal infection ဖန္းဂတ္းစ္ (မိႈ) ပိုးဝင္ေနျခင္း၊ ပိုဆိုးလာရင္ လက္သည္းအေျခကဖုတ္ယုတ္ျပီး လက္သည္းေတြ ၾကြတ္ဆတ္လာမယ္။
• Thyroid disease လည္ပင္းၾကီးေရာဂါ၊
• Lung disease အသဲေရာဂါ၊
• Diabetes ဆီးခ်ိဳ၊
• Psoriasis ဆိုရီေယးဆစ္ေရာဂါ။

၄။ Bluish Nails လက္သည္းျပာေနရင္
• Oxygen အသက္ရွဴေလထဲက ေအာက္စီဂ်င္နည္းေနလို႔၊ အဆုပ္ေရာဂါ၊ ဥပမာ ႏူမိုးနီးယား၊
• Heart problems ႏွလံုးေရာဂါ၊

၅။ Rippled Nails လက္သည္းေတြ ေဖါင္းေရာင္ေနရင္
• Psoriasis ဆိုရီေယးဆစ္ေရာဂါ၊ အေပါက္ေလးေတြလဲရွိႏိုင္တယ္။
• Inflammatory arthritis အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ၊

၆။ Cracked or split nails လက္သည္းကြဲအက္ေနရင္
• Thyroid disease လည္ပင္းၾကီးေရာဂါရွိေနရင္ ေျခာက္ျပီး ၾကြတ္ဆတ္မယ္။
• Fungal infection ဖန္းဂတ္စ္ (မိႈ) ပိုးဝင္ေနရင္ ခပ္ဝါဝါလဲေနမယ္။

၇။ Puffy Nail Fold လက္သည္းနားကအေရျပးေနရာေဖါင္းေမယ္ဆိုရင္
• Inflammation of the nail fold အဲဒီေနရာေရာင္လို႔၊
• Lupus လူးပတ္စ္ေရာဂါ၊
• Connective tissue disorder တြယ္ဆက္တစ္ရွူးေရာဂါ၊

၈။ Dark lines beneath the nail လက္သည္းေအာက္မွာ အျပာေရာင္အစဥ္းေတြရွိေနရင္
• Melanoma အေရျပားကင္ဆာ၊

၉။ Gnawed Nails လက္သည္းကိုက္တဲ့အက်င့္ရွိရင္
• Persistent anxiety စိုးရိမ္စိတ္တဲေနလို႔၊
• Obsessive-compulsive disorder စိတ္ေရာဂါနဲ႔ဆက္စပ္ေနႏိုင္တယ္။

၁ဝ။ Nails are only part of the puzzle လက္သည္းဟာ က်န္းမာေရးပေဟဠိျဖစ္ႏိုင္တယ္
• Dermatologist မေသခ်ာရင္ အေရျပားအထူးကုဆရာဝန္ကိုျပပါ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
https://www.facebook.com/pages/Dr-Tint-Swe/490031307758025

သိထားရမည့္ ႏွင္းခူအေၾကာင္း


ႏွင္းခူျဖစ္ရင္ အေရျပား နီျမန္းတာနဲ႔ ယားယံတာေတြကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ကေလး ငါးဦးအနက္ တစ္ဦးႏႈန္းနဲ႔ အရြယ္ေရာက္ လူႀကီး ၁၀ ဦးအနက္ တစ္ဦးႏႈန္းဟာ အျဖစ္မ်ားတဲ့ ႏွင္းခူအမ်ဳိးအစား Atopic Eczema ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

ႏွင္းခူျဖစ္ႏႈန္းက အရင္ကထက္စာရင္ အခုအခါမွာ ပိုမိုသိသာလာတာေၾကာင့္ အေလးထားရမယ့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္လာေနပါၿပီ။

ႏွင္းခူျဖစ္မွန္း ဘယ္လို သိႏိုင္သလဲ

ႏွင္းခူရဲ႕ ျပင္းထန္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး ကုသမႈပံုစံက အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ႏွင္းခူဆိုတာ အေရျပားကို ယားယံတာ၊ ေျခာက္ေသြ႕တာ၊ ေရာင္ရမ္းတာ၊ အက္ကြဲတာနဲ႔ နီျမန္းတာေတြကို ျဖစ္ေစတဲ့ အေရျပား အေျခအေန တစ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွင္းခူအမ်ဳိးအစားကို ဆန္းစစ္ရွာေဖြဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ႏွင္းခူအမ်ဳိးအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ မတူညီတဲ့ ကုသမႈနဲ႔ ထိန္းသိမ္းနည္းေတြ လိုအပ္ေနလို႔ပါ။ ႏွင္းခူကို ပိုမဆိုးသြားေအာင္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ ႏွင္းခူနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လကၡဏာေတြကလည္း အေသးအမႊားမွ အျပင္းအထန္အထိ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ႏွင္းခူရဲ႕ လကၡဏာေပၚ မူတည္ၿပီး ကုသမႈက အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။

ႏွင္းခူျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ႏွင္းခူက မ်ဳိး႐ိုးလိုက္ႏိုင္ေျခ ရွိပါတယ္။ ႏွင္းခူဟာ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ စိုထိုင္းဆမ်ားတဲ့ အပူခ်ိန္ေတြေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရွိဘဲ ျဖစ္တတ္တာမ်ဳိးပါ။

ဓာတ္မတည့္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ႏွင္းခူနဲ႔ အေရျပားမွာ သဘာဝအတိုင္း ရွိေနတဲ့မႈိ (Yeast) ပံုမမွန္ ႀကီးထြားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ ႏွင္းခူဆိုၿပီး တျခားႏွင္းခူ အမ်ဳိးအစားေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ႏွင္းခူ သက္သာေစမည့္ နည္းမ်ား ပံုမွန္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာေၾကာင့္ ႏွင္းခူကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ႏွင္းခူ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြနဲ႔ စပ္ဖ်ဥ္းဖ်ဥ္း ျဖစ္ေစတဲ့ အရာေတြနဲ႔ ထိေတြ႕မႈ မရွိေအာင္ ေရွာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ႏွင္းခူျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြ၊ ေၾကးခၽြတ္ပစၥည္းေတြ၊ ဆပ္ျပာ၊ ရွမ္ပူေတြနဲ႔ ၾကမ္းတမ္းတဲ့အက်ႌ၊ လံုျခည္ေတြကို သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ အေရျပားမွာ ၾကမ္းတမ္း ထိခိုက္မႈေတြ မျဖစ္ေစဖို႔ အေရျပားစိုျပည္ ႏူးညံ့ေနေအာင္ အစိုဓာတ္ထိန္း ခရင္မ္ေတြကို လိမ္းေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ အေရျပားက ထိခိုက္ပ်က္စီးေနရင္ ပိုးဝင္ႏိုင္ေျခ မ်ားပါတယ္။

႐ုတ္တရက္နဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ အေရျပားအနာေတြကို ေကာ္တီစုန္းခရင္မ္၊ အေရျပားေခ်ာေမြ႕ေစတဲ့ ခရင္မ္ေတြ လိမ္းၿပီး သက္သာေအာင္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ အစာကို ေကာင္းေကာင္းစားတာ၊ ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာနဲ႔ ကိုယ္ခံစြမ္းအား ေကာင္းေအာင္ ထိန္းတာေတြ အားလံုးက ႏွင္းခူကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ နည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အေရျပားကို အပူဒဏ္၊ အေအးဒဏ္နဲ႔ မထိေတြ႕မိေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ဒီဒဏ္ေတြကို ခံရတာေၾကာင့္ ႏွင္းခူကို ပိုဆိုး ေစႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သူေတြမွာ အက်ဳိးျပဳ ဘက္တီးရီးယားပါတဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္လို အစာေတြကို စားေပးတာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မွာ ႏွင္းခူမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေလ့လာမႈအရ အက်ဳိးျပဳ ဘက္တီးရီးယား ပါဝင္တဲ့ ႏြားႏို႔ကိုေသာက္တဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ကေလးငယ္ေတြဟာ ႏွင္းခူျဖစ္ႏႈန္းကို ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့က်ေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ႏွင္းခူျဖစ္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို အက်ဳိးျပဳ ဘက္တီးရီးယားပါတဲ့ အစာေတြ ေကၽြးတာေၾကာင့္ ႏွင္းခူကို သက္သာေစတယ္လို႔ ေလ့လာသူေတြက ဆိုပါတယ္။

ႏွင္းခူကို မကုတ္ျခစ္ပါနဲ႔။ ကေလးေတြကို လက္သည္းတိုတို ညႇပ္ထားေပးပါ။ ဒါမွ အေရျပားကို ကုတ္ျခစ္မႈ ေလ်ာ့က်ၿပီး အေရျပား ထိခိုက္ႏိုင္ေျခကို ေလ်ာ့က်ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရကူးတဲ့အခါ သတိထားပါ။

ကလိုရင္းပါတဲ့ ေရထဲမွာ ကူးတာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ကေလးေတြမွာ
ႏွင္းခူျဖစ္ႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ နားမွာ နီကယ္ပါတဲ့ နားကြင္း တပ္ဆင္တဲ့အတြက္ ဓာတ္မတည့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ႏွင္းခူကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

နားကပ္နဲ႔ ဓာတ္မတည့္တာေၾကာင့္ နား ယားယံတာ၊ နီျမန္းတာ၊ ေရာင္ရမ္းတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေရႊ၊ ေငြနဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ နားကပ္ကို တပ္တာက ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ႏႈန္း နည္းပါတယ္။
ေၾကးခၽြတ္ေဆးေတြကို ၾကာၾကာထိေတြ႕တာေၾကာင့္ ႏွင္းခူျဖစ္တတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဆိုဒီယမ္ေလာ္႐ိုင္းဆာလဖိတ္ပါတဲ့ ဆပ္ျပာနဲ႔ ေၾကးခၽြတ္ပစၥည္းေတြကို ေရွာင္သင့္ပါတယ္။ ႏွင္းခူကို ပိုဆိုးေစႏိုင္လို႔ပါ။ ဥအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အခြံမာသီးနဲ႔ ဂ်ဳံနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ အစာေတြက ကေလးေတြမွာ ႏွင္းခူ လကၡဏာေတြကို ပိုဆိုးေစႏိုင္ပါတယ္။ ႏွင္းခူကို ပိုဆိုးေစႏိုင္တဲ့ အစာေတြကို သတိထားၿပီး ေရွာင္သင့္ပါတယ္။

ၾကယ္စင္ (Good Health)

က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား

အိပ္မေပ်ာ္သူမ်ားအတြက္ သဘာ၀ေဆးနည္း


ႏွလံုးအားနည္းေသာေရာဂါအခံရွိျပီး အိပ္မေပ်ာ္သူမ်ားအတြက္ သဘာ၀ေဆးနည္းေကာင္းေလးကို ညြန္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဆးနည္း-

(၁) ဇာတိပၹိဳလ္သီးအေျခာက္ကို အမွဳန္႔ၾကိတ္၍ အဖံုးလံုေသာ ပုလင္းထဲကို ေသခ်ာစြာ ထည့္ထားပါ။

(၂) ညစာစားျပီး တစ္နာရီခန့္ ခြါ၍ ႏြားႏို့ခပ္ေႏြးေႏြးတစ္ခြက္ထဲသို့ ဇာတိပၹိဳလ္အမွဳန့္ကို ဇီးသီးတစ္လံုးခန့္ ထည့္၍ ေသာက္ပါ။

(၃) ႏြားႏို့မရပါက ပ်ားရည္ႏွင့္အတူ ေသာက္ပါ။

(၄) အိပ္ယာမ၀င္ခင္ အေၾကာေလွ်ာ့ျပီးမွ အိပ္ယာ၀င္ပါ။

(၅) နံနက္ပိုင္းမွာ ေခြ်းထြက္ေစရန္ လမ္းပံုမွန္ ေလွ်ာက္ေပးပါ။

ဇာတိပၹိဳလ္သီးႏွင့္ အမွဳန့္ၾကိတ္ျပီးသားကို ပရေဆးဆိုင္မ်ားမွာ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

တစ္လခန့္ ပံုမွန္ေသာက္ေပးလွ်င္ ႏွလံုးအားေကာင္းလာျပီး စား၀င္အိပ္ေပ်ာ္ေစပါမည္။ တစ္ေန့ကို ၆ နာရီခန့္ အိပ္ေပ်ာ္လာႏိုင္လွ်င္ ေဆးကို ထပ္မေသာက္ပဲ ရပ္ထားႏိုင္ပါသည္။

လူသားတိုင္း စား၀င္အိပ္ေပ်ာ္၍ က်န္းမာစြာအသက္ရွည္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ေစာႏြဲ့ေနဆိုင္ (ပူတာအို)
ကိုးကား ။ ။ Warazein Min (ျမန္မာတို့အတြက္ေဆးျမီးတိုမ်ား)

က်န္းမာေရးသတင္းမ်ား

ခါးနာျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆင္ျခင္စရာမ်ား


ခါးနာျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး႐ိွရာ ဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခါးနာေရာဂါ၊ အထုိင္မ်ား၍ျဖစ္ေသာ ခါးနာ၊ အေလးအပင္မရင္းျဖစ္ေသာခါးနာတို႔ထက္ အိပ္ရာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာခါးနာက ပို၍မ်ားလိမ့္မည္ထင္ပါသည္။

စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ငယ္စဥ္ကခါးနာဖူးသည္။ နာသည္မွ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာေအာင္ နာခဲ့သည္။ ေက်ာင္းတြင္ထုိင္တာၾကာၿပီး ျပန္ထလွ်င္ မနည္းထရသည္။ ၾကာၾကာထိုင္လွ်င္လည္း ခါးဆက္ထဲမွ ပူၿပီးနာလာသည္။ ခါးနာ၊ ခါးကုိက္ေပ်ာက္ေဆးေသာက္သည္။ ဘမ္းပ႐ုတ္ဆီ လိမ္းသည္။ ခဏသက္သာၿပီးေနာက္ ျပန္နာသည္။

ခါးနာျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ေသာအခါ ထိုေခတ္က အသံုးျပဳေလ့႐ိွေသာ စပရင္ေမြ႕ရာႏွင့္ အိပ္မိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုစပရင္ေမြ႕ရာမွာ အေဟာင္းျဖစ္သျဖင့္ အားေပ်ာ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ခြက္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ေပါက္ၿပဲၿပီး စပရင္အျပင္သို႔ ကန္ထြက္ေနသည္။ ေပါက္သည့္ေနရာကို အေပၚက ဂံုနီအိတ္အထူခင္းၿပီးအိပ္သျဖင့္ ေမြ႕ရာမွာ ျမင့္သည့္ေနရာတြင္ျမင့္၊ ခြက္သည့္ေနရာတြင္ခြက္ ျဖစ္ေနသည္။

စာေရးသူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တက္စဥ္က အေဒၚတစ္ေယာက္၏ေနအိမ္မွ တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔အိမ္မွ ေ႐ွးကသိမ္းထားေသာ မိဘမ်ားလက္ထက္ကေမြ႕ရာကို စာေရးသူအိပ္ရန္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းတစ္ႏွစ္ၿပီး၍ နယ္ၿမိဳ႕ေလးသို႔ျပန္ေသာအခါ ကိုယ့္အိမ္မွအိပ္ေနက်အိပ္ရာႏွင့္ ျပန္အိပ္ရသည္။ စာေရးသူ၏မိဘအိမ္က အိပ္ခန္းမွာ ခုတင္မ႐ိွ၊ ေမြ႕ရာမ႐ိွ၊ ၾကမ္းျပင္တြင္ သင္ျဖဴးဖ်ာခင္းၿပီး ျခင္ေထာင္ေထာင္အိပ္ရသည္။ ေက်ာင္းတက္ရင္းရခဲ့ေသာခါးနာသည္ နယ္ကအိမ္ေရာက္ၿပီး တစ္လခန္႔ၾကာေသာအခါ အလိုလိုသက္သာၿပီး ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။ ထုိအခါက်မွ စပရင္ေမြ႕ရာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခါးနာျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိထား မိေတာ့သည္။

စပရင္ေမြ႕ရာသာမဟုတ္၊ ၾကာ႐ွည္အသံုးျပဳထားသျဖင့္ ခါးေနရာတြင္ခြက္ဝင္ေနေသာ ဆိုဖာေမြ႕ရာ၊ ဝါဂြမ္းေမြ႕ရာမ်ားျဖင့္အိပ္လွ်င္လည္း ခါးနာႏိုင္ပါသည္။ အိပ္ေပ်ာ္ေသာအခါ လူ၏အေလးခ်ိန္ဖိအားႏွင့္ ခါးမွာ ေမြ႕ရာအတြင္း ခြက္ဝင္သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ခါး႐ိုးဆစ္ ခုနစ္ဆစ္႐ိွရာ အိပ္ရာအေနအထားမမွန္လွ်င္ ခါး႐ိုးအဆစ္မ်ားပါ အေနအထားပ်က္ယြင္းၿပီး ၾကာလွ်င္ က်ီးေပါင္းတက္လာႏိုင္သည္။ ခါး႐ိုးဆစ္မ်ားအတြင္းမွ အ႐ြတ္ျပားမ်ား အေနအထားပ်က္ယြင္းျခင္း၊ အျပင္သို႔ကန္ထြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ခါး႐ိုးဆစ္က်ီးေပါင္းတက္လွ်င္ ခါး႐ိုးဆစ္နံပါတ္ (၄)ႏွင့္ (၅) ၾကားႏွင့္၊ (၅) ႏွင့္ (၆) ၾကား အေၾကာညပ္လွ်င္ အနာက်င္ဆံုးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ မီးေညာင့္႐ိုးဆစ္အထက္တြင္ မခံႏိုင္ေအာင္နာတတ္သည္။ ထုိင္လွ်င္လည္းနာ၊ ပက္လက္လွန္အိပ္လွ်င္လည္းနာႏွင့္ ေဘးႏွစ္ဖက္ကို တစ္လွည့္စီေစာင္းအိပ္မွ သက္သာေလ့႐ိွသည္။

ခါးနာၾကာလွ်င္ ကုသမႈစနစ္တက်မခံယူလွ်င္ အာ႐ံုေၾကာေရာင္ၿပီး ေျခတစ္ဖက္တြင္ကိုက္ခဲၿပီး လမ္းေကာင္းေကာင္းမေလွ်ာက္ႏိုင္ေသာ ေဝဒနာခံစားရတတ္သည္။ ဆုိင္ယာတီကာဟုေခၚေသာ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ ခါးဆစ္က်ီးေပါင္းညပ္ၿပီး ေပါင္တစ္ေလွ်ာက္ထံုဆင္းနာေသာေရာဂါမွာ အလြန္ဆိုးသည္။ ဆုိင္ယက္တစ္နာဗ္ေၾကာေရာင္ေသာေရာဂါေၾကာင့္ ေျခတစ္ဖက္ကိုခဲႏွင့္ဆြဲၿပီး အိပ္ရာထဲတြင္ရက္႐ွည္အိပ္ေနရတတ္သည္။

အခ်ိဳ႕ခါးက်ီးေပါင္းႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာညပ္ေသာေဝဒနာသည္မ်ားမွာ ခဲဆြဲ႐ံုႏွင့္မရေတာ့သျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသရတတ္သည္။ ခါးခြဲစိတ္ကုသျခင္းသည္ စြန္႔စားရၿပီး အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည္။ အခန္႔မသင့္၍ ခါးေအာက္ကိုယ္တစ္ပိုင္းေသသြားသူမ်ား ႐ိွခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခါးနာလွ်င္ ျဖစ္စကတည္းက ဂ႐ုစိုက္ကုသသင့္သည္။ ခြဲစိတ္ကုသရသည့္ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ အခ်ိန္မဆြဲသင့္ေပ။

ခါးနာကုသရာတြင္ Lumber attraction ေခၚ ခါးဆြဲကုသျခင္းျဖင့္ ခါးနာသက္သာေစႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အၿမဲတမ္းခဲဆြဲေနျခင္းသည္လည္း မေကာင္းေပ။ ခါး႐ိုးဆစ္အားလံုးကို ဟသြားေအာင္ဆြဲျခင္းျဖစ္သျဖင့္ မလိုအပ္ေသာ ခါးဆစ္မ်ားႏွင့္ အ႐ြတ္ေၾကာ၊ ဆိုင္းေၾကာ၊ ခုတံုးမ်ားမွာ ဒဏ္ျဖစ္ၿပီး ခါးႏွင့္ေအာက္ပိုင္း အားေပ်ာ့သြားေစ ႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္လိုအပ္သည္။

အိပ္ရာေၾကာင့္ ခါးနာျခင္းဟုတ္မဟုတ္ကို နံနက္အိပ္ရာထလွ်င္ သိႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္က စာေရးသူ၏ဖခင္ႀကီး ခါးနာဖူးသည္။ နံနက္အိပ္ရာထလွ်င္ ထူေပးဖို႔လူအကူကို ေအာ္ေခၚရသည္။ ေန႔လယ္ေန႔ခင္း အေကာင္း၊ ၾကာေတာ့ ထူေပးရသူမ်ားကို အားနာသျဖင့္ အိပ္ရာေဘး နံရံအျမင့္မွ ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းခ်ထားသည္။ နံနက္လင္းလွ်င္ ယင္းႀကိဳးကိုဆြဲယူၿပီး အိပ္ရာမွထသည္။

စာေရးသူဖခင္၏ေမြ႕ယာကို အထူမွအပါးသို႔ေျပာင္းလိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ေမြ႕ရာအ႐ြယ္ သံုးထပ္သားအပါးတစ္ခ်ပ္ကို အိပ္ရာေပၚတြင္တင္၊ ထိုအေပၚမွ ေစာင္တစ္ထည္ ခင္းၿပီးအိပ္ေစသည္။ ခါးနာမွာ တျဖည္းျဖည္းသက္သာလာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။

အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ခါး႐ိုးဆစ္မ်ားကို ဓာတ္မွန္႐ိုက္ၾကည့္လွ်င္ က်ီးေပါင္းတက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရၿမဲျဖစ္
သည္။ သစ္ပင္မ်ား အသက္ရင့္လာလွ်င္ အေခါက္ထူၿပီးအေပြးတက္လာသကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ အဆန္းမဟုတ္ပါ။ က်ီးေပါင္း႐ိွေသာအဆစ္ႏွင့္ ခါးအာ႐ံုေၾကာမ်ား မညပ္မိေစ ရန္သာ အိပ္ယာမွအစ ဂ႐ုစိုက္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ မမာလြန္း၊ မေပ်ာ့လြန္းေသာ ေမြ႔ယာမ်ိဳးျဖင့္သာ လူႀကီးမ်ားကို အိပ္ေစသင့္သည္။

ပက္လက္ကုလားထုိင္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာခါးနာေခါက္၍ဆန္႔၍ရေသာ ပတၱဴဖ်င္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာထုိင္ခံုမ်ားကို ပက္လက္ကုလားထိုင္ဟုေခၚၾကသည္။ ကုလားထုိင္ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ အဂၤလိပ္ေခတ္ကေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပံုုရသည္။ ျမန္မာမ်ားက အဂၤလိပ္မ်ားကို ကုလားဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ထိုင္ေသာထုိင္ခံုမ်ားကို ကုလားထုိင္ဟု ေခၚခဲ့ၾကပံုရသည္။

စာေရးသူ၏ညီငယ္တစ္ဦးမွာ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္ႏွင့္ ခါးနာဖူးသည္။ သူ႔အက်င့္မွာ ေနအိမ္အေနာက္ဘက္ သစ္ပင္အရိပ္ေကာင္းေသာေနရာတြင္ ပက္လက္ကုလားထုိင္ႏွင့္ စာက်က္ေလ့႐ိွသည္။ တစ္ခါတရံ သူသည္ စာက်က္ေနရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားေလ့႐ိွသည္။ စာေမးပြဲႀကီးနီးခ်ိန္တြင္ သူ႔မွာခါးနာေရာဂါစြဲကပ္ေနၿပီး ဝမ္းလ်ားေမွာက္ၿပီး ခါးကိုအနင္းခံသည္။ ပ႐ုပ္ဆီမ်ားလိမ္းသည္။ မသက္သာ။ ေနာက္ဆံုး ပက္လက္ကုလားထုိင္ႏွင့္ စာမက်က္ေတာ့မွ သက္သာသြားသည္။ သူသည္ ယခုအခါ ေမ့ေဆးဆရာဝန္ႀကီး ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

စာေရးသူ၏ဖခင္မွာလည္း တစ္ခါက ပက္လက္ကုလားထုိင္ဖ်င္ၿပဲၿပီး ကြၽံက်သျဖင့္ ခါးနာဖူးသည္။ ျပတ္က်႐ံုမွ်မက ကုလားထိုင္တန္းမ်ားက ေခါက္ၿပီး ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့သို႔ ႐ိုက္မိသျဖင့္ ဦးေခါင္းတြင္ပါ ဒဏ္ရာရေလသည္။ ခါးတြင္ရေသာဒဏ္ရာမွာ အ႐ိုးဖုသြားၿပီး က်ီးေပါင္းတက္ေနသျဖင့္ ခါးမတ္၍မရသည္မွာ ယခုတိုင္ျဖစ္သည္။

ဖ်င္ကုလားထုိင္မဟုတ္ေသာ္လည္း ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပက္လက္ကုလားထုိင္၊ ႀကိမ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ပက္လက္ ကုလားထုိင္၊ ေနာက္ဆံုးေခတ္ေပၚ Dream bed ျဖင့္အိပ္သူမ်ားမွာလည္း ခါးနာသည္ကိုမၾကာခဏေတြ႕ရသည္။ ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာေခါင္းတင္တန္းပါသည့္ ကုလားထုိင္မ်ားျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္သူမ်ားမွာ ခါးသာမက ဇက္က်ီးေပါင္းတက္ျခင္းပါျဖစ္ႏိုင္သည္။ မၾကာခဏ ေခါင္းမူးသူတစ္ဦးကိုေတြ႔ဖူးသည္။ သူသည္ ဇက္ေၾကာတက္သက္သာေစရန္ ဝါးကုလားထုိင္ဝယ္ၿပီး ဇက္တင္အိပ္ရာမွ က်ီးေပါင္းတက္ၿပီး မူးလာျခင္းျဖစ္ေလသည္။

အႏွိပ္သည္ဖုေၾကာင့္ျဖစ္ေသာခါးနာေ႐ွးလူႀကီးမ်ားသည္ 'အႏွိပ္သည္ဖု' ေခၚ သစ္သားဖုလံုးႏွစ္ခုကို တစ္လက္မခန္႔အကြာထားသည့္ ပြတ္လံုးျဖင့္ ဇက္ရင္းတြင္ထား၍ အိပ္ျခင္း၊ ခါးဆစ္တြင္ခု၍အိပ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့႐ိွၾကသည္။

သီလ႐ွင္စာသင္တုိက္မွ ဆရာႀကီးတစ္ပါးခါးနာ၍ ကုသေပးရဖူးသည္။ ေျခတစ္ဖက္ကို ဆန္႔ထား၍မရ၊ ေကြးထားရသည္။ ဆြဲဆန္႔လွ်င္ နာ၍ေအာ္ရသည္။ လမ္းမေလွ်ာက္ႏိုင္၊ ေပြ႕ယူလာရသည္။ ထုိသီလ႐ွင္ဆရာႀကီးသည္ အႏွိပ္သည္ဖုကို ခါးေအာက္ခုထားရင္း အိပ္ေပ်ာ္သြားရာမွ တစ္နာရီခန္႔အၾကာတြင္ ခါးထဲမွပူၿပီးႏိုးလာသည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔ေနာက္ ေျခတစ္ဖက္တြင္ပါ က်ဥ္ထံုၿပီးကိုက္ခဲလာသည္။ သူသည္ အႏွိပ္သည္ဖုေၾကာင့္ ခါးအာ႐ံုေၾကာညပ္ေသာေရာဂါေဝဒနာ ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အႏွိပ္သည္ဖုခံၿပီး အိပ္ေပ်ာ္သြားရာမွ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားစြာ႐ိွသျဖင့္ အထူးသတိျပဳသင့္သည္။

အႏွိပ္သည္ဖုကို ေ႐ွးကမည္သူကတီထြင္ခဲ့သည္ကို မသိရေသာ္လည္း ဘုရားေစာင္းတန္းေစ်းသည္မ်ား၊ ပန္းပုဆိုင္မ်ားတြင္ အမ်ားအျပားေရာင္းခ်သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တုတ္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို သစ္သားဝက္အူရစ္ျဖင့္ လွည့္ညႇစ္ေသာအႏွိပ္ကိရိယာမ်ားလည္း ေရာင္းေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေပါင္ကိုက္သည္ကို ၎တုတ္ႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ စြာ ညႇစ္ထားမိသျဖင့္ ေပါင္တြင္းေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီးပိတ္သြားကာ ေျခတစ္ေခ်ာင္းလံုးျဖတ္ပစ္လိုက္ရ သူ႐ိွသည္ဟု ဆရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာျပဖူးသည္။

အရပ္သံုးလက္ျဖစ္ အႏွိပ္ကိရိယာမ်ားသည္ အႏၲရာယ္႐ိွသည္။ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့သံုးစြဲရာမွ အေၾကာညပ္ျခင္း၊
အဆစ္လြဲျခင္း၊ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာေပါက္ျခင္း၊ အာ႐ံုေၾကာေရာင္ျခင္း၊ ဒဏ္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လက္တဲ့စမ္း မသံုးသင့္ပါ။

အိပ္စက္ျခင္းႏွင့္အနားယူျခင္းသည္ လူတို႔ေန႔စဥ္ျပဳရေသာ အမႈျဖစ္သည္။ အိပ္ရာအေနအထားမသင့္ေတာ္၍ ျဖစ္ရေသာ ခါးနာေရာဂါ၊ က်ီးေပါင္းတက္ေရာဂါ၊ ပက္လက္ကုလားထုိင္ႏွင့္အိပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခါးနာေဝဒနာ၊ လက္လုပ္အႏွိပ္ကိရိယာတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ခါးနာ၊ အာ႐ံုေၾကာညပ္ေဝဒနာမ်ားမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔တြင္အျဖစ္မ်ားေသာေၾကာင့္ သတိျပဳဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကေစရန္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ။

ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)
The Mirror Daily
https://www.facebook.com/TheMirrorDaily

အက်ပ္လြန္ေဘာင္းဘီ၀တ္ျခင္း၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ား

ဖက္ရွင္အလွအပမ်ား ေပါလြန္းလွသည့္ အခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကလည္း မ်ားျပားလွသည္။ လူအမ်ားေရြးခ်ယ္သည့္ အ၀တ္အစားသည္ ဖက္ရွင္က်လွပ႐ံုသာမက က်န္းမာေရးအတြက္ သက္ေရာက္မႈလည္းရွိသည္။ ေန႔စဥ္၀တ္ဆင္ သည့္ အ၀တ္အစားမ်ားကို ပံုမွန္လဲလွယ္မႈ မရွိ သည့္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ သန္႔ရွင္းမႈမရွိ ျခင္း၊ က်ပ္လြန္းသည့္ အ၀တ္အစားမ်ားေၾကာင့္ သတိမျပဳမိေသာ္လည္း ေနာက္ဆက္တြဲက်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ခံစားၾကရႏုိင္ေၾကာင္း အေရျပားအထူးကု ဆရာ၀န္မ်ားကေျပာပါ သည္။

ယခုအခါတြင္ ခႏ္ၶာကိုယ္အလွကို ေပၚလြင္ ေစသည့္ ေဘာင္းဘီ က်ပ္က်ပ္မ်ား လူငယ္ထု အတြင္း ပိုမိုအႀကိဳက္မ်ားလာၾကသည္။ ထို ေဘာင္းဘီအက်ပ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားသည့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္ျခင္း ေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာထဲ မွတစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ေဘာင္းဘီက်ပ္က်ပ္သည္ စမတ္က်လွပေသာ္ လည္း သက္ေသာင့္သက္သာေတာ့ မရွိလွေပ။ လႈပ္ရွားသြားလာေနသူမ်ားအတြက္ က်ပ္ေန သည့္ ေဘာင္းဘီသည္ အေရျပားပြန္းျခင္းမ်ား၊ နီရဲလာျခင္းမ်ားႏွင့္ ေသြးျခည္ဥျခင္း မ်ားအထိ ျဖစ္ႏုိင္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပြန္းေန သည့္ အေရျပားမွတဆင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းထဲ ပိုး၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုး၀င္သည့္အခါ မၾကာခဏ ဆီးသြားလိုျခင္း၊ ဆီးသြားလွ်င္ နာက်င္ျခင္း၊ ပူစပ္ပူေလာင္ျဖစ္ ျခင္း၊ ညပိုင္းတြင္ ဆီးမၾကာခဏသြားျခင္း၊ ဆီး အေရာင္အနံ႔ေျပာင္းလာျခင္းႏွင့္ ဆီးသြားလွ်င္ ေသြးပါျခင္းစသည့္ ေရာဂါလက္ၡဏာမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါအမ်ားစုမွာ ဆီးလမ္း ေၾကာင္း ပိုး၀င္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ကာ ေစာစီးစြာမကုသပါက ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးသည္အထိ ျဖစ္ပြားႏုိင္ပါ သည္။

ေဘာင္းဘီရွည္အက်ပ္သည္ အစာအိမ္ကို သြားဖိမိသည့္အတြက္ အစာအိမ္ထဲမွ အစာခ်ဥ္ ရည္မ်ားထြက္ျခင္း၊ ရင္ေခါင္းပူၿပီး နာျခင္း၊ အသက္႐ွဴရခက္ခဲျခင္း၊ မၾကာခဏ ၀မ္းသြား ျခင္းစသည့္ ဆိုးရြားသည့္ျပႆနာမ်ားပါ ျဖစ္ ပြားႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ““ေအာက္ခံအ၀တ္ က်ပ္က်ပ္ေတြကေတာ့ ပထမဆံုးေပါင္ပြန္း တာ ေတြျဖစ္တယ္။ ၿပီးရင္ ေမြးညင္းေပါက္ေတြေရာင္ လာတာ၊ မႈိပိုး၀င္တာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အေရ ျပားမွာ ေပြးေပါက္တာမ်ဳိးေတြျဖစ္ၿပီး အဲဒီကေန စနစ္တက်ကုသမႈမရွိရင္ ထပ္ဆိုး၀ါးတဲ့ အေျခ အေနေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္””ဟု ေဒါက္တာ ျမတ္ေ၀ကေျပာသည္။

အေရျပားတြင္ျဖစ္သည့္ ယားနာမ်ားအတြက္ လိမ္းေဆးမ်ားအသံုးျပဳလွ်င္ လြယ္လြယ္ကူကူ ေပ်ာက္ကင္းႏိုင္သည္ဆိုေသာ္ လည္း လိမ္းေဆးအခ်ဳိ႕တြင္ အေရျပားကိုယ္ခံ စြမ္းအားက်ေစသည့္ စတီး႐ိြဳက္ပါ၀င္ေသာ လိမ္း ေဆးမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လိမ္းေဆး မ်ားအား ႐ိုး႐ိုးယားနာေပ်ာက္ရန္အတြက္ လိမ္း သည့္အခါ အေရျပား ပြန္းပဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ အေရျပားသည္ အေရျပားကိုယ္ခံ စြမ္းအား က်ဆင္းသြားေစၿပီး ပိုး၀င္ျခင္းကို ပိုမိုဆုိးရြားသြားေစ သည္လည္းရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ေဘာင္းဘီက်ပ္မ်ားက ေပါင္ေနရာအား စည္းထားသလိုျဖစ္သည့္အတြက္ က်ပ္ျခင္း၊ နာျခင္း၊ ထံုျခင္းတို႔ပါ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

က်ပ္လြန္းသည့္ ေဘာင္းဘီမ်ားေၾကာင့္ ေျခေထာက္ရွိအေၾကာမ်ား၊ တင္ပါးဆံုမွ အာ႐ံု ေၾကာမ်ား ထိခိုက္ႏိုင္ျခင္းတို႔ပါ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ သည့္အျပင္ ေျခေထာက္ရွိအေၾကာမ်ားျပတ္ ေတာက္ျခင္း၊ အေရျပားတြင္ အေၾကာမ်ား ျပတ္ ေတာက္ျခင္းစသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား လည္း ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္သည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိသူမ်ား၊ ကိုယ္အေလး ခ်ိန္မ်ားသူမ်ား၊ တုံ႔ျပန္လြယ္သည့္ အသားအေရ ရွိသူမ်ား၊ မူလက အေရျပားေရာဂါ ခံစားေနရ သူမ်ား ေဘာင္းဘီက်ပ္က်ပ္၀တ္ျခင္းအား ပိုမို သတိျပဳသင့္ေၾကာင္းသိရသည္။ မ်ားေသာအား ျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္လာေသာ္လည္း ေအာက္ခံအ၀တ္အစားမ်ားအား မူလသံုးသည့္ ဆိုဒ္မ်ားသာသံုးျခင္းကလည္း အေရျပားပြန္းပဲ့ ၿပီး ေနာက္ဆက္ တြဲေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအတြက္ ေအာက္ခံအ၀တ္အစားမ်ားသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေအာက္ခံ အ၀တ္အစားကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ တစ္ရက္ ထက္ပို၍ ၀တ္ဆင္ရန္မသင့္ေတာ္ေပ။

ခႏ္ၶာကိုယ္ မွထြက္ရွိလာသည့္ ေခၽြးမ်ားေၾကာင့္ စိုစြတ္ေန သည့္ ေအာက္ခံအ၀တ္အစားမ်ားအတြင္း ပိုး ေပါက္ဖြားၿပီး မႈိပိုးမ်ား၀င္ႏိုင္ျခင္း၊ ေပြးကဲ့သို႔ေသာ အေရျပားေရာဂါ မ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ျခင္းစသည္ တို႔ကို ခံစားရႏုိင္ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အေဟာင္းမ်ားကို မၾကာခဏ ျပန္၀တ္ျခင္း၊ အေဟာင္းလြန္သြားသည္အထိ Underwear မ်ားအား အသံုးျပဳေနျခင္းတို႔သည္ ေအာက္ခံအ၀တ္မ်ား ေဟာင္းသည့္အခါတြင္ ထြက္လာေသာ အေမြးမ်ားက အေရျပားတြင္ တံု႔ျပန္လြယ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေရျပားနီျခင္း၊ ေရာင္ျခင္းမ်ားလည္း ခံစားရႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္ တာထူးညိဳကေျပာသည္။ ေအာက္ခံအ၀တ္အ စားမ်ားအား ေျခာက္လ ထက္ပိုၿပီး အသံုးမျပဳ သင့္ဘဲ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀သံုးစြဲျခင္းကို လည္း သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ ေအာက္ခံအ၀တ္အစား က်ပ္က်ပ္မ်ား ကို ၂၄ နာရီလံုး ၀တ္ဆင္ထားျခင္းသည္ အမ်ဳိး သားမ်ားအတြက္ သားသမီးရႏုိင္သည့္ စြမ္းရည္ ကိုပါ က်ဆင္းေစ သည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုအ၀တ္အစားမ်ားကို အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိး သမီးမ်ားပါ ညအိပ္၀တ္ျခင္းကိုမူ လံုး၀ေရွာင္ ၾကဥ္သင့္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ မွ ပညာရွင္မ်ား ကလည္း အႀကံျပဳေျပာၾကားထားသည္။

““ညဘက္အိပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ခႏ္ၶာရဲ႕ ႂကြက္သားေတြကလည္း နားေနၾကတယ္။ အညစ္အေၾကးထုတ္တာ၊ ကိုယ္ခံအားစနစ္ ျပဳျပင္ေပး တာေတြ လုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ပ္ တဲ့ေအာက္ခံေတြက အေႏွာင့္ အယွက္ေပးတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြမွာ အဲလိုေအာက္ခံက်ပ္က်ပ္ေတြ ရဲ႕ ဆိုးက်ဳိးကို ပိုခံစားၾကရတယ္””ဟု ေဒါက္တာ ဘုန္းေနသြန္း က ေျပာသည္။ ေန႔စဥ္၀တ္ဆင္ သည့္ အ၀တ္အစားမ်ားမွ တဆင့္ ေရာဂါမ်ားရရွိ သည္အထိ မျဖစ္ေစရန္၊ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳၾက ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္သည့္ သိပ္ မက်ပ္လြန္း၊ မက်ယ္လြန္းသည့္ အ၀တ္အစား မ်ားအသံုးျပဳျခင္း၊ ေအာက္ခံအ၀တ္အစားမ်ား အား တစ္ထည္တည္းကို ထပ္ခါ၀တ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာ၀တ္ဆင္ျခင္းအား သတိျပဳျခင္း၊ ေခၽြး စုပ္ႏိုင္သည့္အသားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေအာက္ခံ မ်ားအား အသံုးျပဳသင့္ေၾကာင္း သိရ သည္။ ႏိုင္ငံတကာရွိ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ပညာ ရွင္မ်ားမွ ေလ့လာေတြ႕ရွိထားသည့္ က်န္းမာေရး အတြက္ ဆိုးရြားေစသည့္ ဆင္ျခင္ရမည့္အခ်က္ မ်ားထဲတြင္ ေဒါက္ဖိနပ္အျမင့္မ်ား စီးျခင္း၊ ေဆး မင္ေၾကာင္ထိုးျခင္း၊ ခႏ္ၶာကိုယ္အေပါက္ မ်ား ေဖာက္ျခင္း၊ ေနပူခံျခင္းစသည့္အေၾကာင္းအရာ မ်ားအျပင္ အလြန္က်ပ္သည့္ ေဘာင္းဘီမ်ားက လည္း က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၾကသည္။

သုေတသီဆရာေ၀

M Plaza Shopping Journal (Vol 1 , No. 16)

ေစာေစာအိပ္တတ္သူလား၊ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူလား?

သင္ဟာအေစာေစာအိပ္တတ္သူလား၊ဒါမွမဟုတ္ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူ
လား။သင့္ရဲ႕အိပ္စက္မွဳပံုစံဟာသင့္ရဲ႕က်န္းမာေရးကိုညႊန္းဆိုေနပါတယ္။
အိပ္ခ်ိန္ေပၚမူတည္ကာသင့္ရဲ႕ခါးအတိုင္းအတာ၊မ်ိဳးပြားနိုင္ေၿခ၊နာက်င္မွဳအ
ဆင့္နဲ႕ကင္ဆာၿဖစ္နိုင္ေၿခကိုေၿပာင္းလဲသြားေစပါတယ္။မိမိရဲ႕ကိုယ္ရည္ကိုယ္
ေသြးေပၚမွာေတာင္ေၿပာင္းလဲမွဳရွိနိုင္ပါတယ္။
ဆစ္ဒနီနဲ႕လီဗားပူးမွသုေတသီေတြကလူေပါင္း၂၀၀ ေက်ာ္ရဲ႕ကိုယ္ရည္
ကိုယ္ေသြးနဲ႕အိပ္စက္တဲ့အက်င့္ကိုေမးၿမန္းကာသုေတသနၿပဳလုပ္ရာမွ
ေအာက္ပါတို႕ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ခႏၱာကိုယ္မွာရွိတဲ့တံု႕ၿပန္မွဳတိုင္း၊ေဟာ္မုန္း
မ်ိဳးရိုးဗီဇေၿပာင္းလဲမွဳအစရွိတဲ့အားလံုးအေပၚဇီ၀နရီ ကပဲထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ
တယ္။ဒီဇီ၀နရီကပဲ သင့္ကိုေစာေစာထတတ္ေအာင္ သင့္ကိုေနာက္က်မွအိပ္
ရာထၿပီးညအခ်ိန္ထိအလုပ္လုပ္ေအာင္ၿပဳလုပ္ေပးပါတယ္။
ေစာေစာအိပ္တတ္တာ၊ဒါမွမဟုတ္ေနာက္က်မွအိပ္တတ္တာေတြကို
Period-3 ေခၚတဲ့မ်ိဳးရိုးဗီဇ ဂ်င္းကဆံုးၿဖတ္ေပးပါတယ္။သိပၸံပညာရွင္ေတြေလ့
လာမွဳၿပဳလုပ္ရာမွာ Long version နဲ႕ Short version ဆိုတဲ့မ်ိဳးရိုးဗီဇ ဂ်င္း
ရွဳေထာင့္နွစ္မ်ိဳးရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။Long version ရွိတဲ့သူေတြဟာေစာ
ေစာအိပ္တတ္သူေတြၿဖစ္ၿပီး Short version ရွိသူေတြဟာဇီးကြက္လိုမ်ိဳး
ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြၿဖစ္ပါတယ္။
မိဘတစ္ေယာက္ဆီမွ Period-3 မ်ိဳးရိုးဗီဇဂ်င္း Two version ကို ရရွိၾကပါ
တယ္။Long version နွစ္မ်ိဳးစလံုးရတဲ့သူ ဒါမွမဟုတ္ Short version နွစ္မ်ိဳး
စလံုးရရွိသူေတြဟာေစာေစာအိပ္တတ္တဲ့အက်င့္ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္က်မွ
အိပ္တတ္တဲ့အက်င့္ကိုလြန္လြန္ကဲကဲရရွိသြားတတ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္မ်ား
ေသာအားၿဖင့္ မိဘတစ္ေယာက္ဆီက Version တစ္မ်ိဳးစီသာရတတ္ေလ့ရွိ
ပါတယ္။
ေအာက္ပါတို႕ဟာ ေစာေစာအိပ္တတ္သူ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္က်မွအိပ္တတ္
သူရဲ႕က်န္းမာေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳအေပၚေနာက္ဆံုးသုေတသနၿပဳလုပ္
ရာမွရရွိထားတဲ့အေၿဖေတြပါ။
-ေစာေစာအိပ္တတ္သူမ်ားပိုမိုပင္ပန္းတတ္
ဒီမ်ိဳးရိုးဗီဇေတြဟာအိပ္စက္မွဳအေပၚဖိအားေပးတတ္ပါတယ္။ဒါ့အၿပင္
ဇီ၀နရီဟာလည္းအိပ္ခ်ိန္၊ထခ်ိန္ ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ေစာေစာ
အိပ္တတ္သူေတြမွာအိပ္စက္မွဳဖိအားဟာ ပိုၿပီးၿမန္ၿမန္တည္ေဆာက္နိုင္တာ
ေၾကာင့္ပံုမွန္အတိုင္းအလုပ္လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ၿမန္ၿမန္ေမာပန္းလြယ္
တတ္ပါတယ္။

-ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူမ်ားပိုမိုဆာေလာင္တတ္
ေစာေစာအိပ္တတ္သူေတြဟာအိပ္ရာထၿပီးနာရီ၀က္အတြင္းနံနက္စာ
စားသံုးတတ္ပါတယ္။ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြဟာ ညဘက္အလုပ္
လုပ္တတ္တာေၾကာင့္ညလယ္စာစားသံုးတတ္ၾကပါတယ္။ေနာက္က်မွအိပ္
တတ္သူေတြဟာ ည၈နာရီေနာက္ပိုင္းမွာပံုမွန္စားေနက်ထက္ကယ္လိုရီနွစ္
ဆခန္႕ပိုမိုစားသံုးတတ္ပါတယ္။ညဘက္စားတဲ့အစာေတြမွန္သမွ်ဟာေန႕ခင္း
လို၀မ္းဗိုက္ၿပည့္တင္းေအာင္စားသံုးတာမဟုတ္ဘဲအစားလြန္က်ဴးၿပီး ကိုယ္
အေလးခ်ိန္တိုးလာတတ္ပါတယ္။ဦးေနွာက္ကိုဗိုက္ၿပည့္တင္းတဲ့အေၾကာင္း
အခ်က္ၿပတဲ့လက္ပတင္ေဟာ္မုန္း ေလ့်နည္းတာေၾကာင့္ လည္းၿဖစ္ပါတယ္။
ဒါအၿပင္ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြဟာမနက္အလုပ္သြားဖို႕အိပ္ရာေစာ
ေစာထရတဲ့အတြက္ပ္ပန္းေနတတ္ပါတယ္။ေလ့လာမွဳတစ္ခုအရ အိပ္ခ်ိန္
နည္းသူေတြဟာကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ အထူးသၿဖင့္သၾကားဓာတ္ကို ၃၅ မွ၄၀
ရာခိုင္နွဳန္းထိပိုမိုစာသံုးတတ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
မၾကာခင္ကၿပဳလုပ္တဲ့ေလ့လာမွဳအရ ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြဟာ
ေစာေစာအိပ္တတ္သူေတြထက္ကိုယ္အေလးခ်ိန္အမ်ားၾကီးပိုမ်ားေနတာ
ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

-ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူမ်ားပိုမိုေဟာက္တတ္
ညဘက္မွာအစာစားထားတာေတြဟာေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြရဲ႕
က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစပါတယ္။ပန္ဆာေဗးနီးယား တကၠသိုလ္ မွေလ့
လာခ်က္အရေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြဟာေကာင္းတဲ့ကိုလက္စထေရာ
(HDL)အဆင့္နိမ့္တာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြဟာ
မ်ားေသာအားၿဖင့္ေဟာက္တတ္ေလ့ရွိၿပီးေဟာက္တာေၾကာင့္အိပ္ရာမွနိုး
လာတတ္ပါတယ္။ဒါ့အၿပင္ ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြမွာစိတ္ဖိစီးမွဳေဟာ္
မုန္းအဆင့္ေတြလည္းၿမင့္တတ္ေနတာေၾကာင့္ေဟာက္တာကိုပိုမိုၿဖစ္ေပၚေစ
တတ္ပါတယ္။

-ေစာေစာအိပ္ရာ၀င္တတ္သူမ်ားကင္ဆာၿဖစ္နိုင္ေၿခၿမင့္မား

ေလ့လာမွဳအခ်ိဳ႕အရေစာေစာအိပ္တတ္သူေတြမွာသားၿမတ္နွင့္အူမၾကီး
ကင္ဆာလိုမ်ိဳးတစ္ခ်ိဳ႕ကင္ဆာေတြၿဖစ္နိုင္ေၿခၿမင့္မားတယ္လို႕သိရပါတယ္။
ဒီကင္ဆာေရာဂါေတြဟာ Period-3 မ်ိဳးရိုးဗီဇ Long version နဲ႕စပ္ဆက္
ေနတာေၾကာင့္လို႕ဆုိပါတယ္။ေစာေစာအိပ္တတ္သူအမ်ားစုဟာLong version အမ်ိဳးအစားနွစ္ခုကိုသယ္ေဆာင္ထားတတ္တာေၾကာင့္ပါ။ဒါ့အၿပင္
အိပ္စက္မွဳကိုအားေပးတဲ့ မယ္လတိုနင္ ေဟာ္မုန္းဟာေမွာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ
အထြက္မ်ားၿပီး အလင္းေရာင္ရွိခ်ိန္မွာ အထြက္နည္းတာေၾကာင့္ပါ။ေစာေစာ
အိပ္တတ္သူေတြဟာအိပ္ရာေစာေစာထတတ္တဲ့အတြက္အလင္းေရာင္နဲ႕
ထိေတြ႕မွဳပိုမိုမ်ားၿပီးမယ္လတိုနင္ အထြက္နည္းတာေၾကာင့္ပါ။မယ္လတိုနင္
ဟာ ဓာတ္တိုးဆန္႕က်င္တဲ့ဂုဏ္သတၱိရွိၿပီးကင္ဆာကိုလည္းကာကြယ္ထား
နိုင္တာေၾကာင့္လို႕ေလ့လာမွဳအခ်ိဳ႕ကအၾကံေပးထားပါတယ္။ဒါေပမယ့္ည
ဘက္မွာအလင္းေရာင္နဲ႕အလုပ္လုပ္ေနတာေၾကာင့္ မယ္လတိုနင္ ထုတ္လုပ္
မွဳလည္းရပ္တန္႕နိုင္တယ္လို႕ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကဆိုထားတာေၾကာင့္တိတိ
က်က်အေၿဖရဖို႕ေလ့လာမွဳအမ်ားအၿပားလုပ္ဖို႕လိုအပ္ေနေသးတယ္လို႕
ဆိုထားပါတယ္။

-ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူမ်ားမွတ္ဥာဏ္အားနည္းနိင္
အိပ္ရာ၀င္ေနာက္က်တဲ့အတြက္အိပ္ေရးမ၀တာၿဖစ္တတ္ပါတယ္။အိပ္
စက္ရာမွာအိပ္စက္တဲ့အဆင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။အိပ္ရာ၀င္ေနာက္က်ၿပီး
အလုပ္သြားဖို႕မနက္ေစာေစာထရတဲ့အတြက္အိပ္စက္မွဳေနာက္ဆံုးအဆင့္
ကိုမေရာက္ရွိေတာ့ပါဘူး။အဲဒီေနာက္ဆံုးအဆင့္ဟာမွတ္ဥာဏ္ကိုထိခိုက္
တတ္ပါတယ္။ဒီအဆင့္ဟာတစ္ေန႔တာလံုးရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကိုၿပန္လည္မွတ္
မိေစၿပီးမွတ္ဥာဏ္အတြက္ေကာင္းမြန္ေစတာေၾကာင့္ပါ။

-ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူမ်ားေပ်ာ္ရြင္တတ္ေသာ္လည္းစိတ္က်နိုင္ေၿခၿမင့္မား
ၿခံဳၿပီးေၿပာရမယ္ဆိုရင္ ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြဟာပိုမိုေပ်ာ္ရြင္
တတ္ပါတယ္။လူေပါင္း၈၀၀ ေက်ာ္ကိုၿပဳလုပ္ထားတဲ့ေလ့လာမွဳအရေစာေစာ
အိပ္တတ္သူေတြဟာစိတ္ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္စြမ္းပိုမိုေကာင္းမြန္တယ္လို႕ေတြ႕ရွိ
ခဲ့ရပါတယ္။လူေပါင္း၁၀၀ေက်ာ္ကိုၿပဳလုပ္တဲ့ေနာက္ထပ္ေလ့လာမွဳတစ္ခု
အရလည္းသူတို႕ဟာညွိနွိဳင္းလြယ္ၾကၿပီးေၿဖာင့္မတ္သူေတြၿဖစ္ၾကပါတယ္။
အမွားအမွန္ကိုခြဲၿခားနိုင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြ
မွာမူပံုမွန္မဟုတ္တဲ့တစ္ၿခားနည္းလမ္းေတြနဲ႕ပိုမိုေတြးေတာတတ္ၾကပါတယ္။
ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြဟာစိတ္က်ေ၀ဒနာၿဖစ္နိုင္ေၿခၿမင့္မားတယ္လို႕
အိပ္စက္မွဳဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူေတြကဆိုပါတယ္။

-ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူမ်ားနာက်င္မွဳေ၀ဒနာပိုခံစားရနိုင္
ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြဟာနွစ္နွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္မွဳမရွိတာ
ေၾကာင့္နာက်င္မွဳေ၀ဒနာကိုပိုမိုခံစားနိုင္တယ္လို႕အေမရီကန္နိုင္ငံမွသုေတ
သီေတြကေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။မနက္ ၄နာရီေလာက္မွာခႏၱာကိုယ္သဘာ၀အ
တိုင္းေရာင္ရမ္းမွဳကိုတြန္းလွန္နိုင္တဲ့ပစၥည္းေတြအမ်ားအၿပားထုတ္လုပ္လိုက္
တဲ့အတြက္အဆစ္ေရာင္တာ၊အဆစ္ကိုက္တာနဲ႕ အဆစ္ေတာင့္တင္းတာေတြ
သက္သာသြားပါတယ္။ေစာေစာအိပ္တတ္သူေတြဟာဒီအက်ိဳးေက်းဇူးကိုရ
ရွိေစနိုင္ဖို႕အတြက္အခ်ိန္မွီအိပ္ရာနိုးလာတတ္ေပမယ့္ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြအိပ္ရာထတဲ့အခါဒီအက်ိဳးေက်းဇူးေတြမရနိုင္ေတာ့ပါဘူး။
အိပ္စက္ခ်ိန္ဟာမ်ိဳးရိုးဗီဇဂ်င္းေၾကာင့္ကြဲၿပားၾကေပမယ့္အသက္အရြယ္ေပၚ
မူတည္ၿပီးေတာ့လည္းၿပန္လည္ေၿပာင္းလဲနိုင္ပါတယ္။အသက္ ၁၀နွစ္ေက်ာ္
လာရင္အိပ္ရာ၀င္ေနာက္က်ၿပီး အိပ္ရာထတာလည္းေနာက္က်တတ္ပါတယ္။
အမ်ိဳးသားေတြမွာ ၂၀ နဲ႕ ၂၁ နွစ္အရြယ္ထိ၊အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ၁၉နွစ္၀န္းက်င္
အထိ ဒီလိုၿဖစ္စဥ္ေတြၿဖစ္တတ္ပါတယ္။ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ေက်ာ္လြန္
ၿပီးရင္အမ်ိဳးသားေတြဟာအမ်ိဳးသမီးေတြထက္အိပ္ရာ၀င္ေနာက္က်သြား
တတ္ပါတယ္။အိပ္ခ်ိန္ေၿပာင္းလဲတာေတြဟာလည္း Sex ေဟာ္မုန္းအီစထရို
ဂ်င္နဲ႕ တက္စတိုစတီရုန္းတို႕နဲ႕လည္းသက္ဆိုင္ပါတယ္။ဒီေဟာ္မုန္းေတြ
ခႏၱာကိုယ္ထဲမွာေလ်ာ့နည္းလာရင္အိပ္ရာ၀င္ပိုေစာတတ္ပါတယ္။ဒီေၿပာင္း
လဲမွဳဟာအထူးသၿဖင့္အမ်ိဳးသမီးေတြ မီးယပ္ေသြးဆံုးၿပီးေနာက္ပိုင္းအီစထ
ရိုဂ်င္က်ဆင္းသြားခ်ိန္မွာၿဖစ္တတ္ပါတယ္။

-ေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြက ဘာေၾကာင့္ေစာေစာအိပ္တတ္သူေတြကို
လက္ထပ္သင့္ပါသလဲ။
အသက္ရွည္တဲ့အိမ္ေထာင္သည္ေတြဟာေနာက္က်မွအိပ္တတ္သူေတြ
နဲ႕ေစာေစာအိပ္တတ္သူေတြ ၿဖစ္ပါတယ္။သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕အိပ္စက္မွဳ
အမူအက်င့္ကိုလိုက္ေလ်ာနိုင္ရင္တၿခားကိစၥေတြမွာလည္းတစ္ေယာက္နဲ႕
တစ္ေယာက္နားလည္မွဳရွိနိုင္တာေၾကာင့္ပါ။တစ္ေယာက္ရဲ႕အက်င့္ကိုတစ္
ေယာက္ကပိုမိုသည္းခံနားလည္နိုင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ။

ေဒါက္တာခင္မိုးမိုး
By- Good Health

ဝ လုိသူ ပိန္ခ်င္သူ ဗုိက္ေခါက္ထူ ဗုိက္ပူမ်ား အတြက္ ...... ( က်ားမ မေရြး သုံးေဆာင္ေပး )

ပိန္ေနသူမ်ား ၀ေစသည္ ..

ေရွးေရွးေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားကေတာ့ ညေနပိုင္းမွာ သံပုရာသီး( ၁) လုံးႏွင့္၊ ပ်ားရည္ ထမင္းစားဇြန္း ( ၃ ) ဇြန္းေလာက္ကို ဖန္ခြက္ႀကီး တခုထဲမွာ ထည့္ၿပီး ေရေႏြးအျဖဴႏွင့္ သမေအာင္ ေမႊကာ သၾကားအနည္းငယ္ထည့္ၿပီး ေသာက္ေလ့ရွိခဲ့ၾကတယ္၊ ေရာဂါ မ်ိဳးစုံကုိ ကာကြယ္နုိင္သလို၊ ညေနပိုင္းမွာလည္း ဗိုက္မဆာေတာ့ဘူး၊ သံပုရာက ေလကုိ နုိင္သလုိ ပ်ားရည္ကလဲ
၀မ္းတြင္းကလီစာမ်ားကို ေဆးကုေပးတတ္တယ္၊ စားေကာင္း အိပ္ေပ်ာ္၊ ဆီးမွန္ ၀မ္းမွန္ ျဖစ္ၿပီး လူကိုလဲ ၀ၿဖိဳးေစတယ္။ အသားအေရကုိလည္း ၾကည္လင္ေစတယ္။

အထူးသျဖင့္ အစာအိမ္ သမားမ်ားအတြက္ ပ်ားရည္ဟာ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံး ေဆးေကာင္းပါ၊ ပ်ားရည္က အစာအိမ္ နာေၾကာင့္ အစာအိမ္နံရံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အနာမ်ားကုိ က်က္ေစပါတယ္၊ စတုမဓူဟာလဲ အစာအိမ္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းမြန္ တဲ့ ေဆး စြမ္းတလက္ပါပဲ။
ဒီေနရာမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပိန္ လြန္းလို႔ စိတ္ညစ္ေနသူမ်ား၊ ၀ခ်င္သူမ်ား အထက္ပါနည္းကုိ ပုံမွန္ေလး ေသာက္ေပး ၾကည့္ပါ၊ မယုံမရွိပါနဲ႔၊ ကိုယ္ေတြ႔ပါပဲ၊ စာေရးသူ ျမန္မာျပည္မွာ ရွိေနစဥ္က ညေနပိုင္းမွာ အထက္ပါနည္းကိုပဲ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ေသာက္လာၿပီး ၂ လေလာက္လဲ ေနေရာ၊ ခႏၶာကိုယ္ေပါင္ခ်ိန္က ( ၂၀ ) ေလာက္ တက္လာလို႔ ဆက္မေသာက္ ရဲေတာ့ဘူး၊ အစား ေလ်ာ့ စားေပး ရင္ေတာ့ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သိပ္မတက္နုိင္ပါဘူး၊

၀ေနသူကုိ ပိန္ေစသည္ .....

၀လြန္းလို႔ ပိန္ခ်င္သူမ်ားကေတာ့ ပ်ားရည္ ႏွင့္ မေသာက္ပဲ သံပုရည္သက္သက္ ေသာက္တာ ေကာင္းပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ သံပုရာရည္ေသာက္ၿပီးလ်င္ ၀မ္းဗိုက္အတြင္းက ဟာေနတဲ့ အတြက္ ညေနစာကို ၀ိတ္ခ်တာကို သတိေမ့ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ စားေလ့ရွိၾကပါတယ္၊ အဲဒီမွာ ဘရိတ္မရွိေလေတာ့ ခႏၶာကိုယ္က ပိန္မလာပဲ ၀ၿမဲ ၀ေနတာ မ်ိဳးျဖစ္ တတ္ ပါ တယ္၊ အဲဒီလို အစား မေလ်ာ့လ်င္လည္း စားလိုက္သမွ် အာဟာရက ခႏၶာကို အက်ိဳးျပဳေစတာမို႔ သတိထားစရာပါပဲ၊ အထူးသျဖင့္ သံပုရာရည္ ေသာက္ထားေလေတာ့ ၀မ္းဗိုက္က ရွင္းလင္းထားသလို ျဖစ္ၿပီး ပိုစားနုိင္လာတတ္တယ္၊ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျပည့္ဖို႔ ခဲယဥ္းသြားပါလိမ့္မယ္၊ အခုေခတ္ေပၚေနတဲ့ ပိန္ေဆးေတြက ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတာကို ဆရာ၀န္တုိင္းက ေထာက္ခံထားၾကပါတယ္၊ သံပုရာကေတာ့ မရွိသေလာက္ပါပဲ၊ သံပုရာကုိ လုိသလို အသုံးခ်နုိင္ၾက ပါေ စ လို႔ တင္ျပရင္း ..
ေရာက္ေလရာတြင္ သံပုရာ ေဆာင္ထားလ်င္ က်မၼာပကတိ ခ်မ္းသာစြာ ရွိနုိင္ပါေၾကာင္း ေစတနာစကား ပါးလိုက္ ပါရေစေတာ့…

ဗိုက္ေခါက္ထူ/ဗိုက္ပူလို႔ အလွပ်က္ေနသူမ်ားအတြက္ ........

မိန္းခေလးဘဲျဖစ္ျဖစ္ ေယာက်ၤားေလးဘဲျဖစ္ျဖစ္... အလွအပကို ျမတ္ႏိုးတတ္ၾကတာ... သဘာ၀ပါ... ဒါ့ေၾကာင့္ ဗိုက္ေခါက္ထူ/ဗိုက္ပူၿပီး အဆီ မ်ားေနသူေတြအတြက္... လက္ေတြ႔... ၇ ရက္အတြင္း... သိသိသာသာ ဗိုက္ခ်ပ္ၿပီး အဆီက်ေစတဲ့ေဆးနည္းေလးကို မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္...

ေဆးနည္းက အလြန္လြယ္ၿပီး အကုန္အက်လည္း အလြန္သက္သာပါတယ္... အိမ္မွာရွိတတ္တဲ့ ပစၥည္းေလးေတြကို ေရာစပ္ၿပီး အသံုးျပဳရမွာပါ..

ပါ၀င္တဲ့ ပစၥည္းေတြကေတာ့... သံပုရာသီး၊ အံုးဆီ၊ ေဆးပူ(ဒဏ္ေၾကလိမ္းေဆး) တို႔ကို တစ္ခါလိမ္းရုံ... ေရာစပ္ၿပီး လိမ္းေပးရမွာပါ...

( ေဖၚစပ္နည္း )

သံပုရာသီး တစ္လံုးရဲ႕ ၅ ပံု တစ္ပုံေလာက္ကို လွီးၿပီး... အၾကမ္းပုဂံလံုးထဲကို အရည္ညွစ္ပါ...

အၾကမ္းပုဂံလုံးထဲသို႔ အံုးဆီ သံုးေလးစက္ေလာက္ ထည့္ေပးပါ... ထို႔ေနာက္ .... ဂဠဳန္ရာဇာ/မိဂသီ/ရွမ္းရိုးမ/လင္ဇီး(လိမ္းေထည့္ဆး)တစ္ မ်ဳိးမ်ဳိးကို တစ္ခါလိမ္းစာ အေနေတာ္ထည့္ၿပီး... ေမႊေပးပါ...

( အသံုးျပဳနည္း )

ညအိပ္ယာ၀င္ခါနီးတိုင္း......

ေဆးကို ရင္ေခါင္းမွ ၀မ္းဗိုက္သို႔ အထက္မွေအာက္သို႔ ဆြဲခ်ၿပီး အသားထဲစိမ့္၀င္ေအာင္ ပြတ္လိမ္းေပးပါ... ခါးတြင္အဆီရွိပါက ခါးမွ ခ်က္သို႔ ပြတ္လိမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္...

တစ္ပါတ္အတြင္း သိသာစြာ... ဗိုက္ခ်ပ္လာသည္ကို... လက္ေတြ႕... ေတြ႕ျမင္ ခံစားရမွာပါ...

မွတ္ခ်က္- ညစာကို ပံုမွန္ ထက္... ေလွ်ာ့စားေပးရင္... ပိုၿပီး သိသိသာသာ ဗိုက္ခ်ပ္ေစပါတယ္...တစ္ပါတ္အတြင္း သိသိသာသာ အဆီႏွင့္ အေခါက္မ်ား ေလွ်ာ့က်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ

Mg Mandalay

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ နန္းလံုးႀကိဳင္ပင္


Item Name --------- Cassia Flower (နန္းလံုးႀကိဳင္)
Category ------------ Raw Material
Botany Term -------- Acacia farnesiana Willd
Species Family ----- Mimosaceae

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား တြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။ သဘာ၀ အေလ်ာက ္အေလ့က် ေပါက္ေရာက္သည္။

♥ အပင္

အပင္ငယ္ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ အျမင့္ ၁၀-၁၂ ေပ ခန္႔ထိျမင့္ သည္။ အကိုင္းအ ခက္မ်ားၿပီး ဆူးရွိသည္။ အကိုင္းအခက္ ္မ်ားၿပီး ဆူးရွိသည္။ အကိုင္း အခက္ ္မ်ား ဆစ္ခ်ိဳး ထြက္ သည္။ ပင္စည္ ေပၚ တြင္ အၫိုႏုေရာင္ အစက္ကေလး မ်ား ပါရွိသည္။ အေခါက္မွ အေစးထြက္ သည္။ အေခါက္ စိမ္းၫိုေရာင္ ရွိသည္။

♥ အရြက္

ႏွစ္ခါ ငွက္ေမြး ရြက္ေပါင္း ျဖစ္ကာ ရြက္ဆိုင္ထြက္ သည္။ ရြက္ျမြာ မ်ားသည္ ္ေသးငယ္ သည္။ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ပံုသ႑ာန္ ရွိၿပီး မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ထြက္သည္။ ရြက္ျပား ႏူးညံ့သည္။ အနားညီ သည္။ 


♥ အပြင့္

အ၀ါေရာင္ ရွိ၍ ေသးငယ္ၿပီး ပန္းခိုင္ထိပ္ တြင္ ္ေဘာလံုး သ႑ာန္စု ၿပံဳ၍ထြက္ သည္။ အနံ႔ေမႊး သည္။ တေပါင္းလ ၀ါေခါင္လ အတြင္း ပြင့္ သည္။

♥ အသီး

အသီး ေေတာင့္ ျဖစ္၍ ႏွစ္ဖက္ ခၽြန္ၿပီး ေျပာင္ေခ်ာသည္။ အၫိုရင့္ ေရာင္ရွိသည္။ အခန္း ၄-၅ ခန္း ပါသည္။ တစ္ခန္းလွ်င္ အေစ့ တစ္ေစ့စီ ပါရွိ၏ ။ အေစ ့အနည္းငယ္ ္ျပား၍အၫို ေရာင္ရွိသည္။ နယုန္-၀ါဆို တြင္ သီးသည္။

► အသံုးဝင္ပံု

အေခါက္ ၊ အရြက္။

♥ အာနိသင္။

ျမန္မာ ေဆးက်မ္းမ်ား အလိုအရ အေခါက္သည္ ခါး၏ ၊ ပူ၏ ၊ စပ္၏ ၊ အဆိပ္ကို ပယ္တတ္၏ ။ ေသြးေဖာက္ျပန္ျခင္း ၊ ယားယံျခင္း ႏွင့္ အနာေပါက္ ေရာဂါတို႔၌ အက်ိဳးျပဳ၏ ။အေစးသည္ ခ်ိဳ၏ ။ ခြန္အားကို ျဖစ္ေစ၏ ။ ကာမကို အားေပး၏ ။

 ► အေခါက္အသံုးျပဳပံု

၁ ။ အေခါက္ကို ထက္၀က္ခန္း ေအာင္ျပဳတ္၍ ဖန္ရည္ အျဖစ္ ္ပလုတ္ က်င္းျခင္း၊ ငံုျခင္းျပဳ လုပ္ပါက သြားနာက်င္ ျခင္း ၊ သြားဖံုးမ်ား ေရာင္ျခင္း ၊ သြားဖံုးမ်ားမွ ျပည္ယိုျခင္း ႏွင့္ ေသြးမ်ား ယိုစီးျခင္း မ်ားေပ်ာက္သည္။
၂ ။ အေခါက္ကို ျပဳတ္၍ အနည္းငယ္ မွ်ေသာက္ပါက အလြန္အမင္း သြားေသာ ၀မ္းေရာဂါ ေပ်ာက္၏ ။ 

► အရြက္အသံုးျပဳပံု

၁ ။ အရြက္ကို ႀကိတ္၍ ဆီးကင္းခန္႔ လံုးၿပီး နံနက္ည တစ္လံုးစီ ေသာက္က ေညာင္းက် ေရာဂါ ေပ်ာက္ေစသည္။

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား
photo by google search
♥ မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာကူးယူေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။ ♥
♥ က်န္းမာေရးဗဟုသုတတိုးပြါးေစရန္ Like,share, ,Credit ေပးျခင္းျဖင့္လည္းကူညီႏိုင္ပါသည္။ ♥

ေသြးေပါင္ က်ျခင္းမွ ကာကြယ္ဖို႔

ေခြၽးထြက္ေတြ မ်ားၿပီး ေသြးတိုး မရွိတဲ့ လူေတြက ေသြးေပါင္ အရမး္က် က်ပါတယ္။

ေသြးတုိးရင္ေတာ့ ေသြးေပါင္က်ေအာင္ လုပ္ရသလို ေသြးေပါင္ က်ရင္လည္း ေသြးေပါင္ ျပန္တက္ေအာင္ လုပ္လို႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မက်ခင္မွာ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ နည္းလမ္း ေလးေတြကို သိထားရင္လည္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္ ထားႏိုင္ပါတယ္။

မုန္လာဥ အစိမ္းကို ေဖ်ာ္ရည္လုပ္၍ ေသာက္ျခင္းသည္ ေသြးေတြက်ေစရန္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ထိန္းရန္ အလြန္ အက်ိဳးရိွေသာ ကုသမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ မုန္လာဥ ေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခြက္ကို တစ္ေန႕ ႏွစ္ၾကိမ္ ေသာက္သံုးပါ။ အာဟာရဓာတ္ ၾကြယ္၀ေစဖို႕ အတြက္ ပရိုတင္း၊ ဗိုက္တာ မင္စီနဲ႕ ဘီအုပ္စုမ်ား ပါ၀င္တဲ့ အစာမ်ားကို မွီ၀ဲျခင္းက ေသြးအတက္အက်ကို ကာကြယ္ခ်ိန္ ညွိေပး ႏိုင္ပါတယ္။

ေသြးေပါင္က်ျခင္းကို ထိန္းသိမ္းဖို႕ရာ ဆားကို အသံုးျပဳေပးပါ။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ပံုမွန္ရွိသူ တစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ဆားပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္ကို စားသံုးေပးပါ။ ဆားလက္ဖက္ရည္ ဇြန္းတစ္၀က္ခန္႕ကို ေရတစ္ဖန္ခြက္နွင့္ ေဖ်ာ္၍ ေန႕စဥ္ ေသာက္သံုး ေပးလွ်င္ ေကာင္းမြန္ ပါတယ္။

ခႏၶာကိုယ္ထဲမွ ေရဓာတ္ ဆံုးရံႈးလွ်င္လည္း ေသြးေပါင္ခ်ိန္ က်ေစျပန္ပါတယ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ က်ေနေသာ လူကို အရည္မ်ားမ်ား ၀င္ႏိုင္သမွ် ၀င္ေအာင္ တိုက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရဓာတ္ ဆံုးရံႈးမႈမွ ကယ္ဆယ္ ႏိုင္ပါတယ္။

အကယ္၍ ေသြးေပါင္ တိုးေနပါက မိသားစု ဆရာ၀န္ထံမွာ အၾကံညဏ္ရယူၿပီး သင့္တင့္ မွန္ကန္သည့္ ေဆး၀ါး ေသာက္သံုးမႈ ၊ ကုသမႈ ယူသင့္ပါတယ္။ မိမိဘာသာ ေဆးမ်ား ေသာက္သံုးျခင္း၊ ေသာက္ရသည့္ ပမာဏထက္ ပို၍ ေသာက္ျခင္း မ်ားကိုလည္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

By Health Articles

က်န္းမာၿပီးႀကံ့ခိုင္ေသာ အ႐ိုးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေစဖို႔ နည္းလမ္းမ်ား

ကယ္လစီယမ္နဲ႔ ဗီတာမင္ဒီပါ၀င္တဲ့ အာဟာရေတြကို ေန႔စဥ္စားသံုးဖို႔ဆုိတာ အ႐ိုးက်န္းမာေရး
အတြက္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အသက္ (၃၀) ေက်ာ္လာၿပီဆိုတာနဲ႔ လူ႔အ႐ိုးဟာ ပ်က္စီးဖို႔လြယ္ကူလာၿပီး ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖို႔ဆိုလည္း ငယ္စဥ္ကထက္ အခ်ိန္ပိုၾကာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အ႐ိုးသိပ္သည္းဆဟာလည္း အသက္ႀကီးလာေလေလ ေလ်ာ့လာေလေလျဖစ္ပါတယ္။ အ႐ိုး သိပ္သည္းဆဟာ က်န္းမာတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိေနေစဖို႔ နည္းလမ္းကို တင္ျပေပးလိုပါတယ္။

၁။ ကယ္လစီယမ္စားသံုးမႈကို ျမႇင့္တင္ပါ။ သြားနဲ႔အ႐ိုးေတြရဲ႕ ပံုမွန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးသန္စြမ္းမႈအတြက္ ကယ္လစီယမ္ဟာ အေရးပါတဲ့ သတၱဳဓာတ္ျဖစ္ ပါတယ္။ ေန႔စဥ္စားသံုးတဲ့ အာဟာရေတြထဲကမွ ဒိိန္ခ်ဥ္၊ ခ်ိစ္ႏြားႏို႔လို ႏို႔ထြက္ အစားအစာေတြ၊ ဟင္းႏုႏြယ္၊ ေဂၚဖီထုပ္လို အစိမ္းေရာင္ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ေတြ ကကယ္လစီယမ္ႂကြယ္၀တဲ့ အစားအစာေတြျဖစ္လို႔ေန႔စဥ္ စားသံုးေပးသင့္ပါတယ္။

၂။ ေနေရာင္ျခည္ကိုခံယူပါ။ ပူျပင္းတဲ့ေန႔လယ္ခင္းေနေရာင္ကိုဆုိလုိတာမဟုတ္ပါဘူး။ မနက္ခင္းေနေရာင္ျခည္ကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဗီတာမင္ဒီ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ လံုေလာက္စြာ မရွိေနရင္ ကယ္လစီယမ္ႂကြယ္၀တဲ့ အစားအစာေတြ စားသံုးေပမယ့္လည္း အဲဒီကယ္လစီယမ္ေတြကို မစုပ္ယူႏိုင္ပါဘူး။ ေနေရာင္ျခည္ဟာ အေကာင္းဆံုးနဲ႔ သဘာ၀အတိုင္းမ်ား မ်ားရရွိတဲ့ ဗီတာမင္ဒီ ရင္းျမစ္ႀကီးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မနက္ခင္းေနေရာင္ျခည္ကို (၁၅)မိနစ္ၾကာခံယူၿပီးကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ဒါ့အျပင္ ပုစြန္ဆိတ္၊ ဆာဒင္းငါး၊ က်ဴနာငါး၊ ေဆာ္လမြန္ငါး၊ ၾကက္ဥႏွစ္ေတြဟာလည္း ဗီတာမင္ဒီေတြႂကြယ္၀စြာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

၃။ ပ႐ိုတင္းစားသံုးမႈကို စစ္ေဆးပါ။ ဘယ္အရာကိုမွ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး မစားသုံးသင့္ပါဘူး။ ပ႐ိုတင္းလို႔ေခၚ တဲ့ အသားဓာတ္လည္း ထို႔အတူပါပဲ။ ကိုယ္ခႏၶာႂကြက္သားေတြန႔ဲအ႐ိုးကို တည္ေဆာက္မႈမွာအေရးပါေပမယ့္လည္း ပ႐ိုတင္းပံုမွန္ထက္မ်ားေနၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ခႏၶာထဲမွာ PH  အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာအ႐ိုးပ်က္စီးမႈကို ျဖစ္ေစတဲ့ acidic  ပတ္၀န္းက်င္ကို အ႐ိုးတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။

၄။ အငန္စားသံုးမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ၊ မိမိတို႔အမ်ားစုဟာ တစ္ေန႔ကို ဆိုဒီယမ္၂၃၀၀၀မီလီဂရမ္ေလာက္ ပ်မ္းမွ်စားသံုးမိေနၾကပါတယ္။ ဆိုဒီယမ္ ကိုစားသံုးမႈျမင့္မားျခင္းဟာ ကယ္လစီယမ္ေတြကို ဆီးနဲ႔ေခၽြးေတြကေန တစ္ဆင့္ စြန္႔ထုတ္မႈမ်ားၿပီးဆံုး႐ႈံးေစပါတယ္။

၅။ ကဖင္းနဲ႔ ဆုိဒါကို ေလွ်ာခ်ပါ။ ကဖင္းဓာတ္ပါ၀င္တဲ့ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္ စတာေတြနဲ႔ ဆိုဒါပါ ၀င္တဲ့ snacks၊ အခ်ိဳရည္ေတြဟာ ကိုယ္ခႏၶာကေန ကယ္လစီယမ္ စုပ္ယူမႈကိုတားဆီးပါတယ္။ ဆိုဒါအရသာျပဳလုပ္ရာမွာပါ၀င္တဲ့ ေဖာ့စေဖာရပ္ကလည္း ကယ္လစီယမ္စုပ္ယူမႈ ကိုအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။

၆။ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္း ကိုေရွာင္ၾကည္ပါ။ အရက္အလြန္ အကၽြံေသာက္ျခင္းသည္ အ႐ိုးႀကံ့ခိုင္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစသျဖင့္ အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

သက္ကို
Ref;ANI

Health Updates Journal No. 94

မိတ္ကပ္ဖ်က္ဖုိ႕ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတာလဲ


ညမအိပ္ခင္ လိမ္းထားတဲ့မိတ္ကပ္ေတြကို စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးၿပီးမွ အိပ္စက္တာဟာ အလွအပ ဂရုျပဳသူတုိင္းအတြက္ အေျခခံက်တဲ့အခ်က္ဆုိတာ နားလည္ၾကမွာပါ။ အိမ္ျပန္ေနာက္က်တဲ့ ညေတြမွာ ေဒါက္ဖိနပ္ကို ကန္ထုတ္လုိက္ၿပီး အိပ္ရာေပၚ တန္းပစ္လွဲလိုက္ခ်င္ၾကသူ ခ်ည္းပါပဲ။

မိတ္ကပ္ဖ်က္ျခင္းဟာ ဘာေၾကာင့္အေရးပါသလဲဆုိတာ အနည္းငယ္ ရွင္းျပပါရေစ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အလြန္စြဲၿမဲေစတဲ့ ေရစိုခံ မ်က္ေတာင္ေကာ့ေဆးေတြဟာ မ်က္လံုးမွာ တစ္ညလံုးရွိေနတဲ့ အခါ အျမင္အာရံုနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ပိုးမႊား၀င္တာေတြ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ပိုးမႊားေတြဟာ လုိင္နာရဲ႕ gel အရည္မ်ိဳးထဲမွာ ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ပါတယ္။

အသက္အရြယ္ရလာတဲ့ သူေတြအဖို႕ ပိုၿပီးေတာင္ သတိထားသင့္ပါတယ္။ မိတ္ကပ္လိမ္းၿပီး တစ္ညတာလံုး မိတ္ကပ္နဲ႕အတူ အိပ္စက္လုိက္တဲ့အခါ ေခၽြးေပါက္ပိတ္ၿပီး အသားအေရကို ပုပ္သိုးသြားေစပါတယ္။

- မ်က္ႏွာသစ္ ပု၀ါေတြဟာ တကယ္အသံုး၀င္ရဲ႕လား?

ညအခ်ိန္မေတာ္ ျပန္လာတတ္သူ မိန္းမပ်င္းေလးမ်ားအတြက္ ဒီမိတ္ကပ္ဖ်က္ ပု၀ါေလးေတြဟာ အက်ိဳးေက်းဇူးထူး တစ္ခုလုိ႕ထင္ႏုိင္ပါတယ္။ စသံုးလိုက္ခ်ိန္မွာ ပါးေလးေတြနီရဲသြားတဲ့အတြက္ သိပ္ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတာပဲလုိ႕ ထင္ႏုိင္ပါတယ္။ တကယ့္အမွန္တရားအစစ္ကေတာ့ ႏွင္းဆီေသြးေရာင္ျဖစ္သြားတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။

အလြတ္တန္းမိတ္ကပ္ပညာရွင္ Larry Yeoက “ေရနဲ႕ေကာင္းစြာေဆးေၾကာျခင္း မရွိဘဲနဲ႕ေတာ့ အညစ္အေၾကးေတြဟာ အလႊာပါးေလးတစ္လႊာစာေလာက္ေတာ့ က်န္ခဲ့မွာပါပဲ။” လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီပု၀ါမ်ိဳးဟာ လံုး၀ကိုအသံုးမ၀င္ေတာ့ဘူးလား။

- သန္႕စင္ပု၀ါမ်ားအား မွန္ကန္စြာအသံုးျပဳနည္း

တကယ္လုိ႕မ်ား မ်က္ႏွာသန္႕စင္ပု၀ါကို အသံုးျပဳမယ္ဆုိရင္ ႏူးညံ့တဲ့ မ်က္လံုးနားတစ္၀ိုက္နဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းသားတုိ႕ကို ေရွာင္ရွားၿပီး သုတ္ပါ။ ၿပီးတာနဲ႕ ခ်က္ခ်င္း ေရေႏြးေႏြးေလးနဲ႕ သစ္လုိက္ပါ။

တလက္လက္ ေတာက္ပေနတဲ့ အုိင္းရွဲဒိုးမ်ိဳး ဆိုးထားမိတယ္ဆုိရင္ေတာ့ သာမန္ မိတ္ကပ္ဖ်က္ပု၀ါထက္ တစ္ဆင့္ပိုေကာင္းၿပီး ပိုထိေရာက္တဲ့ Shu Uemura’s Ultime8 Sublime Beauty Cleansing Oil (ဒါမွမဟုတ္) Shiseido’s Ultimate Cleansing Oil တုိ႕ကို ၾကားခံအျဖစ္သံုးေပးပါ။

သံုးနည္းကေတာ့ ဖ်က္ေဆးရည္ဆြတ္ထားတဲ့ မိတ္ကပ္ဖ်က္ပု၀ါကို ဖ်က္လုိတဲ့ မ်က္လံုး ဧရိယာနားတစ္၀ိုက္မွာ ၅-၁၀ စကၠန္႕ေလာက္ ဖိထားေပးပါ။ ၿပီးတာနဲ႕ တစ္ခ်က္တည္း ဆဲြသုတ္ၿပီး ဖယ္လုိက္ပါ။ က်န္ခဲ့တဲ့အပိုင္းအစေလးေတြကိုေတာ့ တျခားပု၀ါနဲ႕ စင္ၾကယ္သည္အထိ ထပ္ခါထပ္ပြတ္ေပးလုိက္ပါ။

ဒီေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ မိတ္ကပ္ဖ်က္နည္းနဲ႕ မိတ္ကပ္ဖ်က္ပု၀ါ အသံုးျပဳနည္းကို ရရွိႏုိင္ၿပီလုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Ref:herworldplus
Trend Myanmar

အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ႏွင့္အရက္ တြဲဖက္ေသာက္ျခင္းက ဆိုးက်ိဳးပိုမ်ား

ဂ်ာမန္ထုတ္ Jagermeister အရက္ကို Red Bullကဲ့သို႔ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေပးထားသည့္ Jager Bomb ယမကာ အခင္းအက်င္းသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သိသိသာသာ ေခတ္စားလာေသာ္လည္း ယင္းသည္ အႏၱရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚမႈ တစ္ခုဟု အေမရိကန္ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့

အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ႏွင့္အရက္ တြဲဖက္ေသာက္ျခင္းက ဆိုးက်ိဳးပိုမ်ား
အရက္ကို အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားႏွင့္ ေရာ၍ ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အရက္ခ်ည္းသက္သက္ ေသာက္ျခင္းထက္ အႏၱရာယ္ ပိုႀကီးမားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးလိုက္သည္။ ဂ်ာမန္ထုတ္ Jagermeister အရက္ကို Red Bullကဲ့သို႔ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ေပးထားသည့္ Jager Bomb ယမကာ အခင္းအက်င္းသည္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သိသိသာသာ ေခတ္စားလာေသာ္လည္း ယင္းသည္ အႏၱရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚမႈ တစ္ခုဟု အေမရိကန္ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အရက္ကို အားျဖည့္အခ်ိုရည္ႏွင့္ ေရာစပ္ေသာက္သံုးျခင္းသည္ အဘက္ဘက္မွ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး အရက္စြဲလမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚေအာင္ ပိုမို လံႈ႕ေဆာ္ေပးေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

အားျဖည့္အခ်ိဳရည္၏ အာနိသင္ေၾကာင့္ ႏိုးၾကားေနသည့္အခါ အရက္ကို ပိုမို၍ မ်ားမ်ားစားစား ေသာက္ျဖစ္သြားၿပီး ရိုင္းစိုင္းေသာ အျပဳအမူမ်ိဳး က်ဴးလြန္မိရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခလည္း ပိုမ်ားလာေလ့ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ Jager Bombသည္ လူငယ္မ်ားအၾကား ေရပန္းစားသည့္ ယမကာတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ေသာ အတြဲအဖက္မ်ိဳးဟု မစ္ခ်ီဂန္တကၠသိုလ္၊ လူမႈေရး သုေတသန ဌာနမွ ေဒါက္တာ မီဂန္ပက္ထရစ္က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

"ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားေလးေတြ အရက္ပိုစြဲလာတဲ့ အေၾကာင္းရင္းဟာ အားျဖည့္အခ်ိုရည္ေတြနဲ႔ ေရာစပ္ၿပီး ေသာက္ၾကလို႔ ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ ေတြ႕ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အဲဒီလို ေရာစပ္တာဟာ အရက္သီးသန္႔ ေသာက္တာထက္ အဆိပ္အေတာက္ ပိုမ်ားပါတယ္"ဟု ေဒါက္တာမီဂန္က ဆိုသည္။ ပင္ဆယ္လ္ေဗးနီးယား အစိုးရ တကၠသိုလ္မွ ပေရာ္ဖက္ဆာ ဂ်နီဖာမက္စ္သည္ အဆိုပါ ေလ့လာမႈတြင္ ေဒါက္တာမီဂန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

လူငယ္ေက်ာင္းသား (၆၅၂)ဦးကို အေျခခံ ေလ့လာခဲ့ေသာ သုေတသန ရလဒ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဒါက္တာဂ်နီဖာက "ဒီလိုအေရာအစပ္ဟာ အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားတဲ့အျပင္ အရက္မ်ားမ်ား ေသာက္ျဖစ္ေအာင္လည္း လံႈ႕ေဆာ္တတ္ပါတယ္။ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ရဲ႕ အာနိသင္ေၾကာင့္ ႏိုးၾကားေနတဲ့အခါ အရက္ကို ပိုၿပီး ေသာက္ေလ့ရွိလာတယ္ေလ။ အရက္အဝင္မ်ားတဲ့အခါ လူမႈေရး နယ္ပယ္မွာ လက္ခံဖို႔ခက္တဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳးေတြ ပိုလုပ္ျဖစ္လာတယ္"ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီကလည္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ သုေတသီ တစ္စုသည္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ား ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ေႏွးေကြးသြားေအာင္ ေျပာင္းလဲသက္ေရာက္ေစေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိထားခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network

ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္မ်ားက ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ေႏွးေကြးသြားေစ

ကဖိန္းဓာတ္ ပါဝင္သည့္ ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္မ်ားအား ထိုသူမ်ားကို ေသာက္သံုးေစၿပီးေနာက္ တစ္နာရီ အၾကာတြင္ ဇီဝကမၼ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္မ်ားက ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ေႏွးေကြးသြားေစ
ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္မ်ားသည္ ႏွလံုး၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ ေပးႏုိင္သည့္ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ရွိေနေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဘြန္းတကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားသည္ လူ(၁၇)ဦး၏ ႏွလံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလ့လာၿပီးေနာက္ ယခုေကာက္ခ်က္ကို အခိုင္အမာ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ ကဖိန္းဓာတ္ ပါဝင္သည့္ ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္မ်ားအား ထိုသူမ်ားကို ေသာက္သံုးေစၿပီးေနာက္ တစ္နာရီ အၾကာတြင္ ဇီဝကမၼ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအခါတြင္ အားျဖည့္အခ်ိဳရည္ ေသာက္သံုးထားသည့္ေနာက္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း သိသိသာသာ ေႏွးေကြးသြားသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ခဲ့သည္။

သုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ိဳနက္စ္ ေဒါနားက "ခြန္အားျဖည့္ အခ်ိုရည္ေတြေၾကာင့္ ႏွလံုးရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို သက္ေရာက္သြားတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ခုထိ တိတိက်က် မသိရေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္ေတြမွာ ပါဝင္တဲ့ ကဖိန္းဓာတ္ဟာ ေကာ္ဖီလို၊ ကိုလာလို ကဖိန္းပါဝင္တဲ့ တျခားအစားအေသာက္ေတြထက္ (၃)ဆေလာက္ ျမင့္ေနတာကိုေတာ့ သတိျပဳရပါမယ္။ ကဖိန္းဓာတ္ဟာ မ်ားမ်ားမွီဝဲရင္ ေဘးထြက္အာနိသင္ေတြ ရွိတတ္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိၿပီးသားပါ။ တစ္ခါတစ္ေလ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ျမန္သြားတယ္။ ေသြးဖိအား ေျပာင္းသြားတတ္တယ္။ အဆိုးဆံုး အေျခအေနဆိုရင္ ေလသင္တုန္း ျဖတ္သြားတာ၊ ရုတ္တရက္ အသက္ဆံုးရံႈးသြားတာေတြထိ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ေလ"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုေတသီမ်ားက အားျဖည့္ အခ်ိုရည္မ်ား ေသာက္သံုးၿပီးခ်ိန္တြင္ ႏွလံုးအတြင္းရွိ အခန္းအကန္႔မ်ား၌ ၾကြက္သားမ်ားသည္ ပို၍က်ံဳ႕သြားၿပီး ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ "အနည္းဆံုးေတာ့ ကာလတို သက္ေရာက္မႈတစ္ခု ႏွလံုးကို ရိုက္ခတ္သြားပါတယ္။ အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္ေတြေၾကာင့္ ႏွလံုးၾကြက္သားေတြ လႈပ္ရွားပံု ေျပာင္းသြားတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျပႏုိင္ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကိုသာ မသိေသးတာပါ။ ေျပာရရင္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုပ္တဲ့အခါ ႏွလံုးၾကြက္သားေတြ သန္မာ ျမန္ဆန္လာတာကို သိႏုိင္ေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ရွင္းျပဖို႔ ခက္ေနသလိုေပါ့"ဟုလည္း ေဒါနားက မွတ္ခ်က္ျပဳသြားသည္။

Planet Myanmar Network

ေဂၚရခါးသီးနွင့္ က်န္းမာေရး


ေဂၚရခါးသီး ကိုျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေစ်းသက္သက္ သာသာနဲ႕ အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူ ရရွိနိုင္ပါတယ္။

ရွမ္းျပည္မွာ ဆိုရင္ ေဆာင္းရာသီမွာ မျမင္ခ်င္မွ အဆုံး ေတာင္ပုံရာပုံနဲ႕ ေပါမ်ားလွပါတယ္။ ရွမ္းျပည္မွာေတာ့ (sugar ) ဆူကာသီးလုိ႕ ေခၚပါတယ္။ အိမ္တိုင္းမွာ လုိုလုိ စင္တင္ျပီး စိုက္ထားၾကပါတယ္။ စားခ်င္တဲ့ အခ်ိန္မွ သြားခူးစားၾကမ်ိဳးပါ။

ဒါေၾကာင့္ ပိုလတ္ဆတ္ျပီး ပိုအာဟာရျပည့္တဲ့ ဆူကာသီးေတြကို စားရတာေပ့ါ။ စီးပြား ျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးၾကတဲ့ စိုက္ခင္းေတြ ဆိုတာကလည္း တေမွ်ာ္တေခၚ မ်က္စိတဆုံးပဲမို႕ တစ္နိုင္ငံလုံး ကိုေတာင္ ေရာင္းခ် နိုင္ေလာက္ေအာင္ ကို ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ေနတာပါ ။

တျခားေနရာေဒသေတြမွာလည္း ေဂၚရခါးသီး မထြက္ေပမယ့္ လူတိုင္း ၀ယ္ယူ စားသုံး နိုင္ေလာက္ေအာင္ကို ေစ်းသက္သာမယ္ ေပါမ်ားမယ္ ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ ေဂၚရခါးသီးက က်န္းမာေရးကို ဘယ္ေလာက္အေထာက္အကူ ျဖစ္လဲ ဆိုတာေတာ့ သတိထားမိတဲ့ သူရွားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဂၚရခါးသီးနဲ႕ လူသားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ေဂၚရခါးသီးမွာ လူသားေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစတတ္တဲ့ သဘာ၀ ကစီဓါတ္ ၊ ဗီတာမင္စီ ၊ အမိုင္နိုအက္ဆစ္နဲ႕ ဗီတာမင္ ဘီ အုပ္စုတို႕ ၾကြယ္၀စြာ ပါရွိပါတယ္။ ကိုလက္စထေရာနဲ႕ ဆိုဒီယမ္တို႕ လုံး၀ မပါရွိပါဘူး ။ ဒါ့အျပင္ ေဂၚရခါးသီးဟာ ကယ္လုိရီနည္းပါးျပီး အမွ်င္ဓါတ္ တုိ႕ စုေ၀းရာ အရင္းအျမစ္လည္းျဖစ္ပါေသးတယ္။

(၁) ေဂၚရခါးသီးမွာ ပါရွိတဲ့ ေဖာလစ္ဓါတ္ဟာ ေသြးထဲရွိ ဆဲလ္မ်ားနဲ႕ DNA ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္မႈ တို႕ကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းေတြနဲ႕ ကိုယ္၀န္ရွိခါစ မိခင္ေလာင္းမ်ားဟာ ေဂၚရခါးသီးကို အလုံအေလာက္ စားေပးျခင္းျဖင့္ ေမြးဖြား လာမယ့္ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ အာရုံေၾကာနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္ ။

(၂) ေဂၚရခါးသီးဟာ ကိုလက္စထေရာပါ၀င္မႈနည္းပါးသျဖင့္ ကိုယ္ခႏၶာ အေလးခ်ိန္ ထိန္းသိမ္း လုိသူမ်ား အတြက္ အထူးပင္ သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္ ။

(၃) ေဂၚရခါးသီးမွာ Poly-phenolic ဓါတ္တိုးဆန္႕က်င္ပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္တဲ့အတြက္ ကင္ဆာ ေရာဂါမ်ားကို ဟန္႕တားကာကြယ္ ေပးနိုင္ျခင္းနဲ႕ အိုမင္းရင့္ေရာ္မႈကိုလည္း ထိန္းသိမ္း ေပးတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ ။

(၄) ခႏၶာကိုယ္အတြက္ လုိအပ္တဲ့ ပရိုတင္းနဲ႕ ခြန္အားမ်ားကို လုံေလာက္စြာရရွိေစနိုင္ဖို႕ အတြက္လည္း မဂၢနိစ္ဓါတ္ ၾကြယ္၀ေသာ ေဂၚရခါးသီးကို စားေပးသင့္ပါတယ္ ။

(၅)ေဂၚရခါးသီးမွာ အမွ်င္ဓါတ္ ေပါၾကြယ္၀လုိ႕ အူသိမ္၊ အူမတို႕စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ ေပးတာေၾကာင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းေဘးမွလည္း ကင္းေ၀းေစနိုင္ပါ လိမ့္မယ္ ။

(၆) ေဂၚရခါးသီးကိုမွန္မွန္ စားသုံးေပးျခင္းအားျဖင့္ အရိုးပါးေရာဂါ၊ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါ၊ စိတ္က် ေရာဂါေ၀ဒနာ မ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးေပး ပါတယ္ ။

(၇) နာတာရွည္ အိပ္မေပ်ာ္သူမ်ားအတြက္ အထူးပင္သင့္ေလ်ာ္ျပီး ပင္ပန္း ႏြမ္းနယ္မႈ မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစပါတယ္ ။

(၈) ေဂၚရခါးသီးမွာ ဗီတာမင္ B6 ပါ၀င္တဲ့ အတြက္ မွတ္ဥာဏ္စြမ္းရည္ကိုလည္း တိုးတက္ျမင့္မားလာေစပါတယ္ ။

(၉) ေဂၚရခါးသီးဟာ ဆဲလ္မ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါတယ္ ။

(၁၀) သြားဖုံးက်န္းမာေရး ၊ သြားက်န္းမာေရး၊ ခံတြင္းအပူေလာင္ျခင္း ၊ အဆုတ္က်န္းမာေရးနဲ႕ ေက်ာရိုးက်န္းမာေရးတို႕ကိုလည္း တိုးတက္ေကာင္း မြန္ေစပါတယ္ ။

(၁၁) ေဂၚရခါးသီးဟာ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကိုျမွင့္တင္ေပးနိုင္တဲ့ အတြက္ မၾကာခဏ ျဖစ္တတ္တဲ့ အပူဖ်ား ၊အေအးမိ ဖ်ားေရာဂါမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာ ကြယ္ေပးနုိင္ပါတယ္ ။

(၁၂) ေဂၚရခါးသီးထဲမွာ ေကာ့ပါးဓါတ္ ပါ၀င္တဲ့ အတြက္ သိုင္းရြိဳက္ေရာဂါေ၀ဒနာသည္မ်ား စားသုံးေပးသင့္ပါတယ္ ။

(၁၃) ေဂၚရခါးသီးထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ ဇင့္ဓါတ္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ အေရျပားထဲမွ အဆီထြက္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးနိုင္တဲ့ အတြက္ မ်က္ႏွာနဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေပၚရွိ ၀က္ျခံမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း သက္သာ ေစနိုင္ပါတယ္ ။

(၁၄) ေဂၚရခါးသီးထဲမွာ မဂၢနီဆီယမ္ဓါတ္လည္းပါရွိျခင္းေၾကာင့္ မွန္မွန္စားသုံးေပးျခင္းျဖင့္ ေျခသလုံး ၾကြက္သားမ်ား ၾကြက္တက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးနိုင္ တာလည္းေတြ႕ရပါတယ္ ။

ေဂၚရခါးသီး သာမက ေဂၚရခါးရြက္၊ ေဂၚရခါးညြန္႕ တို႕ဟာလည္း အလြန္ ေဆးဘက္ ၀င္လွပါတယ္။ ေဂၚရခါးရြက္ ၊ ေဂၚရခါးညြန္႕တို႕ကို အရြက္စိမ္းျဖစ္ေစ၊ အေျခာက္ခံျပီး ျဖစ္ေစ ေရေႏြးၾကမ္း (အခါးရည္) အျဖစ္ မွန္မွန္ ေသာက္သုံး သြားပါက ေသြးတိုး က်ေစျခင္း၊ ေသြးေၾကာ မၾကီးမ်ား ပိတ္ဆို႕ တင္းမာမႈကို ေျဖေလ်ာ့ေစနိုင္ျခင္း၊ ဆီးရႊင္ေစျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ ထဲရွိ ဆီးေက်ာက္မ်ားကို က်ေစျခင္း စသျဖင့္ ေဆးစြမ္းထက္လွတာကို ေတြ႕ရပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာ၊ က်န္းမာေရး ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳျပီး ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးလည္း ကင္းလွတဲ့ ေဂၚရခါးသီးကို အရြယ္သုံးပါးမေရြး စားသုံးသင့္တဲ့ အေၾကာင္း အားလုံး သက္ရွည္က်န္းမာေစဖို႕ ဆုေတာင္းရင္း ေမတၱာပို႔သ လိုက္ပါတယ္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္ ဒန္႔သလြန္ပင္


Item Name --------- Horseradish (ဒန္႔သလြန္ပင္)
Category ------------ Raw Material
Botany Term -------- Moringa oleifera Lamk
Species Family ----- Moringaceae

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အႏွံ႕ အျပားတြင္ ေပါက္ေရာက္သည္။ ဟင္းသီး ဟင္း႐ြက္ပင္ အျဖစ္ စုိက္ပ်ိဳး ေပါက္ေရာက္၏။

♥ အပင္

ပင္လတ္ မ်ိဳးျဖစ္ သည္။ အျမင့္ ၂၅ ေပ အထိ ျမင့္သည္။ အေခါက္ ထူ၍ ေခ်ာၿပီး အျဖဴ စက္ကေလး မ်ား႐ွိသည္။ အတြင္းသား ျဖဴသည္။

♥ အ႐ြက္

သံုးခါ ငွက္ေမြး ႐ြက္ေပါင္း ျဖစ္၍ ႐ြက္လႊဲ ထြက္သည္။ ႐ြက္ျမႊာ မ်ား ေသးငယ္၍ ဘဲဥပံု ႐ွိၿပီး အရင္း အနည္းငယ္ သြယ္သည္။ထိပ္၀ိုင္း သည္။ မ်က္ႏွာ ခ်င္းဆိုင္ ထြက္သည္။ ထိပ္႐ြက္ တစ္႐ြက္ ပါသည္။ ႐ြက္ျပား ႏူးညံ့ ေခ်ာေမြ႕ ၿပီး အနားညီ၏။အပြင့္- အျဖဴေရာင္ ႐ွိၿပီး အနံ႕ ႐ွိသည္။ တန္ခူး၊ ကဆုန္ တြင္ ပြင့္သည္။


♥ အသီး

႐ွည္လ်ား ၍ အစိမ္း ရင့္ေရာင္ ႐ွိၿပီး အက္ကြဲသီး ျဖစ္သည္။ အေျမာင္း ပါသည္။ အသီး အတြင္း တြင္ အေစ့မ်ား တန္းစီလ်က္ ၅-၇ ေစ့ ခန္႕ ပါ၀င္ သည္။ အတြင္းသား ထူသည္။ အေစ့၌ အေတာင္ ပါသည္။ ကဆုန္၊ နယုန္ လတြင္ သီး၏။

♥ အျမစ္

အျမစ္ေခါက္ ထူသည္။ အျမစ္ ျဖာသည္။

► အသံုးဝင္ပံု

အရြက္၊ အျမစ္ ၊အသီး ၊ အေစ့ ၊အေစး ၊အပြင့္ ၊အေခါက္ ။

♥ အာနိသင္

ျမန္မာ ေဆးက်မ္းမ်ား အလို အရ ဒန္႕သလြန္ သည္ အနည္းငယ္ ခ်ိဳ၍ ဖန္ေသာ အရသာ ႐ွိ၏။ ထက္ျမက္၏။ ေၾကလြယ္၏။ ႏႈတ္ကို ၿမိန္ေစ၏။ ၀မ္းမီးကို ေတာက္ေစ၏။ ေလ၊ သလိပ္၊ သည္းေျခကုိ္ ႏိုင္၏။ အပူနာ၊ အဖ်ဥ္း၊ ဂူလံုး အေၾကာ အျခင္ ၊ ေရာင္ရမ္းနာ တို႕ကုိ ႏိုင္၏။ မ်က္စိ ကို အက်ိဳးျပဳ၏။ 

► အ႐ြက္အသံုးျပဳပံု

၁။ ဒန္႕သလြန္႐ြက္၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ပတဲ ေကာျမစ္၊ မိႆလင္ ဟင္းခါး ခ်က္ေသာက္ ေသာ္ ရာသီထိမ္ ျခင္း ေပ်ာက္၏။
၂။ ဒန္႕သလြန္ ႐ြက္ကုိ ၃ ခြက္ တစ္ခြက္တင္ ဟင္းခ်ိဳ အျဖစ္ ျပဳတ္ေသာက္ေသာ္ ေသြးတိုး က်၏။ 

► အျမစ္ အသံုးျပဳပံု

၁။ ဒန္႕သလြန္ ျမစ္ကုိ ထုေထာင္း ႀကိတ္ေျခ၍ အရည္ကုိ ညွစ္ကာ စားပြဲဇြန္း ႏွင့္ တစ္ဇြန္း ခန္႕ ေသာက္က အသံ၀င္ အသံကပ္ လည္ေခ်ာင္းနာ ေပ်ာက္၏။ 
၂။ ဒန္႕သလြန္ ျမစ္ႏွင့္ မုန္ညင္းေစ့ အမွ် ေပါင္းစပ္၍ ေရာႀကိတ္ၿပီး ေရတြင္ ၂ နာရီ ေက်ာ္မွ် စိမ္ကာ တစ္ခါေသာက္ စားပြဲဇြန္း တ
စ္ဇြန္း တစ္ေန႕ ၃ ႀကိမ္ေသာက္ က အစာ မေၾက ၀မ္းေဖာ ၀မ္းေရာင္ ေပ်ာက္၏။ 
၃။ ဒန္႕သလြန္ ျမစ္ကို သံုးခြက္ တစ္ခြက္တင္ က်ိဳ၍ စားပြဲဇြန္း တစ္ဇြန္း မွန္မွန္ ေသာက္ေသာ္ ၀မ္းတြင္း သက္တန္႕ ေပ်ာက္၏။
၄။ ပန္းနာ ေရာဂါ အတြက္ ဒန္႕သလြန္ ျမစ္ကုိ ႀကိတ္၍ ရေသာ အရည္ကို ခ်င္းေရႏွင့္ ေရာေသာက္ ရ၏။
၅။ ဒန္႕သလြန္ ျမစ္မႈန္႕ႏွင့္ ပရႏၷ၀ါ ျမစ္မႈန္႕ ဆတူကို အုန္းႏို႕ ပ်ားရည္ တို႕ႏွင့္ ေရာစပ္ ခ်က္ၿပီး နံနက္ ည တစ္ဇြန္း စီ ေသာက္ေသာ္ အားအင္ ျပည့္ျဖိဳး ခြန္အား တိုး၍ အသက္ ႐ွည္ေစ၏။
၆။ အျမစ္ ကုိႀကိတ္၍ စည္းေပးေသာ္ ေရာင္တင္းျခင္း ေပ်ာက္၏။ အျမစ္ ႀကိတ္ညွစ္ ရည္ကုိ ႏို႕ႏွင့္ ေရာေသာက္ေသာ္ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါ ေပ်ာက္၏။

► အသီးအသံုးျပဳပံု

၁။ဒန္႕သလြန္သီး ကုိ ဟင္းခ်က္ ေကၽြးက ကေလး မ်ား သန္ေကာင္၊ တုတ္ေကာင္ ကင္း႐ွင္း ေစ၏။
၂။ အသီး ကုိ အမႈန္႕ ျပဳ သၾကားႏွင့္ ေရာေသာက္ေသာ္ ဆီးမ်ားျခင္း ေပ်ာက္္၏။

► အေစ့အသံုးျပဳပံု

၁။ အေစ့ သည္ အဆိပ္ သင့္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းကို္က္ ေရာဂါ ျဖစ္ျခင္း ကို ေပ်ာက္ကင္းေစ တတ္၏။ အေစ့ ကုိ အမႈန္႕ ျပဳ၍ နား၌ ထည့္ေပးေသာ္ နားကုိက္ျခင္း၊ နားျပည္ယို ျခင္း ေပ်ာက္၏။
၂။ အေစ့ဆီကို အနာေပါက္ ႏွင့္ ယားနာ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႕၌ သံုး၏။ 

► အေစးအသံုးျပဳပံု

၁။ အေစးကုိ ပါးစပ္၌ ငံုေပး ေသာ္ သြားပုပ္ျခင္း ေပ်ာက္၏။

► အပြင့္အသံုးျပဳပံု

၁။အပြင့္ကုိ ေဖာေရာင္ ျခင္း၊ အဖ်ဥ္း ႀကီးျခင္း ႏွင့္ အေၾကာ ေရာဂါ ၊ သက္တန္႕ ေရာဂါ၊သလိပ္ ေရာဂါ၊ ေလေဖာက္ ျပန္ေသာ ေရာဂါ မ်ားအတြက္ ေဆးေဖာ္စပ္ သံုးရ၏။

► အေခါက္အသံုးျပဳပံု

၁။လတ္ဆတ္ ေသာ အေခါက္ရည္ ကုိ နား၌ ထည့္ေပး ေသာ္ နား နာက်င္ ကုိက္ခဲျခင္း၊ နား ျပည္ယို ျခင္း မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္း ေစတတ္၏။

ျမန္မာ႔ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား
photo by google search
♥ မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာကူးယူေဖၚျပႏိုင္ပါသည္။ ♥
♥ က်န္းမာေရးဗဟုသုတတိုးပြါးေစရန္ Like,share, ,Credit ေပးျခင္းျဖင့္လည္းကူညီႏိုင္ပါသည္။ ♥
ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါ Tweets မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Tweets ရဲ ့ေဘးေဘာင္တန္းကုိ ဆဲြခ်ျပီ မိမိတုိ ့စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေခါင္းစဥ္ ေအာက္က Link ကုိ ႏွိပ္ျပီ အျပည့္အစုံဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
 

Sponsors

အႏုပညာရွင္ႏွင့္ လူသိမ်ားသူမ်ား

အားကစား သတင္မ်ား

နည္းပညာ သတင္းမ်ား

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား